Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2062(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0357/2008

Внесени текстове :

A6-0357/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/10/2008 - 7.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0475

Приети текстове
PDF 320kWORD 68k
Четвъртък, 9 октомври 2008 г. - Брюксел
Прилагане на социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт
P6_TA(2008)0475A6-0357/2008

Резолюция на Европейския парламент от 9 октомври 2008 г. относно прилагането на социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт (2008/2062(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 23 май 2007 г. относно последиците от изключването на самостоятелно заетите водачи от обхвата на Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (COM(2007)0266),

-   като взе предвид двадесет и третия доклад на Комисията от 12 октомври 2007 г. за изпълнението през 2003-2004 г. на Регламент (ЕИО) № 3820/85 относно хармонизирането на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (COM(2007)0622),

-   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета от 20 декември 1985 година относно хармонизирането на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт(1),

-   като взе предвид Директива 2002/15/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт(2),

-   като взе предвид Регламент (ЕО) № 561/2006 от 15 март 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета(3),

-   като взе предвид Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета(4),

-   като взе предвид решението от 24 септември 2004 г. по съединени дела C-184/02 и C-223/02, Кралство Испания и Република Финландия срещу Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз(5), в което Съдът на Европейските общности реши самостоятелно заетите водачи да не могат да бъдат постоянно изключени от обхвата на Директива 2002/15/ЕО,

-   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент, озаглавено "За Европа в движение. Устойчива мобилност за нашия континент – средносрочен преглед на Бялата книга за транспорта, публикувана през 2001 г. от Европейската комисия"(6),

-   като взе предвид писмата на председателя на комисията по заетост и социални въпроси до члена на Европейската комисия Vladimir Spidla и заместник-председателя Jacques Barrot от 21 юни 2007 г. и 29 юни 2007 г., както и отговора на заместник-председателя Jacques Barrot от 3 октомври 2007 г.,

-   като взе предвид доклада на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, озаглавен "Въздействието на директивата за работното време върху сключването на колективни трудови договори в сектора на автомобилния транспорт"(7),

-   като взе предвид член 45 от своя правилник,

-   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0357/2008),

А.   като има предвид, че някои държави-членки не са предоставили в рамките на определения срок необходимите съобразно Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета данни относно дейностите по контрол и прилагане за периода 2003-2004 г., поради което докладът на Комисията относно изпълнението на този регламент за горепосочения период - (СOM(2007)0622) - бе представен със закъснение от година и половина;

Б.   като има предвид, че средният брой на установените нарушения остана непроменен, въпреки че общият брой на регистрираните нарушения в някои държави-членки се е увеличил значително, при което като цяло нарушенията по отношение на прекъсванията и времето за почивка са се увеличили, а нарушенията по отношение на периодите на кормуване са намалели;

В.   като има предвид, че следващият двугодишен доклад ще трябва за първи път да съдържа информация относно изпълнението на Директива 2002/15/ЕО;

Г.   като има предвид, че правилното прилагане на правилата в областта на работното време, времето за управление на МПС и за почивка както на транспортните работници, така и на самостоятелно заетите водачи, е от общ интерес;

Д.   като има предвид, че целта на Директива 2002/15/ЕО е определянето на минималните изисквания по отношение на организацията на работното време, за да се подобри защитата на здравето и безопасността на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт, както и да се подобри пътната безопасност и да се създадат еднакви условия за конкуренция;

Е.   като има предвид, че Директива 2002/15/ЕО влезе в сила на 23 март 2002 г. и че държавите-членки разполагаха с тригодишен срок, който изтече на 23 март 2005 г., за прилагане на нейните разпоредби, като въпреки това повечето държави-членки не успяха да транспонират директивата през този преходен период от три години;

Ж.   като има предвид, че две години след изтичането на предвидения преходен период за транспониране на Директива 2002/15/ЕО някои държави-членки все още не са транспонирали всички нейни разпоредби;

З.   като има предвид, че от приложното поле на Директива 2002/15/ЕО най-малко до 23 март 2009 г. се изключват самостоятелно заетите водачи;

И.   като има предвид, че в доклада на Комисията относно последиците от изключването на самостоятелно заетите водачи от обхвата на Директива 2002/15/ЕО се посочват предимствата и недостатъците, свързани както с тяхното включване, така и изключване, без обаче да се правят окончателни заключения;

Й.   като има предвид, че Парламентът няколкократно е посочвал значението на това да се прекратят злоупотребите в сектора, изразяващи се в недействително класифициране на голяма част от служителите като самостоятелно заети водачи;

К.   като има предвид, че е важно да се премахнат несъответствията между държавите-членки и да се способства за гарантиране на лоялна конкуренция в сектора на автомобилния транспорт чрез включването на самостоятелно заетите водачи;

Л.   като има предвид, че е важно да се запази последователността на обхвата на Регламент (ЕИО) № 3820/85 по отношение на продължителността на периодите на кормуване и на почивка, без да се прави разграничение между водачите;

М.   като има предвид, че ограничаването на работното време за сектора на автомобилния транспорт би имало много по-широко положително въздействие върху пътната безопасност, ако се включат и самостоятелно заетите водачи;

Н.   като има предвид, че включването на самостоятелно заетите водачи няма да ограничи тяхната способност или необходимостта да изпълняват административни или управленски дейности в тяхното дружество, тъй като за целите на Директива 2002/15/ЕО работното време се свежда до дейностите, пряко свързани с автомобилния транспорт;

О.   като има предвид, че социалните партньори, представени в Европейския икономически и социален комитет, като цяло са постигнали съгласие относно включването на самостоятелно заетите работници, с цел да се осигури равно третиране на всички работници в сектора, да не се допуска нелоялна конкуренция и да се насърчат по-добрите условия на труд;

П.   като има предвид, че Съдът на Европейските общности е постановил недвусмислено, че член 71 от Договора за ЕО е подходящо и достатъчно правно основание за прилагането на Директива 2002/15/ЕО към самостоятелно заетите работници именно поради това, че допринася за целите, свързани с пътната безопасност и със сближаването на условията за конкуренция;

Р.   като има предвид, че в горепосочените съобщение и доклад на Комисията относно последиците от изключването на самостоятелно заетите водачи от обхвата на Директива 2002/15/ЕО отразяват все още съществуващата загриженост относно закъсненията при транспонирането и прилагането на Директива 2002/15/ЕО в някои държави-членки, както и на други разпоредби на социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт;

С.   като има предвид, че въпреки че някои държави-членки все още не са транспонирали Директива 2002/15/ЕО, двугодишните доклади по прилагането следва да се представят съгласно предвидения в директивата график;

1.  Изразява съжаление относно все още големите различия в прилагането и изпълнението на Регламент (ЕИО) № 3820/85; установява, че държавите-членки трябва да засилят усилията си за гарантиране на ефективното и хармонизирано изпълнение на подобрените социални разпоредби;

2.  Изразява загрижеността си относно недостатъците и закъсненията по отношение на транспонирането и прилагането на Директива 2002/15/ЕО в някои държави-членки; изисква такива държави-членки бързо да предоставят разяснения и коментари относно причините за неприлагането, придружени от изброяване на евентуалните пречки, които продължават да съществуват;

3.  Посочва, че Директива 2002/15/ЕО установява "минимални изисквания" и нейното транспониране не трябва да води до по-ниско равнище на защита за работниците или до занижено прилагане на по-благоприятни условия в определени държави-членки, произтичащи от общото трудово законодателство или колективни споразумения;

4.  Призовава държавите-членки да ускорят процеса на транспониране и да действат максимално прилежно при прилагането на социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт, за да се обхванат правилно общите интереси, свързани с пътната безопасност, здравето и безопасността на водачите, както и за да се предостави ясна рамка за лоялна конкуренция;

5.  Призовава Комисията да изготвя докладите по прилагането, които се изискват съгласно Директива 2002/15/ЕО, в предвидените двугодишни срокове, въпреки факта, че някои държави-членки все още не са транспонирали тази директива в националното си право;

6.  Изразява загриженост поради постоянния висок среден брой на нарушенията, включително и в превоза на пътници, и очаква от държавите-членки по-добро прилагане на разпоредбите; призовава държавите-членки да дадат тласък на съвместните инициативи за насърчаване на обмена на информация и служители, при извършване на съгласувани проверки;

7.  Призовава Комисията да бъде максимално строга спрямо нарушенията от държавите-членки на общностното право по отношение на социалните разпоредби в областта на автомобилния транспорт, да предвиди принудителни мерки в случай на неспазване на разпоредбите и да действа превантивно и при необходимост по съдебен ред, с цел да гарантира щателно изпълнение на законодателството на Общността;

8.  Призовава Комисията, в съответствие с процедурата по комитология, установена в Регламент (ЕО) № 561/2006, в срок до октомври 2008 г. да предложи насоки за единното дефиниране и класифициране на нарушенията;

9.  Призовава Комисията съответно да вземе предвид в официалната оценка на въздействието социалното измерение на пътната безопасност и на безопасността и здравето на водачите и другите ползватели на пътя, с оглед на всички други съображения и законодателното предложение за изменение на Директива 2002/15/ЕО, съобразно член 2, параграф 1 от нея;

10.  Призовава Комисията в горепосочената официална оценка на въздействието да вземе предвид тежките условия на труд на водачите на камиони, пътуващи в Европа, предизвикани от недостатъчния достъп до подходящи места за почивка, въпреки факта, че член 12 от Регламент (ЕО) № 561/2006 имплицитно признава значението на достатъчния брой сигурни и безопасни места за почивка за професионални водачи по пътната мрежа на ЕС; следователно призовава Комисията да предприеме последващи действия по пилотния проект по инициатива на Европейския парламент за сигурни и безопасни места за паркиране, като вземе предвид мерките, препоръчани в становището на Европейския икономически и социален комитет относно "Европейската политика в областта на безопасността по пътищата и на професионалните водачи - сигурни и безопасни места за паркиране"(8);

11.  Призовава Комисията в горепосочената официална оценка на въздействието да вземе в пълна степен предвид становището и мотивите на Парламента в полза на пълното включване на самостоятелно заетите водачи в приложното поле на Директива 2002/15/ЕО;

12.  Призовава Комисията в горепосочената официална оценка на въздействието да разгледа общественото мнение в рамките на транспортния сектор относно възможността да се включат самостоятелно заетите водачи и счита, че ще възникнат изключителни затруднения при правното разграничаване на недействителните самостоятелно заети водачи и при предприемането на наказателни мерки срещу тях, без да се забравят практическите и бюрократични трудности, които трябва да се преодолеят, за да се гарантира, че тази категория няма да се използва повсеместно с цел избягване на ограниченията върху продължителността на работния ден;

13.  Призовава Комисията да представи достатъчно предварително съответните инициативи, за да може на 23 март 2009 г. Директива 2002/15/ЕО и всички нейни елементи да влязат в сила и да се разшири нейният обхват, така че в него да бъдат включени самостоятелно заетите работници;

14.  Призовава Комисията да гарантира спешното приключване на оценките на въздействието, с оглед извършването, без допълнително забавяне, на обективен анализ на евентуалните промени, които следва да бъдат разгледани;

15.  Призовава Комисията да направи преглед на процедурите за проверка на движението по пътищата във всяка държава-членка и да изпрати на Европейския парламент доклад по този въпрос; призовава Комисията, в случай че бъдат забелязани процедури на проверка, които ограничават свободното движение на стоки или хора, да направи преглед на съществуващото законодателство и да предложи изменения, с цел осигуряване на единни процедури на проверка на движението по пътищата;

16.  Призовава държавите-членки и Комисията да представят значително по-бързо данните и базираните върху тях доклади за изпълнението, за да може да се пристъпи незабавно към корекции от правен характер, които може да се окажат необходими въз основа на анализа на транспонирането;

17.  Счита, че статистиката относно нарушенията потвърждава убеждението му, че съществува спешна необходимост от правни адаптации; с оглед на влязлата в сила през май 2006 г. Директива 2006/22/EО и влезлия в сила през април 2007 г. Регламент (ЕО) № 561/2006 изразява увереност, че ще се постигне по-стриктно и единно прилагане на разпоредбите;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

(1) OВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 1.
(2) OВ L 80, 23.3.2002 г., стp.35.
(3) OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1.
(4) OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35.
(5) Сборник [2004] I-7789.
(6) OВ С 161, 13.7.2007 г., стр. 89.
(7) http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0704039s/tn0704039s.pdf.
(8) OВ С 175, 27.7.2007 г., стр. 88.

Правна информация - Политика за поверителност