Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2062(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0357/2008

Predložena besedila :

A6-0357/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/10/2008 - 7.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0475

Sprejeta besedila
PDF 213kWORD 59k
Četrtek, 9. oktober 2008 - Bruselj
Izvajanje socialne zakonodaje v cestnem prometu
P6_TA(2008)0475A6-0357/2008

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o izvajanju socialne zakonodaje v cestnem prometu (2008/2062(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju poročila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 23. maja 2007 o posledicah izvzetja samozaposlenih voznikov s področja uporabe Direktive 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu (KOM(2007)0266),

-   ob upoštevanju 23. poročila Komisije z dne 12. oktobra 2007 o izvajanju Uredbe (EGS) št. 3820/85 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom v obdobju 2003–2004 (KOM(2007)0622),

-   ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom(1),

-   ob upoštevanju Direktive 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu(2),

-   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85(3),

-   ob upoštevanju Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS(4),

-   ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropskih Skupnosti z dne 24. septembra 2004 v združenih zadevah C-184/02 in C-223/02: Kraljevina Španija in Republika Finska proti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije(5), v katerih je Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da samozaposlenih voznikov ni mogoče za stalno izključiti iz področja delovanja Direktive 2002/15/ES,

-   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom "Naj Evropa ostane v gibanju – Trajnostna mobilnost za našo celino – Vmesni pregled Bele knjige Evropske komisije o prometu iz leta 2001"(6),

-   ob upoštevanju pisem z dne 21. junija 2007 in 29. junija 2007 predsednika Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve komisarju Vladimirju Špidli in podpredsedniku Komisije Jacquesu Barrotu ter odgovora podpredsednika Barrota z dne 3. oktobra 2007,

-   ob upoštevanju poročila Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer z naslovom "Vpliv direktive o delovnem času na pogajanja o kolektivnih pogodbah oseb v cestnoprometnem sektorju"(7),

-   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

-   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenja Odbora za promet in turizem (A6-0357/2008),

A.   ker nekatere države članice niso pravočasno posredovale informacij o nadzorni in izvajalski dejavnosti v obdobju 2003–2004, zahtevanih v skladu z Uredbo (EGS) št. 3820/85, zaradi česar je bilo poročilo Komisije o izvajanju te uredbe v zadevnem obdobju (KOM(2007)0622) predstavljeno z enoinpol letno zamudo,

B.   ker je povprečno število ugotovljenih kršitev ostalo stabilno, deloma je naraslo le skupno število evidentiranih kršitev v nekaterih državah članicah, pri čemer se je povečalo število kršitev proti odmoru in času počitka na splošno, število kršitev predpisov glede časa vožnje pa so se zmanjšale;

C.   ker bo naslednje dvoletno poročilo moralo prvič vsebovati informacije o izvajanju Direktive 2002/15/ES,

D.   ker je v splošnem interesu, da se pravila o delovnem času ter trajanju voženj in počitka za mobilne delavce, pa tudi za samozaposlene voznike, uporabljajo pravilno,

E.   ker je namen Direktive 2002/15/ES vzpostaviti minimalne zahteve glede ureditve delovnega časa za izboljšanje varstva zdravja in varnosti oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu, povečati varnost v cestnem prometu in uskladiti konkurenčne pogoje,

F.   ker je Direktiva 2002/15/ES začela veljati dne 23. marca 2002, države članice pa so imele za izvedbo njenih določb na voljo tri leta, to je do 23. marca 2005, kljub temu pa jih večina ni prenesla v svojo zakonodajo v predvidenem prehodnem obdobju treh let,

G.   ker nekatere države članice dve leti po izteku prehodnega obdobja za prenos Direktive 2002/15/ES še vedno niso prenesle vseh njenih določb;

H.   ker so samozaposleni vozniki vsaj do 23. marca 2009 izvzeti s področja uporabe Direktive 2002/15/ES,

I.   ker je Komisija v svojem Poročilu o posledicah izvzetja samozaposlenih voznikov s področja uporabe Direktive 2002/15/ES navedla prednosti, pa tudi slabosti vključitve ali izvzetja teh voznikov, vendar ni podala dokončnih sklepov,

J.   ker je Parlament večkrat poudaril, da je treba obravnavati zlorabe v panogi, saj je veliko delavcev lažno uvrščenih v kategorijo samozaposlenih voznikov,

K.   ker je treba v sektorju cestnega prometaodpraviti neenakosti med državami članicami in prispevati k zagotavljanju lojalne konkurence z vključitvijo samozaposlenih voznikov,

L.   ker je treba ohraniti usklajenost s področjem uporabe Uredbe (EGS) št. 3820/85 glede trajanja vožnje in časa počitka, ki ne dela razlik med vozniki,

M.   ker bo omejitev delovnega časa v sektorju cestnega perometaprecej bolj pozitivno vplivala na varnost v cestnem prometu, če bo veljala tudi za samozaposlene voznike,

N.   ker vključitev samozaposlenih delavcev nikakor ne zmanjša njihovih zmogljivosti, niti potrebe po opravljanju upravnih nalog ali poslovnem upravljanju, saj je delovni čas v Direktivi 2002/15/ES omejen na dejavnosti, ki so neposredno povezane s cestnim prometom,

O.   ker se velika večina socialnih dejavnikov, zastopanih v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru, strinja z vključitvijo samozaposlenih voznikov, da bi s tem zagotovili enako obravnavanje vseh delavcev v tem sektorju, preprečili izkrivljanje konkurence in spodbujali boljše delovne razmere,

P.   ker je Sodišče Evropskih skupnosti zelo jasno potrdilo, da je člen 71 pogodbe ES ustrezna in zadostna pravna podlaga, na osnovi katere se lahko Direktiva 2002/15/ES uporablja za samozaposlene voznike, in sicer zato, ker prispeva k ciljem varnosti v cestnem prometu in približevanja konkurenčnih pogojev,

Q.   ker Komisija v navedenem sporočilu in Poročilu o posledicah izvzetja samozaposlenih voznikov s področja uporabe Direktive 2002/15/ES opozarja, da nekatere države članice še vedno niso prenesle in ne izvajajo Direktive 2002/15/ES, kakor tudi ne socialne zakonodaje v sektorju cestnega prometa.

R.   ker je treba v skladu s časovnim okvirom, določenim v Direktivi 2002/15/ES, vsako drugo leto predložiti poročilo o izvajanju njenih določb, čeprav je nekatere države članice še vedno niso prenesle v svojo zakonodajo,

1.   obžaluje, da so pri uporabi in izvajanju Uredbe (EGS) št. 3820/85 še vedno zelo velike razlike; ugotavlja, da si morajo države članice bolj prizadevati za zagotovitev učinkovitega in enotnega izvajanja izboljšanih socialnih določb;

2.   je zaskrbljen zaradi pomanjkljivosti in zamud pri prenosu ter izvajanju Direktive 2002/15/ES v nekaterih državah članicah; od njih želi takojšnje pojasnilo in obrazložitev razlogov za neizvajanje ter navedbo morebitnih preostalih ovir;

3.   poudarja, da Direktiva 2002/15/ES določa minimalne zahteve in njen prenos ne sme povzročiti nižje ravni varstva delavcev ali manjše skladnosti z ugodnejšimi pogoji v nekaterih državah članicah, ki izhajajo iz splošne zakonodaje o zaposlovanju ali kolektivnih pogodb;

4.   poziva države članice, naj pohitijo s postopkom prenosa in kar najbolje poskrbijo za izvajanje socialne zakonodaje, ki zadeva sektorcestnega prometa in je v javnem interesu, da bi zagotovile cestnoprometno varnost državljanov ter zdravje in varnost voznikov, pa tudi zato, da bi vzpostavile jasne predpise lojalne konkurence;

5.   poziva Komisijo, naj v skladu z načrti vsako drugo leto pripravi poročilo o izvajanju Direktive 2002/15/ES, čeprav je nekatere države članice še niso prenesle v svojo nacionalno zakonodajo;

6.   je zaskrbljen nad stalno visokim povprečnim številom kršitev, zlasti pri prevozu oseb, in pričakuje, da bodo države članice bolje izvajale zakonodajo; poziva države članice, naj okrepijo skupne pobude za spodbujanje izmenjave podatkov in osebja ter pri tem izvajajo usklajen nadzor;

7.   poziva Komisijo, naj nastopi čim bolj odločno proti državam članicam, ki kršijo zakonodajo Skupnosti, kar zadeva socialni vidik cestnega prometa, zagotovi prisilne ukrepe v primeru neizpolnjevanja določb in ukrepa preventivno, tudi po pravni poti, če je to potrebno, da bi zagotovila dosledno spoštovanje določb prava Skupnosti;

8.   v okviru postopka komitologije iz Uredbe (ES) št. 561/2006 poziva Komisijo, naj do oktobra 2008 predlaga smernice za enotno opredelitev in razvrstitev kršitev;

9.   poziva Komisijo, naj daje pri pripravi uradne ocene učinka v prvi vrsti dolžno prednost socialni razsežnosti varnosti v cestnem prometu, pa tudi varnosti in zdravju voznikov in drugih uporabnikov cest v zvezi z vsemi drugimi preudarki, glede na zakonodajni predlog o spremembi Direktive 2002/15/ES, kot zahteva njen člen 2(1).

10.   poziva Komisijo, naj pri sestavljanju navedene uradne ocene učinka upošteva težke delovne razmere voznikov tovornjakov, ki potujejo po Evropi, ki izhajajo iz neustreznega dostopa do primernih počivališč, čeprav člen 12 Uredbe (ES) št. 561/2006 izrecno priznava pomembnost zadostnega števila varnih in varovanih počivališč za poklicne voznike vzdolž avtocestnega omrežja Unije; zato poziva Komisijo, naj spremlja pilotski projekt za varna in varovana parkirišča, ki ga je začel Evropski parlament, pri tem pa upošteva ukrepe, predlagane v mnenju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o evropski politiki varnosti v cestnem prometu in poklicnih voznikih – gradnja varnih in varovanih parkirišč(8);

11.   poziva Komisijo, naj v navedeni uradni oceni v celoti upošteva stališče in argumente Parlamenta za popolno vključitev samozaposlenih delavcev v področje uporabe Direktive 2002/15/ES;

12.   poziva Komisijo, naj v svoji oceni upošteva splošno mnenje prometnega sektorja o možnosti vključitve samozaposlenih voznikov, ter meni, da bi bilo izredno težavno pravno opredeliti in preganjati "lažne" samozaposlene osebe, poleg praktičnih in birokratskih ovir, ki jih treba premostiti, da se ta koncept ne bi uporabljal kot sredstvo za izognitev omejitvam glede delovnih dni;

13.   poziva Komisijo, naj dovolj zgodaj predstavi potrebne pobude, da bo lahko začela Direktiva 2002/15/ES dne 23. marca 2009 v vseh delih v celoti veljati in da bi veljala tudi za samozaposlene delavce;

14.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo ocene učinka nujno hitro dokončane, da bo mogoče brez odlašanja izvesti objektivno analizo o morebitnih spremembah;

15.   poziva Komisijo, naj preuči postopke za inšpekcijski nadzor prometa v vseh državah članicah in Parlamentu o tem pošlje poročilo; poziva Komisijo, naj, če se ugotovi, da inšpekcijski postopki ovirajo prost pretok blaga in ljudi, pregleda obstoječo zakonodajo in predlaga spremembe za zagotovitev enotnih postopkov za inšpekcijski nadzor prometa;

16.   poziva države članice in Komisijo, naj informacije in poročila o izvajanju, izdelana na podlagi teh informacij, predložijo veliko hitreje, tako da bodo po analizi izvajanja lahko čim prej opravljeni morebitni pravni popravki;

17.   meni, da obseg kršitev znova potrjuje njegovo stališče, da so pravne prilagoditve nujno potrebne; zaradi Direktive 2006/22/ES, ki je začela veljati maja 2006, in Uredbe (ES) št. 561/2006, ki je začela veljati aprila 2007, pa pričakuje, da bo prišlo do doslednejšega in bolj poenotenega izvajanja zakonodaje;

18.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

(1) UL L 370, 31.12.1985, str. 1.
(2) UL L 80, 23.3.2002, str. 35.
(3) UL L 102, 11.4.2006, str. 1.
(4) UL L 102, 11.4.2006, str. 35.
(5) ECR [2004] I-7789.
(6) UL C 161, 13.7.2007, str. 89.
(7) http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0704039s/tn0704039s.pdf.
(8) UL C 175, 27.7.2007, str. 88.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov