Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2253(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0303/2008

Predkladané texty :

A6-0303/2008

Rozpravy :

PV 22/09/2008 - 23
CRE 22/09/2008 - 23

Hlasovanie :

PV 25/09/2008 - 7.4
CRE 25/09/2008 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0459

Prijaté texty
PDF 177kWORD 100k
Štvrtok, 25. septembra 2008 - Brusel
Koncentrácia a pluralizmus médií v Európskej únii
P6_TA(2008)0459A6-0303/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2008 o koncentrácii a pluralite médií v Európskej únii (2007/2253(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 11 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na protokol k Amsterdamskej zmluve o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch(1) (Protokol k Amsterdamskej zmluve),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom "Pluralita médií v členských štátoch Európskej únie" (SEK(2007)0032),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania(2)

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2002 o koncentrácii médií(3),

–   so zreteľom na Dohovor UNESCO z roku 2005 o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (Dohovor UNESCO o kultúrnej rozmanitosti),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2004 o rizikách porušovania slobody prejavu a informácií v EÚ, najmä v Taliansku (článok 11 ods. 2 Charty základných práv)(4),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z roku 2001 o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci pre verejnoprávne vysielanie(5),

–   so zreteľom na uznesenie Rady z 25. januára 1999 o verejnoprávnom vysielaní(6),

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy členským štátom Rec(2007)3 z 31. januára 2007 o poslaní verejnoprávnych médií v informačnej spoločnosti,

–   so zreteľom na odporúčanie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Rec 1466(2000) z 27. júna 2000 o mediálnej výchove,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy Rec(2007)2 z 31. januára 2007 o pluralite médií a rozmanitosti mediálneho obsahu,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. novembra 2007 o interoperabilite služieb digitálnej interaktívnej televízie(7),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0303/2008),

A.   keďže Európska únia potvrdila, že sa hlási k ochrane a podpore plurality médií ako základného piliera práva na informácie a slobody prejavu zakotvenej v článku 11 Charty základných práv Európskej únie, ktoré zostávajú základnými princípmi zachovania demokracie, občianskej plurality a kultúrnej rozmanitosti,

B.   keďže Európsky parlament pri viacerých príležitostiach vyjadril želanie, aby Komisia vytvorila stabilný právny rámec tak v oblasti médií, ako aj v celej informačnej spoločnosti, ktorý zabezpečí rovnakú úroveň ochrany pluralizmu v členských štátoch a umožní prevádzkovateľom využívať príležitosti vytvárané jednotným trhom,

C.   keďže pojem pluralizmu v médiách, ako to zdôraznila Komisia v zmienenom pracovnom dokumente, sa nemôže obmedzovať na problematiku koncentrácie vlastníctva podnikov, ale zahŕňa tiež otázky týkajúce sa služieb verejnoprávneho vysielania, politickej moci, hospodárskej súťaže, kultúrnej rozmanitosti, vývoja nových technológií, transparentnosti a pracovných podmienok novinárov v Únii,

D.   keďže služby verejnoprávneho vysielania musia mať k dispozícii potrebné zdroje a nástroje, ktoré im zabezpečia skutočnú nezávislosť od politického tlaku a trhových síl,

E.   keďže v súčasnosti sú služby verejnoprávneho vysielania nútené neoprávnene a na úkor kvality obsahu súťažiť o podiel na trhu s komerčnými stanicami, ktorých hlavným cieľom nie je kvalita, ale uspokojenie dopytu väčšiny,

F.   keďže Dohovor UNESCO o kultúrnej rozmanitosti prikladá veľký význam okrem iného vytvoreniu podmienok prispievajúcich k rôznorodosti médií,

G.   keďže Dohovor UNESCO o kultúrnej rozmanitosti uznáva právo zmluvných strán na prijatie opatrení zameraných na prehĺbenie rôznorodosti médií vrátane využitia služby verejnoprávneho vysielania,

H.   keďže významné postavenie verejných audiovizuálnych médií pri zaistení plurality je uznané v Dohovore UNESCO o kultúrnej rozmanitosti a v Protokole k Amsterdamskej zmluve, ktorý stanovuje, že systém verejnoprávneho vysielania v členských štátoch je priamo spojený s demokratickými, sociálnymi a kultúrnymi potrebami každej spoločnosti a s potrebou zachovania plurality médií, pričom za vymedzenie poslania verejnoprávneho televízneho vysielania a jeho financovanie zodpovedajú členské štáty,

I.   keďže uvedené oznámenie Komisie z roku 2001 v plnom rozsahu uznáva ústredné postavenie orgánov verejnoprávneho vysielania pri podpore plurality, kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a zdôrazňuje, že Komisia pri posudzovaní štátnej pomoci uplatní také kritériá, akými sú význam podpory kultúrnej rozmanitosti a uspokojenie demokratických, sociálnych a kultúrnych potrieb každej spoločnosti,

J.   keďže uvedené uznesenie Rady z 25. januára 1999 opakovane pripomína zásadný význam verejnoprávneho vysielania pre zabezpečenie plurality a žiada členské štáty, aby tomuto vysielaniu poskytli široký rozsah pôsobnosti odrážajúci jeho úlohu poskytovať verejnosti nové audiovizuálne a informačné služby a sprostredkúvať nové technológie,

K.   keďže Protokol k Amsterdamskej zmluve bol prijatý s cieľom zachovať právomoci členských štátov pri organizácii vlastných vnútroštátnych systémov verejnoprávneho vysielania takým spôsobom, ktorý najlepšie uspokojí demokratické a kultúrne potreby konkrétnej spoločnosti a splní cieľ zachovania plurality médií,

L.   keďže uvedené odporúčanie Rec(2007)3 zdôrazňuje osobitné postavenie verejnoprávneho vysielania ako zdroja nestranných a nezávislých informácií a komentárov, ako aj inovatívneho a rozmanitého obsahu, ktorý spĺňa vysoké etické a kvalitatívne normy, predstavuje fórum pre verejné diskusie a prostriedok podpory širšej demokratickej účasti jednotlivcov, a preto je potrebné, aby si členské štáty ponechali právomoc prispôsobiť rozsah pôsobnosti vysielania tak, aby plnilo svoj účel v novom mediálnom prostredí,

M.   keďže pluralitu médií je možné zaručiť len vhodnou politickou vyváženosťou obsahu verejnoprávnej televízie,

N.   keďže skúsenosti ukazujú, že neobmedzená koncentrácia vlastníctva ohrozuje pluralitu a kultúrnu rôznorodosť a keďže systém založený výlučne na voľnej súťaži nedokáže zaručiť pluralitu médií,

O.   keďže dvojpilierové usporiadanie so súkromnými a verejnoprávnymi televíznymi a audiovizuálnymi mediálnymi službami sa v Európe osvedčilo pri upevňovaní plurality médií a malo by sa ďalej rozvíjať,

P.   keďže koncentrácia vlastníctva prehlbuje závislosť pracovníkov médií od vlastníkov veľkých mediálnych podnikov,

Q.   keďže nové technológie, konkrétne posun k digitálnym technológiám pri výrobe a šírení audiovizuálneho obsahu, a vstup nových komunikačných a informačných služieb na trh výrazne ovplyvňuje množstvo dostupných produktov a prostriedkov šírenia; keďže však zvýšenie počtu médií a služieb automaticky nezaručuje rôznorodosť obsahu; keďže sú potrebné nové aktualizované prostriedky zabezpečujúce pluralitu médií a kultúrnu rôznorodosť a poskytovanie rýchlych a objektívnych informácií pre verejnosť,

R.   keďže súčasný regulačný rámec pre telekomunikácie odrážajúci priamy vzťah a vzájomnú závislosť medzi infraštruktúrou a reguláciou obsahu poskytuje členským štátom vhodné technické nástroje na ochranu plurality médií a ich obsahu, ako napríklad pravidlá o dostupnosti a povinnosti prevádzkovateľov káblových distribučných sietí šíriť programy vysielané niektorými vysielateľmi na základe licencie (tzv. must-carry),

S.   keďže technologický pokrok automaticky nezaručí dodržiavanie plurality informácií a rôznorodosti obsahu, ale musí sa k nim dospieť aktívnou, dôslednou a obozretnou politikou verejných orgánov Európskej únie a jednotlivých členských štátov,

T.   keďže internet síce významne rozšíril dostupnosť rôznych zdrojov informácií, názorov a stanovísk, ale zatiaľ nenahradil tradičné médiá v úlohe rozhodujúcich mienkotvorných činiteľov,

U.   keďže v dôsledku technologického vývoja vydavatelia novín šíria svoju ponuku čoraz viac prostredníctvom internetu a sú pritom do značnej miery závislí od príjmov z (online) inzercie;

V.   keďže médiá zostávajú nástrojom s politickým vplyvom a keďže existuje veľké riziko, pokiaľ ide o schopnosť médií plniť funkciu strážcu demokracie, nakoľko súkromné médiá sú väčšinou motivované finančným ziskom; keďže to prináša nebezpečenstvo straty rôznorodosti, kvality obsahu a rozmanitosti názorov, a preto by sa starostlivosť o pluralitu médií nemala ponechať len na trhových mechanizmoch,

W.   keďže veľké mediálne podniky si vybudovali značnú, často dominantnú pozíciu v niektorých členských štátoch a keďže existencia tlačových skupín vlastnených podnikmi, ktoré môžu rozhodovať o zmluvách v rámci verejného obstarávania, predstavuje hrozbu pre nezávislosť médií,

X.   keďže príspevok nadnárodných mediálnych podnikov v niektorých členských štátoch je významným prvkom revitalizácie mediálneho priestoru, je však ešte potrebné určité zlepšenie pracovných podmienok a odmeňovania,

Y.   keďže je nutné zlepšiť pracovné podmienky a kvalitu práce pracovníkov médií a keďže bez existencie sociálnych záruk sa zvyšuje počet novinárov zamestnaných v neistých pracovných podmienkach,

Z.   keďže právne predpisy EÚ o hospodárskej súťaži sú pomerne obmedzené, pokiaľ ide o riešenie problematiky koncentrácie médií, pretože rozsah činností vytvárajúcich koncentráciu mediálneho vlastníctva na vertikálnej a horizontálnej úrovni v nových členských štátoch nedosahuje finančnú hranicu, pri ktorej by sa uplatňovali právne predpisy o hospodárskej súťaži EÚ,

AA.   keďže pri prijatí príliš obmedzujúcich pravidiel pre vlastníctvo médií hrozí riziko zníženia konkurencieschopnosti európskych podnikov na svetovom trhu a zvýšenie vplyvu mimoeurópskych mediálnych skupín,

AB.   keďže mediálni spotrebitelia by mali mať prístup k širokému spektru obsahu,

AC.   keďže mediálni tvorcovia sa usilujú o produkciu čo najkvalitnejšieho obsahu, lenže podmienky na dosiahnutie tohto cieľa nie sú rovnako uspokojivé vo všetkých členských štátoch,

AD.   keďže šírenie nových médií (širokopásmový internet, satelitné kanály, digitálne terestriálne vysielanie atď.) a rôzne formy mediálneho vlastníctva sami osebe nepostačujú na zaručenie plurality z hľadiska mediálneho obsahu,

AE.   keďže pravidlá týkajúce sa kvality obsahu a ochrany neplnoletých by sa mali uplatňovať na verejnej, ako aj komerčnej úrovni,

AF.   keďže mediálne podniky predstavujú nenahraditeľné subjekty, pokiaľ ide o pluralitu médií a zachovanie demokracie, a preto by mali venovať väčšiu pozornosť postupom týkajúcim sa podnikateľskej etiky a sociálnej zodpovednosti,

AG.   keďže komerčné tlačené médiá čoraz väčšmi využívajú obsah vytvorený súkromnými používateľmi, a to najmä audiovizuálny obsah, za nominálny poplatok alebo bez poplatku, čo vyvoláva ťažkosti týkajúce sa etiky a ochrany súkromia, v dôsledku čoho sa na novinárov a ostatných odborníkov v oblasti médií vyvíja nevhodný konkurenčný tlak,

AH.   keďže weblogy predstavujú nový významný príspevok k slobode prejavu a sú čoraz viac využívané mediálnymi pracovníkmi, ako aj súkromnými osobami;

AI.   keďže verejnoprávni vysielatelia musia mať k dispozícii stabilné financie, musia konať čestne a vyvážene a musia dostávať prostriedky na propagáciu verejného záujmu a sociálnych hodnôt,

AJ.   keďže členské štáty majú širokú možnosť interpretácie poslania verejnoprávnych médií a ich financovania,

AK.   keďže prítomnosť verejnoprávnych médií na trhu je zreteľná len v audiovizuálnej a nelineárnej oblasti,

AL.   keďže európsky audiovizuálny model musí byť trvalo založený na vyváženosti medzi prísne nezávislou a pluralitnou verejnou službou a dynamickým komerčným sektorom; keďže pokračovanie tohto modelu je mimoriadne dôležité pre životaschopnosť a kvalitu tvorby, pluralitu médií a rešpektovanie a podporu kultúrnej rôznorodosti,

AM.   keďže verejnoprávne médiá členských štátov EÚ musia niekedy čeliť nedostatočným financiám a politickým tlakom,

AN.   keďže úlohy, ktoré pred verejnoprávne vysielanie stavajú jednotlivé členské štáty EÚ, vyžadujú dlhodobé financovanie a záruky nezávislosti, čo zďaleka neplatí pre všetky členské štáty EÚ,

AO.   keďže v niektorých členských štátoch môžu verejnoprávne médiá zaujímať prednostné postavenie z pohľadu kvality i publika,

AP.   keďže všeobecná verejná dostupnosť vysokokvalitného a rôznorodého obsahu nadobúda ešte väčší význam v kontexte technologických zmien, vyššej koncentrácie, konkurenčnejšieho a globalizovanejšieho prostredia; keďže verejnoprávne audiovizuálne služby majú zásadný význam pre demokratické formovanie stanovísk, umožňujú obyvateľom zoznámiť sa s kultúrnou rôznorodosťou a zaručujú pluralitu; a keďže tieto služby musia byť schopné využívať nové vysielacie platformy s cieľom splniť zadané úlohy a osloviť všetky skupiny tvoriace spoločnosť, a to bez ohľadu na použitý prostriedok prístupu,

AQ.   keďže verejnoprávne médiá potrebujú dostatok verejných financií, ktoré im umožnia konkurovať komerčným médiám v ponuke veľmi kvalitného kultúrneho a spravodajského obsahu,

AR.   keďže sa v ostatnom desaťročí objavili nové mediálne kanály a keďže rastúci podiel výnosov z reklamy smerujúci do internetových médií je zdrojom znepokojenia tradičných médií,

AS.   keďže verejnoprávni a komerční vysielatelia sa budú naďalej vzájomne dopĺňať a spolu s novými účastníkmi pôsobiť v novom audiovizuálnom priestore vyznačujúcom sa rozmanitosťou prenosových platforiem,

AT.   keďže EÚ nedisponuje žiadnou vlastnou právomocou na reguláciu koncentrácie médií, ale jej právomoci v jednotlivých politických oblastiach jej umožňujú aktívne pôsobiť pri ochrane a podpore mediálnej plurality; keďže k oblastiam, v ktorých EÚ môže a mala by aktívne uplatňovať politiku zameranú na posilnenie a podporu mediálnej plurality, patria právne predpisy týkajúce sa hospodárskej súťaže,  štátnej pomoci, audiovízie a telekomunikácií, ako aj vonkajšie (obchodné) vzťahy,

AU.   keďže rastie počet konfliktov súvisiacich so slobodou prejavu,

AV.   keďže v informačnej spoločnosti je mediálna výchova nevyhnutným prostriedkom, ktorý umožňuje občanom aktívne a informovane sa podieľať na demokracii,

AW.   keďže zvýšený prísun informácií (najmä vďaka internetu) zväčšuje význam ich interpretácie a hodnotenia,

AX.   keďže propagácia mediálnej gramotnosti občanov Európskej únie vyžaduje širšiu podporu,

AY.   keďže európske médiá v súčasnosti pôsobia na globalizovanom trhu, z čoho vyplýva, že komplexné obmedzenia týkajúce sa ich vlastníctva významne oslabia ich schopnosť obstáť v konkurencii podnikov tretích štátov, ktoré nie sú viazané podobnými obmedzeniami; keďže je preto potrebné na jednej strane dosiahnuť rovnováhu medzi jednotným uplatňovaním pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a stanovením pluralitných "bezpečnostných ventilov" a na druhej strane zabezpečiť, aby podniky boli dostatočne pružné a dokázali obstáť v konkurencii na medzinárodnom mediálnom trhu,

AZ.   keďže žijeme v spoločnosti, v ktorej sme neustále zaplavovaní množstvom informácií, okamžitých oznámení a nefiltrovaných správ, zatiaľ čo výber informácií vyžaduje určité schopnosti,

BA.   keďže základom zahraničných vzťahov EÚ (v oblasti obchodu aj inde) sa musia stať opatrenia na upevnenie a podporu plurality v médiách, najmä v súvislosti s európskou susedskou politikou, stratégiou rozširovania a dvojstrannými dohodami o partnerstve,

1.   nalieha na Komisiu a členské štáty, aby chránili pluralitu médií, zabezpečili možnosť prístupu všetkých občanov EÚ k voľným a diverzifikovaným médiám vo všetkých členských štátoch a aby v prípade potreby odporučili zlepšenia;

2.   je pevne presvedčený, že pluralitný mediálny systém je základom pretrvania demokratického európskeho modelu spoločnosti;

3.   konštatuje, že európske mediálne prostredie podlieha pokračujúcej konvergencii tak z mediálneho, ako aj trhového hľadiska;

4.   zdôrazňuje, že koncentrácia vlastníctva mediálneho systému vytvára prostredie priaznivé pre monopolizáciu trhu s reklamou, zavádza prekážky pre vstup nových účastníkov trhu a vedie aj k uniformite mediálneho obsahu;

5.   upozorňuje, že vývoj mediálnych systémov sa vo zvýšenej miere orientuje na zisk, a teda náležite nezohľadňuje spoločenské, politické ani hospodárske procesy, ani hodnoty vyjadrené v etických kódexoch novinárov; domnieva sa preto, že predpisy pre hospodársku súťaž sa musia skĺbiť s mediálnym právom, aby sa zabezpečil prístup, konkurencia a kvalita a predišlo sa konfliktom záujmov medzi koncentráciou vlastníctva médií a politickej moci, ktorá má zhubný vplyv na slobodnú hospodársku súťaž, a rovnocennými podmienkami a pluralitou;

6.   pripomína členským štátom, že vnútroštátne regulačné orgány sa pri rozhodovaní musia vždy usilovať o rovnováhu medzi svojimi povinnosťami a slobodou prejavu, za ktorej ochranu sú v konečnom dôsledku zodpovedné súdy;

7.   vyzýva Komisiu, aby sa zaviazala k podpore stabilného právneho rámca, ktorý zaručí vysokú úroveň ochrany plurality vo všetkých členských štátoch;

8.   žiada preto v záujme posilnenia plurality médií o vyváženosť verejnoprávnych a súkromných vysielateľov v tých členských štátoch, v ktorých verejnoprávni vysielatelia v súčasnosti existujú, a o zaručenie vzájomného prepojenia právnych predpisov o hospodárskej súťaži s mediálnym právom;

9.   je presvedčený, že hlavným cieľom orgánov verejnej moci by malo byť vytváranie podmienok, ktoré zabezpečia vysokú úroveň kvality médií (vrátane verejnoprávnych médií), ich rôznorodosť a zaručia úplnú nezávislosť novinárov;

10.   požaduje opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti európskych mediálnych koncernov s cieľom významne prispieť k hospodárskemu rastu, čomu napomôže aj zvyšovanie povedomia a znalostí občanov o hospodárskych a finančných otázkach;

11.   zdôrazňuje rastúci vplyv mediálnych investorov z tretích krajín v EÚ, najmä v nových členských štátoch;

12.   žiada dôsledné uplatňovanie ustanovení právnych predpisov upravujúcich hospodársku súťaž na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň hospodárskej súťaže a prístup na trh pre nových účastníkov hospodárskej súťaže;

13.   domnieva sa, že právne predpisy EÚ upravujúce hospodársku súťaž napomohli obmedzovaniu koncentrácie médií; napriek tomu zdôrazňuje význam nezávislého dohľadu členských štátov nad médiami a na tento účel naliehavo žiada, aby regulácia médií na vnútroštátnej úrovni bola účinná, jasná, transparentná a na vysokej úrovni;

14.   víta úmysel Komisie vypracovať osobitné ukazovatele hodnotenia plurality médií;

15.   požaduje, aby sa okrem hodnotenia plurality médií vypracovali aj ďalšie ukazovatele ako kritériá posudzovania médií, vrátane ich orientácie na demokraciu, zásady právneho štátu, ako aj na ľudské práva, práva menšín a etické kódexy novinárov;

16.   domnieva sa, že pravidlá pre koncentráciu médií by nemali upravovať len vlastníctvo a produkciu mediálneho obsahu, ale aj (elektronické) spôsoby a mechanizmy prístupu k internetovému obsahu a jeho šíreniu, napríklad internetové vyhľadávače;

17.   zdôrazňuje potrebu zabezpečenia dostupnosti informácií pre ľudí so zdravotným postihnutím;

18.   uvedomuje si, že významnú úlohu pri zabezpečení plurality médií zohráva samoregulácia; víta súčasné iniciatívy v tejto oblasti;

19.   podporuje vytvorenie charty slobody médií s cieľom zaručiť slobodu prejavu a pluralitu;

20.   žiada, aby sa rešpektovala sloboda médií a aby mediálne spravodajstvo dôsledne dodržiavalo etické kódexy;

21.   zdôrazňuje potrebu zavedenia systémov monitorovania a implementácie plurality médií na základe spoľahlivých a nestranných ukazovateľov;

22.   zdôrazňuje nutnosť, aby orgány EÚ a členských štátov zabezpečili žurnalistickú a vydavateľskú nezávislosť prostredníctvom vhodných špecifických právnych a sociálnych záruk, a preto poukazuje na význam vytvárania a jednotného uplatňovania redakčných chárt v členských štátoch a na všetkých trhoch, kde pôsobia mediálne spoločnosti so sídlom v EÚ, s cieľom zabrániť vlastníkom, akcionárom alebo vonkajším orgánom (napríklad vládam), aby zasahovali do obsahu spravodajstva;

23.   vyzýva členské štáty, aby vhodnými prostriedkami zabezpečili správnu vyváženosť politicky a sociálne citlivých otázok, najmä v súvislosti so spravodajskými programami;

24.   víta dynamiku a rozmanitosť, ktoré do mediálneho priestoru vniesli nové médiá, a vyzýva k zodpovednému využívaniu všetkých nových technológií, napríklad mobilnej televízie, ako platformy pre komerčné, verejnoprávne, ako aj komunitné médiá;

25.   vyzýva na otvorenú diskusiu o všetkých otázkach týkajúcich sa postavenia weblogov;

26.   podporuje ochranu autorských práv na úrovni elektronických médií, podľa ktorých musí tretia strana pri preberaní vyhlásení uviesť ich zdroj;

27.   odporúča začlenenie mediálnej gramotnosti do zoznamu európskych základných zručností a podporuje vytvorenie základu európskych učebných osnov mediálnej gramotnosti, pričom zdôrazňuje ich úlohu pri prekonávaní rozdielov v digitalizácii;

28.   domnieva sa, že účelom mediálneho vzdelávania musí byť, ako stanovuje uvedené odporúčanie Rec1466(2000), poskytnutie prostriedkov kritickej interpretácie občanom s cieľom uniesť a využiť stále väčší objem poskytovaných informácií; domnieva sa, že tento vzdelávací proces umožní občanom formulovať správy a vybrať najvhodnejšie médium na ich zverejnenie, a tak v plnej miere uplatniť svoje právo na slobodu prejavu a poskytovanie informácií;

29.   naliehavo žiada Komisiu, aby pri formovaní európskeho prístupu k mediálnej gramotnosti venovala dostatočnú pozornosť normám kritického posúdenia obsahu a výmene osvedčených postupov v tejto oblasti;;

30.   žiada Komisiu a členské štáty, aby konsolidovali objektívny rámec na udeľovanie licencií na vysielanie v oblasti káblovej a satelitnej televízie, ako aj analógového a digitálneho vysielania na základe transparentných a spravodlivých kritérií s cieľom vytvoriť systém pluralitnej hospodárskej súťaže a predísť zneužívaniu zo strany spoločností s monopolným alebo dominantným postavením;

31.   pripomína Komisii, že bola niekoľkokrát požiadaná, aby vypracovala návrh smernice, ktorej cieľom by bolo zabezpečiť pluralizmus, podporovať a chrániť kultúrnu rozmanitosť, ako sa definuje v Dohovore UNESCO o kultúrnej rozmanitosti, a zachovať prístup všetkých mediálnych spoločností k technickým prostriedkom, ktoré by im umožnili zabezpečiť dostupnosť pre všetkých občanov;

32.   nalieha na členské štáty, aby podporovali kvalitné služby verejnoprávneho vysielania, ktoré budú skutočnou alternatívou k programu komerčných staníc a ktoré bez toho, aby nevyhnutne museli súťažiť o podiel na trhu a príjmy z reklamy, budú môcť zaujať významnejšie postavenie na európskej scéne ako piliere zachovania plurality médií, demokratického dialógu a prístupu všetkých občanov ku kvalitnému obsahu;

33.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali širšiu spoluprácu medzi európskymi regulačnými orgánmi a zintenzívnili formálne, ako aj neformálne diskusie a výmeny názorov medzi regulačnými orgánmi v oblasti vysielania;

34.   odporúča, aby v prípade potreby verejnoprávne médiá v členských štátoch odrážali multikultúrny charakter regiónov;

35.   pobáda k zverejňovaniu vlastníctva všetkých komunikačných kanálov jednotlivých médií, čo by pomáhalo dosiahnuť väčšiu transparentnosť v súvislosti so zámermi a zázemím vysielateľa a vydavateľa;

36.   pobáda členské štáty k zabezpečeniu toho, aby uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov o hospodárskej súťaži vo vzťahu k médiám, ako aj internetu a odvetviu komunikačných technológií, uľahčovalo a podporovalo pluralitu médií; vyzýva Komisiu, aby pri uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže EÚ zohľadnila ich vplyv na pluralitu médií;

37.   odporúča, aby sa právne predpisy o štátnej pomoci vytvárali a vykonávali takým spôsobom, ktorý by umožňoval verejnoprávnym a komunitným médiám napĺňať ich funkcie v dynamickom prostredí a zaisťoval, aby verejnoprávne médiá plnili funkcie, ktorými ich členské štáty poverili, transparentným a zodpovedným spôsobom a zabraňoval zneužívaniu verejných financií na politické či hospodárske účely;

38.   žiada Komisiu, aby pri rozhodovaní o potrebe revízie svojho oznámenia z roku 2001 zohľadnila Dohovor UNESCO o kultúrnej rozmanitosti a uvedené odporúčanie Rec(2007)3; v prípade, že sa Komisia rozhodne revidovať platné usmernenia, Európsky parlament žiada, aby sa každé navrhnuté opatrenie či vysvetlenie hodnotilo z hľadiska vplyvu na pluralitu médií a aby v plnej miere rešpektovalo právomoci členských štátov;

39.   odporúča Komisii, aby revíziu uvedeného oznámenia z roku 2001, ak ju bude pokladať za potrebnú, využila na posilnenie verejnoprávneho vysielania ako dôležitej záruky plurality médií v EÚ;

40.   domnieva sa, že ak majú verejnoprávne audiovizuálne médiá plniť svoje úlohy v epoche digitálnej technológie, musia vybudovať nové informačné služby a médiá presahujúce tradičné programy a musia byť schopné vzájomne pôsobiť so všetkými digitálnymi sieťami a platformami;

41.   víta, že niektoré členské štáty uplatňujú ustanovenia, podľa ktorých musia poskytovatelia káblovej televízie zahrnúť do ponuky kanály prevádzkované štátom a vyčleniť časť digitálneho spektra verejnoprávnym poskytovateľom;

42.   naliehavo žiada Komisiu, aby uplatnila široký výklad rozsahu pôsobnosti verejnoprávneho vysielania v súlade s dynamickou interpretáciou Protokolu k Amsterdamskej zmluve orientovanou do budúcnosti, najmä so zreteľom na neobmedzené zapojenie verejnoprávneho vysielania do technologického rozvoja a vytváranie foriem tvorby a prezentácie obsahu (s využitím lineárnych i nelineárnych služieb); to by malo zahŕňať aj primerané financovanie nových služieb v rámci rozsahu pôsobnosti verejnoprávneho vysielania;

43.   znovu pripomína, že regulácia využívania spektra musí zohľadniť ciele verejného záujmu, akým je pluralita médií, a preto nemôže byť podmienená výlučne trhovým režimom; domnieva sa tiež, že členské štáty by mali naďalej rozhodovať o prideľovaní frekvencií s cieľom uspokojiť osobitné potreby vlastných spoločností, najmä so zreteľom na ochranu a podporu plurality médií;

44.   odporúča, aby sa v rámci revízie telekomunikačného balíčka zachovali a podľa potreby rozšírili pravidlá povinnosti prevádzkovateľov distribučných sietí šíriť programy vysielané niektorými vysielateľmi na základe licencie (must-carry);

45.   vyjadruje súhlas s uvedeným odporúčaním Rec (2007)2, podľa ktorého by sa mal poskytovateľom obsahu zabezpečiť spravodlivý prístup k elektronickým komunikačným sieťam;

46.   poukazuje na svoje vyššie uvedené uznesenie z 13. novembra 2007, keďže interoperabilita má pre pluralitu médií rozhodujúci význam;

47.   vyslovuje sa za vyvážený prístup k prideľovaniu digitálnej dividendy s cieľom zaistiť spravodlivý prístup pre všetky subjekty a zabezpečiť tým pluralitu médií;

48.   vyjadruje znepokojenie nad dominantným postavením niekoľkých veľkých on-line aktérov, ktoré obmedzuje nových účastníkov na trhu a potláča tým tvorivosť a podnikavosť v tomto odvetví;

49.   vyzýva na väčšiu transparentnosť so zreteľom na osobné údaje a informácie o užívateľoch uchovávané internetovými vyhľadávačmi, poskytovateľmi elektronickej pošty a stránok na vytváranie sociálnych sietí;

50.   domnieva sa, že právne predpisy na úrovni EÚ v dostatočnej miere zaručujú prístup k elektronickým programovým sprievodcom a podobným zariadeniam na prehľad a navigáciu, ale že možno zvážiť i ďalšie opatrenia týkajúce sa spôsobu prezentácie informácií o dostupných programoch s cieľom zabezpečiť, aby boli služby vo verejnom záujme ľahko prístupné; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom konzultačných postupov preskúmala, či sú na zaručenie plurality médií potrebné minimálne usmernenia alebo predpisy špecifické pre dané odvetvie;

51.   žiada o zabezpečenie rovnováhy medzi verejnoprávnymi a súkromnými vysielateľmi a dôsledného uplatňovania právnych predpisov o hospodárskej súťaži a mediálneho práva v záujme posilnenia plurality médií;

52.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES C 340, 10.11.1997, s. 109.
(2) Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27.
(3) Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s.205.
(4) Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 1026.
(5) Ú. v. ES C 320, 15.11.2001, s. 5.
(6) Ú. v. ES C 30, 5.2.1999, s. 1.
(7) Prijaté texty, P6_TA(2007)0497.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia