Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0145(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0294/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0294/2008

Συζήτηση :

PV 20/10/2008 - 16
CRE 20/10/2008 - 16

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2008 - 8.21
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0497

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 281kWORD 47k
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) ***I
P6_TA(2008)0497A6-0294/2008
Ψήφισμα
 Κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για την ενίσχυση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) (2009-2013) (COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0395),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 149, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0228/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Ισότητας των φύλων (A6-0294/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   θεωρεί ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που εμφαίνεται στην νομοθετική πρόταση πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1α του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασίζεται εντός της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1)·

3.   επισημαίνει ότι η εντολή της εκτελεστικής υπηρεσίας "Εκπαίδευση, Οπτικοακουστικός τομέας και Πολιτισμός" δεν καλύπτει την προτεινόμενη επέκταση της ισχύος του προγράμματος Erasmus Mundus· τονίζει ότι η εκτέλεση του προγράμματος της εκτελεστικής υπηρεσίας θα είναι δυνατή μόνον μετά από δεόντως εγκεκριμένη παράταση της εντολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις·

4.   επισημαίνει ότι το ενδεικτικό ποσό αναφοράς ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ που προτείνεται για την χρηματοδότηση της Δράσης 2 του προγράμματος θα καλυφθεί από τους δημοσιονομικούς φακέλους των αντίστοιχων μέσων εξωτερικής πολιτικής·

5.   τονίζει ότι η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα πλαίσια της Δράσης 2 δεν πρέπει να είναι εις βάρος των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από τα αντίστοιχα μέσα· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι νέες δράσεις πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μόνον όταν προβλέπονται συμπληρωματικά δημοσιονομικά μέσα για αυτές· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση στην οποία θα παρουσιάζει λεπτομερή δεδομένα για τις δραστηριότητες στα πλαίσια της Δράσης 2 και την κατανομή τους ανά δημοσιονομικό μέσο καθώς και μεταξύ των οικείων περιφερειών και χωρών·

6.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Οκτωβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος δράσης Erasmus Mundus 2009-2013 για την ενίσχυση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες ▌
P6_TC1-COD(2007)0145

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 1298/2008/ΕΚ)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου