Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2064(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0356/2008

Внесени текстове :

A6-0356/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/10/2008 - 8.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0492

Приети текстове
PDF 458kWORD 84k
Вторник, 21 октомври 2008 г. - Страсбург
Управление и партньорство в национален и регионален мащаб, както и въз основа на отделни проекти, в областта на регионалната политика
P6_TA(2008)0492A6-0356/2008

Резолюция на Европейския парламент от 21 октомври 2008 г. относно управлението и партньорството в национален и регионален мащаб, както и въз основа на отделни проекти, в областта на регионалната политика (2008/2064(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 158 и 159 от него,

–   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд(1) (наричан по-долу "общ регламент за структурните фондове) и по-специално член 11 от него, озаглавен "Партньорство",

–   като взе предвид Териториалната програма на Европейския съюз и Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, и програмата за действие за осъществяване на Териториалната програма на Европейския съюз,

–   като взе предвид проучването на тематичния отдел по структурни политики и политика на сближаване на Европейския парламент, озаглавено "Управление и партньорство в рамките на регионалната политика",

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите (COTER- IV-17) и становището на Европейския икономически и социален комитет относно управлението и партньорството (CESE 1177/2008),

–   като взе предвид проучвателното становище на Европейския икономически и социален комитет "За балансирано развитие на градската среда: предизвикателства и възможности" (CESE 737/2008),

–   като взе предвид практическия наръчник на Комисията за финансиране на научните изследвания, развитието и иновациите от ЕС,

–   като взе предвид втория цикъл от програмата URBACT (2007–2013 г.) – европейска програма, призвана да улеснява обмена на опит между европейските градове, и главно седемте нови тематични мрежи относно управлението,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие и становището на Комисията по бюджетен контрол (A6-0356/2008),

А.   като има предвид, че интересите и благополучието на гражданите заемат централно място в европейските, националните и регионалните политики, както и че едно по-високо равнище на управление и партньорство с оглед на установяването на по-високо равнище на координация и сътрудничество между различните органи на управление би било от полза за всички граждани на Съюза;

Б.   като има предвид, че практическите решения, очаквани от нашите съграждани за обществените услуги (като обществен транспорт, питейна вода, социални жилища и обществено образование), могат да бъдат постигнати само с добро управление на равнище на две взаимно допълващи се системи: от една страна, институционалната система, която предвижда разпределение на правомощията и бюджетите между държавата и регионалните и местните органи; от друга страна, системата на партньорство, която обединява различни участници в обществения и частния живот, имащи отношение към същия въпрос, върху една определена територия;

В.   като има предвид, че следва да се обърне внимание на определението за "партньорство", така както е установено в общия регламент за структурните фондове, съгласно който всяка държава-членка изгражда "партньорство с органите и организациите като:

   а) компетентните регионални, местни, градски и други публични органи;
   б) икономическите и социалните партньори;
   в) всяка друга организация, която представлява гражданското общество, екологични партньори, неправителствени организации и организации, които са натоварени с насърчаване на равенството между жените и мъжете";

Г.   като има предвид, че партньорството, което следва да взема предвид всички национални общности и групи, може да осигури ползи и добавена стойност при прилагането на политиката на сближаване посредством по-голяма легитимност, гарантирана прозрачност и по-добро усвояване на средствата, и то също така следва да се оценява въз основа на социалните и гражданските ценности, които то въплъщава;

Д.   като има предвид, че възможно най-активното участие на различни партньори при разработването на оперативните програми ще гарантира изготвянето на документ, който напълно отчита специфичния характер на дадена територия и най-добре отговаря на нуждите и предизвикателствата на съответния район;

Е.   като има предвид, че подобреното партньорство с университети и висши учебни заведения и техникуми, както и участието на частния сектор могат да окажат благотворно въздействие върху стратегиите в рамките на Лисабонската програма и политиките на ЕС, посветени на научните изследвания и иновациите;

Ж.   като има предвид, че социалният капитал под формата на активна доброволческа дейност оказва положително въздействие върху икономическия растеж на регионално равнище и представлява важен фактор за намаляване на регионалните различия;

З.   като има предвид, че едно широкообхватно участие на споменатите в регламента за структурните фондове партньори и едно по-добро сътрудничество между заинтересованите страни, включени в осъществяването на програмите и проектите, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд, позволява политиката на сближаване да стане по-ефективна и ефектът на въздействие да се засили;

И.   като има предвид, че един интегриран подход трябва не само да взема предвид икономическите, социалните и екологичните аспекти на развитието на териториите, но също да следи за интересите на различните заинтересовани лица, като взема предвид териториалните особености, за да може да отговори на местните и регионални предизвикателства;

Й.   като има предвид, че, за да има устойчиво развитие на териториите, е необходимо по-добро съгласуване на различните обществени политики и успешно управление;

К.   като има предвид, че понятието за интегриран подход се смята вече за необходимост и че сега е подходящо то да се осъществи на практика;

Л.   като има предвид, че структурните политики са представлявали втората по големина част от бюджета на Европейския съюз за програмния период 2000-2006 г. и са основните политики на Европейския съюз за периода 2007-2013 г.;

М.   като има предвид, че е необходимо да се организира по-ефективно и прозрачно за всички участници сътрудничество между различните органи, публични и частни, без неизбежно да се прехвърлят юридически правомощия и без да се създават нови административни единици, като се позволява на всички да бъдат ефективни благодарение на сътрудничеството;

Н.   като има предвид, че е необходимо да се предвиди участие на регионалните и местните органи на ранен етап на преговорите относно общностното законодателство и главно в рамките на преговорите относно следващия регламентарен пакет за политиката на сближаване;

O.   като има предвид, че понятията за "населен район" и "район на професионална заетост" предполагат да се вземат предвид подходящите основни територии, за да се засегнат въпроси, основно свързани с всекидневния живот на гражданите (транспорт, обществени услуги, качество на живот, заетост и местни икономически дейности, сигурност и т.н.);

П.   като има предвид, че ефективното управление може да се улесни чрез подходящо пространствено планиране;

Р.   като има предвид, че уменията в областта на управлението на проекти на лицата, включени в осъществяването на политиката на сближаване, е ключов фактор за подобряването и улесняването на управлението;

С.   като има предвид, че е необходимо да се извлекат ползи от успешния опит на новите методи на управление, включително вече успешно изпитаните в програмите на европейските фондове методи, като например метода LEADER и глобалната сума безвъзмездни средства (в съответствие с членове 42 и 43 от общия регламент за структурните фондове);

Т.   като има предвид, че наличието на подходящи комуникационни структури и стратегии, разработени в тясно сътрудничество с регионалните и местните органи на управление, във всички етапи на изготвянето, прилагането и оценяването на политиките, чрез насърчаване на разпространението на информация до всички социални групи благоприятстват прозрачността, участието на всички заинтересовани страни и пълната им ангажираност;

Управление и фондове на Общността

1.  Призовава държавите-членки и регионалните и местни органи да използват възможностите на различните фондове на Общността (структурните фондове, програмата на Общността за научноизследователска и развойна дейност, Европейския фонд за развитие на селските райони), насочени към насърчаване на развитието на регионите и градовете, с цел улесняване на интегрираното финансиране;

2.  Приканва регионалните и местните органи да увеличат степента си на използване на интегрирания подход в настоящия етап на разработване на програмата;

3.  Предлага в рамките на бъдещата политика на сближаване принципът на интегрирания подход да стане задължителен; счита, че прилагането на този принцип следва да се осъществява в рамките на конкретен времеви период;

4.  Предлага, с цел опростяване и ефективност, провеждането на проучване, за да се оцени доколко е възможно на практика в бъдещата политика на сближаване след 2013 г. да се обединят различните фондове на Общността, по-специално Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ), Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Кохезионният фонд;

5.  Отбелязва, че прозрачните и ясни процедури спомагат за доброто управление и следователно приканва Комисията и държавите-членки в сътрудничество с регионалните и местните органи и като отчитат предложенията и мнението на потенциалните бенефициери, да започнат незабавни действия, с определен срок за приключване на консултациите, който ще бъде оповестен от Комисията, за опростяване и рационализиране и по-ясно разпределение на компетенциите за реализиране на политиката на сближаване, за да се намали бюрократичната тежест върху заинтересованите лица и органи;

6.  Призовава Комисията да насърчава прилагането на член 56 от общия регламент за структурните фондове, който допуска да се правят апортни вноски за съфинансирани от ЕС проекти;

Управление и партньорство

7.  Приканва Комисията да направи и да му представи равносметка на осъществяването на принципа на партньорство от държавите-членки в рамките на изработването на НСРР (Национална стратегическа референтна рамка) и на оперативните програми, като определи факторите за успех и провал на управлението, и също така да проучи внимателно до каква степен са били отчетени становищата и предложенията на партньорите при разработването на оперативните програми;

8.  Приканва Комисията да изготви наръчник, който да съдържа ясно определение и критерии за оценка и също така да посочва инструменти, средства и добри практики (наред с другото за подбиране на партньори), улесняващи осъществяването на ефективни партньорства в съответствие с член 11 от общия регламент за структурните фондове, като се спазва институционалната рамка, присъща за всяка държава-членка;

9.  Отбелязва, че процесът на партньорство може да функционира само с партньорите, разполагащи с необходимите умения и ресурси, и призовава управляващите органи да допринесат за утвърждаването на тези умения, като предоставят своевременно на партньорите, в съответствие с член 11 от общия регламент за структурните фондове, информацията, която е на разположение на компетентните органи, и подходящи финансови средства за техническа помощ за осъществяване на принципа на партньорство, например за обучение, за изграждане на социален капитал и за придаване на професионален характер на тяхната дейност като партньори;

10.  Изразява съжаление от факта, че за настоящия програмен период не са определени минимални суми за финансиране от структурните фондове, предназначени за прилагане на принципа на партньорство; призовава Съвета и Комисията в бъдещото законодателство да наложат определянето на минимални суми за финансиране от структурните фондове, предназначени за прилагането на принципа на партньорство;

11.  Отбелязва важната роля на доброволческата дейност в рамките на процеса на партньорство и призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят и улесняват ценната дейност, осъществявана от доброволци, с цел да оказват съдействие на този процес, и по-активното участие на гражданите и гражданските организации в местната демокрация в рамките на едно осъществявано на множество равнища партньорство;

12.  Припомня задължението за провеждане на консултации с широката общественост и организациите, представляващи гражданското общество, на програмите с цел отразяване на техните предложения и подчертава, че участието на гражданското общество допринася за легитимирането на процеса на вземане на решения; отбелязва, че усилията за включване на обществеността в подготвителната фаза на оперативните програми за периода 2007-2013 г. не дадоха желания резултат; затова приканва Комисията да определи добрите практики и да улесни тяхното прилагане, с оглед подобряване на участието на гражданите по време на следващия период на разработване на програмата;

13.  Призовава управляващите институции да информират партньорите относно начина и степента на отчитане на забележките, направени от тях на различни етапи от процеса по програмиране на структурните фондове;

14.  Припомня, че партньорството може да спомогне за ефективността, ефикасността, легитимния характер и прозрачността на всички етапи на програмирането и прилагането на структурните фондове и да повиши поемането на ангажименти и отговорност по отношение на резултатите от програмите; призовава държавите-членки и управляващите органи за една по-добра и своевременна интеграция на партньорите във всички етапи на изготвянето и прилагането на програмите в рамките на структурните фондове, с цел по-добро оползотворяване на техния опит и знания;

15.  Настоятелно призовава държавите-членки да гарантират по-тясно сътрудничество между публичния и частния сектор чрез изграждане на публично-частни партньорства с цел осъществяване на структурно финансиране, като се има предвид, че потенциалните ползи, произтичащи от публично-частните партньорства, са все още недостатъчно оползотворени;

16.  Отбелязва, че новите държави-членки не са спазили изцяло принципа на партньорство и поради това неговото въвеждане би могло да бъде постепенно ускорено;

17.  Отправя искане последващите регламенти относно структурните фондове да съдържат конкретни разпоредби за придаване на правно задължителен характер на прилагането на принципа на партньорство, с помощта на критерии, чието изпълнение може да бъде ясно проверено;

Многостепенно управление

18.  Приканва държавите-членки да предприемат в най-кратки срокове конкретни действия по първата програма за действие за осъществяване на Териториалната програма на Европейския съюз, главно в рамките на параграф 3.1, за да насърчат многостепенното управление;

19.  Предлага да се включи аспектът на управление в рамките на параграф 4.1 на първата програма за действие за изпълнението на Териториалната програма на Европейския съюз, която изисква от Европейската мрежа за наблюдение на устройството на територията (ESPON) да разработи нови показатели за териториално сближаване;

20.  Застъпва становището, че успешното управление на множество равнища трябва да се основава на подход "отдолу нагоре"; в тази връзка призовава местните и регионалните органи да проучат средствата за активизиране на тяхното сътрудничество и контакти с националните правителства и с Комисията и отправя препоръка за провеждане на редовни заседания на служители от националните, регионалните и местните органи на управление;

21.  Насърчава държавите-членки да децентрализират осъществяването на политиката на сближаване, за да позволят по-добро функциониране на системата на многостепенно управление по отношение на принципа на партньорство и субсидиарност, и ги приканва да предприемат необходимите законодателни и бюджетни мерки по въпроса за децентрализацията;

22.  Подчертава, че административният капацитет на регионално и местно равнище, както и неговата стабилност и последователно развитие представляват предпоставка за ефикасното усвояване на средствата и за гарантиране на тяхното максимално въздействие; призовава държавите-членки да гарантират наличието на подходящи административни структури и човешки капитал по отношение на наемането на работа, трудовото възнаграждение, обучението, ресурсите, процедурите, прозрачността и достъпа;

23.  Призовава националните сметни палати да играят по-голяма роля при механизмите за упражняване на контрол, за гарантиране подходящото използване на средствата от фондовете, като по този начин сметните палати поемат своите отговорности и играят по-активна роля;

24.  Насърчава държавите-членки да делегират управлението на структурните фондове на регионалните и местните органи въз основа на договорени условия и критерии, които трябва да се изпълняват от въпросните органи, за да ги включат посредством официални структури за съгласуване в изработването и осъществяването на оперативните програми, или най-малкото да им отпуснат глобални безвъзмездни средства, с цел пълноценно използване на предоставяните от тях възможности, позволяващи им да изпълняват пълноценна роля в рамките на механизма на многостепенно управление;

Управление и териториално измерение

25.  Приканва държавите-членки, които още не са адаптирали своето национално законодателство, което би позволило създаването на Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС), да го направят в най-кратки срокове;

26.  Призовава Комисията, при проучване на най-уместното ниво от NUTS, да определи най-подходящата област, въз основа на придобития опит, за най-ефективно осъществяване на интегрирана политика на развитие на териториите, като се изгражда основа по-специално за следните проекти:

   - населените райони и районите на професионална заетост, т.е. градовете, предградията и близките селски райони;
   - териториите, изискващи специфични тематични подходи, като планинските масиви, обширните горски площи, националните паркове, водосборните басейни на реките, крайбрежните райони, островните региони или екологично изтощените области, за разработване на подходи в зависимост от територията;

Управление и институции на Европейския съюз

27.  Приветства нарасналото признание на регионалните и местните органи и укрепването на принципа на субсидиарност в Договора от Лисабон; приканва европейските институции да обмислят още отсега конкретните последствия на такива промени;

28.  Отбелязва, че в рамките на Съвета не съществува отдел, специално посветен на политиката на сближаване, който да осигурява стратегическо наблюдение на тази политика, която представлява най-големият обем от бюджетни кредити в бюджета на Европейския съюз, и приканва държавите-членки да планират в рамките на Съвета специфични сесии на министрите, натоварени с политиката на сближаване;

29.  Приветства създаването в рамките на Комисията на междуведомствени групи, като групата по "градоустройствената политика" и групата по "интегрирания подход", приканва Комисията да доразработи този междуведомствен подход и редовно да информира Парламента и Комитета на регионите за резултатите от работата на тези групи;

30.  Ангажира се да разгледа евентуални промени в своя правилник, за да се даде възможност, чрез временни работни групи или други органи, за хоризонтална работа върху проекти, включващи няколко парламентарни комисии, по-специално в рамките на дейността на работната група за парламентарна реформа;

31.  Приканва Комитета на регионите да засили своите усилия, за да развие практиката на управление както от количествена, така и от качествена гледна точка;

Инструменти за насърчаване на успешното управление и партньорство

32.  Призовава държавите-членки и Комисията да подкрепят разработването на дейности за обучение в областта на управлението и партньорството, заедно с обществените и частните организации за образование и обучение, за да се посрещнат големите предизвикателства пред Общността;

33.  Призовава държавите-членки да се възползват от възможностите, предоставени от пространственото планиране, с цел да съдействат за улесняване на балансираното регионално развитие;

34.  Приканва представителите на изборни длъжности и служителите на националните, регионалните и местните администрации, както и партньорите, включени в ръководенето на оперативните програми на политиката на сближаване в съответствие с член 11 от общия регламент за структурните фондове, да използват финансовите средства за техническа помощ за тези програми, за да бъдат обучени в управлението, свързано с тях, и по-специално в управлението на проекти; също така призовава Комисията да изисква подробен отчет от държавите-членки относно начина на използване на конкретните програми за финансиране;

35.  Смята, че европейските мрежи за обмен на добри практики следва да разширят своите действия в областта на управлението и партньорството, да отдадат по-голямо внимание на политическите и стратегическите уроци, научени при провеждането на предишни програми, и да гарантират обществен достъп до обмен на опит на всички езици на Европейския съюз, и по този начин да гарантират реалното прилагане на добрите практики;

36.  Приветства инициативата на френското председателство на Европейския съюз да се започне проект на изработване на референтна система за устойчиви и солидарни градове и приканва да се вземе предвид аспектът на управление и партньорство в тази референтна система;

37.  Предлага създаването на програма, аналогична на програмата "Еразмус", за представителите на изборни длъжности на регионално и местно равнище;

o
o   o

38.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.

Правна информация - Политика за поверителност