Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2253(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0303/2008

Внесени текстове :

A6-0303/2008

Разисквания :

PV 22/09/2008 - 23
CRE 22/09/2008 - 23

Гласувания :

PV 25/09/2008 - 7.4
CRE 25/09/2008 - 7.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0459

Приети текстове
PDF 323kWORD 113k
Четвъртък, 25 септември 2008 г. - Брюксел
Медийна концентрация и медиен плурализъм в Европейския съюз
P6_TA(2008)0459A6-0303/2008

Резолюция на Европейския парламент от 25 септември 2008 г. относно медийна концентрация и медиен плурализъм в Европейския съюз (2007/2253(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 11 от Хартата за основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид протокола за системата на публичното радиоразпръскване в държавите-членки, приложен към Договора от Амстердам(1) (Протокол към Договора от Амстердам),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен "Плурализъм на медиите в държавите-членки на Европейския съюз" (SEC(2007)0032),

–   като взе предвид Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност(2),

–   като взе предвид резолюцията си от 20 ноември 2002 г. относно концентрацията на медиите(3),

–   като взе предвид приетата 2005 г. Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване (Конвенция на ЮНЕСКО за културното многообразие),

–   като взе предвид резолюцията си от 22 април 2004 г. относно рисковете за нарушаване на свободата на изразяване и информация в ЕС и особено в Италия (член 11, параграф 2 от Хартата за основните права)(4)

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 2001 г. за прилагане на правилата за държавните помощи по отношение на публичната услуга разпространение на радио- и телевизионни програми(5),

–   като взе предвид Резолюцията на Съвета от 25 януари 1999 г. относно публичната услуга разпространение на радио- и телевизионни програми(6),

–   като взе предвид Препоръка Rec(2007)3 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 31 януари 2007 г. към държавите-членки относно мисията на обществените медии в информационното общество,

–   като взе предвид Препоръка Rec 1466(2000) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т 27 юни 2000 г. относно медийното образование;

–   като взе предвид Препоръка Rec(2007)2 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 31 януари 2007 г. относно медийния плурализъм и многообразието в медийното съдържание;

–   като взе предвид резолюцията си от 13 ноември 2007 г. относно оперативната съвместимост на услугите на интерактивната цифрова телевизия(7);

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0303/2008),

A.   като има предвид, че Европейският съюз потвърди своя ангажимент за защита и насърчаване на плурализма на медиите като съществен стълб на правото на свобода на изразяване на мнения и свобода на информация съгласно член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, които представляват основни принципи за опазване на демокрацията, гражданския плурализъм и културното многообразие;

Б.   като има предвид, че Европейският парламент нееднократно е изразявал становището си, че Комисията следва да установи стабилна законова рамка, както в областта на медиите, така и за информационното общество като цяло, която да осигурява еднакво равнище на защита на плурализма в държавите-членки и да позволява на операторите да се възползват от възможностите, предоставени от единния пазар;

В.   като има предвид, че както подчертава Комисията в гореспоменатия работен документ на службите си, концепцията за плурализма на средствата за масово осведомяване не може да се сведе единствено до въпроса за концентрацията на собствеността на дружествата, а включва и въпроси, свързани с обществените радио- и телевизионни услуги, политическата власт, икономическата конкуренция, културното многообразие, развитието на нови технологии, прозрачността и условията на труд за журналистите в Европейския съюз;

Г.   като има предвид, че обществените органи за радио- и телевизионни услуги трябва да разполагат с необходимите ресурси и институции, за да могат да бъдат действително независими по отношение на какъвто и да е политически натиск и по отношение на пазарните сили;

Д.   като има предвид, че понастоящем обществените органи за радио- и телевизионни услуги са принудени, неоснователно и в ущърб на качеството на съдържанието на техните програми, да се конкурират за зрителския интерес с търговските канали, чиято крайна цел не е качеството, а удовлетворяване на търсенето от страната на мнозинството от аудиторията;

Е.   като има предвид, че Конвенция на ЮНЕСКО за културното многообразие отдава основно значение, наред с другото, на създаването на условия, допринасящи за многообразието на медиите;

Ж.   като има предвид, че Конвенцията на ЮНЕСКО признава правото на участващите страни да предприемат мерки за насърчаване на многообразието от средства за масово осведомяване, включително посредством обществената услуга разпространение на радио- и телевизионни програми;

З.   като има предвид, че важната роля на обществените аудиовизуални средства за масово осведомяване по отношение на осигуряването на плурализма е призната в Конвенцията на ЮНЕСКО за културното многообразие и в приложения към Договора от Амстердам протокол, в който се посочва, че системата на публичното радиоразпръскване в държавите-членки е пряко свързана с демократичните, социални и културни потребности на всяко общество и с необходимостта за запазване на плурализма на средствата за масово осведомяване, като държавите-членки са отговорни за определяне на мисията на общественото телевизионно и радиоразпръскване и за осигуряване на финансирането му;

И.   като има предвид, че горепосоченото съобщение на Комисията от 2001 г. напълно признава централната роля на органите за общественото радиоразпръскване по отношение на насърчаването на плурализма и на културното и езиково многообразие и подчертава, че при проверката на споменатите държавни помощи, Комисията ще прилага критерии като например значението на насърчаването на културното многообразие и на задоволяването на демократичните, социални и културни потребности на всяко общество;

Й.   като има предвид, че в горепосочената резолюция на Съвета от 25 януари 1999 г. се препотвърждава решаващата роля на общественото телевизионно и радиоразпръскване за осигуряване на плурализъм и се поставя изискването държавите-членки да възложат на общественото радиоразпръскване широка мисия, отразяваща ролята му за запознаване на обществото с предимствата на новите аудиовизуални и осведомителни услуги и на новите технологии;

К.   като има предвид, че протоколът към Договора от Амстердам беше приет, за да гарантира правомощията на държавите-членки да организират своето национално обществено радиоразпръскване по начин, съответстващ на демократичните и културни потребности на обществото, така че най-добре да бъде изпълнена целта за запазване на медийния плурализъм;

Л.   като има предвид, че в гореспоменатата Препоръка Rec(2007)3 се подчертава специфичната роля на общественото радиоразпръскване като източник на безпристрастна и независима информация и на безпристрастни и независими коментари, както и на новаторско и разнородно съдържание, съответстващо на високи етични и качествени норми, а така също и ролята му като форум за обществени дискусии и средство за насърчаване на по-широко демократично участие на отделни лица и с това в нея се поставя изискването, държавите-членки да запазят правомощията си да приспособят тази задача така, че тя да изпълнява своята цел в едно ново медийно пространство;

М.   като има предвид, че медийният плурализъм може да бъде гарантиран само с подходящо политическо равновесие в съдържанието на обществените телевизионни предавания;

Н.   като има предвид, че опитът показва, че неограничената концентрация на собствеността представлява заплаха за плурализма и културното многообразие и като има предвид, че система, основана изцяло на свободната пазарна конкуренция не е в състояние сама да гарантира медийния плурализъм;

О.   като има предвид че в Европа моделът, основаващ се на два стълба за частна и обществена телевизия и аудиовизуални медийни услуги, доказа своята годност за укрепване на медийния плурализъм и следва да продължава да се развива;

П.   като има предвид, че концентрацията на собствеността предизвиква засилена зависимост на професионалистите в областта на медиите от собствениците на големи медийни предприятия;

Р.   като има предвид, че новите технологии и особено преходът към цифрова технология за производство и разпространение на аудиовизуално съдържание, както и навлизането на пазара на нови услуги за комуникация и информация оказаха значително влияние върху количеството на наличните продукти и на начините за разпространяване, като има предвид обаче, че количественото нарастване на медиите и на услугите не гарантира само по себе си многообразие на съдържанието, като има предвид, че поради това са необходими нови актуализирани инструменти за осигуряване на медийния плурализъм и на културното многообразие, както и на предоставянето на обществеността на навременна и обективна информация;

С.   като има предвид, че настоящата регулаторна рамка за телекомуникациите, отразяваща директната връзка и взаимозависимост между регулирането на инфраструктурата и регулирането на съдържанието, предоставя на държавите-членки подходящи технически инструменти за защита на плурализма на медиите и на съдържанието, като например правилата за достъп и за "задължителен пренос";

Т.   като има предвид обаче, че зачитането на плурализма на информацията и многообразието на съдържанието не се гарантира само по себе си от технологичния напредък, а трябва да бъде постигнато посредством активна, последователна и бдителна политика от страна на националните и европейските органи;

У.   като има предвид, че въпреки че чрез Интернет значително се увеличи достъпът до разнообразни източници на информация, възгледи и становища, той засега все още не е изместил традиционните средства за масово осведомяване като решаващи инструменти за формиране на общественото мнение;

Ф.   като има предвид, че вследствие на развитието на технологията издателите на вестници все повече разпространяват съдържанието по Интернет и затова до голяма степен са зависими от приходите от (интернет) реклама;

Х.   като има предвид, че средствата за масово осведомяване продължават да бъдат инструмент за упражняване на политическо влияние и като има предвид, че способността им да изпълняват функцията си на пазител на демокрация е сериозно застрашена вследствие на забелязващия се при частните медийни предприятия стремеж преди всичко към финансова изгода, като има предвид, че това води до опасността от загуба на многообразието, качеството на съдържанието и разнообразието на мненията и по тази причина грижата за запазване на плурализма на медиите не би следвало да се поверява единствено на пазарните механизми;

Ц.   като има предвид, че големи медийни предприятия са изградили значителни и често доминиращи позиции в някои държави-членки и като има предвид, че наличието на пресгрупи, притежавани от предприятия, които могат да възлагат обществени поръчки представлява заплаха за независимостта на средствата за масово осведомяване;

Ч.   като има предвид, че приносът на мултинационалните медийни предприятия в някои държави-членки е от основно значение за възобновяването на медийното пространство, но и като има предвид, че са необходими някои подобрения по отношение на условията на труд и заплащане;

Ш.   като има предвид, че условията на труд и качеството на работа на професионалистите в областта на медиите трябва да се подобрят и като има предвид, че поради липсата на социални гаранции нарастващ брой журналисти работят при несигурни условия;

Z.  Щ. като има предвид, че законодателството на ЕС относно конкуренцията може да се прилага само в ограничена степен по въпросите на медийната концентрация, тъй като действията, които водят до вертикална и хоризонтална концентрация на собственост върху медиите в новите държави-членки, не са достигнали финансовия праг, при който би се приложило законодателството на ЕС за конкуренцията;

АА.   като има предвид, че въвеждането на прекалено рестриктивни правила относно собствеността върху медиите може да доведе до ограничаване на конкурентоспособността на европейските предприятия на световния пазар и до повишаване на влиянието на неевропейски медийни групи;

АБ.   като има предвид, че потребителите на медии следва да разполагат с достъп до голям избор на съдържание;

АВ.   като има предвид, че медийните творци се стремят да създават съдържание с възможно най-високо качество, но условията не са еднакво задоволителни за постигането на тази цел във всички държави-членки;

АГ.   като има предвид, че бързото разпространение на нови медии (широколентов Интернет, сателитни канали, цифрова наземна телевизия и т.н.) и различните форми на собственост върху медиите сами по себе си не са достатъчно условие за гарантиране на плурализъм по отношение на медийното съдържание;

АД.   като има предвид, че правилата по отношение на качеството на съдържанието и на защитата на непълнолетните лица следва да се прилагат както на обществено, така и на търговско равнище;

АЕ.   като има предвид, че медийните предприятия са изключително необходими за медийния плурализъм и за запазването на демокрацията и поради това трябва да се заемат по-активно с практики, свързани с професионалната етика и социалната отговорност;

АЖ.   като има предвид, че търговските медии все повече използват създадено от потребителя съдържание, особено аудиовизуално съдържание, срещу номинална такса или безплатно, като по този начин поставят въпроси, свързани с етиката и правото на неприкосновеност на личния живот, практика, която оказва неоправдан конкурентен натиск върху журналисти и други професионалисти в областта на медиите;

АЗ.   като има предвид, че блоговете представляват важен нов принос към свободата на изразяване и са все по-често използвани от професионалисти в областта на медиите, както и от частни лица;

АИ.   като има предвид, че на обществените радио- и телевизионни оператори трябва да бъде предоставено стабилно финансиране, че те трябва да действат справедливо и балансирано и да разполагат със средства, за да поощряват обществения интерес и социалните ценности;

АЙ.   като има предвид, че държавите-членки разполагат с голяма свобода на определяне на мисията на обществените медии и тяхното финансиране;

АК.   като има предвид, че обществените медии имат осезаемо пазарно присъствие единствено в аудиовизуалната и нелинеарната област;

АЛ.   като има предвид, че европейският аудиовизуален модел трябва дълготрайно да се основава върху равновесието между силен, независим и плуралистичен обществен сектор и динамичен търговски сектор; като има предвид, че запазването на този модел е от основно значение за виталността и качеството на творчеството, за плурализма на медиите и зачитането и насърчаването на културното многообразие;

АМ.   като има предвид, че понякога обществените медии на държавите-членки страдат както от несъответно финансиране, така и от политически натиск;

АН.   като има предвид, че мисията, възложена на сектора на общественото радиоразпръскване от всяка отделна държава-членка изисква дългосрочно финансиране и гарантирана независимост, което далеч не е така във всички държави-членки;

АО.   като има предвид, че в отделни държави-членки обществените медии могат да играят водеща роля по отношение както на качество, така и на зрителски интерес;

АП.   като има предвид, че общественият достъп на всички до висококачествено и разнообразно съдържание придобива все по-голямо значение на фона на технологичното развитие и засилената концентрация и във все по-конкурентна и глобализирана среда; като има предвид, че аудиовизуалните медийни услуги са от основно значение за формирането на демократично мнение, за да могат хората да се запознаят с културното многообразие и за да се гарантира плурализмът; и като има предвид, че тези услуги трябва да могат да използват новите платформи за предаване, за да изпълняват възложената им мисия, а именно да достигнат до всички групи, които съставляват обществото, независимо от използваните начини за достъп;

АР.   като има предвид, че обществените медии се нуждаят от достатъчно обществено финансиране, за да могат да се конкурират с търговските медии по отношение на предлагането на висок стандарт на културно и информационно съдържание;

АС.   като има предвид появата на нови медийни канали през последните десет години и като има предвид, че нарастването на дела на приходите от реклама в полза на изданията на медиите в Интернет е източник на загриженост за традиционните медии;

АТ.   като има предвид, че в новото аудиовизуално пространство, характеризиращо се с многообразие на платформи за предаване, обществените и търговските радио- и телевизионни оператори ще продължават да имат взаимодопълващи се роли, заедно с нови участници;

АУ.   като има предвид, че ЕС не притежава съществени правомощия за регулиране на медийната концентрация, въпреки това правомощията му в различни области на политиката му дават възможност да играе активна роля за гарантиране и насърчаване на медийния плурализъм; като има предвид, че законодателството в областта на конкуренцията и държавните помощи, наредбите в областта на аудиовизуалните медии и телекомуникациите, както и външните (търговски) отношения са области, в които ЕС може и следва активно да следва политика на укрепване и насърчаване на медийния плурализъм;

АФ.   като има предвид, че нараства броят на конфликтите във връзка със свободата на изразяване;

АХ.   като има предвид, че в информационното общество медийното образование е основно средство за предоставяне на гражданите на възможност да дадат своя съзнателен и активен принос за демокрацията;

АЦ.   като има предвид, че поради нарасналото предлагане на информация (преди всичко благодарение на Интернет) все по-голямо значение придобива тълкуването ѝ и оценката на нейната стойност;

АЧ.   като има предвид, че насърчаването на медийната грамотност сред гражданите на Европейския съюз се нуждае от по-силна подкрепа;

АШ.   като има предвид, че европейските медии извършват дейността си в рамките на глобализиран пазар, което означава, че обширни ограничения по отношение на собствеността им значително ще понижат тяхната способност да конкурират предприятия от трети държави, които не са обвързани с подобни ограничения; като има предвид, че по тази причина е необходимо да се постигне равновесие между последователното прилагане на правилата за лоялна конкуренция и осигуряването на предпазни механизми в полза на плурализма от една страна и от друга страна осигуряването на необходимата гъвкавост на предприятията, за да могат те да бъдат конкурентоспособни на международния медиен пазар;

AZ.  АЩ. като има предвид, че живеем в общество, което непрекъснато се подложени на постъпваща информация, комуникации в реално време и нефилтрирани съобщения, а изборът на информация изисква специфични умения;

БА.   като има предвид, че мерките за укрепване и насърчаване на плурализма на медиите трябва да представляват основен елемент на външните отношения на ЕС (в областта на търговията, както и в други области), най-вече в контекста на Европейската политика на добросъседство, стратегията за разширяване и двустранните споразумения за партньорство;

1.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да защитават плурализма на медиите, да гарантират достъпа на всички граждани на ЕС до свободни и многообразни медии във всички държави-членки и да отправят препоръки за подобрения, когато това е необходимо;

2.  Изказва убеждението си, че една плуралистична медийна система представлява основно изискване за по-нататъшното съществуване на демократичния европейски обществен модел,

3.  Отбелязва, че европейското медийно пространство е подложено на усилено сближаване, както по отношение на медиите, така и по отношение на пазарите;

4.  Подчертава, че концентрацията на собственост в медийната система създава среда, подкрепяща монополизацията на пазара за рекламна дейност, въвежда бариери за навлизането на нови участници на пазара и също така води до еднообразие по отношение на медийното съдържание;

5.  Посочва, че развитието на медийната система все повече се ръководи от стремеж към печалба и че по тази причина обществени, политически или икономически процеси както и стойности, залегнали в журналистическите кодекси на поведение, не са защитени в достатъчна степен; счита по тази причина, че конкурентното право трябва да се свърже с медийното право, за да се гарантират достъпа, конкуренцията и качеството и да се избегнат конфликти на интереси между концентрацията на собственост в областта на медиите и политическата власт, които са пагубни за свободната конкуренция, равните условия и плурализма;

6.  Припомня на държавите-членки, че в решенията на националните регулаторни органи винаги трябва да бъде търсено равновесие между техните задължения и свободата на изразяване, чиято защита в крайна сметка е възложена на съдилищата;

7.  Призовава Комисията да поеме ангажимент за насърчаване на създаването на стабилна законова рамка, която да гарантира висок стандарт на защита на плурализма във всички държави-членки;

8.  По тази причина призовава както за осигуряване на равновесие между обществените и частните радио- и телевизионни оператори - в тези страни-членки, в които понастоящем съществуват обществени радио-и телевизионни оператори, така и за гарантиране на взаимовръзката между правото на конкуренцията и медийното право, за да се укрепи медийният плурализъм;

9.  Счита, че основната цел на публичните органи би следвало да бъде създаването на условия (включително за обществените медии), осигуряващи високо равнище на качество на медиите, гарантиращи медийното многообразие и пълната независимост на журналистите;

10.  Призовава за предприемане на мерки за повишаване на конкурентоспособността на европейските медийни концерни, с цел да бъде даден важен принос за икономическия растеж, като тези мерки бъдат подкрепяни и чрез повишаване на равнището на осведоменост на гражданите и на познанията им по икономически и финансови въпроси;

11.  Подчертава увеличаващото се влияние в ЕС на инвеститори в областта на медиите от трети държави, особено в новите държави-членки;

12.  Призовава за последователно прилагане на право на конкуренцията на равнище ЕС и национално равнище с цел да се осигури висока интензивност на конкуренцията и да се даде възможността за достъп до пазара на нови участници в конкуренцията;

13.  Счита, че правото на ЕС в областта на конкуренцията е допринесло за ограничаване на медийната концентрация; подчертава обаче значението на независимия контрол върху медиите от страна на държавите-членки и настоятелно призовава, за тази цел регулирането на медиите на национално равнище да бъде ефективно, ясно, прозрачно и с висок стандарт;

14.  Приветства намерението на Комисията да разработи конкретни показатели за измерване на медийния плурализъм;

15.  Призовава за разработване и на други показатели за наблюдение на медийната система освен медийния плурализъм, които да служат за критерии за анализ на медиите, като обхващат насочеността по отношение на демокрацията, правовата държава, правата на човека и на малцинствата, както и професионалните кодекси за поведение на журналистите;.

16.  Счита, че правилата относно медийната концентрация би трябвало да регулират не само собствеността върху медийното съдържание и производството на медийно съдържание, но също така и (електронните) средства и механизми за достъп и разпространяване на съдържание по Интернет, като например търсещи машини.

17.  Подчертава нуждата от осигуряване на достъп до информация за хора с увреждания;

18.  Признава, че саморегулирането играе важна роля за осигуряване на медийния плурализъм; приветства съществуващите инициативи на сектора в тази сфера;

19.  Подкрепя създаването на харта за свобода на медиите с цел да се гарантират свободата на изразяване на мнения и плурализма;

20.  Призовава за зачитане на свободата на медиите и за последователно спазване на етичния кодекс при отразяване на събитията в медиите;

21.  Подчертава необходимостта от въвеждане на системи за контрол и прилагане на плурализма на медиите, които се основават на надеждни и безпристрастни показатели;

22.  Подчертава необходимостта органите на ЕС и на държавите-членки да гарантират независимостта на журналисти и издатели посредством подходящи и специфични правни и социални гаранции и посочва значението на създаването на редакционни устави и еднаквото им прилагане в държавите-членки и на всички пазари, където работят медийни предприятия от ЕС, които да предотвратяват намесата на собственици, акционери или външни органи като например правителства в съдържанието на отразяваната информация;

23.  Призовава държавите-членки да гарантират чрез подходящи средства съответно равновесие между чувствителни политически и социални аспекти, особено в рамките на информационни емисии и актуални информационни предавания;

24.  Приветства динамиката и многообразието, навлезли в медийното пространство чрез новите медии и насърчава отговорното използване на всяка нова технология, като например мобилната телевизия, като платформа за търговски, обществени медии и медии на различни общности;

25.  Подкрепя откритата дискусия на всички въпроси, свързани със статуса на блоговете;

26.  Подкрепя защитата на авторските права на равнището на интернет медиите, в рамките на които трети страни да са задължени да посочват източника при заимстване на декларации;

27.  Препоръчва включването на медийна грамотност в европейските основни умения и подкрепя разработването на европейска обща учебна програма за медийна грамотност, като същевременно подчертава значението ѝ за преодоляване на всякакъв вид "цифрова пропаст";

28.  Заявява, че както е посочено в горепосочената препоръка Rec1466(2000), целта на медийното образование трябва да бъде да се предоставят на гражданите средства, които да им дадат възможност критично да преценяват все по-нарастващия обем от информация, с който се сблъскват; счита, че този процес на обучение ще даде на гражданите способността да формулират послания и да избират най-подходящите медии за предаването им и по този начин да упражняват напълно правата си във връзка със свободата на информация и на изразяване на мнение;

29.  Настоятелно призовава Комисията при приемането на европейски подход по отношение на медийната грамотност да обърне достатъчно внимание на стандартите за критична оценка на съдържанието и на обмяната на най-добри практики в тази връзка;

30.  Призовава Комисията и държавите-членки да спомогнат за укрепването на обективна рамка за предоставяне на лицензи за радио- и телевизионна дейност в областта на кабелната и сателитната телевизия и на пазара на радио- и телевизионна дейност чрез аналогови и цифрови технологии въз основа на прозрачни и справедливи критерии с оглед на създаването на система за плуралистична конкуренция и за избягване на злоупотреби от страна на дружества с монополно или доминиращо положение;

31.  Припомня на Комисията, че няколко пъти е била призована да изготви директива, целяща да гарантира плурализъм, да насърчава и запазва културното многообразие, дефинирано в Конвенцията на ЮНЕСКО за културното многообразие, както и да осигурява достъп за всички медийни дружества до техническите елементи, които могат да им предоставят възможност да достигнат в своята цялост до всички граждани;

32.  Призовава държавите-членки да оказват подкрепа на обществените органи за радио- и телевизионни услуги, които да се характеризират с високо качество, за да могат те да предлагат действителна алтернатива на програмите на търговските канали и без непременно да им се налага да се надпреварват за зрителски интерес или за приходи от рекламна дейност, да заемат по-осезаемо място в Европа като стълбове на поддържането на плурализма на медиите, на демократичния диалог и на достъпа на всички граждани до качествено съдържание на програмите;

33.  Призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят по-голямо сътрудничество между европейските регулаторни органи и да засилят официалните и неофициални дискусии и обмен на мнения между регулаторните органи за сектора на радио- и телевизионното разпръскване;

34.  Препоръчва, по целесъобразност, обществените медии в държавите-членки да осигуряват отразяването на културното разнообразие на регионите.

35.  Насърчава разкриването на собствеността върху всички медии, за да се спомогне за постигане на по-голяма прозрачност по отношение на целите и контекста на радио-и телевизионния оператор и издателя;

36.  Насърчава държавите-членки да осигурят прилагането на националното право на конкуренцията както по отношение на средствата за масово осведомяване, така и по отношение на Интернет и на сектора на комуникационните технологии, да улеснява и насърчава медийния плурализъм; призовава Комисията, при прилагането на правилата за конкуренция на ЕС да взима предвид въздействието им върху медийния плурализъм;

37.  Препоръчва разпоредбите за държавна помощ да бъдат изработвани и прилагани по начин, позволяващ на обществените медии и на медиите на различните общности да осъществяват функциите си в динамична среда, като същевременно се осигурява възможността на обществените медии да изпълняват възложената им от държавите-членки мисия по прозрачен и отговорен начин, като се предотвратява злоупотреба с обществено финансиране по причини на политическа или икономическа целесъобразност;

38.  Изисква от Комисията при вземането на решение относно необходимостта от преразглеждане на горепосоченото съобщението на Комисията от 2001 г. да вземе надлежно предвид Конвенцията на ЮНЕСКО за културното многообразие и гореспоменатата препоръка Rec(2007)3 ; изисква, в случай че Комисията реши да преразгледа съществуващите насоки, за всяка предложена мярка и за всяко предложено изясняване да е извършена оценка относно въздействието им върху медийния плурализъм, като бъдат съответно зачетени правомощията на държавите-членки;

39.  Препоръчва Комисията да използва процеса на преразглеждане на горепосоченото съобщение на Комисията от 2001 г. - в случай че счете, че то е необходимо - като начин за укрепване на общественото радиоразпръскване като важен гарант за медийния плурализъм в ЕС;

40.  Счита, че за да се даде възможност на обществените аудиовизуални медии да изпълняват задачата си в ерата на цифровите технологии, е необходимо те да развият нови информационни услуги и медии освен традиционните програми и да могат да участват във всяка цифрова мрежа и платформа;

41.  Приветства приемането в отделни държави-членки на мерки, изискващи доставчиците на кабелна телевизия да включат държавни канали и да отстъпят част от цифровия си спектър на обществени доставчици;

42.  Настоятелно призовава Комисията да прилага по-широко схващане относно мисията на обществените радио-и телевизионни оператори в съответствие с динамично и насочено към бъдещето тълкуване на протокола към Договора от Амстердам, особено по отношение на неограниченото участие на общественото радиоразпръскване в технологичното развитие и произтичащите от него форми на производство и поднасяне на съдържание (под формата както на линеарни, така и на нелинеарни услуги); счита, че това следва да включва също така подходящо финансиране на нови услуги като част от задачите на общественото радиоразпръскване;

43.  Подчертава отново, че е необходимо регулирането на използването на честотния спектър да съблюдава целите от обществен интерес като например плурализма на медиите и по тази причина не може да бъде изложено единствено на въздействието на пазарния механизъм; освен това счита, че държавите-членки следва да запазят отговорността си по отношение на вземане на решения за разпределяне на честоти, така че да откликват на специфичните нужди на обществото, особено по отношение на гарантирането и насърчаването на медийния плурализъм;

44.  Препоръчва при преразглеждането на Пакета за телекомуникационна реформа да запази и ако е необходимо да разшири правилата за "задължителен пренос";

45.  Изразява съгласие с горепосочената препоръка Rec(2007)2, съгласно която на доставчиците на съдържание следва да бъде гарантиран достъп до електронните съобщителни мрежи при справедливи условия;

46.  Обръща внимание на горепосочената си резолюция от 13 ноември 2007 г., тъй като оперативната съвместимост е от основно значение за медийния плурализъм;

47.  Призовава за балансиран подход при разпределението на цифровия дивидент с оглед на осигуряването на справедлив достъп за всички участници, като по този начин се гарантира медийният плурализъм;

48.  Изразява безпокойство относно господстващото положение на няколко големи участници в мрежата, което ограничава навлизането на пазара на нови участници и по този начин спъва творчеството и предприемачеството в този сектор;

49.  Призовава за по-голяма прозрачност по отношение на личните данни на потребителите и друга информация за тях, която се съхранява от търсещите машини в Интернет, от доставчиците на услуги, свързани с електронната поща и от уебсайтовете на социалните мрежи;

50.  Счита, че разпоредбите на равнище ЕС гарантират в достатъчна степен достъпността на електронните програмни указатели и на подобни възможности за преглед и навигация, но че могат да бъдат обмислени допълнителни действия по отношение на начина на представяне на информацията за наличните програми, така че услугите от общ интерес да бъдат лесно достъпни; призовава Комисията да проучи посредством консултативни процедури, дали са необходими минимални насоки или специфични за сектора разпоредби за гарантиране на медийния плурализъм;

51.  Призовава за осигуряване на равновесието между обществено-правните и частните радио- и телевизионни оператори, както и на съгласуваното прилагане на правото на конкуренцията и на медийното право, с оглед на укрепването на медийния плурализъм.

52.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ C 340, 10.11.1997 г., стр. 109.
(2) OВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27.
(3) OВ C 25 E, 29.1.2004 г., стр. 205.
(4) OВ C 104 E, 30.4.2004 г., стр. 1026.
(5) ОВ С 320, 15.11.2001 г., стр. 5.
(6) ОВ С 30, 5.2.1999 г., стр. 1.
(7) Приети текстове, P6_TA(2007)0497.

Правна информация - Политика за поверителност