Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2253(ACI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0399/2008

Ingediende teksten :

A6-0399/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 21/10/2008 - 8.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0488

Aangenomen teksten
PDF 201kWORD 37k
Dinsdag 21 oktober 2008 - Straatsburg
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie
P6_TA(2008)0488A6-0399/2008
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 21 oktober 2008 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2008)0557 – C6-0318/2008 – 2008/2253(ACI))

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0557 – C6-0318/2008),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1), en met name punt 26 hiervan,

–   gezien de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, aangenomen tijdens het overleg op 17 juli 2008 over het Solidariteitsfonds van de EU,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie en het advies van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0399/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

2.   verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.


BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1), met name punt 26,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(2),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  De Europese Unie heeft een Solidariteitsfonds van de Europese Unie (hierna "het fonds" genoemd) opgericht om solidariteit te betonen met de bevolking van door rampen getroffen regio's.

(2)  Het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 staat uitgaven uit het fonds toe binnen het jaarlijkse maximum van 1 miljard EUR.

(3)  In Verordening (EG) nr. 2012/2002 is bepaald onder welke voorwaarden steun uit het fonds kan worden verstrekt.

(4)  Frankrijk heeft een aanvraag ingediend om middelen uit het fonds beschikbaar te stellen in verband met de door de orkaan "Dean" in augustus 2007 veroorzaakte ramp,

BESLUITEN:

Artikel 1

Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 wordt uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 12 780 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Straatsburg, op

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De Voorzitter De Voorzitter

(1) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(2) PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.

Juridische mededeling - Privacybeleid