Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0101(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0360/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0360/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 09/10/2008 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0465

Elfogadott szövegek
PDF 318kWORD 72k
2008. október 9., Csütörtök - Brüsszel
Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozása *
P6_TA(2008)0465A6-0360/2008

Az Európai Parlament 2008. október 9-i jogalkotási állásfoglalása a 2008/XX/IB kerethatározat 11. cikke alkalmazásában az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0332 – C6-0216/2008 – 2008/0101(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2008)0332),

–   tekintettel az EU-Szerződés 31. cikkére és 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

–   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0216/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0360/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot a javaslatának megfelelő, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése szerinti módosítására;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   ha a javaslatot nem fogadják el a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése előtt, készen áll minden további javaslatot gyorsított eljárás keretében, a nemzeti parlamentekkel szoros együttműködésben megvizsgálni;

6.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  A jelen határozat a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló, 2008/XX/IB tanácsi kerethatározatban lefektetett, gyakorlati szempontból kiegészített és aktualizált elveken alapul.
Módosítás 2
Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  A közös besorolás egységes értelmezésének és átláthatóságának biztosítása érdekében a tagállamoknak be kell nyújtaniuk a vonatkozó táblázatban említett egyes kategóriákba tartozó, nemzeti jogrendszerekben szereplő bűncselekmények és szankciók listáját, valamint a nemzeti büntetőbíróságok jegyzékét. A nemzeti igazságügyi hatóságok számára az információ bármely rendelkezésre álló elektronikus csatornán hozzáférhető.
(9)  A közös besorolás egységes értelmezésének és átláthatóságának biztosítása érdekében a tagállamoknak be kell nyújtaniuk a vonatkozó táblázatban említett egyes kategóriákba tartozó, nemzeti jogrendszerekben szereplő bűncselekmények és szankciók listáját a bűncselekmények tényállási elemeinek rövid leírásával együtt, valamint a nemzeti büntetőbíróságok jegyzékét. A nemzeti igazságügyi hatóságok számára az információ bármely rendelkezésre álló elektronikus csatornán hozzáférhető.
Módosítás 3
Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  Az A. és B. mellékletben található referenciatáblázatok nem kívánják a bűncselekmények tényállásait és a szankciókat harmonizálni, mivel ezek a tagországok döntési jogkörébe tartoznak.
Módosítás 4
Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Mind a bűncselekmények, mind a szankciók kategóriáinak referenciatáblázata, valamint az információcsere műszaki normái állandó felülvizsgálatot és rendszeres frissítést igényelnek. E tekintetben a Bizottságot – amelyet egy bizottság támogat – ruházták fel a végrehajtási hatáskörökkel. A közösségi jog szerinti szabályozási eljárást értelemszerűen kell alkalmazni azon intézkedések elfogadására, amelyek e határozat végrehajtásához szükségesek.
(13)  Mind a bűncselekmények, mind a szankciók kategóriáinak referenciatáblázata, valamint az információcsere műszaki normái állandó felülvizsgálatot és rendszeres frissítést igényelnek.
Módosítás 5
Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló 2008/XX/IB kerethatározat a tagállamok bűnügyi nyilvántartásából származó információk számítógépesített cseréjével összefüggésben alkalmazandó.
(14)   E vonatkozásban rendkívül fontos, hogy a lehető leghamarabb elfogadják a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló 2008/XX/IB tanácsi kerethatározatot, amely biztosítja az adatvédelem megfelelő szintjét és tartalmazza a személyes adatok tagállami szinten történő feldolgozását.
Módosítás 6
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az ECRIS hatékony működése érdekében a Bizottság biztosítja az általános támogatást és a felügyelő szolgáltatásokat.
(5)  Az ECRIS hatékony működése érdekében a Bizottság biztosítja az általános támogatást és a felügyelő szolgáltatásokat, valamint ellenőrzi a 6. cikkben meghatározott intézkedések helyes végrehajtását.
Módosítás 7
Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
a) a nemzeti büntetőjogrendszerekben szereplő bűncselekmények listáját az A. mellékletben található táblázatban felsorolt minden egyes kategóriában. E listának tartalmaznia kell a bűncselekmény megnevezését vagy jogi minősítését, valamint az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozást. Tartalmazhatja a bűncselekmény tényállási elemeinek rövid leírását is;
a) a nemzeti büntetőjogrendszerekben szereplő bűncselekmények listáját az A. mellékletben található táblázatban felsorolt minden egyes kategóriában. E listának tartalmaznia kell a bűncselekmény megnevezését vagy jogi minősítését, valamint az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozást. Tartalmaznia kell a bűncselekmény tényállási elemeinek rövid leírását is;
Módosítás 8
Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1a albekezdés (új)
A nemzeti jogrendszerekben szereplő bűncselekmények leírásának az eredeti nyelvről történő fordítása a fordítást igénylő tagállam – és nem az ECRIS – kizárólagos feladata és felelőssége. Az elkészült fordítást az ECRIS adatbázisa részére át lehet adni;
Módosítás 9
Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – bevezető rész
A következő végrehajtási intézkedéseket kell elfogadni a 7. cikkben említett eljárással összhangban:
Ahol szükséges, valamint az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdése c) pontjának és 39. cikkének megfelelően, a Bizottság javaslatot tesz a Tanácsnak az ECRIS jobb működéséhez és a nemzeti rendszerekkel való interoperabilitásának biztosításához szükséges összes intézkedés elfogadására, nevezetesen:
Módosítás 10
Határozatra irányuló javaslat
7 cikk
7 cikk
A bizottsági eljárás
törölve
1.  Ahol e cikkre hivatkoznak, a Bizottságot szabályozási bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll, és elnöke a Bizottság képviselője.
2.  A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.
3.  A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 205. cikkének (2) és (4) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.
4.  A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.
5.  Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé, és erről tájékoztatja az Európai Parlamentet.
6.  A javaslat Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács minősített többséggel határozhat a javaslatról.
Ha e határidőn belül a Tanács minősített többséggel jelzi, hogy ellenzi a javaslatot, a Bizottságnak azt újra meg kell vizsgálni. A Bizottság a Tanácsnak módosított javaslatot nyújthat be, eredeti javaslatát ismételten előterjesztheti, vagy a Szerződés alapján jogalkotási javaslatot terjeszthet elő.
Ha az említett határidőn belül a Tanács a javasolt végrehajtási jogi aktusokat nem fogadta el, vagy nem jelezte, hogy a végrehajtási intézkedésekre vonatkozó javaslatot ellenzi, a javasolt végrehajtási jogi aktust a Bizottság fogadja el.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat