Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2633(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0523/2008

Разисквания :

PV 08/10/2008 - 25
CRE 08/10/2008 - 25

Гласувания :

PV 09/10/2008 - 7.12
CRE 09/10/2008 - 7.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0474

Приети текстове
PDF 282kWORD 54k
Четвъртък, 9 октомври 2008 г. - Брюксел
Управлението на Арктика
P6_TA(2008)0474RC-B6-0523/2008

Резолюция на Европейския парламент от 9 октомври 2008 г. относно управлението на Арктика

Европейският парламент,

–   като взе предвид Международната полярна година (от март 2007 г. до март 2009 г.),

–   като взе предвид Осмата конференция на парламентаристите от арктическия регион, проведена във Феърбанкс, Аляска, от 12 до 14 август 2008 г.,

–   като взе предвид тази есен съобщението на Комисията относно арктическата политика очакваното през есента на 2008 г.,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Северното измерение от 16 януари 2003 г.(1), 17 ноември 2003 г.(2), 16 ноември 2005 г.(3) и 16 ноември 2006 г.(4),

–   като взе предвид заключенията в Доклада за оценка на въздействието върху климата в Арктика от 2005 г.,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.   като има предвид, че Комисията на 10 октомври 2007 г. публикува Съобщение на, озаглавено "Интегрирана морска политика за Европейския съюз" (COM(2007)0575), ("Синята книга");

Б.   като има предвид, че на 14 март 2008 г. на Върховния представител и Комисията издадоха политически документ до Европейския съвет, озаглавен "Изменение на климата и международна сигурност";

В.   като има предвид, че геополитическото и стратегическо значение на арктическия регион нараства, както символично беше показано със забождането на руското знаме на морското дъно под северния полюс през август 2007 г.;

Г.   като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS), която все още не е ратифицирана от сената на САЩ, и при формулирането на чиито разпоредби не са отчетени настоящото състояние на изменение на климата и уникалните последици от топенето на ледовете в Арктическо море;

Д.   като има предвид последната конференция на парламентаристите от арктическия регион, която събра на едно място представители от Европейския парламент, Канада, Дания, Гренландия, Исландия, Финландия, Норвегия, Швеция, Русия и Съединените щати, които обсъдиха въпросите за морската безопасност, здравеопазването, защитата на околната среда и устойчивото развитие;

Е.   като има предвид, че районът на Арктика понастоящем все още не се управлява от никакви специални многостранни норми и разпоредби, защото никога не се е очаквало да стане плавателен воден път, нито пък район, използван за търговски цели;

Ж.   като има предвид, че морският трафик в арктическите води показателно е нараснал през последните години, вследствие на повишения интерес в крайбрежното сондиране и все по-честото преминаване на туристически кораби, както и перспективите, които се откриват от Северозападния пролив;

З.   като има предвид, че арктическият регион може да съдържа близо 20 % от световните неоткрити запаси на нефт и газ;

И.   като има предвид Декларацията от Илулисат, приета от страните "A5" (Дания, Канада, Норвегия, Руската федерация и САЩ) през май 2008 г.;

Й.   като има предвид, че Комисията, че Комисията взе пълноправно участие в Конференцията относно "Арктика: наша обща грижа", организирана от Северния съвет на министрите в Илулисат (Гренландия) на 9 и 10 септември 2008 г., и като взе предвид, заключенията на председателя по отношение на тази конференция;

К.   като има предвид, че гореспоменатата конференция относно Арктика също така насочи своето внимание върху изменението на климата в региона, въздействието му върху коренните населения и възможното адаптиране към последиците от него;

Л.   като има предвид, че степента на глобално затопляне в арктическия регион е много по-голяма отколкото в останалия свят, с покачване на температурите от 2° С през последните 100 години, сравнено със средно покачване от 0.6° С за останалия свят;

М.   като има предвид, че промените в климатичните условия в Арктика вече са такива, че инуитите, например, вече не могат да ловуват по техния традиционен начин, тъй като ледът е твърде тънък, за да издържи техните шейни, а животни като полярните мечки, моржовете и лисиците са застрашени от това да видят как голяма част от техните местообитания изчезват;

Н.   като има предвид, че в рамките на ЕС има три арктически нации и сред нейните близки съседи, участващи във вътрешния пазар посредством споразумението за ЕИП, има още две арктически нации, което означава, че ЕС и неговите асоциирани държави съставляват повече от половината от членовете на Арктическия съвет;

1.  Изразява дълбока загриженост от отражението на изменението на климата върху устойчивостта на живота на коренното население в района, както по отношение на общата среда (топене на ледената покривка и на дълбоко замръзналата земя, покачване на морското равнище и наводнения), така и по отношение на естествените местообитания (отстъпващата ледена покривка създава проблеми за хранителните навици на полярните мечки), и подчертава, че всички международни решения, свързани с тези въпроси, трябва да се вземат с пълноправното участие на всички народи и нации от района на Арктика, като същевременно са съобразени с тях;

2.  Припомня, че през 20-и век температурата на въздуха в Арктика нарасна с около 5° C и че това увеличение е десет пъти по-бързо от наблюдаваната средна температура на повърхността в света; подчертава, че за следващите 100 години се прогнозира допълнително затопляне с около 4-7° C в Арктика; счита, следователно, че времето за диагнози е приключило и сега е време за действие;

3.  Подчертава, че арктическите видове и общества са развили много специфичен метод за приспособяване към суровите условия, които съществуват на полюсите, което по този начин ги е направило изключително уязвими към драматични промени в тези условия; изразява силна загриженост за моржовете, полярните мечки, тюлените и други морски бозайници, които разчитат на морския лед за почивка, хранене, лов и размножаване и които са особено застрашени от изменението на климата;

4.  Приветства заключителното изявление, прието от Осмата конференция на парламентаристите от арктическия регион във Феърбанкс на 14 август 2008 г.;

5.  Приветства факта, че Далечният север е част от политиката на Европейския съюз "Северно измерение", но е убеден, че информираността за значението на Арктика в световен контекст трябва да бъде допълнително повишена чрез провеждане на самостоятелна политика на ЕС в Арктика;

6.  Подчертава значението на Арктика за глобалния климат в това отношение и се надява, че настоящата подкрепа за изследователски дейности в региона ще продължи и след приключването на Международната полярна година;

7.  Очаква с голям интерес предстоящото съобщение на Комисията относно политиката в района на Арктика и изразява надежда, че то ще положи основата на една сериозна политика за Арктика в ЕС; призовава Комисията да разгледа най-малко следните въпроси в своето съобщение:

   a) състоянието на изменението на климата в района и приспособяването към него;
   б) възможни варианти на политиката, които вземат под внимание коренното население и неговия поминък;
   в) необходимостта от сътрудничество с нашите съседи от района на Арктика по трансгранични проблеми и в частност - морската безопасност; и
   г) възможностите за бъдеща трансгранична политическа или правна структура, която би могла да осигурява опазването на околната среда и устойчивото системно развитие на района или да осъществява посредничество при политически различия по отношение на ресурси и плавателни водни пътища в Далечния север;

8.  Призовава Европейската комисия да включи в своя дневен ред политиката в областта на енергетиката и сигурността в района на Арктика и да предложи по-специално в бъдещото си съобщение във връзка с района подходящи теми и методи на съвместна работа за Европейския съюз и арктическите странив областите, свързани с изменението на климата, устойчивото развитие, сигурността на енергийните доставки и морската безопасност;

9.  Обръща внимание на факта, че арктическият регион, поради своето въздействие върху световния климат и своята уникална околна среда, заслужава специално внимание при определяне на позицията на ЕС за предстоящата. в Копенхаген COP 15 Рамкова конвенция относно изменението на климата, която ще се проведе през 2009 г;

10.  Счита, че морското движение в района (за туристически цели и свързано със сондажи в крайбрежната зона) не е предмет на нищо, което да наподобява минималните международни правила за безопасност, които преобладават в други международни води - както от гледна точка на защита на човешкия живот, така и по отношение на околната среда, и настоятелно призовава Комисията да следи за извършването на подходящи изменения на разпоредбите на Международната морска организация (ИМО) във възможно най-кратък срок;

11.  Подчертава външните аспекти на енергийната политика и ролята на Арктика във формулиране на енергийната политика за Европа, както беше предложено от Европейския съвет през март 2007 г.;

12.  Подкрепя Арктическия съвет при опазване на арктическия регион като регион на слабо напрежение, отворен за международно сътрудничество в изследванията, така че да се позволи потенциалът му като бъдещ енергиен доставчик да бъде изцяло развит в рамка за устойчива околна среда;

13.  Продължава да изразява загриженост особено във връзка с продължаващото състезание за природни ресурси на Арктика, което може да доведе до заплахи за сигурността за ЕС и до цялостна международна нестабилност;

14.  Настоятелно призовава Комисията да вземе активна роля в Арктика като поне, като първа стъпка, придобие "статус на наблюдател" в Арктическия съвет, и счита, че Комисията следва да създаде специално арктическо бюро;

15.  Счита, че Комисията следва да бъде подготвена за откриването на международни преговори с цел приемане на международен договор за опазването на Арктика, по подобие на Договора за Антарктика, допълнен с Протокола от Мадрид от 1991 г. , но като вземе предвид основната разлика, свързана с факта, че Арктика е населена, както и съответните права и потребности на народите и нациите от района на Арктика; въпреки това счита, че като начало такъв договор би могъл поне да обхване ненаселената зона, която не е обект на претенции, в центъра на Арктическия океан;

16.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, Норвегия, Исландия, Русия, Канада и Съединените щати, както и на регионалните партньори за сътрудничество.

(1) OВ C 38 E, 12.2.2004 г., стр. 283.
(2) OВ C 87 E, 7.4.2004 г., стр. 411.
(3) OВ C 280 E, 18.11.2006 г., стр. 73.
(4) OВ C 314 E, 21.12.2006 г., стр. 258.

Правна информация - Политика за поверителност