Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2062(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0357/2008

Predkladané texty :

A6-0357/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/10/2008 - 7.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0475

Prijaté texty
PDF 153kWORD 63k
Štvrtok, 9. októbra 2008 - Brusel
Vykonávanie právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
P6_TA(2008)0475A6-0357/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2008 o vykonávaní právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (2008/2062(INI))

Európsky parlament,

-   so zreteľom na správu Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 23. mája 2007 o dôsledkoch vylúčenia samostatne zárobkovo činných vodičov z rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (KOM(2007)0266),

-   so zreteľom na 23. správu Komisie z 12. októbra 2007 o vykonávaní nariadenia (EHS) č. 3820/85 o zosúlaďovaní niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, v rokoch 2003 – 2004 (KOM(2007)0622),

-   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaďovaní niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy(1),

-   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave(2),

-   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85(3),

-   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS(4),

-   so zreteľom na rozsudok z 24. septembra 2004 v spojených veciach C-184/02 a C-223/02 Spojené kráľovstvo a Fínska republika proti Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie(5), v ktorom Súdny dvor Európskych spoločenstiev rozhodol, že samostatne zárobkovo činní vodiči nemôžu byť trvalo vylúčení z rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES,

-   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Oznámeniu Komisie Rade a Európskemu parlamentu – udržujte Európu v pohybe - trvalo udržateľná pohyblivosť pre náš kontinent – strednodobé preskúmanie bielej knihy Európskej komisie o doprave z roku 2001(6),

-   so zreteľom na listy predsedu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci adresované členovi Komisie Vladimírovi Špidlovi a podpredsedovi Komisie Jacquesovi Barrotovi z 21. júna 2007 a 29. júna 2007 a na odpoveď podpredsedu Barrota z 3. októbra 2007,

-   so zreteľom na správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok s názvom Impact of the working time directive on collective bargaining in the road transport sector (Dosah smernice o pracovnom čase na kolektívne vyjednávanie v odvetví cestnej dopravy)(7),

-   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

-   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0357/2008),

A.   keďže niektoré členské štáty neposkytli v určenej lehote informácie o kontrolnej a realizačnej činnosti v rokoch 2003 – 2004 podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3820/85 v dôsledku čoho bola správa Komisie o vykonávaní nariadenia v danom období (KOM(2007)0622) predložená s jedenapolročným oneskorením,

B.   keďže priemerný počet zistených porušení zostal stabilný, hoci celkový počet oznámených porušení v niektorých členských štátoch v značnej miere narástol, pričom sa zvýšil počet porušení predpisov týkajúcich sa prestávok a času odpočinku, zatiaľ čo počet porušení predpisov týkajúcich sa času jazdy sa znížil,

C.   keďže nasledujúca dvojročná správa bude musieť po prvý krát zahrnúť informácie o vykonávaní smernice 2002/15/ES,

D.   keďže je vo všeobecnom záujme, aby sa predpisy týkajúce sa pracovného času, času jazdy a odpočinku riadne uplatňovali tak v prípade mobilných pracovníkov, ako aj samostatne zárobkovo činných osôb,

E.   keďže cieľom smernice 2002/15/ES je stanoviť minimálne požiadavky vo vzťahu k organizácii pracovného času, aby sa zlepšilo zdravie a bezpečnosť osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave, zvýšila bezpečnosť na cestách a zosúladili podmienky hospodárskej súťaže,

F.   keďže smernica 2002/15/ES nadobudla účinnosť 23. marca 2002 a členské štáty mali na vykonanie jej ustanovení k dispozícii lehotu troch rokov, ktorá uplynula 23. marca 2005, a keďže väčšina členských štátov nedokázala v tomto trojročnom prechodnom období smernicu transponovať,

G.   keďže dva roky po skončení prechodného obdobia určeného na transpozíciu smernice 2002/15/ES niektoré členské štáty dosiaľ netransponovali všetky jej ustanovenia,

H.   keďže samostatne zárobkovo činní vodiči sú z rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES dočasne vylúčení minimálne do 23. marca 2009,

I.   keďže Komisia v správe o dôsledkoch vylúčenia samostatne zárobkovo činných vodičov z rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES uvádza tak výhody, ako aj nevýhody zahrnutia či vylúčenia samostatne zárobkovo činných vodičov, ale nevyvodzuje definitívne závery,

J.   keďže Európsky parlament pri viacerých príležitostiach poukázal na to, že je dôležité riešiť odvetvové praktiky nesprávneho zaraďovania mnohých zamestnancov do kategórie samostatne zárobkovo činných vodičov,

K.   keďže je dôležité odstrániť rozdiely medzi členskými štátmi a podieľať sa na zaručení spravodlivej hospodárskej súťaže v oblasti cestnej dopravy tým, že sa do nej zahrnú samostatne zárobkovo činní vodiči,

L.   keďže je dôležité, aby rozsah pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 3820/85 zostal konzistentný bez rozdielov medzi vodičmi, pokiaľ ide o dĺžku času jazdy a odpočinku,

M.   keďže obmedzenie pracovného času v odvetví cestnej dopravy bude mať oveľa výraznejší pozitívny vplyv na bezpečnosť na cestách, pokiaľ sa bude vzťahovať aj na samostatne zárobkovo činných vodičov,

N.   keďže zahrnutie samostatne zárobkovo činných vodičov nijako nezmenší ich schopnosť ani potrebu venovať sa administratívnym úlohám či riadeniu ich podniku, pretože pracovný čas na účely smernice 2002/15/ES je obmedzený len na činnosti priamo súvisiace s cestnou dopravou,

O.   keďže medzi sociálnymi subjektmi zastúpenými v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore vládne široký konsenzus v prospech zahrnutia samostatne zárobkovo činných osôb, aby sa zabezpečil rovný prístup pre všetkých pracujúcich v odvetví, predišlo sa narušeniu hospodárskej súťaže a podporili lepšie pracovné podmienky,

P.   keďže Súdny dvor Európskych spoločenstiev jasne stanovil zásadu, že článok 71 Zmluvy o ES predstavuje primeraný a dostatočný právny základ na uplatňovanie smernice 2002/15/ES na samostatne zárobkovo činné osoby presne z toho dôvodu, že prispieva k cieľom bezpečnosti na cestách a ku aproximácii podmienok hospodárskej súťaže,

Q.   keďže uvedené oznámenie Komisie a správa Komisie o dôsledkoch vylúčenia samostatne zárobkovo činných vodičov z rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES odrážajú pretrvávajúcu nespokojnosť s oneskoreniami pri transpozícii a uplatňovaní smernice 2002/15/ES v niektorých členských štátoch, ako aj iných právnych predpisov v sociálnej oblasti v odvetví cestnej dopravy,

R.   keďže aj napriek tomu, že niektoré štáty zatiaľ smernicu 2002/15/ES netransponovali, dvojročné správy o vykonávaní by sa mali predkladať v súlade s harmonogramom stanoveným v smernici,

1.   s poľutovaním vníma pretrvávanie značných rozdielov v uplatňovaní a zabezpečovaní dodržiavania nariadenia (EHS) č. 3820/85; konštatuje, že členské štáty musia vyvinúť väčšie úsilie na efektívne a jednotné uplatňovanie kvalitnejších predpisov v sociálnej oblasti;

2.   vyjadruje znepokojenie nad nedostatkami a oneskoreniami v transpozícii a vykonávaní smernice 2002/15/ES v niektorých členských štátoch; žiada, aby členské štáty urýchlene uviedli a vysvetlili dôvody nevykonávania smernice a uviedli, aké prekážky môžu ešte existovať;

3.   zdôrazňuje, že smernica 2002/15/ES stanovuje "minimálne požiadavky" a jej transpozícia nemusí vyústiť do nižšej úrovne ochrany pracovníkov alebo do slabšieho dodržiavania spojeného s výhodnejšími podmienkami v niektorých členských štátoch, ktoré vyplývajú z právnych predpisov v oblasti zamestnanosti alebo z kolektívnych zmlúv;

4.   žiada členské štáty, aby urýchlili proces transpozície a prejavili maximálnu dôkladnosť pri vykonávaní právnych predpisov v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy, aby sa náležite dodržiavali všeobecné záujmy bezpečnosti na cestách a zdravie a bezpečnosť vodičov, a aby sa zabezpečil jasný rámec spravodlivej hospodárskej súťaže;

5.   žiada Komisiu, aby sa správy o vykonávaní smernice 2002/15/ES vypracúvali v stanovených dvojročných lehotách, aj keď niektoré členské štáty dosiaľ netransponovali ustanovenia smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov;

6.   je znepokojený stále vysokým priemerným počtom porušení, najmä v osobnej doprave, a očakáva od členských štátov, že zlepšia zabezpečovanie dodržiavania príslušných predpisov; vyzýva členské štáty, aby vystupňovali spoločné iniciatívy na podporu výmeny informácií a personálu a koordinované kontroly;

7.   žiada Komisiu, aby zaujala maximálne rázny postoj voči porušovaniu právnych predpisov Spoločenstva zo strany členských štátov, čo sa týka sociálnych ustanovení v oblasti cestnej dopravy, aby zabezpečila donucovacie opatrenia pre prípad nedodržania týchto ustanovení a aby vykonala preventívne opatrenia na zabezpečenie prísneho dodržiavania právnych predpisov Spoločenstva, a to v prípade potreby aj právnou cestou;

8.   vyzýva Komisiu, aby na základe komitologického postupu stanoveného v nariadení (ES) č. 561/2006 do októbra 2008 navrhla usmernenia pre jednotné vymedzenie a klasifikáciu porušení;

9.   žiada Komisiu, aby pri vypracúvaní svojho oficiálneho hodnotenia vplyvu legislatívneho návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2002/15/ES, podľa jej článku 2 ods. 1, náležite uprednostňovala pred inými hľadiskami sociálny rozmer bezpečnosti na cestách a zdravia a bezpečnosti vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky,

10.   vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní uvedeného oficiálneho hodnotenia vplyvu zohľadnila náročné pracovné podmienky vodičov nákladných vozidiel, ktorí cestujú naprieč Európou, vyplývajúce z neadekvátneho prístupu ku vhodným miestam odpočinku napriek tomu, že článok 12 nariadenia (ES) č. 561/2006 bezvýhradne uznáva význam náležitého počtu bezpečných a zabezpečených miest odpočinku pre vodičov z povolania v blízkosti diaľničnej siete v EÚ; žiada preto Komisiu, aby sledovala pilotný projekt bezpečných a zabezpečených parkovísk, ktorý predložil Európsky parlament, s prihliadnutím na opatrenia, ktoré navrhol Európsky hospodársky a sociálny výbor vo svojom stanovisku s názvom Európska politika bezpečnosti na cestách a vodiči z povolania – bezpečné a zabezpečené parkoviská(8);

11.   vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní uvedeného oficiálneho hodnotenia vplyvu náležite zohľadnila pozíciu a argumenty Európskeho parlamentu v prospech úplného zahrnutia samostatne zárobkovo činných vodičov do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES;

12.   žiada Komisiu, aby v uvedenom oficiálnom hodnotení vplyvu vzala do úvahy všeobecné stanovisko prevládajúce v odvetví dopravy k možnosti zahrnúť do rozsahu pôsobnosti smernice samostatne zárobkovo činných vodičov a domnieva sa, že z právneho hľadiska by bolo mimoriadne ťažké identifikovať a stíhať tzv. falošných samostatne zárobkovo činných vodičov nezabúdajúc na praktické a administratívne ťažkosti, ktoré by bolo treba prekonať na zabránenie tomu, aby sa táto koncepcia hromadne nezneužívala na oslobodenie sa od obmedzení vzťahujúcich sa na pracovné dni;

13.   žiada Komisiu, aby v dostatočnom predstihu predložila primerané opatrenia, aby smernica 2002/15/ES mohla 23. marca 2009 nadobudnúť účinnosť ako celok a so všetkými prvkami a aby sa rozsah jej pôsobnosti rozšíril aj na samostatne zárobkovo činné osoby;

14.   žiada Komisiu, aby zabezpečila, že sa hodnotenia vplyvu naliehavo dokončia, aby sa, ak to bude potrebné, mohla neodkladne vykonať a vyhodnotiť objektívna analýza potreby zohľadniť prípadné zmeny;

15.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala postupy v oblasti dopravných kontrol realizovaných v každom členskom štáte a aby predložila Európskemu parlamentu správu o situácii v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby v prípade, ak sa zistí, že dopravné kontroly obmedzujú voľný pohyb tovaru alebo osôb, preskúmala platné právne predpisy a navrhla ich zmenu a doplnenie s cieľom zabezpečiť jednotný postup v oblasti dopravných kontrol;

16.   vyzýva členské štáty a Komisiu na rýchlejšie predkladanie informácií a správ o vykonávaní na základe týchto informácií, aby sa mohli bez ďalšieho oneskorenia realizovať prípadné nevyhnutné právne opravy vyplývajúce z preskúmania vykonávania;

17.   domnieva sa, že údaje o porušeniach opakovane potvrdzujú jeho názor, že je naliehavo potrebné vykonať právne úpravy; v súvislosti so smernicou 2006/22/ES, ktorá nadobudla účinnosť v máji 2006, a nariadením (ES) č. 561/2006, ktoré nadobudlo účinnosť v apríli 2007, je zrejmé, že predpisy sa budú v budúcnosti uplatňovať prísnejšie a jednotnejšie;

18.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

(1) Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35.
(3) Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35.
(5) Zb. 2004, s. I-7789.
(6) Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 89.
(7) http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0704039s/tn0704039s.pdf.
(8) Ú. v. EÚ C 175, 27.7.2007, s. 88.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia