Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0111(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0374/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0374/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2008 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0479

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 253kWORD 31k
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τους ελέγχους/επιθεωρήσεις ασφαλείας και συναφή θέματα *
P6_TA(2008)0479A6-0374/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τους ελέγχους/επιθεωρήσεις ασφαλείας και συναφή θέματα (COM(2008)0335 – C6-0320/2008 – 2008/0111(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2008)0335),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 80, παράγραφος 2, και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0320/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51, το άρθρο 83, παράγραφος 7, και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0374/2008),

1.   εγκρίνει τη σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου