Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2064(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0356/2008

Indgivne tekster :

A6-0356/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 21/10/2008 - 8.16
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0492

Vedtagne tekster
PDF 151kWORD 65k
Tirsdag den 21. oktober 2008 - Strasbourg
Forvaltning og partnerskab inden for regionalpolitik
P6_TA(2008)0492A6-0356/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om forvaltning og partnerskab på nationalt, regionalt og projektplan inden for regionalpolitik (2008/2064(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til artikel 158 og 159 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

-   der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, især artikel 15,

-   der henviser til artikel 11 om partnerskab i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden(1) (herefter "strukturfondsforordningen"), og især artikel 11 om partnerskab,

-   der henviser til EU's territoriale dagsorden, Leipzigcharteret om bæredygtige europæiske byer, såvel som det første handlingsprogram for gennemførelsen af EU's territoriale dagsorden,

-   der henviser til ad hoc-notatet fra Parlamentets temaafdeling om struktur- og samhørighedspolitik med titlen "Styreformer og partnerskab inden for regionalpolitik",

-   der henviser til udtalelsen Udvalget om Regioner (COTER-IV-17) og udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om styreformer og partnerskab (EESC 1177/2008),

-   der henviser til den sonderende udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen "Pour une évolution équilibrée du milieu urbain: Défis et opportunités" (På vej mod en afbalanceret udvikling af bymiljøet: Udfordringer og muligheder) (EESC 737/2008),

-   der henviser til Kommissionens publikation "Praktisk guide til EU-støtte til forskning, udvikling og innovation",

-   der henviser til anden fase af URBACT-programmet (2007-2013), et EU-program, hvis sigte er at fremme udvekslingen af erfaringer mellem europæiske byer, og især de syv nye, tematiske netværk vedrørende forvaltningspraksis,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A6-0356/2008),

A.   der henviser til, at borgernes interesser og velfærd spiller en central rolle i de europæiske, nationale og regionale politikker, og at bedre forvaltning og partnerskab med henblik på øget samordning og samarbejde mellem de forskellige myndigheder vil gavne alle Unionsborgere,

B.   der henviser til, at de praktiske løsninger, som borgerne forventer, hvad angår offentlige tjenesteydelser (såsom offentlig transport, drikkevand, socialt boligbyggeri, offentligt uddannelsessystem etc.), kun kan opnås ved god forvaltning på to gensidigt supplerende niveauer: for det første via det institutionelle system, som muliggør fordelingen af kompetencer og budgetmidler mellem staten og de regionale og lokale myndigheder, og for det andet det system af partnerskaber, som samler de forskellige offentlige og private aktører, der er involverede i det samme politikområde i et givent geografisk område,

C.   der henviser til, at man bør være opmærksom på definitionen af partnerskab i strukturfondsforordningen, ifølge hvilken hver enkelt medlemsstat tilrettelægger "et partnerskab med myndigheder og organer såsom:

   a) de kompetente regionale og lokale myndigheder, byernes myndigheder og andre offentlige myndigheder
   b) arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer
   c) ethvert andet relevant organ, der repræsenterer civilsamfundet, miljøpartnere, ikke-statslige organisationer og organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder",

D.   der henviser til, at partnerskaber bør tage hensyn til alle relevante samfundsgrupper, kan gavne og forbedre udbyttet af samhørighedspolitikkens gennemførelse gennem øget legitimitet, større samordning, garanteret gennemsigtighed og bedre absorption af midler, og desuden også bør vurderes ud fra den sociale værdi og de fordele for civilsamfundet, de repræsenterer,

E.   der henviser til, at den tættest mulige inddragelse af de forskellige partnere i udarbejdelsen af de operationelle programmer vil sikre, at der udarbejdes et dokument, hvori der tages fuldstændig hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i en bestemt region, og angiver den bedst mulige håndtering af vilkårene og udfordringerne i området,

F.   der henviser til, at et styrket partnerskab med universiteter og andre højere læreanstalter og tekniske skoler såvel som inddragelse af den private sektor kan gavne strategier inden for rammerne af Lissabondagsordenen og EU-politiske tiltag vedrørende forskning og innovation,

G.   der henviser til, at social kapital i form af frivilligt arbejde er ufravigeligt forbundet med regional økonomisk vækst og en vigtig faktor for udligningen af de regionale forskelle,

H.   der henviser til, at en omfattende inddragelse af de partnere, der nævnes i strukturfondsforordningen, og et bedre samarbejde mellem de parter, som er involveret i gennemførelsen af programmer, der er finansieret af midler fra struktur- og samhørighedsfondene, vil gøre det muligt at øge effektiviteten og virkningen af samhørighedspolitikken,

I.   der henviser til, at en integreret tilgang ikke kun skal tage de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter vedrørende territoriel udvikling i betragtning, men ligeledes have til formål at varetage koordinationen af de forskellige, involverede parters interesser ved at tage hensyn til den territorielle egenart for således at kunne håndtere de lokale og regionale udfordringer,

J.   der henviser til, at både en bedre koordination af de forskellige, politiske tiltag på de forskellige, involverede administrative niveauer og en vellykket forvaltning er afgørende for at fremme den bæredygtige udvikling af territorierne,

K.   der henviser til, at den integrerede tilgang nu betragtes som uundværlig, og at fokus herefter bør være på den konkrete gennemførelse heraf,

L.   der henviser til, at strukturpolitikkerne stod for den næststørste del af EU-budgettet i programmeringsperioden 2000-2006 og er de vigtigste politikker i EU i perioden 2007-2013,

M.   der henviser til, at der bør organiseres et mere effektivt og generelt gennemsigtigt samspil mellem forskellige myndigheder og offentlige og private institutioner, dog uden nødvendigvis at overføre juridiske kompetencer og uden at skabe nye myndighedsorganer, men ved at øge de enkelte aktørers effektivitet gennem samarbejde,

N.   der henviser til, at de regionale og lokale myndigheder bør inddrages så tidligt som muligt forud for forhandlinger om fællesskabslovgivning, især hvad angår forhandlingerne vedrørende den nye lovpakke om samhørighedspolitikken,

O.   der henviser til, at begreberne oplandsområde og industriområde består i, at overvejelser på forvaltningsniveau inddrager konkrete områder af betydning for behandlingen af de grundlæggende spørgsmål vedrørende borgernes dagligliv (transport, offentlige serviceydelser, livskvalitet, beskæftigelse og lokaløkonomiske aktiviteter, sikkerheden etc.),

P.   der henviser til, at hensigtsmæssig fysisk planlægning kan fremme effektiv forvaltning,

Q.   der henviser til, at kendskab til projektledelse blandt de aktører, som er involveret i gennemførelsen af samhørighedspolitikken, er af afgørende betydning for forbedringen og udførelsen af forvaltningsarbejdet,

R.   der henviser til, at erfaringen fra de vellykkede forsøg med nye forvaltningspraksisser og partnerskaber bør udnyttes, herunder dem, der allerede er afprøvet med vellykkede resultater som led i programmerne under de europæiske fonde, såsom Leadermetoden og globaltilskud (jf. strukturfondsforordningens artikel 42 og 43),

S.   der henviser til, at passende kommunikationsstrukturer og -strategier på alle politik-, implementerings- og evalueringsstadier, der er udarbejdet i nært samarbejde med de regionale og lokale myndigheder, fremmer udbredelsen af information til alle dele af samfundet og derved gennemsigtighed, aktiv inddragelse og tilpasning,

Forvaltning og fællesskabsfonde

1.   anmoder medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder om fuldt ud at udnytte potentialet i de forskellige fællesskabsfonde (strukturfondene, rammeprogrammet for Det Europæiske Fællesskabs indsats inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne), der er beregnet til at fremme udviklingen af byer og regioner med det mål at gøre integreret finansiering nemmere;

2.   opfordrer de nationale, regionale og lokale myndigheder til at intensivere deres anvendelse af den integrerede tilgang inden for den nuværende programmeringsperiode;

3.   foreslår inden for rammerne af den fremtidige samhørighedspolitik at gøre den integrerede tilgang obligatorisk; mener, at dette princip bør gennemføres inden for en bestemt tidsramme;

4.   foreslår af forenklings- og effektiviseringsgrunde at undersøge muligheden for at sammenlægge de forskellige fællesskabsfonde, især Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne inden for den fremtidige samhørighedspolitik 2014-2020;

5.   bemærker, at gennemsigtige og klare procedurer spiller en rolle for god forvaltning og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med de regionale og lokale myndigheder, og under behørig hensyntagen til de potentielle modtageres forslag og udtalelser, straks og inden for et tidsrum fastsat af Kommissionen at tage skridt til at forenkle og rationalisere procedurerne og foretage en klar opdeling af ansvarsområderne vedrørende gennemførelsen af samhørighedspolitikken med det formål at reducere den bureaukratiske arbejdsbyrde for de involverede personer og organisationer;

6.   opfordrer Kommissionen til at fremme anvendelsen af artikel 56 i strukturfondsforordningen, som tillader naturalydelser til EU-medfinansierede projekter;

Forvaltning og partnerskab

7.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde og forelægge det en statusopgørelse over medlemsstaternes anvendelse af partnerskabsprincippet i forbindelse med udarbejdelsen af deres nationale strategiske referencerammer og operationelle programmer, og herunder opregne vellykkede og mislykkede forvaltningspraksisser, samt også især undersøge hvilket hensyn, der er blevet taget til de udtalelser og forslag, partnerne har forelagt i forbindelse med udarbejdelsen af de operationelle programmer;

8.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde en vejledning, der indeholder en klar definition og evalueringskriterier, og opstiller instrumenter, redskaber og god praksis, beregnet til at lette gennemførelsen af effektive partnerskaber, jvf. strukturfondsforordningens artikel 11, og i overensstemmelse med de enkelte medlemsstaters institutionelle rammer;

9.   konstaterer, at partnerskabsprocessen ikke kan fungere, hvis partnerne ikke har de nødvendige kompetencer og midler til rådighed, og anmoder forvaltningsmyndighederne om at bidrage til tilvejebringelsen af disse forudsætninger ved i overensstemmelse med strukturfondsforordningens artikel 11 rettidigt at forsyne partnerne med de samme oplysninger, som myndighederne har til deres rådighed, og bevilge passende finansielle midler til teknisk bistand, til gennemførelse af partnerskabsprincippet, f.eks. erhvervsuddannelse, opbygning af social kapital og professionalisering af deres partnerskabsaktiviteter;

10.   beklager, at der for den indeværende programmeringsperiode ikke er fastsat noget målbart minimumsbeløb fra strukturfondsmidlerne til gennemførelse af partnerskabsprincippet; opfordrer Kommissionen og Rådet til i fremtidig lovgivning at øremærke et målbart minimumsbeløb fra strukturfondsmidlerne til gennemførelse af partnerskabsprincippet;

11.   bemærker, at frivilligt arbejde spiller en vigtig rolle i partnerskabsprocessen, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte og fremme det værdifulde arbejde, frivillige udfører som led i denne proces, og sikre et styrket engagement fra befolkningens og græsrodsbevægelsernes side i det lokale demokrati inden for et partnerskab på flere niveauer;

12.   understreger forpligtelsen til at inddrage borgerne og organisationer, der repræsenterer civilsamfundet, i programmeringen, således at deres forslag afspejles, og understreger, at civilsamfundets deltagelse bidrager til at legitimere beslutningsprocessen; konstaterer, at offentlighedens deltagelse i den forberedende fase af de operationelle programmer for 2007–2013 ikke var så vellykket som forventet; opfordrer derfor Kommissionen til at fastlægge gode praksisser og fremme anvendelsen af dem med henblik på at forbedre borgernes deltagelse i den næste programmeringsperiode;

13.   anmoder forvaltningsmyndighederne om at informere partnerne om, hvordan og i hvilket omfang de forslag, de har fremsat på de forskellige stadier af programmeringsprocessen, tages i betragtning;

14.   erindrer om, at partnerskaber kan bidrage til øget effektivitet, legitimitet og gennemsigtighed i alle faser af programmeringen og gennemførelsen af strukturfondstiltag, og kan styrke engagementet i og ejerskabsfølelsen over for programmernes resultater; anmoder medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne om at sikre en bedre og tidligere integration af partnerne i alle faser af programmeringen af strukturfondene, for således at gøre bedre brug af deres erfaring og ekspertviden;

15.   opfordrer medlemsstaterne til at sikre et snævrere samarbejde mellem den offentlige og den private sektor gennem etableringen af offentlig-private partnerskaber til gennemførelse af strukturfinansieringen, idet de potentielle gevinster ved offentlig-private partnerskaber fortsat i vid udstrækning er underudnyttede;

16.   bemærker, at de nye medlemsstater ikke har overholdt partnerskabsprincippet fuldt ud, og at indførelsen af dette princip derfor kan styrkes gradvist;

17.   henstiller, at de kommende strukturfondsforordninger indeholder specifikke bestemmelser, der gør anvendelse af partnerskabsprincippet obligatorisk, under anvendelse af klare, verificerbare kriterier;

Forvaltning på flere niveauer

18.   opfordrer medlemsstaterne til snarest at formulere konkrete tiltag vedrørende første handlingsprogram til gennemførelse af EU's territoriale dagsorden, især inden for rammerne af aktion 3.1, med det sigte at forbedre forvaltningen på flere niveauer;

19.   foreslår, at den forvaltningsmæssige dimension indføjes i aktion 4.1 i handlingsprogrammet til gennemførelse af EU's territoriale dagsorden, som pålægger observationscentret for EU's fysiske og funktionelle udvikling (ORATE) at udvikle nye indikatorer for den territoriale samhørighed;

20.   mener, at god forvaltning på flere niveauer forudsætter en buttom-up-tilgang; opfordrer i denne forbindelse lokale og regionale myndigheder til at undersøge fremgangsmåder til intensivering af deres samarbejde med og kontakt til både de statslige myndigheder og Kommissionen, og anbefaler, at der afholdes regelmæssige møder mellem ledende tjenestemænd fra de nationale, regionale og lokale myndigheder;

21.   opfordrer medlemsstaterne til at decentralisere gennemførelsen af samhørighedspolitikken for dermed at tillade en velfungerende forvaltning på flere niveauer i henhold til partnerskabs- og subsidiaritetsprincippet, og opfordrer dem til at tage de nødvendige skridt vedrørende decentralisering;

22.   understreger, at den regionale og lokale administrative kapacitet såvel som dennes stabilitet og kontinuitet er en forudsætning for, at midlerne anvendes effektivt og med størst mulig virkning; opfordrer medlemsstaterne til at sikre passende administrative strukturer og menneskelig kapital, hvad angår ansættelse, aflønning, erhvervsuddannelse, ressourcer, procedurer, gennemsigtighed og tilgængelighed;

23.   opfordrer de nationale revisionsmyndigheder til at spille en større rolle i anvendelsen af kontrolmekanismerne med henblik på at sikre, at midlerne anvendes hensigtsmæssigt, og således påtage sig deres ansvar og spille en mere aktiv rolle;

24.   opfordrer medlemsstaterne til at uddelegere forvaltningen af strukturfondsmidlerne til de regionale og lokale myndigheder på aftalte vilkår og betingelser, som skal overholdes af de pågældende myndigheder, for således bedre at kunne inddrage dem via formaliserede samarbejdsstrukturer i udarbejdelsen og gennemførelsen af de operationelle programmer, eller som minimum tildele dem omfattende midler ved at gøre brug af de muligheder, de frembyder, der vil sætte disse myndigheder i stand til at indgå i forvaltningsmekanismerne på flere niveauer;

Forvaltning og den territoriale dimension

25.   kræver, at medlemsstaterne snarest muligt tilpasser deres nationale lovgivning til gennemførelsen af den europæiske gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), hvis de ikke allerede har gjort det;

26.   opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvilket NUTS-niveau der er mest hensigtsmæssigt, og på baggrund af indvundet erfaring at fastsætte inden for hvilket område gennemførelsen af en integreret politik for territorial udvikling har størst mulighed for at lykkes, især som grundlag for følgende projekter:

   - befolkningstætte områder med tilgængelig arbejdskraft, hvilket vil sige byer, forstæder og deres tilstødende landområder
   - områder, der fordrer en specifik, emneorienteret tilgang, såsom bjergområder, større skovområder, nationalparker, flodområder, kystområder, øer og områder med forringet miljøkvalitet til at udvikle tilgange baseret på områdets egenart;

Forvaltning og EU-institutionerne

27.   glæder sig over den øgede anerkendelse af regionale og lokale myndigheder og styrkelsen af subsidiaritetsprincippet i Lissabontraktaten, og opfordrer EU-institutionerne til allerede nu at begynde at overveje den konkrete betydning af denne udvikling;

28.   konstaterer, at Rådet ikke har nedsat en særskilt enhed til varetagelse af samhørighedspolitikken for at sikre strategisk sammenhæng på dette politikområde, der udgør EU's største udgiftspost, og kræver, at medlemsstaterne afholder særskilte samlinger i Rådet for ministrene med ansvar for samhørighedspolitikken;

29.   glæder sig over, at der inden for Kommissionen er oprettet grupper på tværs af tjenestegrenene, såsom gruppen for byer og gruppen for den integrerede tilgang, og opfordrer Kommissionen til at udbygge dette tværgående samarbejdstiltag og til at holde Parlamentet og Regionsudvalget løbende underrettet om udbyttet af disse gruppers arbejde;

30.   forpligter sig til at gennemgå anvendelsen af Parlamentets interne regler med henblik på at skabe tværgående samarbejde på de politikområder, der angår flere parlamentariske udvalg (midlertidige udvalg og andre), især hvad angår indsatsen hos Arbejdsgruppen om Reform af Parlamentet;

31.   opfordrer Udvalget for Regionaludvikling til at intensivere bestræbelserne på at udvikle en forvaltningspraksis, både i kvantitativ og kvalitativ henseende;

Redskaber til fremme af vellykket forvaltning og partnerskab

32.   opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte udviklingen af en politik for uddannelse i forvaltningspraksis og partnerskab med deltagelse af alle offentlige og private uddannelsesinstitutioner med henblik på at håndtere de udfordringer, EU står over for;

33.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre passende brug af fysisk planlægning for at fremme en afbalanceret regionaludvikling;

34.   opfordrer de folkevalgte repræsentanter og embedsmændene på nationalt, regionalt og lokalt plan samt de partnere, der er involveret i forvaltningen af de operationelle programmer under samhørighedspolitikken i henhold til strukturfondsforordningens artikel 11, til at anvende programmernes finansielle ressourcer til teknisk assistance til at opnå uddannelse i de forvaltningspraksisser, der vedrører disse programmer, især projektstyring; opfordrer desuden Kommissionen til at anmode medlemsstaterne om deltaljerede redegørelser for anvendelsen af hver deres specifikke, finansielle program;

35.   mener, at EU-netværkerne til udveksling af gode praksisser bør udvide deres tiltag til at omfatte forvaltningspraksis og partnerskab, lægge mere vægt på politiske og strategiske erfaringer, som er blevet opnået under de tidligere programrunder, og at der bør sikres offentlig adgang til erfaringsudveksling på alle EU-sprog for således at bidrage til den faktiske gennemførelse af disse praksisser;

36.   glæder sig over initiativet fra det franske EU-formandskab om at udarbejde et indeks over bæredygtige og solidariske byer, og kræver, at dette indeks inkluderer forvaltnings- og partnerskabsdimensionen;

37.   foreslår, at der for folkevalgte i regionale og lokale organer oprettes et program magen til Erasmus-programmet;

o
o   o

38.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik