Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2639(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0425/2008

Predkladané texty :

B6-0425/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/09/2008 - 7.3
CRE 25/09/2008 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0458

Prijaté texty
PDF 393kWORD 81k
Štvrtok, 25. septembra 2008 - Brusel
Pokrok dosiahnutý v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
P6_TA(2008)0458B6-0425/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2008 o výročnej rozprave o pokroku dosiahnutom v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (články 2 a 39 Zmluvy o EÚ)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 2, 6 a 39 Zmluvy o EÚ a články 13, 17 až 22, 61 až 69, 255 a 286 Zmluvy o  ES, ktoré tvoria hlavný právny základ pre rozvoj EÚ a Spoločenstva ako priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,

–   so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie B6-0006/2008 a B6-0007/2008,

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže prvoradou povinnosťou členských štátov je zabezpečiť slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť pre svojich občanov; keďže od nadobudnutia platnosti Maastrichtskej zmluvy, a najmä Amsterdamskej zmluvy, sa od EÚ požaduje, aby prispievala k dosahovaniu týchto istých cieľov, zohľadňujúc očakávania občanov EÚ v oblasti ochrany základných práv a uplatňovania zásad právneho štátu v rámci EÚ, ako aj lojálnej a efektívnej spolupráce medzi členskými štátmi,

B.   keďže ratifikácia Lisabonskej zmluvy je nevyhnutnou a naliehavou podmienkou na zabezpečenie toho, že EÚ bude priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (PSBS), keďže obsahuje podstatné vylepšenia legitímnosti a efektívnosti činnosti EÚ,

C.   keďže záväzky prijaté počas prípravnej schôdze s národnými parlamentmi 26. novembra 2007 a počas posledných rozpráv v pléne 31. januára 2008 zdôraznili význam riadnej prípravy prechodu k novému právnemu rámcu, ktorý vyplynie z ratifikácie Lisabonskej zmluvy, podpísanej 13. decembra 2007, ktorou sa zmení a doplní Zmluva o EÚ a vytvorí sa Zmluva o fungovaní EÚ,

D.   keďže vytvorenie skutočného PSBS má ešte ďaleko k dokončeniu a ešte stále čelí značným ťažkostiam a prekážkam, ako to potvrdila Komisia v jej oznámení z 2. júla 2008 s názvom Správa o implementácii Haagskeho programu za rok 2007 (KOM(2008)0373),

E.   keďže ako zdôrazňuje uvedená správa, program, ktorý prijala Európska rada v Haagu v roku 2004, má napriek prijatiu mnohých významných opatrení, výrazný časový sklz a najmä

   pretrváva veľká vzájomná nedôvera a najmä nesolidarita medzi členskými štátmi, najmä v oblasti politiky zákonného a nezákonného prisťahovalectva a policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach,
   tieto problémy majú tiež vplyv na fázu transpozície niektorých prijatých opatrení, keďže bola konštatovaná nedostatočná úroveň jej napredovania v týchto oblastiach: vízová politika, výmena informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdnymi orgánmi, prevencia a boj proti organizovanej trestnej činnosti, krízový manažment v rámci EÚ, policajná a colná spolupráca a justičná spolupráca v trestných veciach,

F.   keďže samotné členské štáty uviedli tieto problémy v rámci svojich prípravných prác týkajúcich sa budúceho programu PSBS na obdobie 2010 – 2014, uznávajúc, že aqcuis v oblasti vnútorných vecí, ktoré sa vytváralo postupne, nie je štruktúrované a preto je ťažko vysvetliteľné pre občanov EÚ; keďže toto acquis je ťažko zrozumiteľné dokonca aj pre odborníkov a že niektoré nástrojov sa prelínajú a právne základy pre niektoré akcie možno nájsť v rôznych aktoch; keďže že monitorovanie vlastného vykonávania smerníc Spoločenstva každým z 27 členských štátov je čoraz ťažšie a náročnejšie na čas,

G.   keďže je presvedčený tak ako Rada, že EÚ nemá inú možnosť, ako naliehať na realizáciu PSBS, ktorá zasahuje do podstaty národných ústavných poriadkov, a že je v osobitnom záujme členských štátov pokračovať vo vzájomnom dialógu, ako aj v dialógu s európskymi inštitúciami,

H.   keďže v tejto prechodnej fáze na ceste k ukončeniu ratifikácie Lisabonskej zmluvy je treba do konca roka 2009 prijať niektoré všeobecné opatrenia, ktoré budú čerpať z Lisabonskej zmluvy a ktoré je ešte stále možné prijať na základe súčasných zmlúv v plnom súlade s článkom 18 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, a ktorými by sa mohli obmedziť negatívne vplyvy vyššie uvedených problémov; keďže by sa týkali najmä týchto opatrení na:

   zohľadnenie inštitucionálnych postupov, štruktúr a rozhodnutí, ako aj zásad a cieľov stanovených v Charte základných práv Európskej únie, vyhlásenej v Štrasburgu 12. decembra 2007(1),
   podporu transparentnosti rozhodovacieho procesu na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ, najmä v spojitosti s PSBS, v súlade s nedávnym rozsudkom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev o legislatívnej transparentnosti (vec Turco(2)),
   efektívne zapájanie národných parlamentov do vytvárania a realizácie PSBS vrátane vyhodnocovania týchto politík v iných členských štátoch, ako aj  agentúrami EÚ,
   zabezpečenie dodržiavania nadradenosti práva Spoločenstva nad právom EÚ (článok 47 Zmluvy o EÚ) pri uzatváraní medzinárodných zmlúv, najmä v prípade sankcií s dosahom na štátnych príslušníkov tretích krajín alebo v prípadoch, ak sú občania EÚ predmetom diskriminačných opatrení (zrušenie vízovej povinnosti); Európsky parlament by sa mal systematicky zúčastňovať uzatvárania medzinárodných zmlúv EÚ týkajúcich sa policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach,
   posilňovanie lojálnej spolupráce a solidarity medzi členskými štátmi v oblasti uplatňovania politík a opatrení prijatých EÚ prostredníctvom posilňovania a demokratizácie vzájomných mechanizmov vyhodnocovania, ktoré sa už zaviedli v rámci schengenskej spolupráce a v oblasti boja proti terorizmu,
   zavádzanie posilnenej spolupráce v rámci prvého piliera v prípade, že nie je možné dosiahnuť požadované jednohlasné schválenie (pozri rozpravu týkajúcu sa návrhu Komisie zo 17. júla 2006 nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003, pokiaľ ide o súdnu právomoc, a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach (KOM(2006)0399)),
   prekonať prvopočiatočné štádium a nejasnú podstatu iniciatív agentúr, ktoré zriadila EÚ, ako aj spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi,
   zaviesť skutočnú komunikačnú politiku, ktorá by umožnila občanom EÚ, aby boli lepšie informovaní o iniciatívach vytvorených na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni a lepšie spoznali príslušné orgány EÚ a vnútroštátne orgány, na ktoré sa môžu obrátiť bez toho, aby bolo dotknuté súdne konanie v prípadoch, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu základných práv občanov,
  I. keďže počas tohto prechodného obdobia je ešte viac v záujme občanov EÚ zohľadňovať zlepšenia, ktoré so sebou prinesie Lisabonská zmluva v týchto oblastiach:
   ochrana základných ľudských práv ustanovených v Charte základných práv Európskej únie,
   súdna kontrola uskutočňovaná Súdnym dvorom, a to aj v oblasti legislatívy, týkajúcej sa polície a súdnej kontroly,
   demokratický kontrola vyplývajúca z rozšírenia spolurozhodovacieho postupu Európskym parlamentom a zo zapojenia národných parlamentov do legislatívneho procesu EÚ a vyhodnocovania jeho vplyvu, najmä čo sa týka politík súvisiacich s PSBS,

J.   keďže v rámci súčasných zmlúv sú opravné prostriedky občanov EÚ vo vzťahu k prijatým opatreniam v rámci PSBS naďalej obmedzenejšie ako v iných oblastiach činností EÚ; keďže právomoci Súdneho dvora sú obmedzené, najmä čo sa týka policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach a keďže niektoré členské štáty navyše naďalej brzdia dialóg medzi súdmi EÚ a vnútroštátnymi súdmi v tejto oblasti; keďže Rada by mala odložiť prijatie akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli mať vplyv na základné práva až do ratifikácie Lisabonskej zmluvy,

1.   vyzýva Európsku radu, Radu a Komisiu, aby:

   a) bezodkladne iniciovali proces stanovenia priorít pre nasledujúci viacročný program PSBS na obdobie rokov 2010 – 2014 na základe ambiciózneho a koherentného prístupu, ktorý by prekonal ministerský spôsob uvažovania a ktorý by čerpal z cieľov a zásad stanovených v Charte základných práv Európskej únie,
   b) sa pripojili k Európskemu parlamentu v jeho dialógu s národnými parlamentmi o prioritách na obdobie rokov 2010 – 2014 pri zohľadnení problémov, ktoré sa vyskytli pri realizácii Tamperského a Haagskeho programu, prác uskutočnených v rámci Rady a úvodných strategických ukazovateľov Európskej rady týkajúcich sa prisťahovalectva, azylu a začleňovania; táto úvodná fáza dialógu by sa mala ukončiť počas výročnej rozpravy Európskeho parlamentu o pokroku dosiahnutom v PSBS v roku 2008 a následne vyústiť do vydania oznámenia Komisie, pričom novozvolený Európsky parlament a Európska rada prijmú vo vhodnom čase konečné znenie tohto programu,
   c) schválili s Európskym parlamentom zoznam textov alebo návrhov, ktoré sa majú alebo by sa mali prednostne prijať pred tým, ako nadobudne platnosť Lisabonská zmluva a v každom prípade do konca súčasného volebného obdobia Európskeho parlamentu,
  d) dosiahli pokrok v rokovaniach o návrhoch o policajnej a justičnej spolupráci (ktoré budú predmetom spolurozhodovacieho postupu) hľadaním politickej dohody s Európskym parlamentom a zabezpečiť, ihneď ako sa dosiahne táto dohoda:
   buď odloženie ich formálneho prijatia do nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy,
   alebo aby Rada prijala rozhodnutia alebo rámcové rozhodnutia v tejto otázke na základe súčasného znenia Zmluvy o EÚ a aby zároveň súhlasila s ich opätovným prijatím na základe Zmluvy o EÚ zmenenej a doplnenej Lisabonskou zmluvou, čo by umožnilo Súdnemu dvoru vykonávať súdnu kontrolu v plnej miere; ak už došlo k dosiahnutiu politickej dohody, Európsky parlament by mohol súhlasiť s tým, že sa opätovne neotvoria rokovania o obsahu, ako je tomu v prípade postupu prijímania oficiálnych kodifikácií(3);

2.   navrhuje tieto priority týkajúce sa oblastí podliehajúcich alebo ktoré budú podliehať postupu súhlasu/spolurozhodovaciemu postupu počas prechodného obdobia:

V oblasti základných slobôd a občianstva

V súvislosti s európskym justičným priestorom

V súvislosti s ochranou hraníc

V súvislosti s migráciou a azylom

   definovať transparentnejšie kritériá na úrovni EÚ, najmä v prípadoch, ak opatrenia EÚ môžu narušiť záruky chránené ústavami členských štátov (článok 52 Charty základných práv Európskej únie a článok 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) a revidovať opatrenia EÚ kritizované Súdnym dvorom (pozri veci T-228/02 Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Rada, T-47/03 Sison/Rada, T-253/04 KONGRA-GEL a i./Rada, T-229/02 PKK/Rada o čiernych listinách),
   systematicky zohľadňovať vplyv legislatívy EÚ a vnútroštátnych vykonávacích opatrení na základné práva, najmä tie, ktoré sa týkajú boja proti terorizmu, pričom sa zohľadnia odpovede, ktoré nedávno zaslali v tejto oblasti členské štáty Komisii,
   iniciovať prípravné rozhovory na rokovací mandát o pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (článok 6 ods. 2 Zmluvy o EÚ),
   revidovať program činností Agentúry EÚ pre základné práva, zohľadňujúc priority uvedené inštitúciami a najmä Európskym parlamentom v oblasti policajnej a justičnej spolupráce a dodržiavania zásad EÚ (článok 7 Zmluvy o EÚ) (pozri medziinštitucionálne vyhlásenie prijaté počas prijatia nariadenia Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(4)),
   predložiť legislatívny návrh na obmedzenie priamej alebo nepriamej diskriminácie ovplyvňujúcej pohyb občanov EÚ, prístup k súdnictvu v krajine inej ako krajine pôvodu a konzulárnej a diplomatickej ochrane v tretích krajinách (článok 20 Zmluvy o fungovaní EÚ),
   predložiť návrh týkajúci sa transparentnosti a dôvernosti informácií a dokumentov, s ktorými pracujú inštitúcie EÚ,
   predložiť návrh týkajúci sa ochrany údajov (uskutočniť konsolidáciu opatrení, ktoré sú v súčasnosti odlišné v závislosti od pilier, ktorého sa týkajú), ako odpoveď na znepokojenie týkajúce sa rýchlej degradácie kritérií ochrany údajov v EÚ, najmä čo sa týka neprimeraných noriem na ochranu transatlantického prenosu údajov, a naliehavo vyzvať Radu, aby prispôsobila rámcové rozhodnutie o ochrane údajov v rámci tretieho piliera v súlade s odporúčaniami Európskeho parlamentu,
   posilniť vnútorné štruktúry inštitúcií zodpovedných za ochranu základných práv v EÚ, najmä v rámci Rady (transformácia pracovnej skupiny Rady ad-hoc pre základné práva a občianstvo na stálu pracovnú skupinu podľa návrhu slovinského predsedníctva),
   posilniť prostredníctvom administratívnej spolupráce (článok 66 Zmluvy o ES) dialóg medzi členskými štátmi, vzájomnú znalosť právnych systémov, aktivovanie postupu dialógu na zapojenie národných parlamentov a Európskeho parlamentu, najmä v oblastiach, v ktorých sa vyskytujú ťažkosti pri realizácii stratégií EÚ a opatrení ovplyvňujúcich PSBS;
   revidovať legislatívny návrh o právach jednotlivcov v trestnom konaní (článok 69 A Zmluvy o fungovaní EÚ),
   predložiť návrh o právach obetí trestných činov a terorizmu (článok 69 A Zmluvy o fungovaní EÚ),
   zlepšiť vzájomné uznávanie medzi členskými štátmi, a to jednak opatrení prijatých "in absentia", ako aj dôkazov (článok 69 A Zmluvy o fungovaní EÚ),
   vzájomne prepojiť trestné registre,
   revidovať štatút Europolu, Eurojustu a Európskej justičnej siete na základe nových právnych základov;
   prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie úplného uvedenia do prevádzky Schengenského informačného systému (SIS II) a nadobudnutie účinnosti rozhodnutí, ktoré súvisia s Prümskou zmluvou(5),
   posilniť Frontex a vyhodnotiť vplyv nových návrhov Komisie pre kontrolu hraníc,
   zlepšiť informácie poskytované Frontexom o dohodách, ktoré podpísal s tretími krajinami, a o hodnotiacich správach spoločných operácií, ako aj zabezpečiť, že pri kontrole hraníc sa dodržiavajú ľudské práva; zmeniť mandát Frontexu s cieľom začleniť námorné záchranné operácie,
   zaviesť štruktúrovanú spoluprácu medzi Frontexom a Vysokým komisárom OSN pre utečencov (UNHCR) s cieľom zjednodušiť začaté operácie pri súčasnom zohľadnení ochrany ľudských práv;
   podniknúť ambicióznu akciu Komisie a Rady s cieľom podporiť pokrokovú stratégiu EÚ pre tieto oblasti:
   legálna migrácia: budúci balík o legálnej migrácii (návrhy týkajúce sa jednotného postupu vybavovania žiadostí o tzv. modrú kartu, sezónnych pracovníkov, vnútropodnikových presunov pracovníkov a platených stážistov, ako aj iné návrhy),
   nelegálna migrácia:  návrhy týkajúce sa sankcií a systému presídľovania EÚ,
   azyl: realizácia fázy II vrátane revízie smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca(6) a smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany(7), a vytvorenie Európskeho úradu na podporu azylu,
   vypracovanie politiky Spoločenstva v oblasti migrácie a azylu založenej na vytvorení možností legálnej migrácie a na definovaní spoločných štandardov na ochranu základných práv migrantov a žiadateľov o azyl v EÚ,
   začlenenie do rozhodnutí Spoločenstva a rámcových rozhodnutí všetkých ustanovení stanovených v Medzinárodnom dohovore o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 18. decembra 1990;

3.   víta návrh na doplnenie antidiskriminačného balíka a naliehavo vyzýva Radu, aby konala v duchu Lisabonskej zmluvy a zohľadnila odporúčania Európskeho parlamentu;

4.   domnieva sa, že od tohto momentu by národné parlamenty a občianska spoločnosť mali byť systematicky zapájaní do navrhovania týchto legislatívnych opatrení a do hodnotenia týchto politík v členských štátoch; vyzýva Radu a Komisiu, aby v tomto zmysle spoločne s Európskym parlamentom prehodnotili siete, agentúry a nástroje, ktorých úlohou by mohlo byť vyhodnocovanie vplyvu politík PSBS a napomáhanie užšej interakcii s európskou občianskou spoločnosťou;

5.   zdôrazňuje, že Lisabonská zmluva bude uznávať úlohu Európskeho parlamentu pri uzatváraní medzinárodných zmlúv týkajúcich sa politík PSBS; v tejto súvislosti žiada:

o
o   o

   aby bol v primeranej lehote konzultovaný o všetkých zmluvách s tretími krajinami, ktoré nebudú uzatvorené do 31. decembra 2008,
   aby sa mu zasielali pravidelné aktualizované informácie o prebiehajúcich rokovaniach,
   aby sa bezodkladne uskutočnila diskusia o vonkajšom rozmere PSBS, keďže EÚ vytvára de facto policajnú a justičnú spoluprácu s tretími krajinami, najmä s USA prostredníctvom dvojstranných dohôd v množstve oblastí, pričom obchádza riadne demokratické rozhodovacie postupy a parlamentnú kontrolu;

6.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských krajín a aby vyzval parlamenty členských štátov, aby do 15. novembra 2008 predložili svoje pripomienky a návrhy, teda v dostatočnom predstihu pred výročnou rozpravou o PSBS v decembri 2008 o pokroku dosiahnutom v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v roku 2008.

(1) Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1.
(2) Rozsudok z 1. júla 2008 v spojených veciach C-39/05 P a C-52/05 P Švédske kráľovstvo a Maurizio Turco/Rada Európskej únie.
(3) Odsek 4 Medziinštitucionálnej dohody z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov (Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2).
(4) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5) Zmluva z 27. mája 2005 medzi Belgickým kráľovstvom, Nemeckou spolkovou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom a Rakúskou republikou o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii.
(6) Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005, s. 13
(7) Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 2.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia