Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 20 maja 2008 r. - Strasburg
 Porównywalność kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi ***I
 Uproszczenie procedur dotyczących podawania i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii i zootechniki *
 Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (wersja skodyfikowana) ***I
 Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa Ogniwa paliwowe i wodór *
 Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy *
 Ocena programu PEACE i strategie na przyszłość
 Statystyki dotyczące mięsa i zwierząt gospodarskich ***I
 Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich *
 Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2009
 Handel surowcami i produktami podstawowymi
 Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość
 Strategia polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013
 Postępy w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE
 Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej
Teksty (362 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności