Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0101(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0360/2008

Predkladané texty :

A6-0360/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/10/2008 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0465

Prijaté texty
PDF 405kWORD 71k
Štvrtok, 9. októbra 2008 - Brusel
Zriadenie Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) *
P6_TA(2008)0465A6-0360/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) pri uplatňovaní článku 11 rámcového rozhodnutia 2008/XX/SVV (KOM(2008)0332 – C6-0216/2008 – 2008/0101(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2008)0332),

–   so zreteľom na článok 31 a článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0216/2008),

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0360/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   v prípade, že tento návrh nebude prijatý pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti, je odhodlaný preskúmať všetky takéto budúce návrhy v rámci naliehavého postupu, v úzkej spolupráci s národnými parlamentmi;

6.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Toto rozhodnutie vychádza zo zásad už určených rámcovým rozhodnutím Rady 2008/XX/SVV o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi, pričom tieto zásady dopĺňa a aktualizuje po technickej stránke.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9
(9)  V snahe zabezpečiť vzájomné porozumenie a transparentnosť spoločnej kategorizácie, každý členský štát by mal predložiť zoznam vnútroštátnych protiprávnych konaní a sankcií spadajúcich do každej kategórie uvedenej v príslušnej tabuľke, ako aj zoznam vnútroštátnych trestných súdov. Tieto informácie by mali byť prístupné vnútroštátnym súdnym orgánom, najmä prostredníctvom akýchkoľvek dostupných elektronických kanálov.
(9)  V snahe zabezpečiť vzájomné porozumenie a transparentnosť spoločnej kategorizácie by mal každý členský štát predložiť zoznam vnútroštátnych protiprávnych konaní a sankcií spadajúcich do každej kategórie uvedenej v príslušnej tabuľke, spolu so stručným popisom prvkov skutkovej podstaty trestného činu, ako aj zoznam vnútroštátnych trestných súdov. Tieto informácie by mali byť prístupné vnútroštátnym súdnym orgánom, najmä prostredníctvom akýchkoľvek dostupných elektronických kanálov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Referenčné tabuľky, ktoré sú súčasťou príloh A a B, nemajú v žiadnom prípade za cieľ harmonizovať druhy trestných činov ani uvedených sankcií, pretože tieto budú naďalej upravované vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13
(13)  Obidve referenčné tabuľky kategórií protiprávnych konaní a sankcií, ako aj technické normy používané na výmenu informácií by mali byť neustále revidované a pravidelne aktualizované. Vykonávacie právomoci v tomto zmysle boli delegované na Komisiu, ktorej pomáha výbor. Regulačný postup podľa právnych predpisov Spoločenstva by sa mal uplatňovať mutatis mutandis na prijímanie opatrení potrebných na vykonanie tohto rozhodnutia.
(13)  Obidve referenčné tabuľky kategórií protiprávnych konaní a sankcií, ako aj technické normy používané na výmenu informácií by mali byť neustále revidované a pravidelne aktualizované.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie14
(14)  V kontexte počítačovej výmeny informácií z registrov trestov členských štátov by sa malo uplatňovať rámcové rozhodnutie 2008/XX/SVZ o ochrane osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach.
(14)   V tejto súvislosti je nesmierne dôležité čo najskôr prijať rámcové rozhodnutie Rady 2008/XX/SVV o ochrane osobných údajov spracovávaných v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach, ktoré poskytne primeranú úroveň ochrany údajov vrátane spracovania osobných údajov na vnútroštátnej úrovni.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Článok 3 - odsek 5
5.  Na zabezpečenie efektívnej prevádzky ECRIS poskytuje Komisia služby všeobecnej podpory a monitorovania.
5.  Na zabezpečenie efektívnej prevádzky ECRIS poskytuje Komisia služby všeobecnej podpory a monitorovania, pričom kontroluje, či sa správne vykonávajú opatrenia ustanovené v článku 6.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
a) zoznam vnútroštátnych protiprávnych konaní v každej z kategórií uvedených v tabuľke protiprávnych konaní v prílohe A. Zoznam zahŕňa názov alebo právnu klasifikáciu protiprávneho konania a odkaz na príslušné právne ustanovenie. Môže obsahovať aj stručný opis prvkov ustanovujúcich protiprávne konanie;
a) zoznam vnútroštátnych protiprávnych konaní v každej z kategórií uvedených v tabuľke protiprávnych konaní v prílohe A. Zoznam zahŕňa názov alebo právnu klasifikáciu protiprávneho konania a odkaz na príslušné právne ustanovenie. Obsahuje aj stručný opis znakov skutkovej podstaty;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1 a (nový)
Preklad opisu vnútroštátneho trestného činu z pôvodného jazyka je výlučne úlohou a povinnosťou každého členského štátu požadujúceho preklad a ECRIS ho nevyhotovuje. ECRIS ponúkne možnosť pridať vyhotovený preklad do databázy;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Článok 6 – úvodná časť
Tieto vykonávacie opatrenia sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 7:
V prípade potreby a v súlade s článkom 34 ods. 2 písm. c) a článkom 39 Zmluvy o Európskej únii Komisia navrhne Rade prijatie všetkých opatrení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie lepšieho fungovania systému ECRIS a jeho interoperability s vnútroštátnymi systémami, ako sú:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Článok 7
Článok 7
Procedurálny postup výboru
vypúšťa sa
1.  Ak je uvedený odkaz na tento článok, Komisii pomáha regulačný výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie ("výbor").
2.  Výbor si schváli svoj rokovací poriadok.
3.  Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré treba urobiť. Výbor predloží k tomuto návrhu svoje stanovisko v lehote, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti záležitosti. V prípade rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie, musí byť stanovisko schválené väčšinou ustanovenou v článku 205 ods. 2 a 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom stanoveným v uvedenom článku. Predseda nehlasuje.
4.  Komisia prijme navrhované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.
5.  Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo ak nebolo poskytnuté žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať, a informuje o ňom Európsky parlament.
6.  Rada môže o tomto návrhu rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou do troch mesiacov odo dňa, kedy jej bol návrh predložený.
Ak v rámci tejto lehoty Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodla, že s návrhom nesúhlasí, Komisia ho opätovne preskúma. Môže Rade predložiť zmenený a doplnený návrh, opätovne predložiť ten istý návrh alebo predložiť legislatívny návrh na základe zmluvy.
Ak po uplynutí tejto lehoty Rada neprijala navrhované vykonávacie opatrenie, ani nevyjadrila svoje námietky voči návrhu vykonávacieho opatrenia, Komisia prijme navrhované vykonávacie opatrenie.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia