Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0145(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0294/2008

Indgivne tekster :

A6-0294/2008

Forhandlinger :

PV 20/10/2008 - 16
CRE 20/10/2008 - 16

Afstemninger :

PV 21/10/2008 - 8.21
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0497

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 58k
Tirsdag den 21. oktober 2008 - Strasbourg
Programmet Erasmus Mundus (2009-2013) ***I
P6_TA(2008)0497A6-0294/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et program, der skal højne kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) (2009-2013) (KOM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0395),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 149, stk. 4, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0228/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6-0294/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   finder, at den finansieringsramme, der er angivet i lovgivningsforslaget, skal være forenelig med loftet for udgiftsområde 1a i den nye flerårige finansielle ramme (FFR), og påpeger, at det årlige beløb vil blive fastsat under den årlige budgetprocedure i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1);

3.   bemærker, at mandatet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur ikke dækker den foreslåede udvidelse af Erasmus Mundus-programmet; understreger, at forvaltningsorganet først vil kunne gennemføre programmet efter en vedtaget udvidelse af mandatet i overensstemmelse med de gældende regler;

4.   bemærker, at det vejledende referencebeløb på 460 000 000 EUR, der er foreslået til finansiering af foranstaltning 2 i programmet, vil blive dækket af finansieringsrammerne for de respektive instrumenter for den eksterne politik;

5.   understreger, at finansieringen af aktiviteterne i medfør af foranstaltning 2 ikke må begrænse de andre aktiviteter, der finansieres under de respektive instrumenter; gentager sin holdning, at nye foranstaltninger kun skal finansieres af EU-budgettet, når der afsættes ekstra midler til dem; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en årlig rapport til Parlamentet med detaljerede data om aktiviteterne under foranstaltning 2 og en oversigt med opdeling i finansielle instrumenter samt regioner og lande;

6.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

7.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. oktober 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2008/EF om oprettelse af handlingsprogrammet Erasmus Mundus 2009-2013, der skal højne kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande
P6_TC1-COD(2007)0145

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, afgørelse nr. 1298/2008/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik