Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0101(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0360/2008

Texte depuse :

A6-0360/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/10/2008 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0465

Texte adoptate
PDF 388kWORD 76k
Joi, 9 octombrie 2008 - Bruxelles
Instituirea sistemului european de informații extrase din cazierele judiciare (ECRIS) *
P6_TA(2008)0465A6-0360/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 octombrie 2008 referitoare la Decizia Consiliului de instituire a sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) prin aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2008/XX/JAI (COM(2008)0332 – C6-0216/2008 – 2008/0101(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei (COM(2008)0332),

–   având în vedere articolul 31 și articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul UE,

–   având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0216/2008),

–   având în vedere articolele 93 și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0360/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   în cazul în care propunerea nu este adoptată înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este hotărât să analizeze orice astfel de propunere viitoare în regim de urgență, în strânsă cooperare cu parlamentele naționale;

6.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)
(6a)  Prezenta decizie se bazează pe principiile deja instituite prin Decizia-cadru 2008/XX/JAI a Consiliului privind organizarea și conținutul schimburilor între statele membre de informații extrase din cazierul judiciar, pe care le completează și le aplică din punct de vedere tehnic.
Amendamentul 2
Propunere de decizie
Considerentul 9
(9)  Pentru a asigura înțelegerea reciprocă și transparența clasificării comune, fiecare stat membru trebuie să prezinte o listă a infracțiunilor și pedepselor naționale care intră în fiecare dintre categoriile prevăzute în tabelul respectiv, precum și lista tribunalelor penale naționale. Aceste informații trebuie să fie accesibile autorităților judiciare naționale, în special prin intermediul canalelor electronice disponibile.
(9)  Pentru a asigura înțelegerea reciprocă și transparența clasificării comune, fiecare stat membru trebuie să prezinte o listă a infracțiunilor și pedepselor prevăzute de legislația națională care intră în fiecare dintre categoriile prevăzute în tabelul respectiv, însoțită de o descriere succintă a elementelor constitutive ale infracțiunilor, precum și lista instanţelor penale naționale. Aceste informații trebuie să fie accesibile autorităților judiciare naționale, în special prin intermediul canalelor electronice disponibile.
Amendamentul 3
Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Tabelele de referință din anexele A și B nu urmăresc, în nici un fel, să armonizeze tipurile de infracțiuni și pedepse pe care le cuprind, acestea continuând să fie reglementate de dreptul intern.
Amendamentul 4
Propunere de decizie
Considerentul 13
(13)  Ambele tabele de referință ale categoriilor de infracțiuni și decizii și standardele tehnice utilizate pentru schimbul de informații necesită revizuire constantă și actualizări periodice. Competențele de punere în aplicare în această privință au fost delegate Comisiei care este asistată de un comitet. Procedura de reglementare în conformitate cu dreptul comunitar ar trebui să se aplice mutatis mutandis pentru adoptarea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.
(13)  Ambele tabele de referință ale categoriilor de infracțiuni și decizii și standardele tehnice utilizate pentru schimbul de informații necesită revizuire constantă și actualizări periodice.
Amendamentul 5
Propunere de decizie
Considerentul 14
(14)  Decizia-cadru 2008/XX/JAI privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală ar trebui să se aplice în contextul schimbului computerizat de informații extrase din cazierele judiciare ale statelor membre.
(14)   În acest context, este de o importanță capitală să se adopte cât mai curând Decizia-cadru 2008/XX/JAI privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală, care să ofere un nivel adecvat de protecție a datelor și să includă procesarea datelor personale la nivel național.
Amendamentul 6
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 5
(5)  Pentru a asigura funcționarea eficientă a sistemului ECRIS, Comisia va furniza sprijin general și servicii de monitorizare.
(5)  Pentru a asigura funcționarea eficientă a sistemului ECRIS, Comisia va furniza sprijin general și servicii de monitorizare și va verifica dacă toate măsurile stipulate la articolul 6 sunt corect implementate.
Amendamentul 7
Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a
(a) lista infracțiunilor naţionale din fiecare categorie menționată în tabelul de infracțiuni din anexa A. Lista va cuprinde denumirea sau clasificarea juridică a infracțiunii, precum și dispoziția legală aplicabilă. Aceasta poate include, de asemenea, o scurtă descriere a elementelor constitutive ale infracțiunii;
(a) lista infracțiunilor prevăzute de legislația națională din fiecare categorie menționată în tabelul de infracțiuni din anexa A. Lista va cuprinde denumirea sau încadrarea juridică a infracțiunii, precum și dispoziția legală aplicabilă. Aceasta include, de asemenea, o scurtă descriere a elementelor constitutive ale infracțiunii;
Amendamentul 8
Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a – paragraful 1a (nou)
Traducerea descrierilor infracțiunilor din legislația națională din limba originală în care au fost prezentate este de competența exclusivă a fiecărui stat membru care solicită o traducere și nu va fi efectuată de ECRIS. După efectuarea unei traduceri, ECRIS oferă posibilitatea introducerii sale în baza de date.
Amendamentul 9
Propunere de decizie
Articolul 6 – partea introductivă
Se adoptă următoarele măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7:
Atunci când este necesar, în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) litera (c) și articolul 39 din Tratatul privind UE, Comisia propune Consiliului adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura funcționarea optimă a ECRIS și interoperabilitatea sa cu sistemele naționale, cum ar fi:
Amendamentul 10
Propunere de decizie
Articolul 7
Articolul 7
Procedura comitetului
eliminat
(1)  În cazul în care se face trimitere la prezentul articol, Comisia va fi asistată de un comitet de reglementare alcătuit din reprezentanți ai statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei ("comitetul").
(2)  Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.
(3)  Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect al măsurilor care urmează să fie adoptate. Comitetul își prezintă avizul privind proiectul într-un termen care poate fi stabilit de către președinte în funcție de urgența problemei. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 205 alineatele (2) și (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în cazul deciziilor pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile reprezentanților statelor membre în cadrul comitetului sunt ponderate în conformitate cu articolul menționat anterior. Președintele nu participă la vot.
(4)  Comisia adoptă măsurile preconizate, dacă acestea sunt conforme cu avizul comitetului.
(5)  Dacă măsurile preconizate nu sunt conforme cu avizul comitetului sau în absența avizului, Comisia prezintă Consiliului, de îndată, o propunere cu privire la măsurile ce trebuie luate și informează Parlamentul European cu privire la aceasta.
(6)  Consiliul poate să hotărască cu majoritate calificată cu privire la propunere, în termen de trei luni de la data prezentării la Consiliu.
Dacă în acest termen Consiliul a indicat, cu majoritate calificată, că se opune propunerii, Comisia o va reexamina. Comisia poate să prezinte Consiliului o propunere modificată, poate să prezinte propunerea din nou sau poate să prezinte o propunere legislativă pe baza tratatului.
În cazul în care, la expirarea acestui termen, Consiliul nu a adoptat măsurile de aplicare propuse și nici nu și-a exprimat opoziția față de propunerea măsurilor de aplicare, acestea sunt adoptate de către Comisie.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate