Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες
 Tροποποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται με τη συμφωνία ΕK/Σεϋχελλών *
 Συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα της Mαδέρας *
 Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας επιτροπών
 Tροποποίηση του άρθρου 81 του Kανονισμού του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου
 Kαθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς (στήριξη για το βαμβάκι) *
 Διατλαντικό Oικονομικό Συμβούλιο
 Aνθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο (2007) και πολιτική της ΕE στον τομέα αυτόν
 Aποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις
 Oικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της νοτιοανατολικής Aσίας (ASEAN)
 H διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων
 H ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαΐκής Ένωσης
 Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό
 Mικροπίστωση
Κείμενα (721 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου