Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0101(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0360/2008

Внесени текстове :

A6-0360/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/10/2008 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0465

Приети текстове
PDF 393kWORD 74k
Четвъртък, 9 октомври 2008 г. - Брюксел
Създаване на Европейска информационна система за данните за съдимост (ECRIS) *
P6_TA(2008)0465A6-0360/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 октомври 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно създаване на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS) в изпълнение на член 11 от Рамково решение 2008/XX/ПВР (COM(2008)0332 – C6-0216/2008 – 2008/0101(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията (COM(2008)0332),

–   като взе предвид член 31 и член 34, параграф 2, буква в) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0216/2008),

–   като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0360/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да измени съответно предложение си съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  В случай че предложението не бъде прието преди влизането в сила на Договора от Лисабон, изразява решимост да разгледа всяко такова бъдещо предложение чрез неотложна процедура в тясно сътрудничество с националните парламенти;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 6 а (ново)
(6а) Настоящото решение се основава на принципите, вече установени от Рамково решение 2008/XX/ПВР на Съвета относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки, като допълва и прилага тези принципи от техническа гледна точка.
Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 9
(9)  С цел да осигури взаимно разбиране и прозрачност на общата категоризация, всяка държава-членка следва да предаде списък с националните наказуеми деяния и санкции, попадащи във всяка категория, посочена в съответната таблица, както и списък на националните наказателни съдилища. Такава информация следва да е достъпна за националните съдебни органи, по-специално по налични електронни канали.
(9)  С цел да осигури взаимно разбиране и прозрачност на общата категоризация, всяка държава-членка следва да предаде списък с националните наказуеми деяния и санкции, попадащи във всяка категория, посочена в съответната таблица, заедно с кратко описание на съставните елементи на наказуемото деяние, както и списък на националните наказателни съдилища. Такава информация следва да е достъпна за националните съдебни органи, по-специално по налични електронни канали.
Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 9 а (ново)
(9а) Референтните таблици, съдържащи се в приложения А и Б, по никакъв начин нямат за цел да хармонизират видовете наказуеми деяния или санкциите, посочени в тях, които ще продължават да бъдат уреждани от националното право.
Изменение 4
Предложение за решение
Съображение 13
(13)  И за двете референтни таблици за категориите наказуеми деяния и санкции, както и на техническите стандарти, използвани за обмена на информация, следва да се изисква постоянно преразглеждане и редовни актуализации. Изпълнителните правомощия в това отношение са делегирани на Комисията, подпомагана от комитета. Регулаторната процедура съгласно правото на Общността следва да се прилага mutatis mutandis за приемането на мерките, необходими за изпълнението на настоящото решение.
(13)  И за двете референтни таблици за категориите наказуеми деяния и санкции, както и на техническите стандарти, използвани за обмена на информация, следва да се изисква постоянно преразглеждане и редовни актуализации.
Изменение 5
Предложение за решение
Съображение 14
(14)  Рамково решение 2008/XX/ПВР относно защитата на лични данни, обработвани в рамката на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси следва да се прилага в контекста на компютъризирания обмен на информация, получена от регистрите за съдимост на държава-членка.
(14)  В този контекст е от първостепенно значение приемането във възможно най-кратки срокове на Рамково решение 2008/XX/ПВР относно защитата на лични данни, обработвани в рамката на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, което предвижда подходящо равнище на защита на данните и включва обработката на лични данни на национално равнище.
Изменение 6
Предложение за решение
Член 3 – параграф 5
5.  С цел да осигури ефикасна работа на ECRIS, Комисията предоставя услуги по обща подкрепа и мониторинг.
5.  С цел да осигури ефикасна работа на ECRIS, Комисията предоставя услуги по обща подкрепа и мониторинг и проверява дали мерките, посочени в член 6, се прилагат правилно.
Изменение 7
Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 – буква а
а) списъка на националните наказуеми деяния във всяка от категориите, посочени в таблицата на наказуемите деяния в приложение А. Списъкът съдържа наименованието или правната класификация на наказуемото деяние и позоваване на приложимата правна разпоредба. Той може също да съдържа кратко описание на съставните елементи на наказуемото деяние;
а) списъка на националните наказуеми деяния във всяка от категориите, посочени в таблицата на наказуемите деяния в приложение А. Списъкът съдържа наименованието или правната класификация на наказуемото деяние и позоваване на приложимата правна разпоредба. Той също съдържа кратко описание на съставните елементи на наказуемото деяние;
Изменение 8
Предложение за решение
Член 5 – параграф 1 – буква а – алинея 1 а (нова)
Писменият превод на описание на национално наказуемо деяние от оригиналния език, на който е внесено, е задача и отговорност единствено на всяка отделна държава-членка, отправила искане за превод, и не се извършва от ECRIS. При приключване на превода ECRIS предлага възможност той да бъде добавен в базата от данни.
Изменение 9
Предложение за решение
Член 6 – уводна част
Следните изпълнителни мерки се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 7:
При необходимост и в съответствие с член 34, параграф 2, буква в) и член 39 от Договора за ЕС, Комисията предлага на Съвета да приеме всички необходими мерки за гарантиране на оптимално функциониране на ECRIS и нейната оперативна съвместимост с националните системи, например:
Изменение 10
Предложение за решение
Член 7
Член 7
Процедура на комитета
заличава се
1.  Когато е направено позоваване на настоящия член, Комисията се подпомага от регулаторен комитет, съставен от представители на държавите-членки и председателстван от представител на Комисията ("комитетът").
2.  Комитетът приема процедурните си правила.
3.  Представителят на Комисията предава на комитета проект на мерките, които трябва да бъдат взети. Комитетът представя своето становище по проекта в срок, който председателят може да определи в зависимост от спешността на въпроса. Становището се приема с мнозинството, предвидено в член 205, параграфи 2 и 4 от Договора за създаване на Европейската общност, когато става въпрос за решения, които Съветът трябва да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в комитета са с тежестта, определена в горепосочения член. Председателят не гласува.
4.  Комисията приема предвидените мерки, ако те съответстват на становището на Комитета.
5.  Когато предвидените мерки не съответстват на становището на комитета или при липса на становище, Комисията без забавяне внася в Съвета предложение относно мерките, които трябва да бъдат взети, и уведомява Европейския парламент за това.
6.  Съветът може да действа с квалифицирано мнозинство по предложението в срок от три месеца от датата на сезиране на Съвета.
Ако в този срок Съветът е показал с квалифицирано мнозинство, че се противопоставя на предложението, Комисията го преразглежда. Тя може да внесе в Съвета изменено предложение, повторно да внесе предложението си или да представи законодателно предложение въз основа на Договора.
Ако след изтичането на този срок Съветът не е приел предложения изпълнителен акт, нито е показал, че се противопоставя на предложените изпълнителни мерки, предложеният изпълнителен акт се приема от Комисията.
Правна информация - Политика за поверителност