Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2253(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0303/2008

Předložené texty :

A6-0303/2008

Rozpravy :

PV 22/09/2008 - 23
CRE 22/09/2008 - 23

Hlasování :

PV 25/09/2008 - 7.4
CRE 25/09/2008 - 7.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0459

Přijaté texty
PDF 261kWORD 128k
Čtvrtek, 25. září 2008 - Brusel
Koncentrace a pluralita sdělovacích prostředků v Evropské unii
P6_TA(2008)0459A6-0303/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. září 2008 o koncentraci a pluralitě sdělovacích prostředků v Evropské unii (2007/2253(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 11 Listiny základních práv Evropské unie,

-   s ohledem na Protokol o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech(1) (Protokol k Amsterodamské smlouvě),

-   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný "Pluralita sdělovacích prostředků v členských státech Evropské unie" (SEK(2007)0032),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2002 o koncentraci sdělovacích prostředků(3),

-   s ohledem na Úmluvu UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005 (úmluva UNESCO o kulturní rozmanitosti),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2004 o nebezpečí porušování svobody projevu a informační svobody v EU, a zejména v Itálii (čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv EU)(4),

-   s ohledem na sdělení Komise z roku 2001 o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání(5),

-   s ohledem na usnesení Rady ze dne 25. ledna 1999 o veřejnoprávním vysílání(6),

-   s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům Rec(2007)3 ze dne 31. ledna 2007 o úloze veřejnoprávních sdělovacích prostředků v informační společnosti,

-   s ohledem na doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy Rec 1466(2000) ze dne 27. června 2000 o vzdělání v oblasti sdělovacích prostředků,

-   s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy Rec(2007)2 ze dne 31. ledna 2007 o pluralitě a rozmanitosti sdělovacích prostředků,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. listopadu 2007 o interoperabilitě digitálních interaktivních televizních služeb(7),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0303/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Evropská unie potvrdila, že je odhodlána bránit a prosazovat pluralitu sdělovacích prostředků, která je jedním z klíčových pilířů práva na informace a svobody projevu, jež jsou zakotveny v článku 11 Listiny základních práv Evropské unie a zůstávají základními principy zachování demokracie, občanské plurality a kulturní rozmanitosti,

B.   vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjádřil názor, že by Komise měla vytvořit jak pro oblast sdělovacích prostředků, tak pro informační společnost jako celek stabilní právní rámec, který by zajišťoval odpovídající úroveň ochrany pluralismu v členských státech a umožňoval subjektům, které v této oblasti působí, aby využívaly příležitosti, jež poskytuje jednotný trh,

C.   vzhledem k tomu, že pojem "pluralita sdělovacích prostředků", jak zdůraznila Komise ve svém výše uvedeném pracovním dokumentu, nelze omezovat na problematiku koncentrace vlastnictví podniků, ale že zahrnuje rovněž otázky spojené se službami veřejnoprávního vysílání, politickou mocí, hospodářskou soutěží, kulturní rozmanitostí, vývojem nových technologií, transparentností a pracovními podmínkami novinářů v Unii,

D.   vzhledem k tomu, že služby veřejnoprávního vysílání musí mít nezbytné zdroje a instituce, které jim zajistí skutečnou nezávislost na politickém tlaku a tržních silách,

E.   vzhledem k tomu, že v současnosti je veřejnoprávní vysílání neoprávněně a na úkor kvality obsahu nuceno soupeřit ve sledovanosti s komerčními stanicemi, jejichž hlavním cílem není kvalita, ale uspokojení většinového vkusu veřejnosti,

F.   vzhledem k tomu, že úmluva UNESCO o kulturní rozmanitosti přikládá značný význam mimo jiné vytváření podmínek, které podporují rozmanitost sdělovacích prostředků,

G.   vzhledem k tomu, že úmluva UNESCO o kulturní rozmanitosti uznává právo jejích stran přijmout opatření k posílení rozmanitosti sdělovacích prostředků, a to i prostřednictvím systému veřejnoprávního vysílání,

H.   vzhledem k tomu, že důležitá úloha veřejných audiovizuálních sdělovacích prostředků při zajišťování plurality je uznána v úmluvě UNESCO o kulturní rozmanitosti a v protokolu k Amsterodamské smlouvě, který stanoví, že systém veřejnoprávního vysílání v členských státech přímo souvisí s demokratickými, sociálními a kulturními potřebami každé společnosti a s potřebou zachovat pluralitu sdělovacích prostředků, přičemž členské státy jsou odpovědné za stanovení úlohy televizního vysílání a zajištění jeho financování,

I.   vzhledem k tomu, že Komise ve svém výše uvedeném sdělení z roku 2001 plně uznává ústřední úlohu, kterou hrají veřejnoprávní vysílací subjekty v podpoře plurality a kulturní a jazykové rozmanitosti, a zdůrazňuje, že při posuzování příslušné státní podpory uplatní kritéria, jako je význam prosazování kulturní rozmanitosti a naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb každé společnosti,

J.   vzhledem k tomu, že Rada ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 25. ledna 1999 znovu připomíná zásadní úlohu veřejnoprávního vysílání pro zajištění plurality a žádá, aby členské státy zabezpečily jeho širokou působnost, která odpovídá jeho úloze přinášet veřejnosti výhody nových audiovizuálních a informačních služeb a nových technologií,

K.   vzhledem k tomu, že byl přijat výše uvedený protokol k Amsterodamské smlouvě, aby byla zajištěna pravomoc členských států organizovat vnitrostátní systém veřejnoprávního vysílání způsobem, který bude odpovídat demokratickým a kulturním potřebám jejich společnosti, aby co nejlépe naplňoval cíl zachování plurality sdělovacích prostředků,

L.   vzhledem k tomu, že výše zmíněné doporučení Rec(2007)3 zdůrazňuje zvláštní úlohu veřejnoprávního vysílání jako zdroje nestranných a nezávislých informací a komentářů a inovačního a rozmanitého obsahu, který dosahuje vysoké etické a kvalitativní úrovně, a jako fóra pro veřejnou diskusi a prostředku k prosazování širší demokratické účasti jednotlivců, a že proto požaduje, aby členské státy byly nadále oprávněny přizpůsobit dosah plnění účelu veřejnoprávního vysílání v novém mediálním prostředí,

M.   vzhledem k tomu, že pluralitu sdělovacích prostředků lze zaručit pouze náležitou politickou vyvážeností, pokud jde o obsah veřejnoprávní televize,

N.   vzhledem k tomu, že zkušenosti ukazují, že neomezená koncentrace vlastnictví ohrožuje pluralitu a kulturní rozmanitost, a vzhledem k tomu, že systém založený čistě na volné hospodářské soutěži není schopen pluralitu sdělovacích prostředků zaručit,

O.   vzhledem k tomu, že se v Evropě osvědčil dvoupilířový model soukromé a veřejnoprávní televize a audiovizuálních mediálních služeb, neboť posílil pluralitu sdělovacích prostředků, a že by tedy měl být dále rozvíjen,

P.   vzhledem k tomu, že koncentrace vlastnictví zvyšuje závislost pracovníků ve sdělovacích prostředcích na vlastnících velkých mediálních podniků,

Q.   vzhledem k tomu, že nové technologie a zejména přechod k digitální technologii pro výrobu a šíření audiovizuálního obsahu a vstup nových komunikačních a informačních služeb na trh významně ovlivnily množství dostupných produktů a prostředků šíření; avšak vzhledem k tomu, že zvýšení množství, pokud jde o sdělovací prostředky a služby, nezaručuje automaticky obsahovou rozmanitost; vzhledem k tomu, že jsou proto nezbytné nové, aktualizované prostředky k zajištění plurality sdělovacích prostředků a kulturní rozmanitosti a poskytování rychlých a objektivních informací veřejnosti,

R.   vzhledem k tomu, že stávající předpisový rámec v oblasti telekomunikací, který odráží přímý vztah a vzájemnou závislost infrastruktury a regulace obsahu, poskytuje členským státům vhodné technické nástroje pro ochranu plurality sdělovacích prostředků a obsahu, jako jsou pravidla pro přístup a povinný přenos (must-carry),

S.   vzhledem k tomu, že respektování plurality informací a rozmanitosti obsahu není automaticky zaručeno technickým pokrokem, ale musí být založeno na aktivní, důsledné a ostražité politice na straně vnitrostátních a evropských veřejných orgánů,

T.   vzhledem k tomu, že ačkoli internet výrazně zlepšil přístup k různým zdrojům informací, názorům a stanoviskům, dosud nenahradil tradiční sdělovací prostředky, jež mají nadále rozhodující vliv na formování veřejného mínění,

U.   vzhledem k tomu, že v důsledku technologického rozvoje šíří vydavatelé novin ve stále větší míře obsah svých novin prostřednictvím internetu, a jsou proto do značné míry závislí na příjmech z internetové inzerce,

V.   vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky zůstávají nástrojem politického vlivu a že je značně ohrožena jejich schopnost plnit úkoly strážce demokracie, protože soukromé podniky v oblasti sdělovacích prostředků se zaměřují především na finanční zisk; vzhledem k tomu, že s tím souvisí nebezpečí ztráty rozmanitosti, obsahové kvality a různorodosti názorů, a proto by ochrana plurality sdělovacích prostředků neměla být ponechána pouze na tržních mechanismech,

W.   vzhledem k tomu, že v některých členských státech si vybudovaly významné a často dominantní postavení velké mediální podniky, a vzhledem k riziku, které pro nezávislost médií představuje existence podnikatelských seskupení v oblasti tisku, která ovládají podniky, jež mohou zadávat veřejné zakázky,

X.   vzhledem k tomu, že příspěvek nadnárodních mediálních firem v některých členských státech je zásadní pro oživení mediálního prostředí, avšak musí rovněž dojít ke zlepšení pracovních podmínek a mezd,

Y.   vzhledem k tomu, že je nezbytné zlepšit pracovní podmínky a kvalitu práce pracovníků ve sdělovacích prostředcích, a vzhledem k tomu, že kvůli chybějícím sociálním zárukám je stále vyšší počet novinářů zaměstnáván za nejistých podmínek,

Z.   vzhledem k tomu, že účinnost práva v oblasti hospodářské soutěže EU při řešení koncentrace sdělovacích prostředků je poněkud omezená, neboť činnosti vytvářející vertikální a horizontální koncentraci vlastnictví sdělovacích prostředků v nových členských státech EU nedosahují finančního prahu pro uplatnění právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže,

AA.   vzhledem k tomu, že zavedení příliš přísných pravidel pro vlastnictví sdělovacích prostředků může narušit konkurenceschopnost evropských podniků na světovém trhu a zvýšit vliv neevropských mediálních skupin,

AB.   vzhledem k tomu, že by čtenáři, diváci a posluchači měli mít přístup k obsahově bohaté nabídce,

AC.   vzhledem k tomu, že se pracovníci ve sdělovacích prostředcích snaží vytvářet co nejkvalitnější obsah, ale že podmínky pro tento účel nejsou ve všech členských státech stejně uspokojivé,

AD.   vzhledem k tomu, že šíření nových sdělovacích prostředků (širokopásmový internet, satelitní kanály, pozemní digitální vysílání atd.) a různé formy vlastnictví sdělovacích prostředků nejsou samy o sobě dostatečnou zárukou plurality jejich obsahu,

AE.   vzhledem k tomu, že pravidla pro kvalitu obsahu a ochranu nezletilých by měla být uplatňována na veřejnoprávní i komerční úrovni,

AF.   vzhledem k tomu, že mediální podniky mají nezastupitelný význam, pokud jde o pluralitu sdělovacích prostředků a ochranu demokracie, a že by se proto měly aktivněji zaměřovat na praxi související s etikou podnikání a sociální odpovědností,

AG.   vzhledem k tomu, že komerční sdělovací prostředky stále častěji používají materiály, zejména s audiovizuálním obsahem, které jim zdarma či za nepatrnou odměnu poskytují soukromí uživatelé, což je z hlediska etiky a ochrany soukromí problematická praxe, která navíc vystavuje novináře a ostatní mediální pracovníky nepřiměřenému konkurenčnímu tlaku,

AH.   vzhledem k tomu, že weblogy významným a novým způsobem přispívají ke svobodě vyjadřování a jsou čím dál víc využívány pracovníky ve sdělovacích prostředcích i soukromými osobami,

AI.   vzhledem k tomu, že veřejnoprávní vysílání musí být stabilně financováno, musí být spravedlivé a vyvážené a musí mít k dispozici prostředky k prosazování veřejného zájmu a sociálních hodnot,

AJ.   vzhledem k tomu, že členské státy mají značný prostor pro výklad v oblasti působnosti veřejnoprávních sdělovacích prostředků a jejich financování,

AK.   vzhledem k tomu, že veřejnoprávní sdělovací prostředky jsou na trhu významněji zastoupeny pouze v oblasti audiovizuálního a nelineárního vysílání,

AL.   vzhledem k tomu, že evropský audiovizuální model musí být i nadále založen na rovnováze mezi silnými, nezávislými a pluralitními veřejnoprávními službami a dynamickým komerčním sektorem; vzhledem k tomu, že zachování tohoto modelu je nezbytné pro živou a kvalitní tvorbu, pluralitu sdělovacích prostředků a respektování a podporu kulturní rozmanitosti,

AM.   vzhledem k tomu, že veřejnoprávní sdělovací prostředky členských států trpí nedostatečným financováním a čelí politickému nátlaku,

AN.   vzhledem k tomu, že úkoly svěřené veřejnoprávnímu vysílání v každém členském státě vyžadují dlouhodobé financování a záruku nezávislosti, což zdaleka ve všech členských státech neplatí,

AO.   vzhledem k tomu, že v některých členských státech mohou hrát veřejnoprávní sdělovací prostředky co do kvality i sledovanosti rozhodující úlohu,

AP.   vzhledem k tomu, že veřejný přístup ke kvalitnímu a rozmanitému obsahu pro všechny se stává ještě klíčovějším v souvislosti s technologickými změnami a zvýšenou koncentrací ve stále konkurenčnějším a globalizovanějším prostředí; vzhledem k tomu, že veřejnoprávní audiovizuální služby jsou zcela nezbytné pro demokratické vytváření veřejného mínění, seznámení občanů s kulturní rozmanitostí a záruku plurality; a vzhledem k tomu, že tyto služby musí být schopny využívat nové platformy vysílání, mají-li plnit úkoly, které jim byly svěřeny, a být dostupné pro všechny společenské skupiny bez ohledu na jimi zvolený způsob přístupu,

AQ.   vzhledem k tomu, že mají-li veřejnoprávní sdělovací prostředky obstát v konkurenci s komerčními médii a nabízet velmi kvalitní kulturní pořady a zpravodajství, musí být náležitě financovány,

AR.   vzhledem k tomu, že v posledním desetiletí vznikly nové formy sdělovacích prostředků a že se tradiční sdělovací prostředky obávají toho, že se rostoucí podíl příjmů z reklamy přesouvá k internetovým sdělovacím prostředkům,

AS.   vzhledem k tomu, že se veřejnoprávní a komerční vysílání, k němuž se připojí nové subjekty, budou i nadále doplňovat v novém audiovizuálním prostředí charakterizovaném velkým počtem platforem pro poskytování služeb,

AT.   vzhledem k tomu, že EU není oprávněna regulovat koncentraci sdělovacích prostředků, nicméně díky pravomocem v různých oblastech politik může hrát aktivní úlohu při ochraně a prosazování plurality médií; vzhledem k tomu, že právní předpisy upravující hospodářskou soutěž a státní podpory, regulace v audiovizuální a telekomunikační sféře a vnější (obchodní) vztahy jsou oblasti, ve kterých EU může a dokonce by měla aktivně vést politiku posilování a podpory plurality sdělovacích prostředků,

AU.   vzhledem ke zvyšujícímu se počtu konfliktů kvůli svobodě projevu,

AV.   vzhledem k tomu, že v informační společnosti je mediální gramotnost základním způsobem, jak umožnit občanům informovaně a aktivně přispívat k demokracii,

AW.   vzhledem ke zvýšené nabídce informací (zejména díky internetu) je jejich výklad a vyhodnocování stále důležitější,

AX.   vzhledem k tomu, že propagaci mediální gramotnosti občanů Evropské unie je nutné podporovat mnohem důsledněji,

AY.   vzhledem k tomu, že evropské sdělovací prostředky v současnosti působí na globalizovaném trhu, což znamená, že složitá omezení, pokud jde o jejich vlastnictví, značně sníží jejich schopnost obstát v konkurenci s podniky třetích zemí, které podobnými omezeními vázány nejsou; vzhledem k tomu, že je tedy nezbytné na jedné straně vytvořit rovnováhu mezi důsledným uplatňováním pravidel spravedlivé hospodářské soutěže a poskytováním záruk plurality a na druhé straně zajistit, aby byly podniky dostatečně flexibilní vůči konkurenci na mezinárodním trhu sdělovacích prostředků,

AZ.   vzhledem k tomu, že žijeme ve společnosti, která je neustále zahlcována informacemi, rychlou komunikací a nefiltrovanými zprávami, přičemž výběr informací vyžaduje zvláštní schopnosti,

BA.   vzhledem k tomu, že opatření na upevnění a podporu plurality sdělovacích prostředků musí být jádrem vnějších vztahů EU (v oblasti obchodu i jinde), zejména v souvislosti s evropskou politikou sousedství, strategií rozšíření a dvoustrannými dohodami o partnerství,

1.   naléhá na Komisi a členské státy, aby zabezpečily pluralitu sdělovacích prostředků, aby všem občanům EU zajistily přístup ke svobodným a různorodým sdělovacím prostředkům ve všech členských státech a aby doporučily případná zlepšení;

2.   je pevně přesvědčen o tom, že pluralitní mediální systém je základní podmínkou pro zachování demokratického společenského modelu v Evropě;

3.   konstatuje, že evropské mediální prostředí podléhá pokračujícímu sbližování, pokud jde o sdělovací prostředky i trhy;

4.   zdůrazňuje, že v důsledku koncentrace vlastnictví mediálního systému vzniká prostředí, které přeje monopolizaci trhu s reklamou, vytváří překážky bránící novým subjektům ve vstupu na trh a vede rovněž k uniformitě mediálního obsahu;

5.   poukazuje na to, že rozvoj mediálního systému je stále více motivován ziskem, a proto nemůže v dostatečné míře zabezpečit společenské, politické a hospodářské procesy, ani zajistit dodržování hodnot vyjádřených v novinářských kodexech chování; domnívá se proto, že je třeba provázat právní předpisy upravující hospodářskou soutěž se zákonem o sdělovacích prostředcích s cílem zajistit přístup na trh, konkurenční prostředí a kvalitu a zabránit konfliktu zájmů mezi koncentrací vlastnictví sdělovacích prostředků a politikou mocí, což škodí volné hospodářské soutěži a narušuje rovné podmínky a pluralitu;

6.   připomíná členským státům, že při rozhodování vnitrostátních regulačních orgánů musí být vždy usilováno o rovnováhu mezi jejich povinnostmi a svobodou projevu, jejíž ochrana je v konečném důsledku v působnosti soudů;

7.  7 vyzývá Komisi, aby se zavázala k prosazování stabilního právního rámce, který by ve všech členských státech zaručoval vysokou úroveň ochrany pluralismu;

8.   požaduje proto, aby byla zajištěna rovnováha mezi veřejnoprávními a soukromými vysílacími subjekty (v těch členských státech, kde veřejnoprávní vysílací subjekty existují) a aby byly vytvořeny vazby mezi právními předpisy upravujícími hospodářskou soutěž a zákony o sdělovacích prostředcích;

9.   je přesvědčen o tom, že veřejné orgány by měly usilovat především o vytvoření podmínek, které zaručí kvalitu sdělovacích prostředků (včetně veřejných sdělovacích prostředků), jejich rozmanitost a naprostou nezávislost novinářů;

10.   žádá, aby byla přijata opatření na zvýšení konkurenceschopnosti evropských mediálních koncernů s cílem významně podpořit hospodářský růst; tomuto účelu by mělo posloužit i zlepšení informovanosti občanů o hospodářské a finanční problematice a jejich znalosti této problematiky;

11.   upozorňuje na to, že v EU a zejména v nových členských státech sílí vliv mediálních investorů ze třetích zemí;

12.   žádá, aby na úrovni EU i členských států byly důsledně uplatňovány právní předpisy na ochranu hospodářské soutěže s cílem zajistit intenzivní konkurenci a umožnit přístup nových subjektů na trh;

13.   domnívá se, že právní předpisy EU na ochranu hospodářské soutěže pomáhají omezit koncentraci sdělovacích prostředků; zdůrazňuje však význam nezávislé kontroly sdělovacích prostředků prováděné členskými státy a za tímto účelem naléhá, aby tato regulace na vnitrostátní úrovni byla účinná, jasná a transparentní a měla vysokou úroveň;

14.   vítá záměr Komise vypracovat konkrétní ukazatele pro hodnocení plurality sdělovacích prostředků;

15.   žádá, aby kromě plurality sdělovacích prostředků byly pro mediální analýzu zavedeny další ukazatele, které si budou všímat demokratické a právní orientace sdělovacích prostředků i pokrývání problematiky lidských práv a  práv menšin či profesních kodexů chování novinářů;

16.   domnívá se, že pravidla pro koncentraci sdělovacích prostředků by měla upravovat nejen vlastnictví a produkci mediálního obsahu, ale i (elektronické) kanály a mechanismy umožňující přístup na internet a šíření mediálního obsahu po internetu, jako jsou např. internetové vyhledávače;

17.   zdůrazňuje, že je třeba zajistit přístup k informacím pro zdravotně postižené osoby;

18.   uznává, že samoregulace hraje důležitou úlohu při zajišťování plurality sdělovacích prostředků; vítá stávající iniciativy mediálního průmyslu v této oblasti;

19.   vybízí k vypracování charty pro svobodu sdělovacích prostředků s cílem zaručit svobodu projevu a pluralitu;

20.   vyzývá k respektování svobody sdělovacích prostředků a k tomu, aby jejich zpravodajství důsledně dodržovalo etické zásady;

21.   zdůrazňuje potřebu zavést systémy pro sledování a prosazování plurality sdělovacích prostředků založené na spolehlivých a nestranných ukazatelích;

22.   zdůrazňuje, že je nutné, aby orgány EU a členských států využily vhodných konkrétních právních a sociálních záruk k zajištění nezávislosti novinářů a redaktorů, a upozorňuje, že je důležité v členských státech a na všech trzích, kde provozují činnost mediální společnosti sídlící v EU, vypracovat a jednotně uplatňovat redakční charty, aby se vlastníkům, investorům nebo vnějším subjektům, jako jsou výkonné orgány, zabránilo v zasahování do obsahu zpravodajství;

23.   vyzývá členské státy, aby vhodnými prostředky zajistily správnou rovnováhu mezi politickou a sociální vnímavostí, zejména pokud jde o zpravodajské a publicistické pořady;

24.   vítá dynamiku a rozmanitost, kterou do mediálního prostředí vnesly nové sdělovací prostředky, a vyzývá k odpovědnému využívání všech nových technologií, jako je například mobilní televize, jakožto platformy pro komerční, veřejnoprávní a občanské sdělovací prostředky;

25.   vybízí k otevřené diskusi o všech tématech souvisejících s právním postavením weblogů;

26.   podporuje ochranu autorských práv na úrovni online sdělovacích prostředků, přičemž třetí osoby jsou povinny uvést zdroj převzatých informací,

27.   doporučuje zahrnout mediální gramotnost mezi základní kompetence evropských občanů a podporuje vytvoření ústředního evropského studijního plánu pro mediální gramotnost, v němž bude zdůrazněna jejich úloha při překonávání velkých rozdílů v používání digitálních technologií;

28.   zastává názor, že mediální vzdělávání musí mít za cíl, jak je stanoveno ve výše uvedeném doporučení Rec.1466(2000), poskytnout občanům prostředky, které jim umožní opřít se o kritický výklad a využívat stále rostoucí objem přijímaných informací; domnívá se, že díky tomuto učebnímu postupu budou občané schopni formulovat různá sdělení a vybírat nejvhodnější média pro jejich předávání, a tak v plném rozsahu vykonávat svá práva, pokud jde o svobodu informací a projevu;

29.   naléhavě žádá Komisi, aby při vypracování evropského přístupu k mediální gramotnosti věnovala dostatečnou pozornost normám pro kritické hodnocení obsahu a v této souvislosti i předávání osvědčených postupů;

30.   žádá Komisi a členské státy, aby stanovily pevný objektivní rámec pro přidělování vysílacích licencí na trhu kabelové a satelitní televize a analogového a digitálního vysílání, a to na základě transparentních a spravedlivých kritérií s cílem zavést systém pluralitní hospodářské soutěže a předcházet tomu, aby společnosti zneužívaly svého monopolního či dominantního postavení;

31.   připomíná Komisi, že byla při několika příležitostech požádána o vypracování návrhu směrnice, jejímž účelem by bylo zajišťovat pluralismus, podporovat a chránit kulturní rozmanitost v duchu úmluvy UNESCO o rozmanitosti kulturních projevů a zabezpečit přístup všech mediálních společností k technickým prostředkům, které by jim umožnily oslovit všechny občany;

32.   vyzývá členské státy, aby podporovaly kvalitní veřejnoprávní vysílání, které by mohlo nabízet skutečnou alternativu k vysílání komerčních stanic, nemuselo by nevyhnutelně soutěžit o sledovanost a příjmy z reklamy, a mohlo by proto zaujmout významnější místo na evropské scéně jako pilíř zachování plurality sdělovacích prostředků, demokratického dialogu a přístupu všech občanů k vysílání s kvalitním obsahem;

33.   vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly užší spolupráci mezi evropskými regulačními orgány a aby zintenzivnily formální i neformální diskuse a výměny názorů mezi regulačními orgány v oblasti vysílání;

34.   doporučuje, aby v případě potřeby veřejnoprávní média v členských státech odrážela multikulturní povahu jednotlivých regionů;

35.   vyzývá, aby se zveřejňovali vlastníci veškerých sdělovacích prostředků, aby tak bylo možné dosáhnout větší transparentnosti ohledně cílů a profilů jednotlivých vysílacích společností a vydavatelů;

36.   vybízí členské státy, aby zajistily, že uplatňování vnitrostátních právních předpisů, které upravují hospodářskou soutěž, na sdělovací prostředky i na odvětví internetových a komunikačních technologií bude usnadňovat a podporovat pluralitu sdělovacích prostředků; vyzývá Komisi, aby při uplatňování právních předpisů EU upravujících hospodářskou soutěž zohlednila jejich dopad na pluralitu sdělovacích prostředků;

37.   doporučuje, aby byly právní předpisy upravující státní podporu koncipovány a prováděny tak, aby umožňovaly veřejnoprávním sdělovacím prostředkům plnit jejich funkci i v dynamickém prostředí a aby se zároveň zajistilo, že veřejnoprávní sdělovací prostředky budou plnit funkci, která jim byla svěřena členskými státy, průhledným a odpovědným způsobem; tyto předpisy by měly zároveň zamezit zneužívání veřejného financování z důvodů politického nebo hospodářského prospěchu;

38.   žádá Komisi, aby při přijímání rozhodnutí o nutných revizích svého výše uvedeného sdělení z roku 2001 náležitě zohlednila úmluvu UNESCO o rozmanitosti kulturních projevů a výše uvedené doporučení Rec(2007)3; rozhodne-li se Komise stávající pokyny revidovat, žádá, aby byl posouzen dopad veškerých navržených opatření nebo vyjasnění na pluralitu sdělovacích prostředků a aby tato opatření náležitě respektovala pravomoci členských států;

39.   doporučuje, aby Komise využila revizi svého výše uvedeného sdělení z roku 2001 – považuje-li tuto revizi za nezbytnou – jako prostředek k posílení veřejnoprávního vysílání, které je důležitou zárukou plurality sdělovacích prostředků v EU;

40.   domnívá se, že mají-li veřejnoprávní audiovizuální média plnit své úkoly i v éře digitálních technologií, je nezbytné, aby kromě tradičních programů poskytovaly také nové informační služby a sdělovací prostředky a aby byly schopny interakce se všemi digitálními sítěmi a platformami;

41.   vítá, že některé členské státy zavedly ustanovení, která provozovatelům kabelové televize ukládají, aby do vysílání zahrnuli veřejnoprávní stanice a aby část digitálního spektra přidělili veřejným provozovatelům;

42.   naléhavě žádá Komisi, aby uplatňovala široké pojetí úlohy veřejnoprávního vysílání v souladu s dynamickým a i v budoucnu použitelným výkladem výše uvedeného protokolu k Amsterodamské smlouvě, zejména pokud jde o neomezenou účast veřejnoprávního vysílání na technologickém rozvoji a odvozených formách tvorby obsahu a prezentace (v podobě lineárních i nelineárních služeb); tento přístup by měl zahrnovat také přiměřené financování nových služeb, které se podílejí na plnění úloh veřejnoprávního vysílání;

43.   znovu zdůrazňuje, že regulace užívání spektra musí zohlednit cíle veřejného zájmu, jako je například pluralita sdělovacích prostředků, a proto nemůže podléhat čistě tržnímu režimu; o přidělování frekvencí by měly navíc i nadále rozhodovat členské státy tak, aby mohly sloužit specifickým potřebám jejich společnosti, zejména pokud jde o ochranu a prosazování plurality sdělovacích prostředků;

44.   doporučuje, aby byla v průběhu revize telekomunikačního balíčku zachována a případně rozšířena pravidla pro povinný přenos;

45.   souhlasí s výše uvedeným doporučením Rec(2007)2, v němž se uvádí, že by měl být poskytovatelům obsahu zajištěn spravedlivý přístup k sítím elektronických komunikací;

46.   upozorňuje na své usnesení ze dne 13. listopadu 2007, neboť interoperabilita má zásadní význam pro pluralitu sdělovacích prostředků;

47.   vyzývá k vyváženému přidělování digitální dividendy, aby byl zajištěn rovný přístup pro všechny účastníky, a tudíž i pluralita sdělovacích prostředků;

48.   je znepokojen dominantním postavením několika velkých online subjektů, které omezuje přístup nových soutěžitelů na trh, a tím v tomto odvětví potlačuje tvořivost a podnikavost;

49.   vyzývá k větší transparentnosti, pokud jde o osobní údaje a informace o uživatelích uchovávané internetovými vyhledavači, poskytovateli služeb elektronické pošty a stránkami pro navazování sociálních kontaktů;

50.   domnívá se, že regulace na úrovni EU dostatečně chrání přístup k elektronickým programovým průvodcům a podobným pomůckám pro přehledy a navigaci, ale že lze zvážit i další opatření týkající se způsobu, jakým jsou informace o dostupných programech předkládány, s cílem zajistit snadnou dostupnost služeb veřejného zájmu; vyzývá Komisi, aby pomocí postupů konzultace zjistila, zda jsou pro zajištění plurality sdělovacích prostředků nezbytné základní pokyny či předpisy pro dané odvětví;

51.   v zájmu posílení plurality sdělovacích prostředků vyzývá k zachování rovnováhy mezi veřejnoprávním a soukromým vysíláním a k jednotnému uplatňování práva hospodářské soutěže a mediálního práva;

52.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 340, 10.11.1997, s. 109.
(2) Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 27.
(3) Úř. věst. C 25 E, 29.1.2004, s. 205.
(4) Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 1026.
(5) Úř. věst. C 320, 15.11.2001, s. 5.
(6) Úř. věst. C 30, 5.2.1999, s. 1.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2007)0497.

Právní upozornění - Ochrana soukromí