Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0101(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0360/2008

Teksty złożone :

A6-0360/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/10/2008 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0465

Teksty przyjęte
PDF 392kWORD 72k
Czwartek, 9 października 2008 r. - Bruksela
Ustanowienie europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów skazanych (ESPIRS) *
P6_TA(2008)0465A6-0360/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów skazanych (ESPIRS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2008/XX/WSiSW (COM(2008)0332 – C6-0216/2008 – 2008/0101(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski

–   uwzględniając wniosek Komisji (COM(2008)0332),

–   uwzględniając art. 31 i art. 34 ust. 2 lit. c) Traktatu UE,

–   uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0216/2008),

–   uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0360/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę tekstu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   jest zdecydowany rozpatrzyć dowolny przyszły wniosek w trybie pilnym w ścisłej współpracy z parlamentami krajowymi, jeżeli przedmiotowy wniosek nie zostanie przyjęty do momentu wejścia w życie traktatu lizbońskiego,

6.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 a preambuły (nowy)
(6a)  Niniejsza decyzja opiera się na zasadach wcześniej ustanowionych w decyzji ramowej Rady 2008/XX/WSiSW w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych pomiędzy państwami członkowskimi oraz stanowi uzupełnienie i stosuje te zasady z technicznego punktu widzenia.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły
(9)  Aby zagwarantować wzajemne zrozumienie i przejrzystość w zakresie wspólnej kategoryzacji każde państwo członkowskie powinno przedłożyć wykaz krajowych przestępstw i kar należących do kategorii określonych w odpowiedniej tabeli, jak również wykaz krajowych sądów karnych. Informacje te powinny być dostępne dla krajowych organów sądowych, w szczególności przez wszelkie dostępne kanały elektroniczne.
(9)  Aby zagwarantować wzajemne zrozumienie i przejrzystość w zakresie wspólnej kategoryzacji każde państwo członkowskie powinno przedłożyć wykaz krajowych przestępstw i kar należących do kategorii określonych w odpowiedniej tabeli, wraz z krótkim opisem znamion przestępstwa, jak również wykaz krajowych sądów karnych. Informacje te powinny być dostępne dla krajowych organów sądowych, w szczególności przez wszelkie dostępne kanały elektroniczne.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 a preambuły (nowy)
(9a)  Celem tabel referencyjnych zamieszczonych w załącznikach A i B w żadnym przypadku nie jest harmonizacja typów przestępstwa ani kar tam określonych. Kwestie tę wciąż będą regulowane przez prawo krajowe.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły
(13)  Zarówno tabele referencyjne kategorii przestępstw i kar, jak i normy techniczne stosowane w wymianie informacji wymagają ciągłej rewizji i regularnych aktualizacji.
W związku z tym kompetencje wykonawcze w tym zakresie powierzono Komisji wspieranej przez komitet. Procedura regulacyjna przewidziana w prawie wspólnotowym powinna, z odpowiednimi zmianami, znaleźć zastosowanie przy przyjmowaniu środków niezbędnych do wykonania niniejszej decyzji.
(13)  Zarówno tabele referencyjne kategorii przestępstw i kar, jak i normy techniczne stosowane w wymianie informacji wymagają ciągłej rewizji i regularnych aktualizacji.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły
(14)  Decyzja ramowa 2008/XX/WSiSW w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych powinna obowiązywać w kontekście skomputeryzowanej wymiany informacji uzyskanych z rejestrów skazanych państw członkowskich.
(14)   W tym kontekście niezmiernie ważne jest, by jak najszybciej przyjąć decyzję ramową 2008/XX/WSiSW w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, ustanawiającą odpowiedni poziom ochrony danych i obejmującą przetwarzanie danych osobowych na szczeblu krajowym.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 5
5.  W celu zapewnienia wydajnego funkcjonowania ESPIRS Komisja zapewnia usługi związane z ogólną obsługą techniczną i monitorowaniem.
5.  W celu zapewnienia wydajnego funkcjonowania ESPIRS Komisja zapewnia usługi związane z ogólną obsługą techniczną i monitorowaniem oraz weryfikuje, czy środki określone w art. 6 są odpowiednio wdrażane.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a
(a) wykaz krajowych przestępstw wchodzących w zakres poszczególnych kategorii, o których mowa w tabeli przestępstw w załączniku A. W wykazie podawana jest między innymi nazwa lub klasyfikacja prawna przestępstwa oraz odniesienie do właściwego przepisu prawnego. Wykaz może zawierać również krótki opis znamion przestępstwa;
(a) wykaz krajowych przestępstw wchodzących w zakres poszczególnych kategorii, o których mowa w tabeli przestępstw w załączniku A. W wykazie podawana jest między innymi nazwa lub klasyfikacja prawna przestępstwa oraz odniesienie do właściwego przepisu prawnego. Wykaz zawiera również krótki opis znamion przestępstwa;
Poprawka 8
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a – akapit 1 a (nowy)
Tłumaczenie opisu przestępstwa krajowego z oryginalnego języka przedłożenia jest wyłącznym zadaniem i leży w wyłącznej gestii poszczególnych państw członkowskich występujących o tłumaczenie i nie powinno być wykonywane w ramach ESPIRS; po wykonaniu tłumaczenia powinna istnieć możliwość dodania go do bazy danych ESPIRS;
Poprawka 9
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – część wprowadzająca
Przyjmuje się następujące środki wykonawcze, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7:
W razie potrzeby i zgodnie z art. 34 ust. 2 lit. c) i art. 39 Traktatu UE Komisja proponuje przyjęcie przez Radę wszelkich środków koniecznych do zapewnienia optymalnego funkcjonowania ESPIRS i jego interoperacyjności z systemami krajowymi, takimi jak:
Poprawka 10
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7
Artykuł 7
Procedura komitetowa
skreślony
1.  W przypadku odwołania do niniejszego artykułu Komisja wspierana jest przez komitet regulacyjny składający się z przedstawicieli państw członkowskich, któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji ("komitet").
2.  Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.
3.  Przedstawiciel Komisji przedkłada komitetowi projekt środków, jakie należy podjąć. Komitet przedstawia swoją opinię na temat projektu w terminie, który może zostać ustalony przez przewodniczącego, stosownie do pilności sprawy. Opinia przyjmowana jest większością głosów określoną w art. 205 ust. 2 i 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w przypadku decyzji, które Rada zobowiązana jest przyjąć na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli państw członkowskich w komitecie są ważone w sposób określony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.
4.  Komisja przyjmuje przewidziane środki, jeżeli są one zgodne z opinią komitetu.
5.  Jeżeli przewidziane środki nie są zgodne z opinią komitetu lub żadna opinia nie została wydana, Komisja bezzwłocznie przedkłada Radzie wniosek w sprawie środków, które powinny zostać podjęte, informując o tym Parlament Europejski.
6.  Rada może stanowić w sprawie wniosku większością kwalifikowaną w terminie trzech miesięcy od daty przekazania wniosku Radzie.
Jeżeli w tym terminie Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, wyrazi sprzeciw wobec wniosku, Komisja bada go ponownie. Komisja może przedłożyć Radzie zmieniony wniosek, przedłożyć swój wniosek ponownie lub przedstawić wniosek legislacyjny na podstawie Traktatu.
Jeśli w powyższym terminie Rada nie przyjęła proponowanego aktu wykonawczego ani nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku w sprawie środków wykonawczych, Komisja przyjmuje proponowany akt wykonawczy.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności