Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2046(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0363/2008

Predkladané texty :

A6-0363/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 21/10/2008 - 8.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0494

Prijaté texty
PDF 373kWORD 81k
Utorok, 21. októbra 2008 - Štrasburg
Monitorovanie uplatňovania práva Spoločenstva
P6_TA(2008)0494A6-0363/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2008 o 24. výročnej správe Komisie o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva (2008/2046(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na 24. výročnú správu Komisie zo 17. júla 2007 o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva (2006) (KOM(2007)0398),

–   so zreteľom na pracovné dokumenty útvarov Komisie SEK(2007)0975 a SEK(2007)0976,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. septembra 2007 s názvom Európa výsledkov – uplatňovanie práva Spoločenstva (KOM(2007)0502),

–   so zreteľom na smernicu Rady 86/378/EHS z 24. júla 1986 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia(1),

–   so zreteľom na smernicu Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke, uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC(2),

–   so zreteľom na smernicu Rady 96/97/ES z 20. decembra 1996, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 86/378/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia(3),

–   so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod(4),

–   so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(5),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky(6),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov(7),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 21. februára 2008 o kontrole uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v roku 2005 - 23. výročná správa(8),

–   so zreteľom na články 45 a 112 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0363/2008),

A.   keďže účinnosť politík EÚ vo veľkej miere závisí od ich vykonávania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni; keďže dodržiavanie právnych predpisov Spoločenstva členskými štátmi sa musí dôkladne kontrolovať a monitorovať, aby sa zabezpečil ich požadovaný pozitívny vplyv na každodenný život občanov,

B.   keďže skutočné monitorovanie uplatňovania práva Spoločenstva nepozostáva len z hodnotenia transpozície v kvantitatívnom vyjadrení, ale tiež z hodnotenia kvality transpozície a postupov prijatých pri uplatňovaní práva Spoločenstva v členských štátoch,

C.   keďže v predchádzajúcich rokoch celkový počet konaní o porušení právnych predpisov iniciovaných Komisiou stále rástol, pričom v roku 2005 dosiahol 2 653 zistených porušení, a v roku 2006 mierne poklesol na 2 518 porušení; keďže sa zdá, že pristúpenie 10 nových členských štátov nemalo žiadny vplyv na množstvo zaregistrovaných porušení práva,

D.   keďže počet konaní začatých v roku 2006 za nesplnenie oznamovacej povinnosti v súvislosti s transpozičnými opatreniami v rámci EÚ-25 poklesol o 16 % v porovnaní s rokom 2005, konkrétne z 1 079 na 904 prípadov, vďaka zníženiu množstva smerníc s lehotou transpozície na daný rok zo 123 v roku 2005 na 108 v roku 2006 a pohotovejšej notifikácii zo strany členských štátov,

E.   keďže podľa štatistiky za rok 2006, na ktorú sa odvoláva Komisia, sa súdy v mnohých členských štátoch zdráhajú využívať postup predbežných nálezov, stanovený v článku 234 Zmluvy o ES; keďže dôvodom môže byť stále nedostatočné ovládanie práva Spoločenstva,

F.   keďže podľa zásady rovnosti pred zákonom by mali mať občania EÚ rovnaké podmienky nielen vo vzťahu k právnym predpisom EÚ, ale aj vo vzťahu k transpozičným vnútroštátnym právnym prepisom; keďže by bolo preto vhodné, aby v súvislosti s uplynutím lehoty na transpozíciu určitej európskej právnej normy členské štáty okrem výslovného odkazu v transpozičných opatreniach oznámili aj v ich zbierkach zákonov, ktorými vnútroštátnymi ustanoveniami sa uplatňuje predmetná právna norma a ktoré vnútroštátne orgány sú zodpovedné za uplatňovanie týchto ustanovení,

G.   keďže sťažnosti občanov nemajú pri budovaní "Európy občanov" len symbolický charakter, ale predstavujú merateľný a účinný nástroj na monitorovanie uplatňovania práva Spoločenstva,

H.   keďže petície Európskemu parlamentu sú cenným prostriedkom na odhaľovanie porušovania práva Spoločenstva v členských štátoch a keďže v posledných rokoch počet petícií výrazne vzrástol, pričom v roku 2006 ich bolo podaných približne 1 000,

I.   keďže najčastejším predmetom petícií býva uznanie dosiahnutého vzdelania a odbornej kvalifikácie, zdaňovanie, právo na slobodu pohybu na území členských štátov a otázky týkajúce sa diskriminácie,

J.   keďže počet sťažností podaných Európskemu ombudsmanovi sa v roku 2006 ustálil na počte 3 830; keďže 75 % prijatých sťažností nepatrilo do právomoci ombudsmana, ale do pôsobnosti národných alebo regionálnych orgánov členských štátov, a keďže 70 % vyšetrovaní začatých ombudsmanom sa podobne ako v minulých rokoch týkalo Komisie,

K.   keďže zásada nediskriminácie je jedným z oporných bodov európskeho integračného procesu a priamo súvisí s fungovaním vnútorného trhu, najmä so zásadou slobodného pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu, a keďže táto zásada zaručuje rovnaké práva a príležitostí pre všetkých občanov EÚ,

L.   keďže občianstvo EÚ stanovené Maastrichtskou zmluvou zaručuje občanom právo slobodne sa pohybovať na území členských štátov, ako aj ďalšie politické práva, a keďže inštitúcie EÚ sú garantmi týchto práv,

M.   keďže lehota na transpozíciu smernice 2004/38/ES, ktorá sa týka práva všetkých občanov na slobodu pohybu a pobytu na území EÚ, sa stanovila na 30. apríla 2006,

N.   keďže študenti sa naďalej stretávajú s problémami pri uplatňovaní slobody pohybu alebo získaní prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu v iných členských štátoch, a to v podobe administratívnych prekážok alebo systémov kvót (ktoré diskriminujú cudzích štátnych príslušníkov hlásiacich sa na univerzity), a keďže EÚ môže zasiahnuť iba v prípadoch diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti,

O.   keďže článok 39 Zmluvy o ES stanovuje, že voľný pohyb pracovníkov zahŕňa zrušenie akejkoľvek diskriminácie pracovníkov z iných členských štátov, pokiaľ ide o zamestnanie, odmeňovanie a ďalšie pracovné podmienky a podmienky zamestnania, a keďže sekundárne právne predpisy Spoločenstva obsahujú celý súbor ustanovení zameraných na účinný boj proti tomuto druhu diskriminácie,

P.   keďže existuje priama súvislosť medzi mierou, do akej členský štát vykonáva právo Spoločenstva, vrátane oblasti ochrany životného prostredia, a spôsobilosťou členského štátu čerpať finančné prostriedky určené na nevyhnutné projekty v oblasti investícií, infraštruktúry a modernizácie,

Výročná správa za rok 2006 a opatrenia prijaté v súvislosti s uznesením Európskeho parlamentu z 21. februára 2008

1.   víta uvedené vyššie oznámenie Komisie z 5. septembra 2007 a záväzok Komisie zlepšiť súčasné pracovné metódy s cieľom uprednostniť a urýchliť uplatňovanie a riadenie existujúcich postupov; zdôrazňuje však, že Komisia zatiaľ nereagovala a neprijala opatrenia v nadväznosti na uvedené uznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 2008, v ktorom žiada Komisiu o poskytnutie podrobných informácií o rôznych aspektoch uplatňovania práva Spoločenstva, a osobitne poukazuje vypracovanie uvedenej novej pracovnej metódy;

2.   vážne sa obáva, že nová pracovná metóda, ktorá počíta s postúpením sťažností predložených Komisii príslušnému členskému štátu (zodpovednému v prvom rade za nesprávne uplatňovanie práva Spoločenstva), môže spôsobiť zníženie miery inštitucionálnej zodpovednosti Komisie ako "strážkyne zmlúv", ktorá v súlade s článkom 211 Zmluvy o ES zabezpečuje uplatňovanie práva Spoločenstva; konštatuje, že Komisia je v konečnom dôsledku často jediným orgánom, na ktorý sa občania môžu obrátiť so svojimi sťažnosťami na nesprávne uplatňovanie práva Spoločenstva; naliehavo žiada Komisiu, aby mu do novembra 2008 predložila prvú správu o uplatňovaných postupoch a dosiahnutých výsledkoch počas šiestich mesiacov pilotného projektu, ktorý sa začal 15. apríla 2008 a ktorého sa zúčastňuje 15 členských štátov;

3.   zdôrazňuje, že podľa článku 211 Zmluvy o ES je Komisia inštitúciou zodpovednou za zabezpečenie uplatňovania ustanovení zmluvy a opatrení, ktoré v súlade s ňou prijali inštitúcie, a podľa článku 226 tejto zmluvy má právomoc zakročiť proti každému členskému štátu, ktorý nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy;

4.   vyzýva Komisiu, aby v širokej miere uplatňovala zásadu, podľa ktorej sa všetka korešpondencia, ktorá môže obsahovať sťažnosť na porušovanie práva Spoločenstva, musí zaznamenať ako sťažnosť, okrem prípadu, keď sa na ňu vzťahujú na mimoriadne okolnosti uvedené v bode 3 prílohy k oznámeniu Komisie z 20. marca 2002 o vzťahoch so sťažovateľom v oblasti porušovania práva Spoločenstva (KOM(2002)0141); žiada Komisiu, aby ho podrobne informovala o tom, ako sa dodržiava táto zásada; naliehavo vyzýva Komisiu, aby ho informovala a konzultovala s ním s akékoľvek zmeny mimoriadnych kritérií, na základe ktorých nie je nutné sťažnosti zaznamenávať;

5.   konštatuje, že hlavnými problémami spojenými s postupom porušenia sú dĺžka trvania (v priemere 20,5 mesiaca od zaregistrovania prípadu v rámci stanovenej lehoty do zaslania návrhu na začatie konania Súdneho dvora podľa článku 226 Zmluvy o ES), ako aj nedostatočné využívanie článku 228; žiada Komisiu, aby vyvinula všetko úsilie na skrátenie relatívne dlhej doby spracovania sťažností alebo petícií a aby našla praktické riešenie uvedených problémov tým, že pri predložení prípadu rozhodne, či by nebolo vhodnejšie uplatniť alternatívne metódy, ako napr. SOLVIT, ktorá sa ešte stále nedostatočne propaguje;

6.   konštatuje významné zvýšenie prípadov porušení spojených s pretrvávajúcim nevykonávaním rozsudkov Súdneho dvora monitorovaných v roku 2006 a zdôrazňuje dva prípady, v ktorých boli členským štátom uložené sankcie; žiada Komisiu, aby dôraznejšie uplatňovala článok 228 Zmluvy o ES, a tak zabezpečila náležité vykonávanie rozsudkov Súdneho dvora;

7.   vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s pretrvávajúcim problémom členských štátov, ktoré nedodržiavajú lehoty na transpozíciu smerníc, poskytla zoznam smerníc s najnižšou mierou vykonania spolu s podrobnosťami o pravdepodobných príčinách;

8.   víta úsilie niektorých generálnych riaditeľstiev Komisie, predovšetkým GR pre životné prostredie, o zlepšenie kontrol zhody príslušných smerníc, pričom vyjadruje nespokojnosť s odpoveďami Komisie, pokiaľ ide o dôverný charakter štúdií o zhode; opäť vyzýva Komisiu, aby na svojej internetovej stránke zverejnila štúdie, vypracované na žiadosť jednotlivých generálnych riaditeľstiev, o posúdení zhody vnútroštátnych vykonávacích opatrení s právnymi predpismi Spoločenstva;

9.   upriamuje pozornosť na nedostatočnú mieru spolupráce vnútroštátnych súdov so Súdnym dvorom vo väčšine členských štátov, ktoré sa stále zdráhajú uplatňovať zásadu nadradenosti práva Spoločenstva; navyše poukazuje na dôležitú úlohu postupu predbežných nálezov v rámci riadneho uplatňovania práva Spoločenstva;

10.   v tejto súvislosti podporuje úsilie Komisie o vytýčenie oblastí, v rámci ktorých by mala význam dodatočná odborná príprava v oblasti práva Spoločenstva pre vnútroštátnych sudcov, právnické povolania a štátnych zamestnancov;

Medziinštitucionálna spolupráca

11.   vyjadruje presvedčenie, že dohody o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva a úzka spolupráca Komisie, Rady, Európskeho ombudsmana a príslušných výborov Európskeho parlamentu majú zásadný význam pre zabezpečenie účinného zásahu vo všetkých prípadoch, v ktorých navrhovateľ podáva oprávnenú sťažnosť na porušenie práva Spoločenstva;

12.   zdôrazňuje, že napriek tomu, že iba málo petícií odhalí skutočné porušovanie práva Spoločenstva (v roku 2006 to boli štyri), sú nenahraditeľným zdrojom informácií o základných požiadavkách európskych občanov a Komisia by ich mala používať ako ukazovateľ v súvislosti s legislatívnymi opatreniami;

13.   zdôrazňuje potrebu lepšieho informovania občanov, aby tak záujemcovia o podanie sťažnosti mohli byť nasmerovaní k orgánu, ktorý je najspôsobilejší na riešenie danej otázky na vnútroštátnej úrovni alebo úrovni Spoločenstva; verí, že kultúra dobrej správy a služieb by mala byť podporovaná v rámci inštitúcií EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa s občanmi riadne zaobchádzalo a umožnilo sa im naplno využívať svoje práva;

14.   navrhuje, aby sa Komisia i naďalej zaoberala možnosťou vyzvať svoje zastúpenia v členských štátoch, aby priamo na mieste pozorovali a monitorovali uplatňovanie predpisov;

15.   zdôrazňuje, že je potrebné venovať sa myšlienke, ktorá už bola predmetom diskusií, vytvoriť spoločné prístupové miesto pre všetky sťažnosti a problémy občanov týkajúce sa monitorovania uplatňovania práva Spoločenstva, keďže občania majú v súčasnosti k dispozícii príliš veľa možností (petície, sťažnosti, ombudsman, SOLVIT, atď.) a určitá forma centralizovaného signalizačného systému by preto mohla priniesť konkrétnejšie a včasnejšie výsledky;

16.   víta skutočnosť, že výročné správy Komisie o uplatňovaní práva Spoločenstva obsahujú prílohy, ktoré rozvádzajú informácie uvedené v týchto správach a dopĺňajú základnú štatistiku;

17.   uznáva, že stále výbory Európskeho parlamentu by mali zohrávať oveľa aktívnejšiu úlohu pri monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva; je presvedčený o tom, že výborom by mala byť poskytnutá dostatočná administratívna podpora, aby mohli efektívne plniť túto úlohu; žiada pracovnú skupinu pre parlamentnú reformu, Výbor pre rozpočet a ostatné príslušné orgány Európskeho parlamentu, aby posúdili možnosť zriadiť v rámci sekretariátu každého výboru osobitnú pracovnú skupinu, ktorá by zabezpečovala priebežné a účinné monitorovanie uplatňovania práva Spoločenstva;

Spolupráca Európskeho parlamentu s národnými parlamentmi

18.   požaduje užšiu spoluprácu Európskeho parlamentu s národnými parlamentmi s cieľom podporovať a zvyšovať účinné monitorovanie uplatňovania práva Spoločenstva na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni; domnieva sa, že národné parlamenty zohrávajú významnú úlohu pri monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva, a tým prispievajú k posilňovaniu demokratickej legitimity EÚ a približujú ju k občanom;

19.   pripomína, že podľa protokolu o úlohe národných parlamentov v EÚ, priloženého k Amsterdamskej zmluve, by mali byť politiky súvisiace s priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti predmetom osobitného záväzku národných parlamentov a Konferencie výborov pre európske záležitosti (COSAC); má za to, že tento záväzok by sa mal týkať tak rozhodovacej fázy, ako aj fázy vykonávania právnych predpisov EÚ, aby sa európskym a národným zákonodarcom umožnilo prijať potrebné úpravy a revízie v odvetviach, ktoré spadajú a budú i naďalej spadať do oblasti spoločných právomocí; vyzýva preto príslušné parlamentné výbory na vnútroštátnej a európskej úrovni, aby medzi sebou nadviazali trvalý kontakt v súvislosti s konkrétnymi právnymi predpismi, pričom by zdieľali všetky užitočné informácie a zvýšili tak transparentnosť a účinnosť legislatívneho procesu na európskej aj vnútroštátnej úrovni; je priaznivo naklonený usporiadaniu osobitných stretnutí európskych zákonodarcov, akým bolo nedávne stretnutie zo 6. apríla 2008 so zástupcami národných parlamentov pri príležitosti revízie rámcového rozhodnutia o boji proti terorizmu, ktoré umožnilo zhodnotiť nielen problémy týkajúce sa vykonávania platných právnych predpisov EÚ, ale aj náležitosť návrhov zmien, ktoré skúma Rada;

20.   poukazuje na to, že mechanizmy monitorovania dodržiavania zásady subsidiarity stanovené v Lisabonskej zmluve by národným parlamentom zabezpečili podstatne výraznejšie postavenie v rámci tvorby práva Spoločenstva;

Boj proti diskriminácii v EÚ

21.   poukazuje na to, že koncepcia občianstva výrazne rozširuje rozsah zásady nediskriminácie;

22.   všíma si nedávny nárast rozsudkov Súdneho dvora, vychádzajúcich z koncepcie občianstva EÚ a týkajúcich sa práva na slobodu pohybu, podľa ktorých členský štát nemôže znevýhodňovať svojho občana, ktorý využil právo presídliť sa a bývať v inom členskom štáte, voči ostatným občanom, ktorí tak neurobili;

23.   vyzýva členské štáty, aby dodržiavali práva vyplývajúce z občianstva EÚ vrátane práva voliť a kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu, čo má osobitný význam pred blížiacimi sa voľbami v roku 2009;

24.   všíma si, že Európsky parlament dostáva petície, v ktorých sú sťažnosti na porušovanie smernice 2004/38/ES niektorými členskými štátmi; upriamuje pozornosť na skutočnosť, že táto smernica má zásadný význam pre zabezpečenie voľného pohybu občanov EÚ na území členských štátov; upozorňuje, že Komisia má v úmysle predložiť v druhej polovici roku 2008 správu o vykonávaní tejto smernice;

25.   vyzýva Komisiu, aby dôsledne monitorovala transpozíciu smerníc 2000/43/ES a 2000/78/ES a súlad transponovaných právnych predpisov prijatých členskými štátmi s ustanoveniami týchto smerníc a aby prostredníctvom konaní o porušení práva a jeho nedodržiavaní naďalej vyvíjala tlak na členské štáty, aby si v plnom rozsahu splnili svoje povinnosti tieto smernice čo najskôr a v plnej miere transponovať; je presvedčený, že príslušný výbor Európskeho parlamentu by sa mal podieľať na prebiehajúcom monitorovaní povinností členských štátov vyplývajúcich z uvedených smerníc;

26.   víta skutočnosť, že Komisia dňa 2. júla 2008 prijala v súlade s politickou stratégiou na rok 2008 návrh horizontálnej smernice (KOM(2008)0426) o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania v inej ako pracovnej sfére a o zabezpečení rovnakého prístupu k tovaru, službám, bývaniu, vzdelávaniu, sociálnej ochrane a sociálnym výhodám, a zastáva názor, že to predstavuje dôležitý doplnok súčasného antidiskriminačného balíka;

27.   vyzýva Komisiu, aby vykonala dôkladnú analýzu prípadov, keď členské štáty uplatňujú obmedzenia prístupu k vzdelávaniu pre študentov z iných krajín, nezávislé od štátnej príslušnosti, a tak zabezpečila možnosť voľného pohybu týchto študentov a rovnaké zaobchádzanie s nimi v rámci systémov vysokoškolského vzdelávania v týchto členských štátoch;

28.   vyzýva najmä členské štáty, ktoré sú najviac oprávnené čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov v rámci viacročného finančného rámca na obdobie 2007 – 2013, aby pohotovo a náležite zosúladili svoje vnútroštátne právne predpisy s normami EÚ, najmä pokiaľ ide o oblasť ochrany životného prostredia, a stanovili postupy verejného obstarávania transparentné pre občanov s cieľom účinne využiť dostupné financovanie zo štrukturálnych fondov a pozdvihnúť sociálny a hospodársky rozvoj na regionálnej úrovni;

o
o   o

29.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Európskemu ombudsmanovi a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 225, 12.8.1986, s. 40.
(2) Ú. v. ES L 145, 19.6.1996, s. 4.
(3) Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 20.
(4) Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
(5) Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
(6) Ú. v. ES L 269, 5.10.2002, s. 15.
(7) Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
(8) Prijaté texty, P6_TA(2008)0060.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia