Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2253(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0303/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0303/2008

Συζήτηση :

PV 22/09/2008 - 23
CRE 22/09/2008 - 23

Ψηφοφορία :

PV 25/09/2008 - 7.4
CRE 25/09/2008 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0459

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 325kWORD 111k
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
Συγκέντρωση και πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P6_TA(2008)0459A6-0303/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007/2253(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άμστερνταμ σχετικά με το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη(1),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο: Πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SEC(2007)0032),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης(3),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 2005 της Unesco για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων (Σύμβαση της Unesco για την πολιτιστική πολυμορφία),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης, στην ΕΕ και ειδικότερα στην Ιταλία, της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης (άρθρο 11, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)(4),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2001 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στη δημόσια ραδιοτηλεόραση(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 1999 σχετικά με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση(6),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση Rec(2007)3 της 31ης Ιανουαρίου 2007 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις αρμοδιότητες των δημόσιων μέσων ενημέρωσης στην κοινωνία της πληροφορίας,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση Rec 1466(2000) της 27ης Ιουνίου 2000 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κατάρτιση όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση Rec(2007)2 της 31ης Ιανουαρίου 2007 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και την πολυμορφία του περιεχομένου τους,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ψηφιακής διαλογικής τηλεόρασης(7),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0303/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στην προάσπιση και την προώθηση της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης, ως ουσιαστικού πυλώνα του δικαιώματος της πληροφόρησης και της ελευθερίας της έκφρασης, που κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και παραμένουν θεμελιώδεις αρχές για τη διατήρηση της δημοκρατίας, του πολιτικού πλουραλισμού και της πολιτιστικής πολυμορφίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία να θεσπίσει η Επιτροπή ένα σταθερό νομικό πλαίσιο, τόσο στον τομέα των μέσων ενημέρωσης όσο και σε ολόκληρη την κοινωνία της πληροφορίας, το οποίο να εξασφαλίζει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας της πολυφωνίας στα κράτη μέλη και να επιτρέψει στους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ενιαία αγορά,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως υπογράμμισε η Επιτροπή στο προαναφερθέν έγγραφο εργασίας, η έννοια της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης δεν είναι δυνατόν να περιορισθεί στο ζήτημα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει και θέματα σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης, την πολιτική εξουσία, τον οικονομικό ανταγωνισμό, την πολιτιστική πολυμορφία, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τη διαφάνεια και τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και τα μέσα τα οποία θα τους εξασφαλίζουν πραγματική ανεξαρτησία έναντι των πολιτικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες εξωθούνται, αδικαιολογήτως και εις βάρος της ποιότητας των προγραμμάτων τους, σε έναν ανταγωνισμό ακροαματικότητας με τους εμπορικούς σταθμούς, τελικός στόχος των οποίων δεν είναι η ποιότητα, αλλά η ικανοποίηση των προτιμήσεων της πλειοψηφίας του κοινού,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Unesco για την πολιτιστική πολυμορφία προσδίδει ιδιαίτερη σημασία, μεταξύ άλλων, στη διαμόρφωση συνθηκών που ευνοούν την πολυμορφία των μέσων ενημέρωσης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Unesco για την πολιτιστική πολυμορφία αναγνωρίζει το δικαίωμα των συμβαλλόμενων μερών να λάβουν μέτρα με στόχο την ενίσχυση της πολυμορφίας των μέσων ενημέρωσης, και μέσω του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημαντικός ρόλος των δημόσιων οπτικοακουστικών μέσων για τη διασφάλιση της πολυφωνίας αναγνωρίζεται τόσο από την Σύμβαση της Unesco για την πολιτιστική πολυμορφία όσο και από το Πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άμστερνταμ σχετικά με το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το οποίο το σύστημα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες κάθε κοινωνίας, καθώς και με την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, ενώ τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα να καθορίζουν την αποστολή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και να μεριμνούν για τη χρηματοδότησή της,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής του 2001 αναγνωρίζει πλήρως τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί για την προώθηση της πολυφωνίας και της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και επισημαίνει ότι κατά την εξέταση των εν λόγω κρατικών ενισχύσεων η Επιτροπή βασίζεται στα κριτήρια της προώθησης της πολιτιστικής πολυμορφίας και της εκπλήρωσης των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών κάθε κοινωνίας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το προαναφερθέν ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 1999 επαναλαμβάνει τον ζωτικό ρόλο των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών για τον πλουραλισμό και ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν σε αυτές ευρεία αποστολή η οποία θα αντικατοπτρίζει τον ρόλο τους όσον αφορά την παροχή στο κοινό των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τις νέες οπτικοακουστικές και ενημερωτικές υπηρεσίες καθώς και από τις νέες τεχνολογίες,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το προαναφερθέν Πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άμστερνταμ έχει εγκριθεί για να διασφαλιστούν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών να οργανώνουν το εθνικό σύστημα δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών κατά τρόπον προσαρμοσμένο στις δημοκρατικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας τους, ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο στόχος της διατήρησης του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα σύσταση της Επιτροπής Υπουργών υπογραμμίζει τον ειδικό ρόλο των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών ως πηγής αντικειμενικής και ανεξάρτητης ενημέρωσης και σχολιασμού, καθώς και καινοτόμου και ποικίλου περιεχομένου το οποίο πληροί υψηλά δεοντολογικά και ποιοτικά πρότυπα, και ως φόρουμ δημόσιου διαλόγου και μέσου προώθησης της ευρύτερης δημοκρατικής συμμετοχής των ατόμων και, συνεπώς, ζητεί από τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την εξουσία προσαρμογής αυτής της αποστολής, ούτως ώστε να εκπληρώνει το σκοπό της σε ένα νέο περιβάλλον μέσων ενημέρωσης,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω κατάλληλης πολιτικής ισορροπίας στο περιεχόμενο της δημόσιας τηλεόρασης,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα καταδεικνύει ότι η ανεξέλεγκτη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας θέτει σε κίνδυνο τον πλουραλισμό και την πολιτιστική πολυμορφία και ότι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται αμιγώς στον ανταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς δεν μπορεί να διασφαλίσει από μόνο του τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη οι υπαγόμενες σε δύο πυλώνες ρυθμίσεις για την ιδιωτική και τη δημόσια τηλεόραση και τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης απέδειξαν την αξία τους στην εδραίωση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας προκαλεί αύξηση της εξάρτησης των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης από ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες, και ειδικά το πέρασμα στην ψηφιακή τεχνολογία ως προς την παραγωγή και διάδοση του οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και η είσοδος στην αγορά νέων μέσων επικοινωνίας και υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν επηρεάσει σημαντικά την ποσότητα των διαθεσίμων προϊόντων και των τρόπων διανομής· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η αύξηση της ποσότητας των μέσων και υπηρεσιών δεν σηματοδοτεί αυτόματα και διασφάλιση της πολυμορφίας του περιεχομένου τους και ότι απαιτούνται νέα επικαιροποιημένα μέσα που θα εξασφαλίζουν την πολυφωνία και την πολιτιστική πολυμορφία στα μέσα ενημέρωσης και την έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση του κοινού,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες, ανταποκρινόμενο στην άμεση σχέση και αλληλεξάρτηση μεταξύ ρυθμίσεων για τις υποδομές και ρυθμίσεων περιεχομένου, παρέχει στα κράτη μέλη κατάλληλα τεχνικά εργαλεία για την προστασία της πολυφωνίας των μέσων και του περιεχομένου, όπως είναι οι κανόνες προσβασιμότητας και αναμετάδοσης σήματος (access and must carry rules),

ΙΘ.   λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο σεβασμός της πολυφωνίας της πληροφόρησης και της πολυμορφίας του περιεχομένου δεν εξασφαλίζεται αυτόματα από τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω μιας ενεργού, συνεκτικής και προσεκτικής πολιτικής εκ μέρους των εθνικών και ευρωπαϊκών δημόσιων αρχών,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το Διαδίκτυο έχει σε μεγάλο βαθμό αυξήσει την πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης, απόψεις και γνώμες, δεν έχει αντικαταστήσει ακόμη τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ως καθοριστικός διαμορφωτής της κοινής γνώμης,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, οι εκδότες εφημερίδων διαδίδουν ολοένα περισσότερο περιεχόμενο μέσω του Διαδικτύου και, συνεπώς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα των ηλεκτρονικών διαφημίσεων,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης παραμένουν ισχυρό πολιτικό εργαλείο και ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος όσον αφορά την ικανότητα των μέσων ενημέρωσης να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους ως φύλακες της δημοκρατίας λόγω της τάσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων ενημέρωσης να προσανατολίζονται κατά κύριο λόγο με βάση το οικονομικό κέρδος· ότι αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο απώλειας της πολυμορφίας, του περιεχομένου ποιότητας και της πολυφωνίας και ότι, συνεπώς, η επιτήρηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης δεν θα πρέπει να εναπόκειται αμιγώς σε μηχανισμούς της αγοράς,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου των μέσων ενημέρωσης έχουν διαμορφώσει σημαντικές και συχνά κυρίαρχες θέσεις σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι η ύπαρξη εκδοτικών ομίλων που ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις αποτελεί απειλή για την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων του κλάδου των μέσων ενημέρωσης σε ορισμένα κράτη μέλη συνεισφέρει σημαντικά στην αναζωογόνηση του τοπίου των μέσων ενημέρωσης, αλλά ότι απαιτούνται επίσης ορισμένες βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας και στην αμοιβή,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες εργασίας και η ποιότητα της εργασίας των επαγγελματιών στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να βελτιωθούν και ότι, ελλείψει κοινωνικών εγγυήσεων, αυξανόμενος αριθμός δημοσιογράφων απασχολούνται υπό επισφαλείς συνθήκες,

Z.  ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού περιορίζεται μάλλον στην αντιμετώπιση ζητημάτων συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης, διότι οι δραστηριότητες που δημιουργούν συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν φθάσει το οικονομικό κατώφλι στο οποίο θα ετίθετο σε εφαρμογή το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού,

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση υπερβολικά περιοριστικών κανόνων όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης εγκυμονεί τον κίνδυνο μείωσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά και αύξησης της επιρροής μη ευρωπαϊκών ομίλων μέσων ενημέρωσης,

ΚΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές των μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα περιεχομένου,

ΚΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημιουργοί στα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να παράγουν περιεχόμενο με όσο το δυνατόν υψηλότερη ποιότητα αλλά οι συνθήκες για την επίτευξή του δεν είναι εξίσου ικανοποιητικές σε όλα τα κράτη μέλη,

Λ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση των νέων μέσων (ευρυζωνικό διαδίκτυο, δορυφορικά κανάλια, ψηφιακή επίγεια τηλεόραση, κ.λπ.) και οι ποικίλες μορφές ιδιοκτησίας μέσων ενημέρωσης δεν επαρκούν από μόνες τους ώστε να διασφαλίσουν τον πλουραλισμό όσον αφορά το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης,

ΛΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες για την ποιότητα του περιεχομένου και για την προστασία των ανηλίκων τόσο σε δημόσιο όσο και σε εμπορικό επίπεδο,

ΛΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης είναι απαραίτητες όσον αφορά την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και τη διατήρηση της δημοκρατίας και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά σε πρακτικές που σχετίζονται με τη δεοντολογία των επιχειρήσεων και την κοινωνική ευθύνη,

ΛΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπορικά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο περιεχόμενο παραγόμενο από τους ιδιώτες χρήστες, ιδίως όσον αφορά το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, έναντι συμβολικής αμοιβής ή χωρίς καμία αμοιβή, γεγονός που εγείρει προβλήματα δεοντολογίας και προστασίας της ιδιωτικότητας, πρακτική που θέτει τους δημοσιογράφους και τους άλλους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης σε αδικαιολόγητη ανταγωνιστική πίεση,

ΛΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιστολόγια (weblogs) αποτελούν σημαντική νέα συμβολή στην ελευθερία της έκφρασης και χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης αλλά και από απλούς πολίτες,

ΛΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρέπει να λαμβάνουν σταθερή χρηματοδότηση, να ενεργούν με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο και να τους παρέχονται τα μέσα για την προώθηση του δημόσιου συμφέροντος και των κοινωνικών αξιών,

AJ.  ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν μεγάλη ευχέρεια όσον αφορά την ερμηνεία της αποστολής των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και της χρηματοδότησής τους,

ΛΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης έχουν σημαντική παρουσία στην αγορά μόνο στον οπτικοακουστικό και μη επιγραμμικό τομέα,

ΛΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής βάση του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού μοντέλου πρέπει να είναι η ισορροπία μεταξύ μιας ισχυρής, ανεξάρτητης και πλουραλιστικής δημόσιας υπηρεσίας και ενός δυναμικού εμπορικού τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση αυτού του μοντέλου είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωτικότητα και την ποιότητα της δημιουργίας, την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και το σεβασμό και την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας,

ΛΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ενίοτε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών πάσχουν από ανεπαρκή χρηματοδότηση, αλλά και από πολιτική πίεση,

Μ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθήκοντα που ανατίθενται στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα από το εκάστοτε κράτος μέλος απαιτούν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και εγγυημένη ανεξαρτησία, γεγονός το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα σε όλα τα κράτη μέλη,

ΜΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα δημόσια μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν προεξέχοντα ρόλο σε σχέση τόσο με την ποιότητα όσο και με την ακροαματικότητα,

ΜΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική πρόσβαση του κοινού σε υψηλής ποιότητας ποικίλο περιεχόμενο καθίσταται ακόμη ζωτικότερης σημασίας σε αυτό το πλαίσιο των τεχνολογικών αλλαγών και της αυξημένης συγκέντρωσης και σε ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες οπτικοακουστικές υπηρεσίες είναι θεμελιώδεις για τη δημοκρατική διαμόρφωση γνώμης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα εξοικείωσης των ατόμων με την πολιτιστική πολυμορφία και να διασφαλιστεί η πολυφωνία· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις νέες ραδιοτηλεοπτικές πλατφόρμες προκειμένου να εκπληρώσουν την αποστολή που τους ανατίθεται, να προσεγγίσουν όλες τις ομάδες που συγκροτούν την κοινωνία, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου πρόσβασης,

ΜΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης χρειάζονται επαρκή δημόσια χρηματοδότηση προκειμένου να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται, όσον αφορά την προσφορά υψηλού επιπέδου πολιτιστικού και ειδησεογραφικού περιεχομένου, με εμπορικά μέσα ενημέρωσης,

ΜΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία έχουν εμφανιστεί νέοι σταθμοί μέσων ενημέρωσης και ότι αποτελεί πηγή ανησυχίας για τα παραδοσιακά μέσα το γεγονός ότι ένα αυξανόμενο μερίδιο των διαφημιστικών εσόδων διοχετεύεται σε διαδικτυακά μέσα,

ΜΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι και οι εμπορικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν συμπληρωματικούς ρόλους, μαζί με νέους φορείς, στο νέο τοπίο οπτικοακουστικών μέσων το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλαπλό αριθμό πλατφορμών διανομής,

AT.  ΜΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η αρμοδιότητά της σε διάφορους τομείς πολιτικής τής δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διασφάλιση και την προώθηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, η ΕΕ δεν έχει ουσιαστική αρμοδιότητα ρύθμισης της συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, η νομοθετική ρύθμιση των οπτικοακουστικών μέσων και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και οι εξωτερικές (εμπορικές) σχέσεις αποτελούν τομείς στους οποίους η ΕΕ μπορεί και πρέπει να ασκεί πολιτική για την ενίσχυση και την τόνωση του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης,

ΜΖ.   λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό αντιπαραθέσεων σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης,

ΜΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, η εκπαίδευση για τα μέσα ενημέρωσης αποτελεί θεμελιώδες μέσο που επιτρέπει στους πολίτες να συνεισφέρουν συνειδητά και ενεργά στη δημοκρατία,

ΜΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη παροχή πληροφοριών (ιδίως χάρη στο Διαδίκτυο) καθιστά την ερμηνεία και την αξιολόγησή τους ολοένα και πιο σημαντική,

Ν.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της γνώσης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί τα μέσα ενημέρωσης χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη στήριξη,

ΝΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης δραστηριοποιούνται πλέον σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και ότι, κατ" επέκταση, οι συνολικές περιοριστικές ρυθμίσεις του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους θα μειώσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των φορέων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν δεσμεύονται από αντίστοιχους περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη, για τον λόγο αυτό, ότι απαιτείται η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην συνεπή εφαρμογή των κανόνων του θεμιτού ανταγωνισμού και στην παροχή δικλείδων ασφαλείας υπέρ της πολυφωνίας, αφενός, και στην εξασφάλιση της αναγκαίας ευελιξίας για τις επιχειρήσεις του τομέα, αφετέρου, που θα τους εξασφαλίσει ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά μέσων ενημέρωσης,

ΝΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία βομβαρδίζεται διαρκώς από πληροφορίες, στιγμιαίες μορφές επικοινωνίας και αφιλτράριστα μηνύματα, ενώ η επιλογή των πληροφοριών απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες,

ΝΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδραίωση και η προώθηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης οφείλει να αποτελέσει θεμελιώδες στοιχείο στις εξωτερικές (εμπορικές και μη) σχέσεις της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, της στρατηγικής για τη διεύρυνση καθώς και των διμερών εταιρικών συμφωνιών,

1.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ελεύθερα και διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη και να προτείνουν βελτιώσεις όποτε χρειάζονται·

2.   πιστεύει ακράδαντα ότι ένα πολυφωνικό σύστημα μέσων ενημέρωσης συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δημοκρατικού ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου·

3.   επισημαίνει ότι το ευρωπαϊκό τοπίο των μέσων ενημέρωσης υπόκειται σε συνεχή σύγκλιση τόσο όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης όσο και τις αγορές·

4.   τονίζει ότι η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας του συστήματος των μέσων ενημέρωσης δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τη μονοπώληση της διαφημιστικής αγοράς, θέτει εμπόδια στην είσοδο νέων φορέων της αγοράς και οδηγεί επίσης στην ομοιομορφία του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης·

5.   τονίζει ότι η εξέλιξη του συστήματος των μέσων ενημέρωσης κατευθύνεται ολοένα περισσότερο από την κερδοσκοπία και, κατά συνέπεια, δεν διασφαλίζονται δεόντως οι κοινωνικές, πολιτικές ή οικονομικές διαδικασίες, ή οι αξίες που εκφράζονται στους κώδικες συμπεριφοράς των δημοσιογράφων· θεωρεί ότι, για το λόγο αυτό, το δίκαιο στον τομέα του ανταγωνισμού πρέπει να διασυνδεθεί με τη νομοθεσία που διέπει τα μέσα ενημέρωσης προκείμενου να εξασφαλισθούν η πρόσβαση, ο ανταγωνισμός και η ποιότητα και να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της συγκέντρωσης ιδιοκτησίας στα μέσα ενημέρωσης και της πολιτικής ισχύος που ζημιώνουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, την ισότητα ευκαιριών και τον πλουραλισμό·

6.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι στις αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών θα πρέπει πάντα να επιδιώκεται ισορροπία μεταξύ των υποχρεώσεών τους και της ελευθερίας της έκφρασης, η προστασία της οποίας υπάγεται κατά βάση στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων·

7.   καλεί την Επιτροπή να δεσμευθεί ότι θα εργασθεί για τη δημιουργία σταθερού νομικού πλαισίου το οποίο θα εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της πολυφωνίας σε όλα τα κράτη μέλη·

8.   ζητεί συνεπώς να εξασφαλισθεί τόσο η ισορροπία μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων -στα κράτη μέλη στα οποία υπάρχουν σήμερα δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς- όσο και η διασύνδεση μεταξύ της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και εκείνης που διέπει τα μέσα ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης·

9.   πιστεύει ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει κατά κύριο λόγο να στοχεύουν στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα εξασφαλίζουν υψηλό ποιοτικό επίπεδο των μέσων ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μέσων ενημέρωσης), την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την πλήρη ανεξαρτησία των δημοσιογράφων·

10.   ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ομίλων επιχειρήσεων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης ως σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, που θα προωθηθούν επίσης με την αύξηση της ευαισθητοποίησης και των γνώσεων των πολιτών σχετικά με οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα·

11.   τονίζει την αυξανόμενη επιρροή των επενδυτών τρίτων χωρών σε μέσα ενημέρωσης της ΕΕ και ιδίως στα νέα κράτη μέλη·

12.   ζητεί τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ούτως ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού καθώς και να διευκολυνθεί η είσοδος νέων ανταγωνιστών στην αγορά·

13.   υποστηρίζει την άποψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τον ανταγωνισμό έχει συντελέσει στον περιορισμό της συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ωστόσο πόσο σημαντική είναι η ανεξάρτητη εποπτεία των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη, και προτρέπει, προς το σκοπό αυτό, οι ρυθμίσεις που θα θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο στον τομέα των μέσων ενημέρωσης να είναι αποτελεσματικές, σαφείς, διαφανείς και υψηλών προδιαγραφών·

14.   επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να καθορίσει συγκεκριμένους δείκτες για την αξιολόγηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης·

15.   ζητεί επίσης, εκτός από τους δείκτες για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, να καθοριστούν και άλλοι δείκτες ως κριτήρια για την ανάλυση των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσανατολισμού τους όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου και των μειονοτήτων και τους επαγγελματικούς κώδικες συμπεριφοράς των δημοσιογράφων·

16.   θεωρεί ότι οι κανόνες για τη συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να διέπουν τόσο την ιδιοκτησία και την παραγωγή του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης όσο και τους (ηλεκτρονικούς) διαύλους και μηχανισμούς για την πρόσβαση και τη διάδοση του περιεχομένου στο Διαδίκτυο, όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης·

17.   υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης στην πληροφόρηση των ατόμων με αναπηρία·

18.   αναγνωρίζει ότι η αυτορρύθμιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης· επικροτεί τις υφιστάμενες σχετικές πρωτοβουλίες του τομέα·

19.   ενθαρρύνει τη δημιουργία χάρτη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και της πολυφωνίας·

20.   ζητεί τον σεβασμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και τη συνεπή συμμόρφωση των αναφορών των μέσων ενημέρωσης προς τον δεοντολογικό κώδικα·

21.   τονίζει την ανάγκη να θεσμοθετηθούν συστήματα παρακολούθησης και εφαρμογής για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης βάσει αξιόπιστων και αντικειμενικών δεικτών·

22.   τονίζει ότι οι αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίσουν τη δημοσιογραφική και συντακτική ανεξαρτησία με κατάλληλες και ειδικές νομικές και κοινωνικές εγγυήσεις, και επισημαίνει τη σημασία της δημιουργίας και της ενιαίας εφαρμογής, στα κράτη μέλη και σε όλες τις αγορές όπου λειτουργούν εταιρείες μέσων ενημέρωσης της ΕΕ, των συντακτικών χαρτών για την αποτροπή τυχόν παρέμβασης εκ μέρους ιδιοκτητών, μετόχων ή εξωτερικών φορέων, όπως οι κυβερνήσεις, στο ειδησεογραφικό περιεχόμενο·

23.   καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν με τη βοήθεια κατάλληλων μέσων μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ πολιτικών και κοινωνικών ευαισθησιών, ιδίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων ειδησεογραφίας και επικαιρότητας·

24.   χαιρετίζει τη δυναμική και την πολυφωνία που προσδίδουν στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης τα νέα μέσα και ενθαρρύνει την υπεύθυνη χρήση όλων των νέων τεχνολογικών διαύλων όπως η "κινητή τηλεόραση" ως πλατφόρμας εμπορικών, δημόσιων και κοινοτικών μέσων ενημέρωσης·

25.   ενθαρρύνει την ανοικτή συζήτηση για όλα τα θέματα σχετικά με το καθεστώς των ιστολογίων·

26.   υποστηρίζει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο επίπεδο των επιγραμμικών μέσων ενημέρωσης, όπου τα τρίτα μέρη υποχρεούνται να αναφέρουν την πηγή όταν παραθέτουν δηλώσεις·

27.   συνιστά να ενταχθεί στις ευρωπαϊκές κύριες ικανότητες η γνώση περί τα μέσα ενημέρωσης και υποστηρίζει την ανάπτυξη ευρωπαϊκού κορμού μαθημάτων για την προώθηση της γνώσης αυτής, υπογραμμίζοντας παράλληλα το ρόλο τους στο ξεπέρασμα οιασδήποτε μορφής ψηφιακού χάσματος·

28.   υποστηρίζει ότι σκοπός της εκπαίδευσης για τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι, όπως ορίζεται στη σύσταση Rec 1466(2000), η παροχή στους πολίτες των μέσων κριτικής ερμηνείας και χρησιμοποίησης του διαρκώς αυξανόμενου όγκου πληροφοριών που τους ανακοινώνεται· θεωρεί ότι αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία θα δώσει έτσι τη δυνατότητα στους πολίτες να διατυπώσουν μηνύματα και να επιλέξουν τα καταλληλότερα μέσα για τη μετάδοσή τους, και συνεπώς να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους όσον αφορά την ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης·

29.   προτρέπει την Επιτροπή, κατά την έγκριση ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη γνώση περί τα μέσα ενημέρωσης, να δώσει εν προκειμένω επαρκή προσοχή στα πρότυπα κριτικής αξιολόγησης περιεχομένου και ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών·

30.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αντικειμενικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών μετάδοσης στους τομείς της καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης ή της αναλογικής και ψηφιακής μετάδοσης, βάσει διαφανών και αδιάβλητων κριτηρίων, προκειμένου να θεσπισθεί σύστημα πλουραλιστικού ανταγωνισμού και να προληφθούν καταχρήσεις από εταιρείες με μονοπωλιακή ή δεσπόζουσα θέση·

31.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι επανειλημμένα κατά το παρελθόν την έχει καλέσει να εκπονήσει οδηγία με σκοπό την εξασφάλιση της πολυφωνίας, την ενθάρρυνση και τη διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Unesco για την πολιτιστική πολυμορφία καθώς και τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των επιχειρήσεων των μέσων ενημέρωσης στα τεχνικά μέσα που θα τους επιτρέπουν να φθάσουν σε όλους τους πολίτες·

32.   καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις υψηλής ποιότητος δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως εναλλακτική λύση των προγραμμάτων των εμπορικών σταθμών και οι οποίες, χωρίς να υποχρεούνται απαραιτήτως να ανταγωνίζονται για την ακροαματικότητα και τα προερχόμενα από την διαφήμιση έσοδα, να μπορούν να κατακτήσουν σημαντικότερη θέση στο ευρωπαϊκό στερέωμα ως πυλώνες για τη διατήρηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, τον δημοκρατικό διάλογο και την πρόσβαση όλων των πολιτών σε προγράμματα ποιότητας·

33.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών και να εντατικοποιήσουν τις τυπικές και άτυπες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ ρυθμιστικών αρχών του ραδιοτηλεοπτικού τομέα·

34.   συνιστά στα δημόσια μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών να μεριμνήσουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, να αντικατοπτρίζεται ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των περιφερειών·

35.   ενθαρρύνει τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας των ιδιοκτητών όλων των μέσων ενημέρωσης ώστε να είναι ευκολότερη η επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας σε σχέση με τους στόχους και την προέλευση του ραδιοτηλεοπτικού φορέα και του εκδότη·

36.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η εφαρμογή του εθνικού δικαίου περί του ανταγωνισμού στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και στο Διαδίκτυο και στις τεχνολογίες των επικοινωνιών, διευκολύνει και προωθεί την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης· καλεί την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί ανταγωνισμού, να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις τους στην πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

37.   συνιστά οι κανονισμοί που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να επιτρέπει στα δημόσια και στα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης να εκπληρώνουν την αποστολή τους σε ένα δυναμικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης εκπληρώνουν την αποστολή που τους έχει ανατεθεί από τα κράτη μέλη με διαφάνεια και λογοδοσία αποφεύγοντας την κατάχρηση της δημόσιας χρηματοδότησης για λόγους πολιτικής ή οικονομικής σκοπιμότητας·

38.   ζητεί από την Επιτροπή, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης της ανακοίνωσής της του 2001, να λάβει δεόντως υπόψη τη σύμβαση της Unesco για την πολιτιστική πολυμορφία και την προαναφερθείσα σύσταση Rec(2007)3· στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να αναθεωρήσει τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές, ζητεί να αξιολογείται οποιοδήποτε προτεινόμενο μέτρο ή διευκρίνιση σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στην πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και να τηρούνται δεόντως οι αρμοδιότητες των κρατών μελών·

39.   συνιστά στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία αναθεώρησης της προαναφερθείσας ανακοίνωσής της του 2001 –εάν το θεωρεί απαραίτητο– ως τρόπο ενίσχυσης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως σημαντικού εγγυητή της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ·

40.   θεωρεί απαραίτητη για την εκπλήρωση της αποστολής των δημόσιων οπτικοακουστικών μέσων στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, την ανάπτυξη από πλευράς τους νέων υπηρεσιών και μέσων ενημέρωσης πέρα από τα παραδοσιακά προγράμματα καθώς και την δυνατότητα συμμετοχής τους σε κάθε ψηφιακό δίκτυο και πλατφόρμα·

41.   χαιρετίζει την εφαρμογή σε ορισμένα κράτη μέλη διατάξεων που απαιτούν από παρόχους καλωδιακής τηλεόρασης να καλύπτουν κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και να παρέχουν μέρος του ψηφιακού φάσματος σε δημόσιους παρόχους·

42.   προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει ευρεία αντίληψη περί αποστολής των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων σύμφωνα με μια δυναμική και μελλοντικά βιώσιμη ερμηνεία του προαναφερθέντος Πρωτοκόλλου της Συνθήκης του Άμστερνταμ, ιδίως σε σχέση με την απεριόριστη συμμετοχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις παράγωγες μορφές παραγωγής και παρουσίασης περιεχομένου (υπό τη μορφή τόσο επιγραμμικών όσο και μη επιγραμμικών υπηρεσιών)· αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης επαρκή χρηματοδότηση για νέες υπηρεσίες ως τμήμα της αποστολής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης·

43.   επαναλαμβάνει ότι η ρύθμιση της χρήσης του φάσματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους δημόσιου συμφέροντος, όπως η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, και συνεπώς δεν μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς αμιγώς βασιζόμενο στην αγορά· επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν αρμόδια για τις αποφάσεις κατανομής των συχνοτήτων, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες των κοινωνιών τους ιδίως σε σχέση με τη διασφάλιση και την προώθηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης·

44.   συνιστά, κατά την αναθεώρηση της δέσμης "τηλεπικοινωνίες", να διατηρηθούν και, εάν χρειαστεί, να επεκταθούν οι κανόνες αναμετάδοσης σήματος·

45.   συμφωνεί με την προαναφερθείσα σύσταση Rec(2007)2 σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δίκαιη πρόσβαση των παρόχων περιεχομένου στα δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας·

46.   εφιστά την προσοχή στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2007, καθώς η διαλειτουργικότητα είναι θεμελιώδους σημασίας για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

47.   ζητεί ισορροπημένη προσέγγιση στην κατανομή του ψηφιακού μερίσματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των παραγόντων, διασφαλίζοντας έτσι την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

48.   εκφράζει την ανησυχία του για την κυριαρχία λίγων μεγάλων επιγραμμικών φορέων, η οποία παρεμποδίζει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά και περιορίζει, ως εκ τούτου, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα στον εν λόγω τομέα·

49.   ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες για τους χρήστες που διατηρούν οι διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης·

50.   θεωρεί ότι η ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ διασφαλίζει επαρκώς τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων και παρόμοιες υπηρεσίες επισκόπησης και πλοήγησης, αλλά ότι θα μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω δράσης όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα ευχερούς πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος· καλεί την Επιτροπή να εξακριβώσει μέσω διαδικασιών διαβούλευσης αν απαιτούνται ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές ή τομεακοί κανονισμοί ώστε να διαφυλαχθεί η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

51.   ζητεί να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, και η συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και τα μέσα ενημέρωσης, ούτως ώστε να ενισχυθεί η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

52.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 340, 10.11.1997, σ. 109.
(2) ΕΕ L 332, 18.12.2007, σ. 27.
(3) ΕΕ C 25 Ε, 29.1.2004, σ. 205.
(4) ΕΕ C 104 Ε, 30.4.2004, σ. 1026.
(5) ΕΕ C 320, 15.11.2001, σ. 5.
(6) ΕΕ C 30, 5.2.1999, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0497.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου