Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2062(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0357/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0357/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/10/2008 - 7.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0475

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 420kWORD 70k
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008 - Βρυξέλλες
Εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές
P6_TA(2008)0475A6-0357/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές (2008/2062(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2007 στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνέπειες της εξαίρεσης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (COM(2007)0266),

–   έχοντας υπόψη την 23η έκθεση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την εφαρμογή, το 2003-2004, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (COM(2007)0622),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών(1),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών(2),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου(3),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ(4),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2004 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-184/02 και C-223/02 Βασίλειο της Ισπανίας και Δημοκρατία της Φινλανδίας κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5), με την οποία το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί δεν μπορούν να εξαιρούνται μονίμως από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/EK,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιμη κινητικότητα στην ήπειρό μας - Ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές"(6),

–   έχοντας υπόψη τις επιστολές που απηύθυναν, στις 21 Ιουνίου 2007 και 29 Ιουνίου 2007, αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στον κ. Vladimir Spidla, μέλος της Επιτροπής, και στον κ. Jacques Barrot, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, και την απάντηση του κ. Barrot της 3ης Οκτωβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας με τίτλο "Ο αντίκτυπος της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις του κλάδου των οδικών μεταφορών"(7),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0357/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαβίβασαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επιθεώρησης και επιβολής του νόμου κατά την περίοδο 2003-2004, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, με αποτέλεσμα η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο (COM(2007)0622) να υποβληθεί με ενάμισι χρόνο καθυστέρηση,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που ο μέσος αριθμός των παραβάσεων που εντοπίστηκαν παρέμεινε σταθερός, αυξήθηκε σημαντικά ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων που καταγράφηκαν σε ορισμένα κράτη μέλη· γενικά αυξήθηκαν οι παραβάσεις που σχετίζονται με τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης, ενώ μειώθηκαν οι παραβάσεις που αφορούσαν τις περιόδους οδήγησης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση για την επόμενη διετία θα περιέχει υποχρεωτικά για πρώτη φορά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το γενικό συμφέρον να εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες που αφορούν τον χρόνο εργασίας και τις περιόδους οδήγησης και ανάπαυσης, τόσο για τους μετακινούμενους εργαζόμενους όσο και για τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός της οδηγίας 2002/15/ΕΚ είναι ο καθορισμός ελάχιστων υποχρεώσεων σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας, με στόχο την καλύτερη προστασία της ασφάλειας και της υγείας των ατόμων που εκτελούν κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την προσέγγιση των συνθηκών ανταγωνισμού,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2002/15/ΕΚ τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2002, ότι τα κράτη μέλη διέθεταν προθεσμία τριών ετών, η οποία έληγε στις 23 Μαρτίου 2005, για να θέσουν σε εφαρμογή τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, και ότι ωστόσο τα περισσότερα από αυτά δεν κατάφεραν να μεταφέρουν την οδηγία κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης μεταβατικής περιόδου 3 ετών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο χρόνια μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που είχε καθοριστεί για τη μεταφορά της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, εξακολουθούν να υπάρχουν κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα μεταφέρει όλες τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί εξαιρούνται, τουλάχιστον, μέχρι τις 23 Μαρτίου 2009, από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή της σχετικά με τις συνέπειες της εξαίρεσης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, η Επιτροπή εκθέτει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τόσο της συμπερίληψης όσο και της εξαίρεσης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, χωρίς ωστόσο να καταλήγει σε οριστικά συμπεράσματα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει τονίσει, επανειλημμένως, ότι έχει σημασία να αντιμετωπισθεί η εσφαλμένη στον εν λόγω κλάδο πρακτική της κατάταξης πολυάριθμων εργαζομένων στην κατηγορία των ψευδοαυτοαπασχολούμενων οδηγών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να εξαλειφθούν οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στον κλάδο των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβάνοντας τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η συνοχή του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 όσον αφορά τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης, χωρίς να γίνεται καμία διάκριση μεταξύ των οδηγών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός του χρόνου εργασίας στον κλάδο των οδικών μεταφορών θα συμβάλει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην οδική ασφάλεια, αν συμπεριληφθούν σε αυτόν και οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων οδηγών δεν μειώνει την ικανότητά τους ούτε την αναγκαιότητα διεκπεραίωσης διοικητικών ή διαχειριστικών καθηκόντων για την εταιρία τους, αφού, για τους σκοπούς της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, ο χρόνος εργασίας περιορίζεται στις δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τις οδικές μεταφορές,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί παράγοντες που εκπροσωπούνται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή συμφωνούν, ως επί το πλείστον, με τη συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, προκειμένου να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων του κλάδου, να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να προαχθούν καλύτερες συνθήκες εργασίας,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη σαφώς ότι το άρθρο 71 της Συνθήκης ΕΚ αποτελεί κατάλληλη και επαρκή νομική βάση για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, διότι ακριβώς συμβάλλει στους στόχους της οδικής ασφάλειας και στην προσέγγιση των συνθηκών ανταγωνισμού,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερθείσες ανακοίνωση και έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την μη υπαγωγή των αυτοαπασχολούμενων οδηγών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ αντανακλούν τις αλλεπάλληλες ανησυχητικές καθυστερήσεις στη μεταφορά και στην εφαρμογή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και άλλων διατάξεων στον κοινωνικό τομέα, που αφορούν τις οδικές μεταφορές,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμα και αν ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα μεταφέρει την οδηγία 2002/15/ΕΚ, πρέπει να υποβληθούν διετείς εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η ίδια η οδηγία,

1.   εκφράζει τη λύπη του για τις μεγάλες αποκλίσεις που εξακολουθούν να υφίστανται στην εφαρμογή και εκτέλεση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να εγγυηθούν την αποτελεσματική και ενιαία εφαρμογή της βελτιωμένης κοινωνικής νομοθεσίας·

2.   εκφράζει την ανησυχία του για τις ανεπάρκειες και τις καθυστερήσεις στη μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί από αυτά τα κράτη μέλη άμεσες διευκρινίσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τους λόγους της μη εφαρμογής, καθώς και επισήμανση των κωλυμάτων που συνεχίζουν να υπάρχουν·

3.   τονίζει ότι η οδηγία 2002/15/ΕΚ θεσπίζει "ελάχιστες προδιαγραφές" και ότι η μεταφορά της δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση της προστασίας των εργαζομένων ή σε μη συμμόρφωση προς τους ευνοϊκότερους όρους ορισμένων κρατών μελών που απορρέουν από τη γενική νομοθεσία για την απασχόληση ή από συλλογικές συμβάσεις·

4.   ζητά από τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία μεταφοράς και να εφαρμόσουν, με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα, τις διατάξεις της κοινωνικής νομοθεσίας που αφορούν τον κλάδο των οδικών μεταφορών, υπηρετώντας το γενικό συμφέρον, της οδικής ασφάλειας και της υγείας και ασφάλειας των οδηγών και διαμορφώνοντας ένα σαφές πλαίσιο θεμιτού ανταγωνισμού·

5.   ζητά από την Επιτροπή να καταρτίσει τις εκθέσεις για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, ανά διετία, όπως προβλέπεται, ακόμα και αν εξακολουθούν να υπάρχουν κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα μεταφέρει τις διατάξεις της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία·

6.   εκφράζει την ανησυχία του για τον σταθερά υψηλό μέσο αριθμό των παραβάσεων, ιδίως στον τομέα της μεταφοράς προσώπων, και αναμένει εκ μέρους των κρατών μελών καλύτερη εκτέλεση των σχετικών διατάξεων· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν περισσότερες κοινές πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και προσωπικού καθώς και να διεξάγουν εναρμονισμένους ελέγχους·

7.   καλεί την Επιτροπή να επιδείξει τη μεγαλύτερη δυνατή αποφασιστικότητα απέναντι στις παραβάσεις από την πλευρά των κρατών μελών της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές των οδικών μεταφορών, να προβλέψει αναγκαστικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις και να δράσει προληπτικά και, αν κριθεί απαραίτητο, να κινηθεί δικαστικά, για να εγγυηθεί την απαρέγκλιτη τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας·

8.   προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπής που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006, κατευθυντήριες γραμμές, έως τον Οκτώβριο του 2008, για ενιαίο ορισμό και κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες·

9.   ζητεί από την Επιτροπή, κατά την σύνταξη της επίσημης ανάλυσης επιπτώσεων, να προτάξει την κοινωνική διάσταση της οδικής ασφάλειας, καθώς και την ασφάλεια και την υγεία των οδηγών και άλλων χρηστών των οδών έναντι οποιασδήποτε άλλης πτυχής ενόψει νομοθετικής πρότασης που τροποποιεί την οδηγία 2002/15/ΕΚ όπως ζητείται στο οικείο άρθρο της 2, παράγραφος 1·

10.   ζητεί από την Επιτροπή, κατά την σύνταξη της προαναφερθείσας επίσημης ανάλυσης επιπτώσεων, να λάβει υπόψη τις δύσκολες συνθήκες εργασίας των οδηγών φορτηγών που διασχίζουν την Ευρώπη εξαιτίας της ανεπαρκούς πρόσβασης σε κατάλληλους χώρους ανάπαυσης, παρά το γεγονός ότι το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 αναγνωρίζει ρητά τη σημασία της ύπαρξης επαρκούς αριθμού ασφαλών και προστατευμένων χώρων ανάπαυσης για τους επαγγελματίες οδηγούς κατά μήκος του δικτύου αυτοκινητοδρόμων της ΕΕ· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο πιλοτικό σχέδιο για τους ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης το οποίο δρομολογήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στη γνωμοδότησή της με θέμα "η ευρωπαϊκή πολιτική για την οδική ασφάλεια και οι επαγγελματίες οδηγοί – Ασφαλείς και προστατευμένοι χώροι στάθμευσης"(8)·

11.   ζητά από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη, στην ανωτέρω ανάλυσή της, τη θέση και την επιχειρηματολογία του Κοινοβουλίου υπέρ της πλήρους υπαγωγής των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ·

12.   ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη, στην ανωτέρω ανάλυσή της, τη γενική γνώμη που έχει διατυπωθεί στο εσωτερικό του κλάδου των μεταφορών όσον αφορά τη σκοπιμότητα της συμπερίληψης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, και εκτιμά ότι παρουσιάζει εξαιρετικές δυσκολίες από νομικής σκοπιάς ο εντοπισμός και η δίωξη των ψευδοαυτοαπασχολούμενων, για να αναφερθούμε στα πρακτικά και τα γραφειοκρατικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, έτσι ώστε να μην γίνεται κατάχρηση της εν λόγω έννοιας με σκοπό την απαλλαγή από τους περιορισμούς που αφορούν τις ημέρες εργασίας·

13.   ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει εγκαίρως τα απαιτούμενα μέτρα έτσι ώστε στις 23 Μαρτίου 2009, να μπορέσει να τεθεί πλήρως σε ισχύ η οδηγία 2002/15/ΕΚ στο σύνολό της, ως προς όλα της τα στοιχεία, και το πεδίο εφαρμογής της να επεκταθεί και στους αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους·

14.   ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων θα ολοκληρωθούν επειγόντως, ώστε να διενεργηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση μια αντικειμενική ανάλυση τυχόν αλλαγών που θα πρέπει να εξεταστούν·

15.   καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις διαδικασίες ελέγχου των μεταφορών σε κάθε κράτος μέλος και να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο την σχετική έκθεση· καλεί την Επιτροπή, εφόσον εντοπίζονται ελεγκτικές διαδικασίες που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών ή προσώπων να επανεξετάσει την ισχύουσα νομοθεσία και να προτείνει τροπολογίες, ώστε να διασφαλίσει ενιαίες διαδικασίες ελέγχου της κυκλοφορίας·

16.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποβάλουν ταχύτερα τις πληροφορίες και τις εκθέσεις εφαρμογής που βασίζονται σε αυτές, ούτως ώστε να καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις οι αναγκαίες νομικές διορθώσεις που θα προκύψουν ενδεχομένως από την ανάλυση της εφαρμογής·

17.   εκτιμά ότι τα στοιχεία σχετικά με τις παραβάσεις επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά την άποψή του ότι υπάρχει άμεση ανάγκη νομοθετικών προσαρμογών· εκφράζει, για τον λόγο αυτόν, την πεποίθησή του ότι, δυνάμει της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, που τέθηκε σε ισχύ το Μάιο του 2006, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2007, στο μέλλον η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων θα είναι αυστηρότερη και ενιαία·

18.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

(1) ΕΕ L 370, 31.12.1985, σ. 1.
(2) ΕΕ L 80, 23.3.2002, σ. 35.
(3) ΕΕ L 102, 11.4.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ L 102, 11.4.2006, σ. 35.
(5) Συλλογή 2004, σ. I-7789.
(6) ΕΕ C 161, 13.7.2007, σ. 89.
(7) http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0704039s/tn0704039s.pdf.
(8) ΕΕ C 175, 27.7.2007, σ. 88.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου