Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2064(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0356/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0356/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2008 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0492

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 367kWORD 90k
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής
P6_TA(2008)0492A6-0356/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (2008/2064(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και κυρίως τα άρθρα της 158 και 159,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το άρθρο 15,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής(1) (στο εξής: "γενικός κανονισμός για τα διαρθρωτικά ταμεία") και ιδίως το άρθρο του 11, με τίτλο "εταιρική σχέση",

–   έχοντας υπόψη την Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη της Λειψίας για την ευρωπαϊκή αειφόρο πόλη καθώς και το πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή της Εδαφικής Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη του θεματικού τμήματος "Διαρθρωτικές πολιτικές και πολιτική συνοχής" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο "Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην περιφερειακή πολιτική",

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (COTER-IV-17) και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση (CESE 1177/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διερευνητική γνώμη της ΕΟΚΕ με τίτλο "Προς μια ισορροπημένη ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος: προκλήσεις και ευκαιρίες" (CESE 737/2008),

–   έχοντας υπόψη τον "Πρακτικό Οδηγό σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας" της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος URBACT (2007-2013), ευρωπαϊκού προγράμματος που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων και ιδίως μεταξύ των επτά νέων θεματικών δικτύων που αφορούν τη διακυβέρνηση,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0356/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμφέρον και η ευημερία των πολιτών βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, και ότι ένα βελτιωμένο επίπεδο διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης, το οποίο θα στοχεύει στην εδραίωση ενός βελτιωμένου επιπέδου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων αρχών, θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών της Ένωσης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές λύσεις που οι συμπολίτες μας αναμένουν στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών (δημόσιες μεταφορές, πόσιμο νερό, κοινωνική στέγαση και δημόσια εκπαίδευση) προϋποθέτουν ορθή διακυβέρνηση σε επίπεδο δύο συμπληρωματικών συστημάτων: αφενός, ενός θεσμικού συστήματος που προβλέπει την κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων μεταξύ του κράτους και των περιφερειακών και τοπικών αρχών· αφετέρου, ενός συστήματος εταιρικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο θέμα σε έναν καθορισμένο χώρο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να επιστηθεί η προσοχή στον ορισμό της "εταιρικής σχέσης", όπως αυτός περιλαμβάνεται στον γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία, βάσει του οποίου κάθε κράτος μέλος διοργανώνει εταιρική σχέση με τις αρχές και τους φορείς όπως:

   α) τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις αρχές αστικών περιοχών και άλλες δημόσιες αρχές·
   β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους·
   γ) οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο φορέα που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και φορείς αρμόδιους για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές κοινότητες και ομάδες μπορεί να αποφέρει οφέλη και να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής μέσω ενισχυμένης νομιμότητας, εγγυημένης διαφάνειας και καλύτερης απορρόφησης των πόρων, και ότι θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί στη βάση της αξίας που αντιπροσωπεύει για την κοινωνία και τους πολίτες,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των διαφόρων εταίρων στη χάραξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων θα διασφαλίσει την παραγωγή ενός εγγράφου το οποίο θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης περιοχής και θα ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις στην περιοχή αυτή,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ενισχυμένη εταιρική σχέση με πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, καθώς και με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, μπορεί να αποβεί επωφελής για τις στρατηγικές που εντάσσονται στο πλαίσιο της ατζέντας της Λισαβόνας, και για πολιτικές της ΕΕ που ασχολούνται με έρευνα και καινοτομία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό κεφάλαιο με τη μορφή του ενεργού εθελοντισμού συνδέεται αναμφισβήτητα με την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και συνιστά σημαντικό παράγοντα για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτενής συμμετοχή των εταίρων που αναφέρεται στο γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία και μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση των προγραμμάτων και των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής θα συμβάλει σε μια αποτελεσματικότερη πολιτική συνοχής και θα ενισχύσει τη θετική τους επίδραση,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει όχι μόνο να συνυπολογίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της εδαφικής ανάπτυξης, αλλά επιπλέον να συμβάλλει στον συντονισμό των συμφερόντων των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τοπικές και περιφερειακές προκλήσεις,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας καλύτερος συντονισμός των διαφόρων δημόσιων πολιτικών σε όλα τα εμπλεκόμενα διοικητικά επίπεδα και μια επιτυχημένη διακυβέρνηση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της ολοκληρωμένης προσέγγισης έχει αναδειχθεί πλέον σε αναγκαιότητα και ότι πρέπει να τεθεί σε ουσιαστική εφαρμογή στην πράξη,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι οι διαρθρωτικές πολιτικές αποτέλεσαν το δεύτερο σημαντικότερο σκέλος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 και αποτελούν τις μείζονος σημασίας πολιτικές της Ένωσης για την περίοδο 2007-2013,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να οργανωθεί μια αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη λειτουργία για όλους τους φορείς μεταξύ των διαφόρων αρχών, και δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, χωρίς υποχρεωτικά να εκχωρηθούν νομικές αρμοδιότητες ούτε να συσταθούν νέοι οργανισμοί αλλά καθιστώντας κάθε οργανισμό πιο αποτελεσματικό χάρη στη συνεργασία του με τους υπολοίπους,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξετασθεί η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών όσο το δυνατό νωρίτερα στις διαπραγματεύσεις για την κοινοτική νομοθεσία και ιδίως στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο κανονιστικό πακέτο για την πολιτική συνοχής,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια των ζωνών "έλξης" για τη διαβίωση και την απασχόληση συνεπάγεται ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάλληλη εδαφική μονάδα για τον χειρισμό καίριων ζητημάτων που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών (μεταφορές, δημόσιες υπηρεσίες, ποιότητα ζωής, απασχόληση και τοπικές οικονομικές δραστηριότητες, ασφάλεια κλπ.),

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική διακυβέρνηση μπορεί να διευκολυνθεί μέσω της χρήσης κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση των αρχών της διαχείρισης έργου από τους εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής είναι παράγοντας-κλειδί για τη βελτίωση και διευκόλυνση της διακυβέρνησης,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι επιτυχημένες πρακτικές των νέων μεθόδων διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ήδη δοκιμασθεί με επιτυχία σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, όπως η μέθοδος LEADER και η συνολική επιχορήγηση (σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία),

ΙΘ.   εκτιμώντας ότι κατάλληλες διαρθρώσεις και στρατηγικές επικοινωνίας σε όλα τα στάδια (απόφαση, εφαρμογή, αξιολόγηση), που έχουν σχεδιασθεί σε στενή συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, ευνοώντας τη διάδοση της πληροφορίας σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, ενθαρρύνουν τη διαφάνεια, τη συμμετοχή όλων και την ανάπτυξη αισθήματος ίδιας ευθύνης,

Διακυβέρνηση και κοινοτικά κονδύλια

1.   ζητεί από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των διαφόρων κοινοτικών ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία, κοινοτικό πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης, και Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) των οποίων σκοπός είναι να προωθήσουν την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη με στόχο τη διευκόλυνση της ολοκληρωμένης χρηματοδότησης·

2.   καλεί τις εθνικές περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενισχύσουν τη χρήση της ολοκληρωμένης προσέγγισης κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·

3.   προτείνει, στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, να καταστεί υποχρεωτική η ολοκληρωμένη προσέγγιση· θεωρεί ότι η εφαρμογή της αρχής αυτής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος·

4.   προτείνει, για λόγους απλούστευσης και αποτελεσματικότητας, να γίνει μελέτη όσον αφορά τη σκοπιμότητα της συγχώνευσης των διαφόρων κοινοτικών ταμείων, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής, και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2013·

5.   σημειώνει ότι διαφανείς και σαφείς διαδικασίες είναι παράγοντες καλής διακυβέρνησης και για το λόγο αυτό καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων, να εξετάσουν αμέσως - βάσει σταθερού χρονοδιαγράμματος που θα καθορισθεί από την Επιτροπή - πώς θα απλουστευθούν και θα εξορθολογισθούν οι διαδικασίες και πώς θα κατανεμηθούν σαφέστερα οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής προκειμένου να ελαττωθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος των φυσικών προσώπων και φορέων που εμπλέκονται·

6.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την προσφυγή στο άρθρο 56 του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία, που επιτρέπει τις εισφορές σε είδος για τα σχέδια που συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση·

Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση

7.   καλεί την Επιτροπή να προβεί και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απολογισμό της εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εκπόνησης των Εθνικών Στρατηγικών Πλαισίων Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αναδεικνύοντας τους παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας της διακυβέρνησης, ερευνώντας ιδίως εάν οι γνωμοδοτήσεις και υποδείξεις των εταίρων ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

8.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έναν οδηγό που περιλαμβάνει σαφή ορισμό και κριτήρια αξιολόγησης καθώς και τη θέσπιση μέσων, εργαλείων και ορθών πρακτικών (μεταξύ άλλων για την επιλογή εταίρων) σχεδιασμένων για τη διευκόλυνση της εφαρμογής αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων σε συμφωνία με το άρθρο 11 του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία με σεβασμό στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους·

9.   διαπιστώνει ότι η διαδικασία της σύναψης εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει την ύπαρξη εταίρων που να διαθέτουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες και τους αναγκαίους πόρους και συνεπώς ζητεί από τις διαχειριστικές αρχές να συμβάλουν στην ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων παρέχοντας εγκαίρως στους εταίρους, σύμφωνα με το άρθρο 11 του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία, την ίδια πληροφόρηση που παρέχεται στις αρχές και θέτοντας στη διάθεσή τους ένα σαφώς καθορισμένο ποσό από τους πόρους τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης παραδείγματος χάριν για την κατάρτιση, την οικοδόμηση κοινωνικού κεφαλαίου και την επαγγελματικοποίηση των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης·

10.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο δεν καθορίστηκε μετρήσιμο ελάχιστο ποσό των Διαρθρωτικών Ταμείων για την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καθορίσουν σε μελλοντική νομοθεσία ελάχιστο μετρήσιμο ποσό των Διαρθρωτικών Ταμείων για την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης·

11.   σημειώνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στη διαδικασία εταιρικής σχέσης και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν το αξιόλογο έργο που επιτελούν οι εθελοντές συνεισφέροντας σ' αυτή τη διαδικασία και την εντονότερη συμμετοχή ατόμων και βασικών οργανώσεων στη δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης εταιρικής σχέσης·

12.   υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης με το ευρύ κοινό και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τον προγραμματισμό με στόχο να αντικατοπτρίζονται οι προτάσεις τους και τονίζει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών συμβάλλει στη νομιμοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, σημειώνει δε ότι οι προσπάθειες για τη συμμετοχή των πολιτών στις προετοιμασίες για τα επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο 2007-2013 δεν ήταν τόσο επιτυχείς όσο αναμενόταν· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές και να διευκολύνει την εφαρμογή τους προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή των πολιτών ενόψει της επόμενης περιόδου προγραμματισμού·

13.   επιβάλλει στις διαχειριστικές αρχές να ενημερώσουν τους εταίρους σχετικά με τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις που έγιναν από τους ίδιους κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων·

14.   υπενθυμίζει ότι η εταιρική σχέση μπορεί να συμβάλλει στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, νομιμότητα και διαφάνεια σε όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και της υλοποίησης των Διαρθρωτικών Ταμείων, και μπορεί να διευρύνει τη δέσμευση και το αίσθημα ίδιας ευθύνης όσον αφορά τα αποτελέσματα του προγράμματος· καλεί για το λόγο αυτό τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές να προκαλέσουν τη στενότερη συμμετοχή των εταίρων σε ένα αρχικό στάδιο κάθε φάσης του προγραμματισμού του Διαρθρωτικού Ταμείου και στην εφαρμογή προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα η εμπειρία και οι γνώσεις τους·

15.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη στενότερη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μέσω της εδραίωσης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να υλοποιηθεί η διαρθρωτική χρηματοδότηση, δεδομένου ότι τα δυνητικά οφέλη που απορρέουν από τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητα·

16.   σημειώνει ότι τα νέα κράτη μέλη δεν συμμορφώθηκαν πλήρως με την αρχή της εταιρικής σχέσης και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να ενισχυθεί σταδιακά η εισαγωγή της·

17.   ζητεί οι επόμενοι κανονισμοί για τα Διαρθρωτικά Ταμεία να περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις που θα καθιστούν την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης νομικά δεσμευτική, με σαφώς επαληθεύσιμα κριτήρια·

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

18.   καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν όσο το δυνατό συντομότερα τις συγκεκριμένες δράσεις του πρώτου προγράμματος δράσης για την εφαρμογή της Εδαφικής Ατζέντας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδίως στο πλαίσιο της γραμμής της 3.1. προκειμένου να ενισχυθεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση·

19.   προτείνει τη συμπερίληψη της διάστασης της διακυβέρνησης στο πλαίσιο της γραμμής 4.1 του πρώτου προγράμματος δράσης για την εφαρμογή της Εδαφικής Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της οποίας ζητείται από το Δικτυακό Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας (ORATE) να αναπτύξει νέους δείκτες για την εδαφική συνοχή·

20.   είναι της άποψης ότι η επιτυχημένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω'· καλεί στο πλαίσιο αυτό τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να διερευνήσουν μέσα για την ενίσχυση της συνεργασίας τους και της επικοινωνίας με τις εθνικές κυβερνήσεις καθώς και με την Επιτροπή και συνιστά τη διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών·

21.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αποκεντρώσουν την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής ώστε να καταστεί δυνατή η καλή λειτουργία του συστήματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με παράλληλη τήρηση της αρχής της εταιρικής σχέσης και της αρχής της επικουρικότητας και τα καλεί να λάβουν τα αναγκαία νομοθετικά και δημοσιονομικά μέτρα για την εν λόγω αποκέντρωση·

22.   υπογραμμίζει ότι οι περιφερειακές και τοπικές διοικητικές δυνατότητες καθώς και η σταθερότητα και η συνέχειά τους αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων και τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου τους· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς διοικητικές δομές και ανθρώπινο κεφάλαιο όσον αφορά τη στελέχωση, τις αποδοχές, την κατάρτιση, τους πόρους, τις διαδικασίες, τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα·

23.   ζητεί από τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στους μηχανισμούς ελέγχου, να διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια δαπανώνται ορθώς, προκειμένου τα εν λόγω ελεγκτικά συνέδρια να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο·

24.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναθέσουν την ευθύνη της διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων σε περιφερειακές και τοπικές αρχές στη βάση συμπεφωνημένων όρων και κριτηρίων που πρέπει να τηρούν οι εν λόγω αρχές ώστε να εξασφαλισθεί η ενεργότερη συμμετοχή τους μέσω επίσημων συντονιστικών δομών στο έργο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων ή τουλάχιστον να τους διαθέσουν συνολικές επιχορηγήσεις με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους που θα επιτρέψουν στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενταχθούν πλήρως στο μηχανισμό της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

Διακυβέρνηση και εδαφική διάσταση

25.   ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη προσαρμόσει την εθνική τους νομοθεσία κατά τρόπο που επιτρέπει την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) να το πράξουν όσο το δυνατόν συντομότερα·

26.   ζητεί από την Επιτροπή να επισημάνει, κατά την εξέταση του πλέον κατάλληλου επιπέδου ΝUTS την περιοχή στην οποία με βάση την κτηθείσα εμπειρία, μπορεί να εφαρμοσθεί καλύτερα μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ανάπτυξη εδαφικών μονάδων που θα αποτελέσει το υπόβαθρο των ακόλουθων σχεδίων και ειδικότερα:

   στην κλίμακα των ζωνών "έλξης" για τη διαβίωση και την απασχόληση, ήτοι των πόλεων και της γύρω υπαίθρου,
   στην κλίμακα των περιοχών που απαιτούν ειδικές θεματικές προσεγγίσεις όπως οι οροσειρές, εκτεταμένες δασώδεις περιοχές, εθνικοί δρυμοί, οι λεκάνες απορροής ποταμών, οι παράκτιες περιοχές, νησιωτικές περιφέρειες και περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές για την ανάπτυξη προσεγγίσεων βάσει του τόπου·

Διακυβέρνηση και θεσμικά όργανα της Ένωσης

27.   χαιρετίζει την αυξημένη αναγνώριση των περιφερειακών και τοπικών αρχών και την ενίσχυση της αρχής της επικουρικότητας στη Συνθήκη της Λισαβόνας και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν ήδη από τώρα τις πρακτικές συνέπειες αυτών των εξελίξεων·

28.   διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει στους κόλπους του Συμβουλίου κάποιο σώμα που να ασχολείται ειδικά με την πολιτική συνοχής ώστε να διασφαλίζεται η στρατηγική παρακολούθηση αυτής της πολιτικής η οποία αποτελεί και την πρώτη θέση του προϋπολογισμού της Ένωσης, και ζητεί από τα κράτη μέλη να προβλέψουν στους κόλπους του Συμβουλίου ειδικές συνεδριάσεις των υπουργών που είναι αρμόδιοι για την πολιτική συνοχής·

29.   χαιρετίζει τη δημιουργία διυπηρεσιακών ομάδων στην Επιτροπή όπως αυτές για την αστική πολιτική και την ολοκληρωμένη προσέγγιση· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω αυτήν τη διατομεακή προσέγγιση και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών των ομάδων·

30.   δεσμεύεται να μελετήσει την προσαρμογή του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να καταστεί δυνατή η διατομεακή προσέγγιση θεμάτων που αφορούν πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές (προσωρινές ομάδες ή άλλου τύπου), ιδίως στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση·

31.   καλεί την Επιτροπή των Περιφερειών να ενισχύσει τις δράσεις της για την ανάπτυξη των πρακτικών διακυβέρνησης τόσο από ποσοτικής όσο και από ποιοτικής άποψης·

Μέσα προώθησης της επιτυχημένης διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης

32.   ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης, σε συνεργασία με το σύνολο των οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημόσιων και ιδιωτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες κοινοτικές προκλήσεις·

33.   καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με ορθό τρόπο τον χωροταξικό σχεδιασμό προκειμένου να συμβάλουν στη διευκόλυνση της ισορροπημένης περιφερειακής ανάπτυξης·

34.   καλεί τους αιρετούς εκπροσώπους και τους υπαλλήλους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων και εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 11 του γενικού Κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία να χρησιμοποιήσουν τους χρηματοδοτικούς πόρους της τεχνικής βοήθειας αυτών των προγραμμάτων για την εκπαίδευσή τους σε θέματα διακυβέρνησης ειδικά για αυτά τα προγράμματα και, πιο συγκεκριμένα, για την εκμάθηση των μεθόδων διαχείρισης σχεδίων· καλεί επίσης την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να λογοδοτήσουν λεπτομερώς όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο έκαναν χρήση των ειδικών χρηματοδοτικών τους προγραμμάτων·

35.   εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα ανταλλαγής ορθών πρακτικών θα πρέπει να διευρύνουν τις δράσεις τους στον τομέα της διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης, να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα πολιτικά και στρατηγικά διδάγματα των προηγούμενων κύκλων προγραμμάτων και να διασφαλίζουν δημόσια πρόσβαση στην ανταλλαγή εμπειριών σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στη διασφάλιση της πραγματικής εφαρμογής των ορθών πρακτικών·

36.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας της Ένωσης για την εκπόνηση ενός πλαισίου αναφοράς για τη βιώσιμη και αλληλέγγυα πόλη και ζητεί να συμπεριληφθεί σε αυτό η διάσταση της διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης·

37.   προτείνει τη δημιουργία ενός προγράμματος ανάλογου με το πρόγραμμα ERASMUS για τους αιρετούς εκπροσώπους της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης·

o
o   o

38.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου