Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0101(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0360/2008

Predložena besedila :

A6-0360/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/10/2008 - 7.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0465

Sprejeta besedila
PDF 310kWORD 70k
Četrtek, 9. oktober 2008 - Bruselj
Vzpostavitev Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) *
P6_TA(2008)0465A6-0360/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o predlogu Sklepa Sveta o vzpostavitvi Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) na podlagi člena 11 Okvirnega sklepa 2008/XX/PNZ (KOM(2008)0332 – C6-0216/2008 – 2008/0101(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2008)0332),

–   ob upoštevanju člena 31 in člena 34(2)(c) Pogodbe EU,

–   ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0216/2008),

–   ob upoštevanju členov 93 in 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0360/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   je odločen, da bo v primeru, če predlog ne bo sprejet pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, vse tovrstne prihodnje predloge obravnaval po nujnem postopku v tesnem sodelovanju z nacionalnimi parlamenti;

6.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)  Ta sklep temelji na načelih, ki so že sprejeta z Okvirnim sklepom Sveta 2008/XX/PNZ o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenskih evidenc med državami članicami, ter jih dopolnjuje in uporablja s tehničnega stališča.
Sprememba 2
Predlog sklepa
Uvodna izjava 9
(9)  Za zagotovitev enotne razlage in preglednosti skupne kategorizacije bi morala vsaka država članica predložiti seznam nacionalnih kaznivih dejanj in kazni, ki spadajo v posamezne kategorije, navedene v zadevnih razpredelnicah, pa tudi seznam nacionalnih kazenskih sodišč. Te informacije bi morale biti dostopne nacionalnim pravosodnim organom zlasti prek katere koli elektronske poti, ki je na voljo.
(9)  Za zagotovitev enotne razlage in preglednosti skupne kategorizacije bi morala vsaka država članica predložiti seznam nacionalnih kaznivih dejanj in kazni, ki spadajo v posamezne kategorije in bi bile skupaj s kratkim opisom sestavnih elementov kaznivega dejanja navedene v zadevnih razpredelnicah, pa tudi seznam nacionalnih kazenskih sodišč. Te informacije bi morale biti dostopne nacionalnim pravosodnim organom zlasti prek katere koli elektronske poti, ki je na voljo.
Sprememba 3
Predlog sklepa
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)  Namen referenčnih razpredelnic iz priloge A in B nikakor ni uskladiti vrste kaznivih dejanj ali zanje določenih kazni, kar bo še naprej urejalo nacionalno pravo.
Sprememba 4
Predlog sklepa
Uvodna izjava 13
(13)  Referenčni razpredelnici kategorij kaznivih dejanj in kazni, pa tudi tehnični standardi, ki se uporabljajo za izmenjavo informacij, bi zahtevali nenehne preglede in redne posodobitve. Izvedbena pooblastila v zvezi s tem so bila zato dodeljena Komisiji, ki ji pomaga odbor. Za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje tega sklepa, bi se moral smiselno uporabljati regulativni postopek v okviru zakonodaje Skupnosti.
(13)  Referenčni razpredelnici kategorij kaznivih dejanj in kazni, pa tudi tehnični standardi, ki se uporabljajo za izmenjavo informacij, bi zahtevali nenehne preglede in redne posodobitve.
Sprememba 5
Predlog sklepa
Uvodna izjava 14
(14)  Pri računalniško vodeni izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc držav članic bi bilo treba uporabljati Okvirni sklep 2008/XX/PNZ o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.
(14)  V zvezi s tem je izjemno pomembno, da se čim prej sprejme Okvirni sklep Sveta 2008/XX/PNZ o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, s katerim bo zagotovljena ustrezna raven varstva podatkov in bo vključeval obdelavo osebnih podatkov na nacionalni ravni.
Sprememba 6
Predlog sklepa
Člen 3 - odstavek 5
5.  Za uspešno delovanje sistema ECRIS zagotovi Komisija storitve splošne podpore in spremljanja.
5.  Za uspešno delovanje sistema ECRIS zagotovi Komisija storitve splošne podpore in spremljanja ter preverja, ali se ukrepi iz člena 6 izvajajo pravilno.
Sprememba 7
Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1 – točka a
(a) seznam nacionalnih kaznivih dejanj iz vsake kategorije v razpredelnici kazni v Prilogi A. Seznam vključuje naziv ali pravno klasifikacijo kaznivega dejanja in sklic na veljavno pravno določbo. Zajema lahko tudi kratek opis sestavnih elementov kaznivega dejanja;
(a) seznam nacionalnih kaznivih dejanj iz vsake kategorije v razpredelnici kazni v Prilogi A. Seznam vključuje naziv ali pravno klasifikacijo kaznivega dejanja in sklic na veljavno pravno določbo. Zajema tudi kratek opis sestavnih elementov kaznivega dejanja;
Sprememba 8
Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 1 – točka a – pododstavek 1 a (novo)
Za prevod opisa nacionalnega kaznivega dejanja iz izvirnega jezika, v katerem je bil predložen, je zadolžena in pristojna izključno posamezna država članica, ki zahteva prevod, in tega ECRIS ne zagotavlja. Ko je prevod pripravljen, ECRIS ponudi možnost njegovega vnosa v podatkovno zbirko;
Sprememba 9
Predlog sklepa
Člen 6 - uvodni del
Skladno s postopkom iz člena 7 se sprejmejo naslednji izvedbeni ukrepi:
Po potrebi in v skladu s členom 34(2)(c) in členom 39 Pogodbe EU Komisija predlaga Svetu, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi optimalno delovanje sistema ECRIS in njegovo interoperabilnost z nacionalnimi sistemi, kot so na primer:
Sprememba 10
Predlog sklepa
Člen 7
Člen 7
Postopek v odboru
črtano
1.  Pri sklicevanju na ta člen Komisiji pomaga regulativni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, predseduje pa mu predstavnik Komisije (v nadaljnjem besedilu "odbor").
2.  Odbor sprejme svoj poslovnik.
3.  Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor posreduje svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve. V primeru sklepov, ki naj jih sprejme Svet na predlog Komisije, se mnenje sprejme z večino, določeno v členu 205(2) in (4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Glasovi predstavnikov držav članic znotraj odbora se ponderirajo skladno z navedenim členom. Predsednik ne glasuje.
4.  Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so v skladu z mnenjem odbora.
5.  Če predvideni ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni dano, Komisija brez odlašanja posreduje Svetu predlog ukrepov, ki jih je treba sprejeti, in o tem obvesti Evropski parlament.
6.  Svet lahko o predlogu odloča s kvalificirano večino v treh mesecih od datuma, ko mu je bila zadeva predložena.
Če se v tem obdobju Svet s kvalificirano večino odloči, da nasprotuje predlogu, ga Komisija ponovno prouči. Svetu lahko predloži spremenjeni predlog, ponovno predloži svoj predlog ali predstavi zakonodajni predlog na podlagi Pogodbe.
Če po izteku navedenega Svet ne sprejme predlaganega izvedbenega akta niti ne nasprotuje predlogu izvedbenih ukrepov, Komisija sprejme predlagani izvedbeni akt.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov