Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0101(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0360/2008

Předložené texty :

A6-0360/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/10/2008 - 7.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0465

Přijaté texty
PDF 394kWORD 70k
Čtvrtek, 9. října 2008 - Brusel
Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) *
P6_TA(2008)0465A6-0360/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2008/XX/SVV (KOM(2008)0332 – C6-0216/2008 – 2008/0101(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise (KOM(2008)0332),

-   s ohledem na článek 31 a čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0216/2008),

-   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0360/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   v případě, že by tento návrh nebyl přijat před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, je rozhodnut prozkoumat každý budoucí návrh v rámci zkráceného řízení v úzké spolupráci s parlamenty členských států;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Toto rozhodnutí se zakládá na zásadách, které již stanovilo rámcové rozhodnutí Rady 2008/XX/SVV o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy, přičemž tyto zásady uplatňuje a doplňuje z hlediska jejich technické stránky.
Pozměňovací návrh 2
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9
(9)  S cílem zajistit vzájemné porozumění a transparentnost společné kategorizace by každý členský stát měl předložit seznam svých trestných činů a sankcí, které spadají do každé kategorie uvedené v příslušné tabulce, jakož i seznam vnitrostátních trestních soudů. K těmto informacím by měly mít přístup vnitrostátní soudní orgány prostřednictvím všech dostupných elektronických cest.
(9)  S cílem zajistit vzájemné porozumění a transparentnost společné kategorizace by každý členský stát měl předložit seznam svých trestných činů a sankcí, které spadají do každé kategorie uvedené v příslušné tabulce spolu s krátkým popisem pojmových znaků skutkové podstaty daných trestných činů, jakož i seznam vnitrostátních trestních soudů. K těmto informacím by měly mít přístup vnitrostátní soudní orgány prostřednictvím všech dostupných elektronických cest.
Pozměňovací návrh 3
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Referenční tabulky obsažené v přílohách A a B nemají v žádném případě sloužit k tomu, aby skutkovou podstatu trestných činů a sankce harmonizovaly, neboť se jedná o záležitosti, které jsou i nadále upravovány vnitrostátními právními předpisy.
Pozměňovací návrh 4
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13
(13)  Jak referenční tabulky kategorií trestných činů a sankcí, tak technické standardy pro výměnu informací vyžadují neustálé revize a pravidelné aktualizace. Prováděcí pravomoci v tomto ohledu byly proto svěřeny Komisi, jíž je nápomocen výbor. Pro přijetí opatření potřebných k provedení tohoto rozhodnutí by se měl přiměřeně použít regulativní postup podle práva Společenství.
(13)  Jak referenční tabulky kategorií trestných činů a sankcí, tak technické standardy pro výměnu informací vyžadují neustálé revize a pravidelné aktualizace.
Pozměňovací návrh 5
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14
(14)  Na elektronickou výměnu informací z rejstříků trestů členských států by se mělo uplatňovat rámcové rozhodnutí 2008/XX/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech.
(14)   V této souvislosti je zásadní, aby bylo co nejdříve přijato rámcové rozhodnutí Rady 2008/XX/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, které zajistí přiměřenou úroveň ochrany údajů a bude rovněž pokrývat zpracování osobních údajů na vnitrostátní úrovni.
Pozměňovací návrh 6
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 5
5.  Pro zajištění účinného provozu systému ECRIS Komise poskytuje všeobecnou podporu a monitorování.
5.  Pro zajištění účinného provozu systému ECRIS Komise poskytuje všeobecnou podporu a monitorování a kontroluje, zda jsou řádně prováděna opatření stanovená v článku 6.
Pozměňovací návrh 7
Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a)
(a) seznam trestných činů v každé kategorii uvedené v tabulce trestných činů v příloze A. Seznam obsahuje název nebo právní klasifikaci trestného činu a odkaz na platný právní předpis. Může též obsahovat krátký popis pojmových znaků skutkové podstaty trestného činu;
(a) seznam trestných činů v každé kategorii uvedené v tabulce trestných činů v příloze A. Seznam obsahuje název nebo právní klasifikaci trestného činu a odkaz na platný právní předpis. Obsahuje též krátký popis pojmových znaků skutkové podstaty trestného činu;
Pozměňovací návrh 8
Návrh rozhodnutí
Čl. 5 odst. 1 písm. a) pododstavec 2 (nový)
Překlad popisu vnitrostátního trestného činu z původního jazyka, ve kterém byl předložen, je výhradně úkolem a povinností každého členského státu požadujícího překlad a není prováděn Evropským informačním systémem rejstříků trestů (ECRIS). ECRIS nabízí možnost zadání vyhotoveného překladu do databáze.
Pozměňovací návrh 9
Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – úvodní část
Uvedená prováděcí pravidla se přijmou postupem podle článku 7:
V případě nutnosti a v souladu s čl. 34 odst. 2 písm. c) a článkem 39 Smlouvy o EU Komise předkládá Radě ke schválení všechna opatření nutná k účinnějšímu fungování systému ECRIS a k zajištění jeho interoperability s vnitrostátními systémy, jako jsou:
Pozměňovací návrh 10
Návrh rozhodnutí
Článek 7
Článek 7
Postup projednávání ve výboru
vypouští se
1.  Odkazuje-li se na tento článek, je Komisi nápomocen regulativní výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise ("výbor").
2.  Výbor přijme svůj jednací řád.
3.  Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu v lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. V případě rozhodnutí, která má Rada přijmout na návrh Komise, se stanovisko přijímá většinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 a 4 Smlouvy o založení Evropského společenství. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená ve zmíněném článku. Předseda nehlasuje.
4.  Komise přijme navrhovaná opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.
5.  Pokud navrhovaná opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, Komise neprodleně předloží Radě návrh opatření, která mají být přijata, a uvědomí o něm Evropský parlament.
6.  Rada se může ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí byla věc předána, o návrhu usnést kvalifikovanou většinou.
Pokud se Rada v této v této lhůtě kvalifikovanou většinou usnesla, že s návrhem nesouhlasí, Komise ho znovu přezkoumá. Komise může Radě předložit pozměněný návrh, předložit opětovně svůj návrh nebo předložit legislativní návrh na základě Smlouvy.
Pokud po uplynutí této lhůty Rada navrhovaná prováděcí opatření nepřijala ani nevyjádřila nesouhlas s jejich návrhem, přijme Komise navrhovaná prováděcí opatření.
Právní upozornění - Ochrana soukromí