Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2008/0101(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0360/2008

Testi mressqa :

A6-0360/2008

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 09/10/2008 - 7.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0465

Testi adottati
PDF 328kWORD 72k
Il-Ħamis, 9 ta' Ottubru 2008 - Brussell
Twaqqif ta" Sistema Ewropea ta" Informazzjoni ta" Rekords Kriminali (ECRIS) *
P6_TA(2008)0465A6-0360/2008

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Ottubru 2008 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta" Sistema Ewropea ta" Informazzjoni ta" Rekords Kriminali (ECRIS) fl-applikazzjoni ta" l-Artikolu 11 tad-Deċiżjoni Qafas 2008/XX/JHA (COM(2008)0332 – C6-0216/2008 – 2008/0101(CNS))

(Proċedura ta" Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni (COM(2008)0332),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 31 u l-Artikolu 34(2)(c) tat-Trattat ta" l-UE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat ta" l-UE, skond liema Trattat il-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C6-0216/2008),

–   wara li kkunsidra r-Regoli 93 u 51 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0360/2008),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tibdel il-proposta tagħha b'mod xieraq, skond l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinnotifika lill-Parlament jekk huwa intenzjonat li ma jqisx it-test approvat mill-Parlament;

4.  Jistieden lill-Kunsill biex jikkonsulta mal-Parlament għal darb'oħra jekk huwa intenzjonat li jemenda b'mod sostanzjali l-proposta tal-Kummissjoni;

5.  F'każ li din il-proposta ma tkunx adottata qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta" Liżbona, huwa intenzjonat li jqis kull proposta fil-futur bi proċedura urġenti, b'koperazzjoni mill-qrib mal-parlamenti nazzjonali;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 a (ġdida)
(6a)  Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq il-prinċipji li diġà huma stabbiliti mid-Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill 2008/XX/JHA dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut ta" l-iskambju ta" informazzjoni meħuda mir-rekords kriminali bejn l-Istati Membri, u tissupplimenta u tapplika dawk il-prinċipji mil-lat tekniku.
Emenda 2
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9
(9)  Sabiex jiġi żgurat il-ftehim reċiproku u t-trasparenza tal-kategorizzazzjoni komuni, kull Stat Membru għandu jissottometti l-lista ta" offiżi u sanzjonijiet nazzjonali li jaqgħu f'kull kategorija msemmija fit-tabella rispettiva, kif ukoll il-lista tal-qrati kriminali nazzjonali. Din l-informazzjoni għandha tkun aċċessibbli lill-awtoritajiet ġudizjarji nazzjonali b'mod partikolari permezz ta" kwalunkwe mod disponibbli.
(9)  Sabiex jiġi żgurat il-ftehim reċiproku u t-trasparenza tal-kategorizzazzjoni komuni, kull Stat Membru għandu jissottometti l-lista ta" offiżi u sanzjonijiet nazzjonali li jaqgħu f'kull kategorija msemmija fit-tabella rispettiva, flimkien ma" deskrizzjoni qasira ta" l-elementi li jiffurmaw l-offiża, kif ukoll il-lista tal-qrati kriminali nazzjonali. Din l-informazzjoni għandha tkun aċċessibbli lill-awtoritajiet ġudizjarji nazzjonali b'mod partikolari permezz ta" kwalunkwe mod disponibbli.
Emenda 3
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 a (ġdida)
(9a)  It-tabelli ta" referenza fl-Annessi A u B ma jimmiraw bl-ebda mod li jarmonizzaw it-tipi ta" offiża jew is-sanzjonijiet stabbiliti fihom, li se jkomplu jkunu rregolati bil-liġi nazzjonali.
Emenda 4
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13
(13)  Iż-żewġ tabelli ta" referenza tal-kategoriji ta" offiżi u s-sanzjonijiet, kif ukoll l-istandards tekniċi użatu għall-iskambju ta" l-informazzjoni għandhom jirrikjedu reviżjoni kontinwa u aġġornament regolari. Il-poteri implimentatttivi f'dan ir-rigward ġew għaldaqstant iddelegati lill-Kummissjoni assistita minn Kumitat. Il-proċedura regolatorja taħt il-liġi Komunitarja għandha tapplika mutatis mutandis għall-adozzjoni tal-miżuri neċessarji biex tkun implimentat din id-Deċiżjoni.
(13)  Iż-żewġ tabelli ta" referenza tal-kategoriji ta" offiżi u s-sanzjonijiet, kif ukoll l-istandards tekniċi użatu għall-iskambju ta" l-informazzjoni għandhom jirrikjedu reviżjoni kontinwa u aġġornament regolari.
Emenda 5
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14
(14)  Id-Deċiżjoni Qafas 2008/XX/JHA dwar il-protezzjoni tad-data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali għandha tapplika fil-kuntest l-iskambju kompjuterizzat ta" informazzjoni estratta minn rekords kriminali ta" l-Istati Membri.
(14)   F'dan il-kuntest huwa importanti ħafna li d-Deċiżjoni ta" Qafas tal-Kunsill 2008/XX/JHA tkun adottata malajr kemm jista" jkun dwar il-protezzjoni ta" dejta personali proċessata fil-qafas ta" koperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali, li tipprovdi livell xieraq ta" protezzjoni tad-dejta u li tinkludi l-ipproċessar ta" dejta personali fil-livell nazzjonali.
Emenda 6
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 - paragrafu 5
5.  Sabiex ikun żgurat l-operat effiċjenti ta" l-ECRIS, il-Kummissjoni għandha tipprovdi servizzi ta" sostenn u monitoraġġ ġenerali.
5.  Sabiex ikun żgurat l-operat effiċjenti ta" l-ECRIS, il-Kummissjoni għandha tipprovdi servizzi ta" sostenn u monitoraġġ ġenerali u tivverifika li l-miżuri stabbiliti fl-Artikolu 6 jkunu implimentati b'mod korrett.
Emenda 7
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a
(a) il-lista ta" offiżi nazzjonali f'kull kategorija msemmija fit-tabella ta" l-offiżi fl-Anness A. Il-lista għandha tinkludi l-isem u l-klassifika legali ta" l-offiża u r-referenza għad-dispożizzjoni legali applikabbli. Tista" tinkludi wkoll deskrizzjoni qasira ta" l-elementi li jikkostitwixxu l-offiża;
(a) il-lista ta" offiżi nazzjonali f'kull kategorija msemmija fit-tabella ta" l-offiżi fl-Anness A. Il-lista għandha tinkludi l-isem u l-klassifika legali ta" l-offiża u r-referenza għad-dispożizzjoni legali applikabbli. Għandha tinkludi wkoll deskrizzjoni qasira ta" l-elementi li jikkostitwixxu l-offiża;
Emenda 8
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt a - subparagrafu 1a (ġdid)
It-traduzzjoni ta" deskrizzjoni ta" reat nazzjonali mil-lingwa oriġinali li tressqet biha għandu jkun ix-xogħol u r-responsabilità unika ta' kull Stat Membru individwali li jitlob traduzzjoni u m'għandhiex issir mill-ECRIS. Ladarba traduzzjoni tkun tlestiet, l-ECRIS għandha toffri l-għażla li tiżdied mal-bażi tad-dejta;
Emenda 9
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – parti introduttorja
Il-miżuri għall-implimentazzjoni li ġejjin għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7:
Fejn ikun meħtieġ, u bi qbil ma" l-Artikolu 34(2)(c) u l-Artikolu 39 tat-Trattat ta" l-UE, il-Kummissjoni għandha tipproponi li l-Kunsill jadotta l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżgura l-aħjar funzjonar ta" l-ECRIS u l-interoperabilità tagħha mas-sistemi nazzjonali, bħal:
Emenda 10
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7
Artikolu 7
Proċedura tal-Kumitat
imħassar
1.  Fejn ikun hemm referenza għal dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat regolatorju magħmul minn rappreżentanti ta' l-Istati Membri u ppresjedut min rappreżentant tal-Kummissjoni (il-"Kumitat").
2.  Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.
3.  Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jissottometti lill-Kumitat abbozz tal-miżuri li għandhom jittieħdu. Il-Kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz, fi żmien limitat li l-president jista' jistabilixxi skond l-urġenza tal-kwistjoni. L-opinjoni għandha titwassal mill-maġġoranza stabbilita fl-Artikolu 205(2) u (4) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet li l-Kunsill huwa meħtieġ li jadotta fuq proposta tal-Kummissjoni. Il-voti tar-rappreżentanti ta' l-Istati Membri ġewwa l-Kumitat għandhom jiġu peżati bil-mod stabbilit f'dak l-Artikolu. Il-President m' għandux jivvota.
4.  Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri previsti jekk dawn ikunu konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat.
5.  Jekk il-miżuri previsti ma jkunux konformi ma" l-opinjoni tal-Kumitat, jew fin-nuqqas ta" opinjoni, il-Kummissjoni għandha mingħajr dewmien tagħti proposta lill-Kunsill dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu u din għandha tinforma lill-Parlament Ewropew.
6.  Il-Kunsill jista" jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata dwar il-proposta, fi żmien tliet xhur mid-data ta" referenza lill-Kunsill.
Jekk f'dan il-perjodu l-Kunsill ikun indika b'maġġoranza kwalifikata li huwa kontra l-proposta, il-Kummissjoni terġa" teżaminaha. Din tista" tagħti proposta emendata lill-Kunsill, terġa titfa" l-proposta tagħha jew tippreżenta proposta leġiżlattiva fuq il-bażi tat-Trattat.
Jekk, fl-għeluq tal-perjodu, il-Kunsill la jaddotta l-att ta' implimentazzjoni propost u l-anqas ma jindika oppożizzjoni għall- proposti tal-miżuri ta' implimentazzjoni, l-att ta' implimentazzjoni propost għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni.
Avviż legali - Politika tal-privatezza