Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2008
 Ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής - Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση
 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) ***I
 Λίβανος
 Aύξηση των τιμών των τροφίμων στην EE και στις αναπτυσσόμενες χώρες
 Διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις
 Η τραγική κατάσταση στη Βιρμανία
 Φυσικές καταστροφές στην Κίνα
 Παγκόσμια συνθήκη για την απαγόρευση των όπλων ουρανίου
 REACH (σχέδιο κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση μεθόδων δοκιμών)
 Νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013)
 Στρατηγική της ΕΕ για την τρίτη σύνοδο της Σύμβασης του Aarhus
 Παρακολούθηση της Διακήρυξης του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας
 Το Σουδάν και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
 Κράτηση πολιτικών αντιφρονούντων στη Λευκορωσία
 Aυξανόμενη ένταση στο Mπουρούντι

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2008
PDF 280kWORD 45k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (9190/2008 – C6-0192/2008 – 2008/2080(BUD))
P6_TA(2008)0225A6-0188/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), συγκεκριμένα δε τα άρθρα 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 13 Δεκεμβρίου 2007(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 14 Μαρτίου 2008 (COM(2008)0150),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2008 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 14 Μαΐου 2008 (9190/2008 - C6-0192/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0188/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2008 στο γενικό προϋπολογισμό 2008 καλύπτει τα εξής:

   - εγγραφή στον προϋπολογισμό 2008 των μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων υποχρεώσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), που προκύπτουν λόγω καθυστερήσεων στην εφαρμογή του πρώτου έτους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013· τούτο συνεπάγεται αύξηση των πιστώσεων υποχρεώσεων κατά 378 εκατ. ευρώ για τον υποτομέα 1β "Συνοχή για Ανάπτυξη και Απασχόληση", και κατά 393,6 εκατ. ευρώ για τον τομέα 2 "Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων",
   - τροποποιήσεις στον πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA), μετά τη σύσταση της "Παιδιατρικής επιτροπής",
   - τροποποιήσεις στον πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), προκειμένου να ληφθεί υπόψη η δημιουργία του Κέντρου Δεδομένων του Συστήματος Μεγάλου Βεληνεκούς για την Αναγνώριση και τον Εντοπισμό Πλοίων (LRIT),

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2008 είναι να εγγράψει επισήμως τις δημοσιονομικές αυτές προσαρμογές στον προϋπολογισμό του 2008,

1.   λαμβάνει υπό σημείωση το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2008·

2.   εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2008 χωρίς τροποποίηση·

3.   υπενθυμίζει ότι είχε εγγράψει μέρος των διοικητικών δαπανών που συνδέονται με τα διαρθρωτικά ταμεία και την αγροτική ανάπτυξη στο αποθεματικό του προϋπολογισμού 2008 προκειμένου να επιταχυνθεί η έγκριση επιχειρησιακών προγραμμάτων·

4.   σημειώνει ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τα εδαφικά επιχειρησιακά προγράμματα, η Επιτροπή τα εξετάζει εντός εξαμήνου·

5.   σημειώνει ότι η μη απορρόφηση στους τομείς 1β και 2 το 2007 ανήλθε σε ποσό 3 525 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1 491 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν στο 2008 και 2 034 εκατ. ευρώ αναμένεται να μεταφερθούν, βάσει του σημείου 48 της διοργανικής συμφωνίας, σε μεταγενέστερα έτη·

6.   επισημαίνει με ικανοποίηση ότι όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου έχουν εγκριθεί·

7.   επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΤΠΑ·

8.   εκφράζει την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη, που συνιστούν μια από τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου·

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(2) EE L 71, 14.3.2008.
(3) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 6, 10.1.2008, σ. 7).


Ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής - Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση
PDF 298kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής - Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2007/2257(INI))
P6_TA(2008)0226A6-0167/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής – Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση" (COM(2007)0374) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2007)0917),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 22ας και 23ης Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – Βασικός παράγοντας για μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις απασχόλησης – Ενδιάμεση εξέταση της σύγχρονης πολιτικής για τις ΜΜΕ" (COM(2007)0592),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Μια πρωτοβουλία για πρωτοπόρους αγορές στην Ευρώπη" (COM(2007)0860),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση του μεταποιητικού τομέα της ΕΕ – προς πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2006 με τίτλο "Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα – Δημιουργώντας μια Ευρώπη της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης"(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0167/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της ενδιάμεσης εξέτασης της βιομηχανικής πολιτικής από την Επιτροπή γίνεται απολογισμός της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης της βιομηχανικής πολιτικής από το 2005 και προσδιορίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τα επόμενα χρόνια,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία στην ΕΕ συμβάλλει σε ποσοστό άνω του 80% στις δαπάνες Ε&Α του ιδιωτικού τομέα και ότι τα καινοτόμα προϊόντα που παράγει αντιπροσωπεύουν περίπου το 73% των εξαγωγών της ΕΕ, διαδραματίζοντας με τον τρόπο αυτόν σημαντικό ρόλο στον μετασχηματισμό της ΕΕ σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με άλλες περιοχές, όπως οι ΗΠΑ ή η Ασία, η βιομηχανία της ΕΕ εξακολουθεί να προσαρμόζεται με σχετικά αργούς ρυθμούς στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα της αγοράς και στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, λόγω της αυστηρής ρύθμισης της αγοράς,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τάσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική πρόοδος και η βιώσιμη ανάπτυξη προσφέρουν σημαντικές, και αναξιοποίητες προς το παρόν, ευκαιρίες για τον κλάδο της βιομηχανίας στην ΕΕ,

1.   επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής, στην οποία εξετάζεται η πρόοδος που επιτεύχθηκε όσον αφορά την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής και επισημαίνει ότι ένας ακμάζων βιομηχανικός τομέας αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας·

2.   σημειώνει την πρόοδο που επιτεύχθηκε τόσο στις οριζόντιες όσο και στις τομεακές δράσεις και επικροτεί τις νέες τομεακές πρωτοβουλίες στους κλάδους της επεξεργασίας τροφίμων και της ηλεκτρολογίας·

3.   εκφράζει τη λύπη του για τον ασθενή σύνδεσμο της ευρωπαϊκής με την εθνική βιομηχανική πολιτική και στηρίζει πρωτοβουλίες της Επιτροπής και των κρατών μελών για την ενίσχυσή του·

4.   πιστεύει ότι κύριος στόχος της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ είναι η θέσπιση ορθού πλαισίου για επιχειρηματική ανάπτυξη, βιομηχανικές επενδύσεις, καινοτομία και δημιουργία θέσεων εργασίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

5.   θεωρεί ότι μια εσωτερική αγορά ανοικτή και ανταγωνιστική, στον τομέα των υπηρεσιών και της βιομηχανίας, συμβάλλει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων για καινοτομίες και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού τομέα· εκφράζει την άποψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού διαδραματίζει καίριο ρόλο προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από μια ανοικτή ευρωπαϊκή αγορά·

6.   υπογραμμίζει τη σημασία ενός αποτελεσματικού καθεστώτος δημόσιων συμβάσεων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· πιστεύει ότι οι δημόσιες προμήθειες σε προ-εμπορικό στάδιο αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της καινοτομίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις πολιτικές τους στον τομέα των δημόσιων προμηθειών υπό το πρίσμα αυτό και ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών στον τομέα·

7.   επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής που ισχυροποιούν την ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού εξοπλισμού και βελτιώνουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ·

8.   προτρέπει την Επιτροπή να εντείνει την παρακολούθηση της αγοράς ως προς την αλυσίδα εφοδιασμού βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων διανομέων και εμπόρων λιανικής πώλησης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ύπαρξη συνθηκών ανταγωνισμού σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού·

9.   καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για εξάλειψη των περιττών διοικητικών εμποδίων που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, να απλοποιήσει και να βελτιώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και να μειώσει τις διοικητικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, την επίτευξη προόδου στους 13 τομείς προτεραιότητας που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και εφαρμόζοντας τη δεύτερη δέσμη μέτρων ταχείας υλοποίησης για την άρση των διοικητικών εμποδίων·

10.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά τη θέσπιση και την επίτευξη φιλόδοξων στόχων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, ιδίως εκείνων που ενθαρρύνουν τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, όπως απλουστευμένες απαιτήσεις λογοδοσίας και εξαιρέσεις·

11.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει συνεκτική προσέγγιση των ΜΜΕ σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ εφαρμόζοντας με ορθό τρόπο την αρχή "σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα'·

12.   στηρίζει έντονα την επικείμενη πρωτοβουλία "Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις" (Small Business Act) για την Ευρώπη· πιστεύει ότι πρέπει να λάβει τη μορφή νομοθετικής πρότασης και να περιλαμβάνει νέες, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη μείωση του ρυθμιστικού φόρτου στις ΜΜΕ μέσω απαλλαγών, τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην εσωτερική αγορά και σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και τη διασφάλιση επαρκούς πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης και σε ερευνητική υποδομή·

13.   υπογραμμίζει τη σημασία της συμφωνίας της Βασιλείας II(3) όσον αφορά τον επηρεασμό της συμπεριφοράς των τραπεζών και της προθυμίας των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σε πελάτες σχετικά υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· θεωρεί την εξέλιξη αυτή καθοριστικής σημασίας για τη στήριξη των ΜΜΕ όσον αφορά την πραγματοποίηση επενδύσεων και τη διενέργεια ερευνών προσανατολισμένων στην επιχειρηματικότητα·

14.   επιδοκιμάζει τις ομάδες εταιρικών σχέσεων που εγκαινίασε η Επιτροπή, όπως η CARS 21 και η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα· πιστεύει ότι αυτές οι ομάδες αποτελούν σημαντικά φόρα για την ενίσχυση τη βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ·

15.   τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της καθιέρωσης αγοράς ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου μέσω της άρσης των υφιστάμενων κανονιστικών και φορολογικών φραγμών για τις επενδύσεις κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου στις πιο καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης·

16.   υπενθυμίζει τη σημασία των σύγχρονων συστημάτων τυποποίησης και προτρέπει την Επιτροπή να επισπεύσει την εφαρμογή των νέων προδιαγραφών προσέγγισης, σεβόμενη παράλληλα τις ανάγκες των ΜΜΕ και την ενίσχυση της συμμετοχής εκπροσώπων των ΜΜΕ·

17.   εκτιμά ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως απειλή για τη βιομηχανία, αλλά ως ευκαιρία να αποκτηθεί ένα προβάδισμα και να καταστεί η βιομηχανία της ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των φιλικών προς το περιβάλλον και κοινωνικά αποδεκτών τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών· υπογραμμίζει, πάντως, ότι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών οφείλει να συνοδεύεται από μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

18.   θεωρεί ότι η βιομηχανική ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένη με την ύπαρξη αποτελεσματικής υποδομής μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι μια αποδοτική υποδομή μεταφορών καθιστά δυνατή την ανάπτυξη βιομηχανικών ζωνών και εκτός των αστικών περιοχών, καθώς και ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης για τη δημιουργία βιομηχανικών και τεχνολογικών πάρκων στις αγροτικές ζώνες που βρίσκονται κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα·

19.   θεωρεί ότι το προτεινόμενο σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με μια αειφόρο βιομηχανική πολιτική πρέπει να θεσπίσει πλαίσιο για τη σταδιακή μετάβαση σε μια βιομηχανία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική από άποψη ενέργειας και πόρων, που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων στους τομείς της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοι διατυπώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007· πιστεύει ότι η πρωτοβουλία για την "πρωτοποριακή αγορά" και το πρόγραμμα δράσης για τα πρότυπα μπορούν να διαδραματίσουν εν προκειμένω σημαντικό ρόλο ·

20.   τονίζει ειδικότερα την ανάγκη για βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ, τόσο από γεωγραφική άποψη όσο και σε σχέση με την κλίμακα των σχεδίων· πιστεύει ότι μια πραγματικά ισορροπημένη προσέγγιση είναι ο μόνος τρόπος ενθάρρυνσης της ανάπτυξης της βιομηχανίας στην ΕΕ, παροχής νέων ευκαιριών δημιουργίας θέσεων εργασίας και προώθησης επιτυχημένων περιφερειών εντός της ΕΕ· πιστεύει ότι "η πρωτοβουλία των δικτύων" μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό καινοτομίας και βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης·

21.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική συνεισφορά της πολιτικής για τη συνοχή στην εξασφάλιση του ανταγωνισμού στον βιομηχανικό τομέα και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν περαιτέρω τις επενδύσεις τους, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σε τομείς που προάγουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη συνδρομή σε ΜΜΕ επιχειρήσεις·

22.   επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί επειγόντως υπόψη ο αντίκτυπος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών με υψηλή κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή διοξειδίου του άνθρακα και η ανεργία· παροτρύνει εν προκειμένω την Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει ενεργά την κατάρτιση παγκόσμιων τομεακών συμφωνιών, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συγκεκριμένων βιομηχανιών παγκοσμίως, διασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού·

23.   στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλλει όλες τις νέες νομοθετικές προτάσεις, , σε εντατική και αυστηρή αξιολόγηση των επιπτώσεών τους, η οποία θα αποσκοπεί ειδικότερα στη διακρίβωση αν οι προτάσεις έχουν δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σύμφωνα με την αρχή της βιωσιμότητας·

24.   εφιστά την προσοχή στις τρέχουσες εξελίξεις σε σχέση με την πρόσβαση σε πρώτες ύλες· επισημαίνει ότι η ΕΕ εξαρτάται πλήρως από την εισαγωγή αρκετών μετάλλων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διασφάλιση βιώσιμης πρόσβασης σε πρώτες ύλες, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και τη στήριξη της ανάπτυξης τεχνολογιών διερεύνησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να επιταχύνουν την υλοποίηση σχεδίων που ανακοινώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος για την ασφάλεια της ενέργειας και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της ΕΕ·

25.   υπενθυμίζει τη σημαντική διαρθρωτική αλλαγή που επέφερε η μεταστροφή της απασχόλησης προς τις βιομηχανικές υπηρεσίες· στηρίζει, συνεπώς, την σχεδιασθείσα πρωτοβουλία για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, η οποία θα αναλύσει τους κλάδους των υπηρεσιών και τον αντίκτυπό τους στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα· εφιστά ειδικότερα την προσοχή της Επιτροπής στη βελτίωση της ποιότητας, της παραγωγικότητας και της αξίας των υπηρεσιών που παρέχονται στη βιομηχανία, και ιδίως των επιχειρηματικών υπηρεσιών έντασης γνώσης·

26.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για διαρθρωτική αλλαγή που θα διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· ενθαρρύνει έντονα την Επιτροπή να στηρίξει, κατά την αναθεώρηση της ανακοίνωσής της με τίτλο "Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση - Πρόβλεψη και πλαισίωση των αναδιαρθρώσεων για την ανάπτυξη της απασχόλησης: ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (COM(2005)0120), τη δημιουργία ευρειών εταιρικών σχέσεων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και δικτύων για την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ εμπειρογνωμόνων στα κράτη μέλη·

27.   εφιστά την προσοχή στην ανάγκη συνεχών και κατά προτεραιότητα επενδύσεων στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την έρευνα· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η βιομηχανική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων εξαρτώνται από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και από το επίπεδο κατάρτισής του, καθώς και από τις καινοτομίες που ενσωματώνονται στα νέα προϊόντα·

28.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα καινοτόμα προϊόντα ενισχύουν σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΕΕ, καθώς αντιπροσωπεύουν το 73 % των εξαγωγών της ΕΕ· σημειώνει, ωστόσο, ότι η ΕΕ υστερεί ακόμη σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία όσον αφορά την καινοτομία, και ιδίως την επιχειρηματική Ε&Α· πιστεύει, επομένως, ότι τα κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης, όπως το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης και το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο· επικροτεί, εν προκειμένω, την πρωτοβουλία για την "πρωτοποριακή αγορά" και το πρόγραμμα δράσης για τα πρότυπα ως συμβολή για την απελευθέρωση των δυνατοτήτων της αγοράς για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σε συγκεκριμένους τομείς υψηλής αξίας για την κοινωνία· παροτρύνει την Επιτροπή να επιδείξει τη δέσμευσή της για καλύτερη νομοθεσία στον τομέα αυτό και προειδοποιεί ότι είναι αντίθετο με την προτίμηση ορισμένων τεχνολογικών λύσεων σε βάρος άλλων·

29.   θεωρεί ότι, προκειμένου να προωθηθεί η καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι ουσιώδους σημασίας η στήριξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με εφευρέσεις και η προστασία των προϊόντων των εν λόγω δραστηριοτήτων· επισημαίνει, επομένως, τη σημασία μιας διαφανούς, απλοποιημένης πολιτικής για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία θα επιβάλλεται πραγματικά· καλεί το Συμβούλιο να λάβει μέτρα ώστε να θεσπίσει κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το συντομότερο δυνατόν και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να καταπολεμά την παράνομη ιδιοποίηση και να εργασθεί με σκοπό την εξεύρεση παγκόσμιων λύσεων στον τομέα αυτόν, βασισμένων κυρίως σε ευρωπαϊκά μοντέλα·

30.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 303 E, 13.12.2006, σ. 646.
(2) ΕΕ C 316 E, 22.12.2006, σ. 378.
(3) International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, Ιούνιος 2004.


Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) ***I
PDF 602kWORD 187k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Παράρτημα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) (COM(2007)0443 – C6-0243/2007 – 2007/0163(COD))
P6_TA(2008)0227A6-0131/2008

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0443),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 150 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0243/2007),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια συστηματικότερη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης νομικών πράξεων(1),

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της 24ης Ιανουαρίου 2008 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 80α, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80α και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0131/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη γνώμη της συμβουλευτικής υπηρεσίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία τροποποίηση επί της ουσίας πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως τέτοιες στην πρόταση και ότι, όσον αφορά τις διατάξεις των υφιστάμενων κειμένων που έχουν παραμείνει αμετάβλητες η πρόταση περιορίζεται σε απλή και αμιγή κωδικοποίησή τους, χωρίς τροποποίησή τους επί της ουσίας,

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιείται κατωτέρω και όπως προσαρμόζεται στις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 22 Μαΐου 2008 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση)

P6_TC1-COD(2007)0163


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 150,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής ║,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής  Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1990 για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(5) έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού.

(2)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 1989 στο Στρασβούργο, ζήτησε από το Συμβούλιο να λάβει, στις αρχές του 1990, τις αναγκαίες αποφάσεις για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό, στις 7 Μαΐου 1990, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕOΚ) αριθ. 1360/90 για την ίδρυση του εν λόγω ιδρύματος.

(3)  Σύμφωνα με απόφαση που έχει ληφθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες στις 29 Οκτωβρίου 1993(6), το ίδρυμα έχει την έδρα του στο Τορίνο της Ιταλίας.

(4)  Στις 18 Δεκεμβρίου 1989 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89(7) σχετικά με την οικονομική ενίσχυση υπέρ της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας, με τον οποίο προβλέπεται η παροχή ενίσχυσης σε τομείς που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας της οικονομικής και κοινωνικής μεταρρύθμισης στην Ουγγαρία και στην Πολωνία.

(5)  Το Συμβούλιο επέκτεινε  εν συνεχεία την παροχή αυτής της ενίσχυσης και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ║.

(6)  Στις 27 Ιουλίου 1994 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2063/94(8) για την τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1360/90 με σκοπό να συμπεριληφθούν στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τα κράτη που λαμβάνουν βοήθεια βάσει του ║ προγράμματος TACIS.

(7)  Στις 17 Ιουλίου 1998 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1572/98(9) για την τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1360/90 με σκοπό να συμπεριληφθούν στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τα εδάφη και οι τρίτες χώρες της Μεσογείου που είναι δικαιούχοι των χρηματοδοτικών και τεχνικών συνοδευτικών μέτρων για την αναδιάρθρωση των οικονομικών και κοινωνικών δομών τους βάσει του ║ προγράμματος MEDA.

(8)  Στις 5 Δεκεμβρίου 2000 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2666/2000(10) για την παροχή βοήθειας προς την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1360/90 με σκοπό να συμπεριληφθούν στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό.

(9)  Τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας που συνδέονται με τις χώρες οι οποίες καλύπτονται από τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα αντικατασταθούν από τα νέα μέσα της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων, κυρίως από το μέσο που ιδρύεται με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας(11) και από το μέσο που ιδρύεται με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI) (12).

(10)  Μέσω της υποστήριξης που παρέχει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο της πολιτικής της εξωτερικών σχέσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών αυτών παρέχοντας τις αναγκαίες ειδικότητες για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η απασχόληση, ενώ στηρίζει την κοινωνική συνοχή δίνοντας προώθηση στη συμμετοχή των πολιτών.

(11)  Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλουν οι εν λόγω χώρες για μεταρρύθμιση των οικονομικών και κοινωνικών δομών τους, η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι ουσιώδης για την επίτευξη μακροπρόθεσμης σταθερότητας και ευημερίας και ιδίως κοινωνικοοικονομικής ισορροπίας.

(12)  Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά, στο πλαίσιο των πολιτικών εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  στη βελτίωση της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, ιδίως της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με προοπτική τη διά βίου μάθηση.

(13)  Για να παράσχει τη συμβολή αυτή, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να προσφύγει στην πείρα που έχει αποκτηθεί στην Eυρωπαϊκή Ένωση  σχετικά με την  εκπαίδευση και  την κατάρτιση με προοπτική τη διά βίου μάθηση  και στα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη δραστηριότητα αυτή.

(14)  Υπάρχουν, στην Κοινότητα και σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών που καλύπτονται από τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, περιφερειακοί ή/και εθνικοί, δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς που μπορεί να κληθούν να συνεργασθούν για την αποτελεσματική παροχή ενίσχυσης στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, ιδίως της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με προοπτική τη διά βίου μάθηση .

(15)  Το καθεστώς και η δομή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πρέπει να επιτρέπουν την ελαστική ανταπόκρισή του στις συγκεκριμένες και ξεχωριστές απαιτήσεις κάθε χώρας στην οποία πρέπει να χορηγηθεί βοήθεια και να επιτρέπουν να εκτελεί την αποστολή του σε στενή συνεργασία με τους υπάρχοντες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο φορείς.

(16)  Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πρέπει να έχει νομική προσωπικότητα, ενώ παράλληλα θα διατηρεί στενές οργανικές σχέσεις με την Επιτροπή και θα σέβεται τις γενικές πολιτικές και επιχειρησιακές  ευθύνες της Κοινότητας και των θεσμικών της οργάνων.

(17)  Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πρέπει να συνδέεται στενά με το Ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης ║ το Διευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας για πανεπιστημιακές σπουδές (TEMPUS) και με τυχόν άλλα προγράμματα που θα θεσπιστούν από το Συμβούλιο για την παροχή ενίσχυσης στις χώρες που καλύπτονται από τις δραστηριότητές του  στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

(18)  Στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι δυνατή η συμμετοχή τρίτων χωρών μη μελών της Κοινότητας, που συμμερίζονται με την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της την υποχρέωση να παρέχουν ενίσχυση στις χώρες που καλύπτονται από τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, ιδίως της εκπαίδευσης και κατάρτισης με προοπτική τη διά βίου μάθηση, με βάση διευθετήσεις που θα καθοριστούν σε συμβάσεις μεταξύ της Κοινότητας και αυτών των χωρών.

(19)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο πλαίσιο διοικητικού συμβουλίου ώστε να επιβλέπουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες του ιδρύματος.

(20)  Για να εξασφαλίζεται η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του ιδρύματος, πρέπει να προβλεφθεί αυτόνομος προϋπολογισμός για το ίδρυμα, τα έσοδα του οποίου προέρχονται κυρίως από συνεισφορά της Κοινότητας. Η κοινοτική δημοσιονομική διαδικασία πρέπει να εφαρμόζεται όσον αφορά την κοινοτική συνεισφορά καθώς και οποιεσδήποτε άλλες επιχορηγήσεις που βαρύνουν το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(21)  Το ίδρυμα αποτελεί οργανισμό που έχει συσταθεί από τις Κοινότητες σύμφωνα με το άρθρο 185 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13) (στο εξής "ο δημοσιονομικός κανονισμός") και αναμένεται να θεσπίσει ανάλογα τους δημοσιονομικούς του κανόνες.

(22)  Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς Οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(14), πρέπει να εφαρμόζεται στο ίδρυμα.

(23)  Για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (15) πρέπει να εφαρμόζονται στο ίδρυμα χωρίς περιορισμούς.

(24)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(16) πρέπει να εφαρμόζεται στο ίδρυμα.

(25)  Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(17) πρέπει να εφαρμόζεται όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ίδρυμα.

(26)  Δεδομένου ότι ο στόχος της προβλεπόμενης δράσης, δηλαδή η παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι αδύνατο να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(27)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα ▌που αναγνωρίζονται ▌στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα το άρθρο 43.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ  ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, εφεξής καλούμενο "Ίδρυμα", στόχος του οποίου είναι να συμβάλλει , στο πλαίσιο των πολιτικών εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, στη βελτίωση της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, ▌στις εξής χώρες :

   α) χώρες που είναι επιλέξιμες για υποστήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου και των επακόλουθων σχετικών νομοθετικών πράξεων·
   β) χώρες που είναι επιλέξιμες για υποστήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Συμβουλίου και των επακόλουθων σχετικών νομοθετικών πράξεων·
   γ) άλλες χώρες, που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου με βάση πρόταση υποστηριζόμενη από τα δύο τρίτα των μελών του και γνωμοδότηση της Επιτροπής, η οποία να καλύπτεται από κοινοτικό μέσο ή διεθνή συμφωνία που περιλαμβάνει ως συστατικό στοιχείο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων.

Οι χώρες των στοιχείων α), β) και γ) στο εξής αναφέρονται ως "χώρες εταίροι".

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ορίζεται ως "έργο" που συμβάλλει στη διά βίου ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων κάθε ατόμου με τη βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Ίδρυμα μπορεί να παρέχει ενίσχυση σε χώρες εταίρους με στόχο:

   - τη διευκόλυνση της προσαρμογής στις μεταλλαγές της βιομηχανίας, ιδίως μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του επαγγελματικού αναπροσανατολισμού·
   - τη βελτίωση της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη συνεχή επιμόρφωση, ώστε να διευκολύνονται η επαγγελματική ένταξη και επανένταξη στην αγορά της εργασίας·
   - τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση και την ενίσχυση της κινητικότητας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων, ιδίως των νέων·
   - την τόνωση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων στον τομέα της κατάρτισης·
   - την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών για τα κοινά προβλήματα των συστημάτων κατάρτισης των κρατών μελών·
   - την αύξηση της προσαρμοσιμότητας των εργαζομένων, ιδιαίτερα με την αυξημένη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε μια προοπτική διά βίου μάθησης·
   - τη σύλληψη, την παρουσίαση και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την αύξηση της δυνατότητάς τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας.

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες

Για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 1, το ίδρυμα, μη θιγομένων των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με τους κοινοτικώς καθοριζόμενους γενικούς προσανατολισμούς, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   α) παροχή πληροφοριών, αναλύσεων πολιτικής και συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου στις χώρες εταίρους·
   β) την προώθηση της γνώσης και της ανάλυσης των αναγκών σε δεξιότητες στις διεθνείς και τις τοπικές αγορές εργασίας·
   γ) παροχή υποστήριξης στους ενδιαφερομένους στις χώρες εταίρους για τη δημιουργία ικανότητας στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου·
   δ) διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των χορηγών που συμμετέχουν στη μεταρρύθμιση της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου στις χώρες εταίρους·
   ε) στήριξη στην παροχή κοινοτικής βοήθειας στις χώρες εταίρους στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου·
   στ) διάδοση πληροφοριών και ενθάρρυνση της δικτύωσης και των ανταλλαγών εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών εταίρων, καθώς και ανάμεσα στις χώρες εταίρους, σε θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού·
   ζ) κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, συμβολή στην ανάλυση της συνολικής αποτελεσματικότητας της παροχής βοήθειας στις χώρες εταίρους σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης·
   η) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα συμφωνηθούν μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής, στα γενικά πλαίσια ║ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Γενικές διατάξεις

1.  Το ίδρυμα έχει νομική προσωπικότητα. Απολαύει σε κάθε κράτος μέλος της ευρύτερης δυνατής νομικής ικανότητας που αναγνωρίζεται από τις εθνικές νομοθεσίες στα νομικά πρόσωπα: μπορεί ιδίως να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. Δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

2.  Το ίδρυμα έχει την έδρα του στο Τορίνο της Ιταλίας.

3.  Το ίδρυμα συνεργάζεται με τους λοιπούς αρμόδιους κοινοτικούς φορείς με την υποστήριξη της Επιτροπής. Tο ίδρυμα συνεργάζεται, ιδίως, με το Ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης ║ στο πλαίσιο κοινού ετήσιου προγράμματος εργασίας που προσαρτάται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας κάθε οργανισμού με στόχο την προώθηση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των δραστηριοτήτων των δύο οργανισμών.

4.  Στις εργασίες του ιδρύματος μπορούν, αν είναι σκόπιμο, να καλούνται να συμμετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δραστηριοποιούνται ήδη όσον αφορά το έργο των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, και διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατάρτισης.

5.  ▌ Το ίδρυμα υπόκειται στο διοικητικό έλεγχο του ευρωπαίου διαμεσολαβητή, βάσει των όρων του άρθρου 195 της Συνθήκης ║.

6.  Το ίδρυμα δύναται να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με άλλους οικείους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου στην ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τις συμφωνίες αυτές με βάση ένα σχέδιο που υποβάλλει ο διευθυντής, αφού προηγουμένως η Επιτροπή διατυπώσει γνώμη. Οι εργασιακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες αυτές πρέπει να συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο.

Άρθρο 4

Διαφάνεια

1.  Το ίδρυμα ενεργεί με υψηλό επίπεδο διαφάνειας και τηρεί τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4.

2.  Το ίδρυμα δημοσιοποιεί εντός έξι μηνών από τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του:

   α) τον εσωτερικό του κανονισμό και τον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου·
   β) την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο δύναται ▌να επιτρέπει στους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων, όπου χρειάζεται, να παρίστανται στις συνεδριάσεις των φορέων του ιδρύματος με καθεστώς παρατηρητή.

4.  Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1049/2001 εφαρμόζεται στα έγγραφα που έχει στην κατοχή του το ίδρυμα.

Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τους πρακτικούς κανόνες εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 5

Εμπιστευτικότητα

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 4, το ίδρυμα δεν διαδίδει σε τρίτους εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες έχει λάβει και για τις οποίες έχει ζητηθεί και αιτιολογηθεί η εμπιστευτική μεταχείριση.

2.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθυντής υπόκεινται στην απαίτηση εμπιστευτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 195 της Συνθήκης ║.

3.  Οι πληροφορίες που συλλέγει το ίδρυμα σύμφωνα με τη βασική του πράξη υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 6

Ένδικα μέσα

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το ίδρυμα κατ" εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 μπορεί να οδηγήσουν στην υποβολή καταγγελίας στο διαμεσολαβητή ή στην άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 195 και 230 της Συνθήκης, αντίστοιχα.

Άρθρο 7

Διοικητικό συμβούλιο

1.  Το ίδρυμα διαθέτει διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από ║αντιπροσώπους των κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις περί εναλλαγής που περιέχει η Συνθήκη της Λισσαβώνας όσον αφορά τον ορισμό των Επιτρόπων, τρεις αντιπροσώπους της Επιτροπής καθώς επίσης και τρεις εμπειρογνώμονες που ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, στις συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν με καθεστώς παρατηρητή τρεις εκπρόσωποι των χωρών εταίρων. Οι εκπρόσωποι δύνανται να αντικαθίστανται από αναπληρωτές, οι οποίοι διορίζονται ταυτόχρονα.

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ορίζουν δικούς τους εκπροσώπους και αναπληρωτές στο διοικητικό συμβούλιο.

Οι αντιπρόσωποι των χωρών εταίρων διορίζονται από την Επιτροπή, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνουν οι χώρες αυτές, με βάση την πείρα και τις ειδικές τους γνώσεις στους τομείς εργασίας του ιδρύματος.

Τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή καταβάλλουν προσπάθειες για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

3.  Η θητεία των αντιπροσώπων είναι πενταετής  και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.

4.  Την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου ασκεί ένας από τους αντιπροσώπους της Επιτροπής. Η θητεία του Προέδρου λήγει όταν παύει να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό.

Άρθρο 8

Κανόνες περί ψηφοφορίας και καθήκοντα του Προέδρου

1.  Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στα πλαίσια του διοικητικού συμβουλίου έχουν μία ψήφο ο καθένας. Οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής μοιράζονται μία ψήφο.

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του συμβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει, με ομόφωνη απόφαση των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, το γλωσσικό καθεστώς του ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίζεται η πρόσβαση και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις εργασίες του ιδρύματος.

3.  Ο Πρόεδρος συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Περαιτέρω συνεδριάσεις μπορούν να συγκαλούνται κατόπιν αιτήσεως ▌της απλής πλειοψηφίας ▌των μελών του Συμβουλίου που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με κάθε κοινοτική δραστηριότητα που αφορά το έργο του ιδρύματος και σχετικά με τα αναμενόμενα από την Επιτροπή αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του ιδρύματος  κατά το επόμενο έτος.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο έχει τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες:

   α) Διορίζει και, αν χρειαστεί, παύει το διευθυντή του ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 5·
   β) ασκεί πειθαρχική εξουσία έναντι του διευθυντή·
   γ) εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ιδρύματος με βάση ένα σχέδιο που υποβάλλει ο διευθυντής του ιδρύματος αφού προηγουμένως η Επιτροπή διατυπώσει γνώμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12·
   δ) καταρτίζει ετήσια εκτίμηση των δαπανών και των εσόδων του ιδρύματος και τη διαβιβάζει στην Επιτροπή·
   ε) εγκρίνει τον οριστικό προϋπολογισμό και τον πίνακα προσωπικού του ιδρύματος μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16·
   στ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ιδρύματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 και την αποστέλλει στα όργανα και στα κράτη μέλη·
   ζ) εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος με βάση ένα σχέδιο που υποβάλλει ο διευθυντής, αφού προηγουμένως η Επιτροπή διατυπώσει γνώμη·
   η) εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο ίδρυμα με βάση ένα σχέδιο που υποβάλλει ο διευθυντής αφού προηγουμένως η Επιτροπή διατυπώσει γνώμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19·
   θ) εγκρίνει τις διαδικασίες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Διευθυντής

1.  Ο διευθυντής του ιδρύματος διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, για πενταετή περίοδο, βάσει καταλόγου τουλάχιστον τριών υποψηφίων που υποβάλλει η Επιτροπή ▌. Πριν από το διορισμό του, ο υποψήφιος που επιλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής/των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της/των.

Κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών που προηγούνται της λήξης αυτής της περιόδου, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση με βάση προηγούμενη αξιολόγηση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, στην οποία εκτιμά κυρίως τα εξής:

   - την επίδοση του διευθυντή·
   - τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του ιδρύματος τα προσεχή έτη.

Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, συνεκτιμά την έκθεση αξιολόγησης και, μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται αιτιολογημένο από τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του ιδρύματος, δύναται να ανανεώσει τη διάρκεια της θητείας του διευθυντή μία φορά και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών ετών.

Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόθεσή του να ανανεώσει τη θητεία του διευθυντή. Εντός ενός μηνός πριν από την ανανέωση της θητείας του, ο διευθυντής ενδέχεται να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής/των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της/των.

Αν η θητεία δεν ανανεωθεί, ο διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του έως ότου διοριστεί ο αντικαταστάτης του.

2.  Ο διευθυντής διορίζεται με βάση την αξία, τα διοικητικά και διευθυντικά προσόντα και ειδικές γνώσεις, και την εμπειρία του στον τομέα εργασίας του ιδρύματος.

3.  Ο διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του ιδρύματος.

4.  Ο διευθυντής έχει τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες:

   α) προετοιμάζει, με βάση τους γενικούς προσανατολισμούς που ορίζει η Επιτροπή, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, το σχέδιο εκτίμησης των δαπανών και των εσόδων του ιδρύματος, τον εσωτερικό του κανονισμό και τους εσωτερικούς κανονισμούς του διοικητικού συμβουλίου, τους δημοσιονομικούς του κανόνες και τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν ομάδων εργασίας ad hoc που συγκαλούνται από το διοικητικό συμβούλιο·
   β) συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου·
   γ) εφαρμόζει τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου·
   δ) εφαρμόζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ιδρύματος και ανταποκρίνεται στα αιτήματα παροχής βοήθειας που υποβάλλει η Επιτροπή·
   ε) ασκεί τα καθήκοντα του διατάκτη σύμφωνα με τα άρθρα 33 έως 42 του κανονισμού ║ (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002·
   στ) εκτελεί τον προϋπολογισμό του ιδρύματος·
   ζ) εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης που επιτρέπει τη διεξαγωγή των τακτικών αξιολογήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 24 και, στη βάση αυτή, προετοιμάζει σχέδιο ετήσιας έκθεσης των δραστηριοτήτων του ιδρύματος·
   η) υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
   θ) διαχειρίζεται όλα τα ζητήματα που αφορούν το προσωπικό και, ειδικότερα, ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 21·
   ι) καθορίζει την οργανωτική δομή του ιδρύματος και την υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·
   ια) εκπροσωπεί το ίδρυμα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.

5.  Ο διευθυντής λογοδοτεί για τις ενέργειές του  στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο δύναται να παύσει από τα καθήκοντά του το διευθυντή πριν από τη λήξη της θητείας του κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

Άρθρο 11

Δημόσιο συμφέρον και ανεξαρτησία

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθυντής ασκούν τη δραστηριότητά τους με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και ανεξάρτητα από κάθε εξωτερική επιρροή. Για το σκοπό αυτό προβαίνουν σε γραπτή δήλωση δέσμευσης και δήλωση συμφερόντων σε ετήσια βάση.

Άρθρο 12

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

1.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας πρέπει να είναι σύμφωνο με το αντικείμενο, το πεδίο εφαρμογής και τα καθήκοντα του ιδρύματος, όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 2 ║.

2.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας καταρτίζεται στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασίας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής και σε σχέση με τις προτεραιότητες των εξωτερικών σχέσεων για τις σχετικές χώρες και περιοχές, καθώς και με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στο πλαίσιο της Κοινότητας.

3.  Τα σχέδια και οι δραστηριότητες που περιέχονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συνοδεύονται από εκτίμηση των αναγκαίων δαπανών και κατανομή του προσωπικού και των δημοσιονομικών πόρων.

4.  Ο διευθυντής υποβάλλει το σχέδιο προγράμματος εργασίας στο διοικητικό συμβούλιο αφού προηγουμένως η Επιτροπή διατυπώσει σχετική γνώμη.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο ετήσιου προγράμματος εργασίας για το προσεχές έτος το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου. Η τελική έγκριση του προγράμματος εργασίας πραγματοποιείται στις αρχές κάθε έτους.

6.  Για να εξασφαλίζεται αυξημένη αποτελεσματικότητα των κοινοτικών πολιτικών, το πρόγραμμα μπορεί, ενδεχομένως, να αναπροσαρμοστεί στη διάρκεια του έτους με την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 13

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων

1.  Ο διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του με την υποβολή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων.

2.  Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων περιλαμβάνει πληροφορίες για τα οικονομικά θέματα και τη διαχείριση, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αναφορικά προς το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και τους καθορισμένους στόχους, τους κινδύνους που συνδέονται με τις εν λόγω δραστηριότητες, τη χρησιμοποίηση των διατεθέντων πόρων και τον τρόπο λειτουργίας του εσωτερικού συστήματος ελέγχου.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει ανάλυση και αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του προηγούμενου οικονομικού έτους.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση του διευθυντή του ιδρύματος και τη διαβιβάζει μαζί με την ανάλυσή του και μια αξιολόγηση, στις 15 Ιουνίου το αργότερο, στα αρμόδια όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η έκθεση διαβιβάζεται επίσης στα κράτη μέλη και, προς ενημέρωση, στις χώρες εταίρους.

5.  Ο διευθυντής υποβάλλει την ετήσια έκθεση του ιδρύματος στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα αρμόδια προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Σχέσεις με άλλες κοινοτικές δράσεις

Η Επιτροπή, συνεργαζόμενη με το διοικητικό συμβούλιο, διασφαλίζει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των εργασιών του ιδρύματος και άλλων κοινοτικών δράσεων, τόσο στο εσωτερικό της Κοινότητας όσο και κατά την παροχή βοήθειας προς τις χώρες εταίρους.

Άρθρο 15

Προϋπολογισμός

1.  Καταρτίζονται προβλέψεις όλων των εσόδων και εξόδων του ιδρύματος για κάθε οικονομικό έτος και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ιδρύματος, ο οποίος περιλαμβάνει και οργανόγραμμα, κάθε οικονομικό έτος δε αντιστοιχεί με το ημερολογιακό έτος.

2.  Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού του ιδρύματος πρέπει να ισοσκελίζονται.

3.  Τα έσοδα του ιδρύματος περιλαμβάνουν, πέραν άλλων τυχόν εσόδων, επιχορήγηση από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής "ο γενικός προϋπολογισμός"), πληρωμές που πραγματοποιούνται ως αμοιβή για παρασχεθείσες υπηρεσίες καθώς και πόρους από άλλες πηγές.

4.  Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης ανάλυση των οιωνδήποτε πιστώσεων που διατίθενται από τις ίδιες τις χώρες εταίρους  για τα προγράμματα τα οποία ενισχύει οικονομικά το ίδρυμα.

Άρθρο 16

Διαδικασία του προϋπολογισμού

1.  Κάθε έτος, το διοικητικό συμβούλιο, βάσει σχεδίου που καταρτίζεται από τον διευθυντή, συντάσσει κατάσταση των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του ιδρύματος για το επόμενο οικονομικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, που συμπεριλαμβάνει σχέδιο του πίνακα προσωπικού, διαβιβάζεται από το διοικητικό συμβούλιο στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Μαρτίου.

2.  Η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση προβλέψεων, λαμβάνοντας υπόψη τα προτεινόμενα όρια του συνολικού ποσού που είναι αναγκαίο για τις εξωτερικές ενέργειες και εγγράφει στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού ║ τους πόρους που κρίνει αναγκαίους όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού και το ύψος της επιδότησης από το γενικό προϋπολογισμό ║.

3.  Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (που καλούνται εφεξής "αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή") με το προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού ║.

4.  Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για το ίδρυμα.

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού του ιδρύματος.

5.  Ο προϋπολογισμός και ο πίνακας προσωπικού του ιδρύματος εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο. Καθίστανται οριστικοί  μετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός και ο πίνακας προσωπικού προσαρμόζονται, ενδεχομένως, σύμφωνα με αυτόν τον τελευταίο.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο κοινοποιεί το συντομότερο δυνατό στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την πρόθεσή του να υλοποιήσει κάθε σχέδιο που μπορεί να έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, ιδίως τα σχέδια περί ακινήτων, όπως η μίσθωση ή η απόκτηση ακινήτων. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ένα σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής κοινοποιεί την πρόθεσή του για διατύπωση γνώμης, διαβιβάζει τη γνώμη αυτή στο διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου.

Άρθρο 17

Εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισμού

1.  Ο υπόλογος του ιδρύματος κοινοποιεί στον υπόλογο της Επιτροπής, το αργότερο την 1η Μαρτίου μετά το οικονομικό έτος που έληξε, τους προσωρινούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από την έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του οικονομικού έτους. Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί τους προσωρινούς λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων και των αποκεντρωμένων οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 128 του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Ο υπόλογος της Επιτροπής, το αργότερο στις 31 Μαρτίου μετά το οικονομικό έτος που έληξε, διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασμούς του ιδρύματος, συνοδευόμενους από την έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του οικονομικού έτους. Η έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του οικονομικού έτους διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3.  Ο διευθυντής είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ιδρύματος.

4.  Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τους προσωρινούς λογαριασμούς του ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του δημοσιονομικού κανονισμού, ο διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς με δική του ευθύνη και τους διαβιβάζει για διατύπωση γνώμης στο διοικητικό συμβούλιο.

5.  Το διοικητικό συμβούλιο διατυπώνει τη γνώμη του για τους οριστικούς λογαριασμούς του ιδρύματος.

6.  Ο διευθυντής του ιδρύματος διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς αυτούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, το αργότερο την 1η Ιουλίου μετά το οικονομικό έτος που έληξε.

7.  Οι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται.

8.  Ο διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του, στις 30 Σεπτεμβρίου το αργότερο. Την απάντηση αυτή την αποστέλλει επίσης στο διοικητικό συμβούλιο.

9.  Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ' αίτησή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής του συγκεκριμένου οικονομικού έτους.

10.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, προβαίνει έως τις 30 Απριλίου του έτους N+2 στην απαλλαγή του διευθυντή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους N.

11.  Ο διευθυντής λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα που επιβάλλονται, ενδεχομένως, από τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής.

Άρθρο 18

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο

Με την επιφύλαξη των ελέγχων που αναφέρονται ανωτέρω και, ιδίως, των δημοσιονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών απαλλαγής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να ζητήσουν οποτεδήποτε ακρόαση ▌από το διευθυντή για οποιοδήποτε θέμα άπτεται των δραστηριοτήτων του ιδρύματος.

Άρθρο 19

Δημοσιονομικές διατάξεις

1.  Οι δημοσιονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο ίδρυμα εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές μπορούν να αποκλίνουν από τον ║κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, μόνον εάν το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας του ιδρύματος και με προηγούμενη συμφωνία της Επιτροπής.

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 133 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, το ίδρυμα εφαρμόζει τους λογιστικούς κανόνες που έχουν εγκριθεί από τον υπόλογο της Επιτροπής, ║ έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ενοποίηση των λογαριασμών του ιδρύματος με τους λογαριασμούς της Επιτροπής.

3.  Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1073/1999 εφαρμόζεται στο ίδρυμα ως προς όλα τα μέρη του.

4.  Tο ίδρυμα τηρεί τη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) (18). Το διοικητικό συμβούλιο ▌εγκρίνει τα απαιτούμενα μέτρα για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής τέτοιων διοικητικών ερευνών από την OLAF.

Άρθρο 20

Προνόμια και ασυλίες

Το πρωτόκολλο των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζεται στο ίδρυμα.

Άρθρο 21

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού

Το προσωπικό του ιδρύματος υπόκειται στους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το ίδρυμα ασκεί, έναντι του προσωπικού του, τις εξουσίες που έχουν ανατεθεί στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή.

Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία με την Επιτροπή, θεσπίζει τις ενδεδειγμένες λεπτομέρειες εφαρμογής σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο άρθρο 127 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να θεσπίσει διατάξεις βάσει των οποίων επιτρέπεται η απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη ή τις χώρες εταίρους για απασχόληση στο ίδρυμα.

Άρθρο 22

Ευθύνη

1.  Η εκ συμβάσεως ευθύνη του ιδρύματος διέπεται από το δίκαιο που εφαρμόζεται στη σχετική σύμβαση.

2.   ´Oσον αφορά την εξωσυμβατική ευθύνη, το ίδρυμα υποχρεούται, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών, να αποκαθιστά οποιαδήποτε ζημία ║ προξενείται από το ίδρυμα ή από τους υπαλλήλους του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο για κάθε διαφορά που ανακύπτει όσον αφορά τις αποζημιώσεις.

3.  Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι του ιδρύματος ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του καθεστώτος που διέπει το προσωπικό του ιδρύματος.

Άρθρο 23

Συμμετοχή τρίτων χωρών

1.  Στο ίδρυμα μπορούν να συμμετέχουν χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες έχουν αναλάβει από κοινού με την Κοινότητα και τα κράτη μέλη την υποχρέωση παροχής βοήθειας στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου στις χώρες εταίρους  που ορίζονται στο άρθρο 1, μετά από διευθετήσεις που θα καθοριστούν με συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 300  της Συνθήκης.

Στις συμφωνίες θα καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η φύση, ο βαθμός και οι λεπτομερείς κανόνες της συμμετοχής αυτών των χωρών στο έργο του ιδρύματος και θα περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την οικονομική συνεισφορά και το προσωπικό. Στις συμφωνίες αυτές δεν προβλέπεται η εκπροσώπηση τρίτων χωρών στο διοικητικό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου ούτε περιλαμβάνονται διατάξεις που δεν συνάδουν με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 21 ║.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει, κατά περίπτωση, τη συμμετοχή αυτών των χωρών σε ad hoc ομάδες εργασίας, χωρίς να απαιτείται συμφωνία.

Άρθρο 24

Αξιολόγηση

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 του ║κανονισμού (ΕK, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002, το ίδρυμα διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων του εφόσον αυτές συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες. Τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων κοινοποιούνται στο διοικητικό συμβούλιο.

2.  Η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο, διενεργεί αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, των αποτελεσμάτων του ιδρύματος και των μεθόδων εργασίας του σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, κάθε τέσσερα έτη. Η αξιολόγηση  διενεργείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. H Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή .

3.  Το ίδρυμα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Άρθρο 25

Επανεξέταση

Μετά την αξιολόγηση η Επιτροπή υποβάλλει, ενδεχομένως, πρόταση αναθεώρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι η ύπαρξη του ιδρύματος δεν είναι πλέον αιτιολογημένη από την άποψη των στόχων που καλείται να εκπληρώσει, μπορεί να εισηγηθεί την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 26

Κατάργηση

Οι κανονισμοί (EΟΚ) αριθ. 1360/90, (ΕΚ) αριθ. 2063/94, (ΕΚ) αριθ. 1572/98, (ΕΚ) αριθ. 1648/2003 ║και το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 ║, όπως αναφέρονται στο παράρτημα I, καταργούνται.

Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στ…

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Καταργούμενος κανονισμός και διαδοχικές τροποποιήσεις

Κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990

(ΕΕ L 131 της 23.5.1990, σ. 1).

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2063/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994

(ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 9).

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1572/98 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1998

(ΕΕ L 206 της 23.7.1998, σ. 1).

Άρθρο 16 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2666/2000 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000

(ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1).

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1648/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003

(ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 22).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 1360/90

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 τέλος της εισαγωγικής φράσης

Άρθρο 1 πρώτη έως τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 1 δεύτερη περίοδος

Άρθρο 2

Άρθρο 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 στοιχεία α) έως ζ)

Άρθρο 3 στοιχείο η)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτη περίοδος

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 τέλος της εισαγωγικής φράσης

Άρθρο 1 στοιχεία α) έως γ)

Άρθρο 1 δεύτερη περίοδος

Άρθρο 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 στοιχεία α) έως στ)

Άρθρο 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτη περίοδος

Άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερη περίοδος

Άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 4α παράγραφος 1

Άρθρο 4α παράγραφος 2

Άρθρο 4α παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο και τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 4 τελευταίο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 5 παράγραφοι 7 έως 10

Άρθρο 6

Άρθρο 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτο και τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτη περίοδος

Άρθρο 7 παράγραφος 4 δεύτερη περίοδος

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 9

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτες λέξεις

Άρθρο 7 παράγραφος 1 τέλος της πρώτης περιόδου και δεύτερη περίοδος

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 8 (εν μέρει)

Άρθρο 9

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφοι 4 έως 6

Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτες λέξεις

Άρθρο 10 παράγραφος 1 τέλος της πρώτης περιόδου, δεύτερη περίοδος και δεύτερο έως τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 5 πρώτη περίοδος

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως ια)

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφοι 4 έως 6

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 11 παράγραφοι 4 έως 10

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 17 (εν μέρει)

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 17 παράγραφοι 4 έως 10

Άρθρο 17 παράγραφος 11

Άρθρο 18

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφοι 2 έως 4

Άρθρο 20

Άρθρο 21 πρώτη και δεύτερη περίοδος και πρώτες λέξεις της τρίτης περιόδου

Άρθρο 21 τελευταίες λέξεις της τρίτης περιόδου και τελευταία περίοδος

Άρθρο 22

Άρθρο 23 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και πρώτη περίοδος του δεύτερου εδαφίου

Άρθρο 23 παράγραφος 1 τελευταία περίοδος του δεύτερου εδαφίου

Άρθρο 23 παράγραφος 2

Άρθρο 24 παράγραφος 1

Άρθρο 24 παράγραφος 2

Άρθρο 24 παράγραφος 3

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Παράρτημα

(1) ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ.1.
(2) ΕΕ C ...
(3) ΕΕ C ...
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008.
(5) ΕΕ L 131, ║23.5.1990, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1648/2003 ║ (ΕΕ L 245, ║29.9.2003, σ. 22).
(6) ΕΕ C 323, ║30.11.1993, σ. 1.
(7) ΕΕ L 375, ║23.12.1989, σ. 11.
(8) ΕΕ L 216, ║20.8.1994, σ. 9.
(9) ΕΕ L 206, ║23.7.1998, σ. 1.
(10) ΕΕ L 306, ║7.12.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2112/2005 (ΕΕ L 344. 27.12.2005, σ. 23).
(11) ΕΕ L 210, ║31.7.2006, σ. 82.
(12) ΕΕ L 310, ║9.11.2006, σ. 1.
(13) ΕΕ L 248, ║16.9.2002, σ. 1. Kανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9).
(14) ΕΕ L 357, ║31.12.2002, σ. 72.
(15) ΕΕ L 136, ║31.5.1999, σ. 1.
(16) ΕΕ L 145, ║31.5.2001, σ. 43.
(17) ΕΕ L 8, ║12.1.2001, σ. 1.
(18) ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 15.


Λίβανος
PDF 285kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο
P6_TA(2008)0228RC-B6-0271/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα εκείνα της 16ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τη σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης με τη Δημοκρατία του Λιβάνου(1), της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την κατάσταση στον Λίβανο(2), της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή(3), και της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη Μέση Ανατολή(4), καθώς και τη θέση του της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την χορήγηση κοινοτικής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στον Λίβανο(5),

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ" αριθ. 1559 (2004), 1636 (2005), 1680 (2006), 1701 (2006), και 1757 (2007),

–   έχοντας υπόψη την Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφετέρου(6) (Συμφωνία Σύνδεσης),

–   έχοντας υπόψη την από 10 Δεκεμβρίου 2007 απόφαση 2007/860/ΕΚ του Συμβουλίου για τη χορήγηση κοινοτικής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στον Λίβανο(7),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της 16ης Μαΐου 2008 του Ύπατου Εκπρόσωπου της ΕΕ Javier Solana σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Προεδρίας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη Μέση Ανατολή, στις 14 Μαρτίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   εξαιρετικά θορυβημένο από την κλιμάκωση της βίας στο Λίβανο και εκφράζοντας τη βαθιά του ανησυχία για τα θεσμικά προβλήματα που αντιμετώπισε η χώρα μετά την αποτυχία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ της Χεζμπολάχ και άλλων πολιτοφυλακών στη Βηρυτό και σε άλλα σημεία του Λιβάνου, ύστερα από τις αποφάσεις που έλαβε η λιβανική κυβέρνηση στις 6 Μαΐου 2008 και οι βιαιότητες που προκλήθηκαν λόγω της καθαίρεσης του στρατηγού που ήταν επιφορτισμένος με την ασφάλεια του αεροδρομίου καθώς και της απαγόρευσης λειτουργίας των συστημάτων επικοινωνίας της Χεζμπολάχ, οδήγησαν στο θάνατο δεκάδων και στον τραυματισμό εκατοντάδων αμάχων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου, στην προσπάθειά της για κατάπαυση των εχθροπραξιών, απέσυρε τις αποφάσεις οι οποίες προκάλεσαν τις βιαιοπραγίες και ανέθεσε στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας την επίλυση της κρίσης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοβούλιο του Λιβάνου δεν ασκούσε τον συνταγματικό του ρόλο ακόμα και πριν από το Νοέμβριο του 2007, ημερομηνία κατά την οποία η εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας του Λιβάνου εξέπνευσε, και ότι η χώρα βρίσκεται σε πλήρες αδιέξοδο από θεσμικής πλευράς με σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της δημοκρατίας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χεζμπολάχ δεν αποτελεί μόνο πολιτικό κόμμα της αντιπολίτευσης αλλά και ένοπλη ομάδα που ελέγχει σεβαστό τμήμα του εδάφους του Λιβάνου και ιδιαίτερα την περιοχή που κατοικείται από κοινότητες Σιιτών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση την πρωτοβουλία που έλαβε η Αραβική Ένωση, τα εμπλεκόμενα μέρη κατέληξαν σε συμφωνία στις 15 Μαΐου 2008, για άμεσο τερματισμό των ένοπλων εκδηλώσεων κάθε μορφής, για επανάληψη του εθνικού διαλόγου με βάση τα ζητήματα της κυβέρνησης εθνικής ενότητας και του νέου εκλογικού νόμου, και την αποκατάσταση της ομαλής ζωής και της κατάστασης όπως είχε πριν από τα πρόσφατα επεισόδια,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον πολιτικό αδιέξοδο στο Λίβανο παραλύει την ομαλή λειτουργία της χώρας· ότι αυτή η πολιτική κρίση αποτελεί αισθητή απειλή για την εύθραυστη σταθερότητα της χώρας και της περιοχής συνολικά· εκτιμώντας ότι ένας σταθερός, πλήρως κυρίαρχος, ενωμένος και δημοκρατικός Λίβανος είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα και την ειρηνική ανάπτυξη ολόκληρης της Μέσης Ανατολής,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Λίβανος είναι χώρα με ισχυρούς πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς δεσμούς με την Ευρώπη και ότι αποτελεί σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μέση Ανατολή· ότι ένας κυρίαρχος και δημοκρατικός Λίβανος μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη μιας ισχυρής Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ορίζει ότι οι σχέσεις μεταξύ των μερών και όλες οι διατάξεις της Συμφωνίας θα εδράζονται στο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως έχουν στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διέπει την εσωτερική και τη διεθνή πολιτική τους και αποτελεί βασικό στοιχείο της εν λόγω Συμφωνίας· ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα, στο πλαίσιο του τακτικού πολιτικού διαλόγου που προβλέπεται από τη συμφωνία, προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κοινοβουλίου του Λιβάνου,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με την απόφαση 1757 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκροτήθηκε διεθνές δικαστήριο για να δικάσει τους υπεύθυνους για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Rafik Hariri και για άλλες πολιτικές δολοφονίες στο Λίβανο,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Λίβανος ακόμη αντιμετωπίζει βασικά χρηματοπιστωτικά και οικονομικά προβλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιβανικές αρχές ενέκριναν στις 4 Ιανουαρίου 2007 ένα συνολικό πρόγραμμα κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη στήριξη των εγχωρίων προσπαθειών του Λιβάνου για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση και για τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, και ως εκ τούτου την ελάφρυνση των χρηματοπιστωτικών δυσκολιών της εφαρμογής του οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 300 000 Παλαιστίνιοι πρόσφυγες εξακολουθούν να διαβιούν σε κακές συνθήκες στον Λίβανο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκρήξεις βίας και οι συγκρούσεις με τον στρατό που σημειώθηκαν σε ορισμένα στρατόπεδα Παλαιστινίων προσφύγων συνέβαλαν στο να ενταθεί η κατάσταση στη χώρα,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική ακεραιότητα των αγροκτημάτων της Shebaa είναι ζήτημα που εξακολουθεί να εκκρεμεί,

1.   χαιρετίζει τη συμφωνία που συνήφθη στη Ντόχα για την εκλογή του στρατηγού Michel Sleiman ως προέδρου της Δημοκρατίας τις επόμενες μέρες, τη δημιουργία νέας κυβέρνησης εθνικής ενότητας και την έκδοση του εκλογικού νόμου· ζητεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να εφαρμόσουν πλήρως τη συμφωνία· τονίζει τη σημασία της θετικής αντίδρασης εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας· συγχαίρει τα συμβαλλόμενα μέρη στο Λίβανο για την επίτευξη της συμφωνίας και το κράτος του Κατάρ και τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών για την επιτυχή διαμεσολάβηση·

2.   τονίζει τη σημασία της σταθερότητας, κυριαρχίας, ανεξαρτησίας, ενότητας και εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου· επισημαίνει ότι η πολιτική σταθερότητα στο Λίβανο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των πλευρών, με την παραίτηση από τη χρήση βίας και με την απόρριψη των εξωτερικών επιρροών·

3.   χαιρετίζει τον θετικό τρόπο με τον οποίο ο στρατός και οι υπηρεσίες ασφαλείας συνέβαλαν στον τερματισμό των πρόσφατων εξελίξεων· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να υποστηρίξουν το στρατό του Λιβάνου στην προσπάθειά του να διασφαλίσει πλήρως τη λειτουργία, την ασφάλεια, το νόμο και την τάξη, την κυριαρχία και τη σταθερότητα του Λιβάνου·

4.   θεωρεί κατά συνέπεια ότι η ασφάλεια της χώρας και όλου του λιβανικού λαού εξαρτάται από τον αφοπλισμό όλων των ένοπλων ομάδων, και ιδίως της Χεζμπολάχ, και από τον έλεγχο της διακίνησης όπλων στο Λίβανο· θεωρεί κρίσιμο το να κατευθύνονται όλες οι εισαγωγές όπλων στο Λίβανο αποκλειστικά στον επίσημο λιβανικό στρατό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη λιβανική κυβέρνηση να ασκήσει, σε συνεργασία με την ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για το Λίβανο (UNIFIL), πλήρη κυριαρχία και πραγματικό έλεγχο στα σύνορα και στο έδαφος της χώρας σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα· καλεί κατά συνέπεια όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αποποιηθούν τη βία, να αποδεχθούν πλήρως τους κανόνες της δημοκρατίας και να αναγνωρίσουν όλες τις κρατικές αρχές και όλα τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα, ανεξάρτητα από εθνοτική, θρησκευτική ή κομματική συνάφεια και καταγωγή·

5.   υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Δημοκρατίας του Λιβάνου προβλέπεται πολιτικός διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κοινοβουλίου του Λιβάνου με βάση την εγκαθίδρυση πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων·

6.   επαναλαμβάνει τη σημασία του ρόλου της UNIFIL· θεωρεί ότι είναι ζωτικό να ασκεί η λιβανική κυβέρνηση πλήρη κυριαρχία και ουσιαστικό έλεγχο στα σύνορα και την επικράτεια της χώρας σε όλες τις δραστηριότητες που υπάγονται στη δικαιοδοσία του κράτους, κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών της·

7.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να στηρίξουν το έργο του διεθνούς δικαστηρίου για να δικαστούν οι υπεύθυνοι της δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού Rafik Hariri και άλλων πολιτικών δολοφονιών στον Λίβανο, και καλεί τη Συρία να συνεργαστεί πλήρως·

8.   καλεί τη λιβανική κυβέρνηση να κάνει κάθε προσπάθεια για να θέσει τέλος σε κάθε διάκριση σε βάρος των Παλαιστινίων προσφύγων και να επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει τη βοήθειά της ώστε να εξευρεθεί βιώσιμη λύση·

9.   καλεί τη Συρία να αποφύγει κάθε ανάμειξη που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στις λιβανικές εσωτερικές υποθέσεις και να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην αναζήτηση βιώσιμης ειρήνης και σταθερότητας για τη χώρα αυτή· απευθύνει έκκληση στο Ιράν και τη Συρία να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις 1559 (2004) και 1701 (2006) του ΟΗΕ όσον αφορά το σεβασμό της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της σταθερότητας του Λιβάνου υπενθυμίζοντας την απαγόρευση πώλησης όπλων σε ένοπλες πολιτοφυλακές·

10.   επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει το Λίβανο στην οικονομική του αναδιάρθρωση· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη στήριξη της ανοικοδόμησης και της οικονομικής ανάκαμψης του Λιβάνου καθώς και για τη δημιουργία στενότερης συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών της χώρας, με σκοπό την προαγωγή του περαιτέρω εκδημοκρατισμού της χώρας·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, το Γενικό Γραμματέα της Αραβικής Ένωσης, τον Απεσταλμένο του Κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή, τον Πρόεδρο της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Λιβάνου, τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της Συρίας, καθώς και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράν.

(1) EE C 38 Ε, 12.2.2004, σ. 307.
(2) EE C 320 Ε, 15.12.2005, σ. 257.
(3) EE C 305 Ε, 14.12.2006, σ. 236.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0350.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0550.
(6) ΕΕ L 143, 30.5.2006, σ. 2.
(7) ΕΕ L 337, 21.12.2007, σ. 111.


Aύξηση των τιμών των τροφίμων στην EE και στις αναπτυσσόμενες χώρες
PDF 376kWORD 95k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την άνοδο της τιμής των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναπτυσσόμενες χώρες
P6_TA(2008)0229RC-B6-0217/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη ότι εφέτος εορτάζεται η 60ή επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της οποίας το άρθρο 25, παράγραφος 1 αφορά το δικαίωμα στη διατροφή,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της παγκόσμιας συνόδου κορυφής του 1996 για τα τρόφιμα και τον στόχο να μειωθεί στο μισό ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα έως το 2015,

–   έχοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που περιέχονται στο Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα –και ιδίως το άρθρο 11, σχετικά με το δικαίωμα στη διατροφή– το οποίο έχει υπογραφεί και κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   λαμβάνοντας υπόψη την ειδική σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ με θέμα τον "αρνητικό αντίκτυπο, που έχει στην πραγμάτωση του δικαιώματος στη διατροφή, η επιδείνωση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης, η οποία προκαλείται μεταξύ άλλων από την κατακόρυφη αύξηση των τιμών των τροφίμων", η οποία πραγματοποιείται στις 22 Μαΐου 2008 στη Γενεύη,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια"(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον συνεχιζόμενο "έλεγχο υγείας της ΚΓΠ",

–   έχοντας υπόψη τις πρόσφατες συστάσεις της Διεθνούς Αξιολόγησης της Γεωργικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη (IAASTD) σχετικά με την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων που ξεκίνησε και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων φορέων της διεθνούς κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Διακυβερνητικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC),

–   έχοντας υπόψη τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με το Γύρο της Ντόχα για την Ανάπτυξη,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Kigali της 22ας Νοεμβρίου 2007 για φιλικές προς την ανάπτυξη συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), η οποία εγκρίθηκε από τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το από 25 Οκτωβρίου 2007 ψήφισμά του σχετικά με την αύξηση της τιμής των τροφίμων και των ζωοτροφών(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξήσεις στις παγκόσμιες τιμές σίτου έφτασαν το 181% μέσα στην περίοδο 36 μηνών που τελειώνει τον Φεβρουάριο του 2008, ότι οι τιμές του ρυζιού αυξήθηκαν κατά 141% από τον Ιανουάριο του 2008 και ότι συνολικά οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 83%,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, η αύξηση των τιμών έχει γυρίσει 7 χρόνια πίσω τους στόχους για τη μείωση της φτώχειας και ότι άνω των 100 εκατομμυρίων ατόμων στον αναπτυσσόμενο κόσμο θα μπορούσαν να πέσουν σε βαθύτερη φτώχεια λόγω των συνεχώς αυξανόμενων τιμών των τροφίμων, σύμφωνα με υπολογισμούς της Παγκόσμιας Τράπεζας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 854 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πεινούν ή υποσιτίζονται (επισιτιστική ανασφάλεια), ενώ άλλα 4 εκατομμύρια εντάσσονται στην κατηγορία αυτή κάθε χρόνο· ότι 170 εκατομμύρια παιδιά υποσιτίζονται και 5,6 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας του υποσιτισμού·

Δ.   εκτιμώντας ότι η τρέχουσα επισιτιστική κρίση είναι επίσης αποτέλεσμα της αυξημένης κερδοσκοπίας στα γεωργικά εμπορεύματα και τα εμπορεύματα τροφίμων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον FAO, η διατροφή αντιπροσωπεύει το 60-80% των καταναλωτικών δαπανών στις αναπτυσσόμενες χώρες και το 10-20% στις βιομηχανικές χώρες· ότι η αύξηση των τιμών των τροφίμων επηρεάζει περισσότερο τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχουν επιβάλει την ελευθέρωση του εμπορίου στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την εγκαθίδρυση ενός κυρίαρχου προτύπου γεωργίας ευρείας κλίμακας προσανατολισμένης προς τις εξαγωγές, σε βάρος της βιώσιμης τοπικής παραγωγής τροφίμων και των τοπικών αγορών τροφίμων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξήσεις των τιμών επιδεινώνουν τα προβλήματα δυνατότητας προσπέλασης, ιδίως για όσους έχουν χαμηλό ή ανύπαρκτο εισόδημα,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση για τρόφιμα αυξάνεται, ιδίως σε αναδυόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, καθώς αυξάνεται ο παγκόσμιος πληθυσμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλανήτης, ο οποίος σύμφωνα με εκτιμήσεις του FAO (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών) είναι σε θέση να θρέψει 12 δισεκατομμύρια ανθρώπους, δεν αντιμετωπίζει έλλειψη τροφίμων σε παγκόσμια κλίμακα· υπενθυμίζοντας ότι οι εσοδείες σίτου και ρυζιού ήταν πολύ καλές το 2007· διαπιστώνοντας ότι μόνο 1,01 δισεκατομμύρια τόνοι της εσοδείας 2007 αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ μεγάλο ποσοστό αυτής προορίζεται για ζωοτροφές (760 εκατομμύρια τόνοι) και περίπου 100 εκατομμύρια τόνοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις η παγκόσμια παραγωγή δημητριακών κατά το 2008 θα αυξηθεί κατά 2,6% φθάνοντας στο πρωτοφανές επίπεδο των 2 164 δισεκατομμυρίων τόνων· ότι, ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες δεν πραγματώνουν το δυναμικό παραγωγής τροφίμων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη επενδύσεων στον τομέα της γεωργίας, της ανάπτυξης της υπαίθρου και της κατάρτισης των γεωργών στις αναπτυσσόμενες χώρες και από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχει εκθέσει τους μικρούς γεωργούς ιδιαίτερα σε αθέμιτο ανταγωνισμό, γεγονός που επιδείνωσε τη φτώχεια τους και τους κατέστησε περισσότερο ευάλωτους, ενώ παράλληλα μείωσε την ικανότητά τους να παράγουν αρκετά τρόφιμα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σοβαρό εμπόδιο για την αύξηση της γεωργικής παραγωγής στις αναπτυσσόμενες χώρες συνίσταται στο γεγονός ότι οι μικροί γεωργοί συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε δάνεια ή μικροπιστώσεις για επενδύσεις σε βελτιωμένους σπόρους, λιπάσματα και μηχανισμούς άρδευσης καθώς και στα αναγκαία εργαλεία για την προστασία της συγκομιδής τους από επιδημίες και ασθένειες μερικές φορές λόγω του ότι δεν είναι κάτοχοι της γης τους και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται δάνεια,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) επισήμανε ότι από τα 750 εκατομμύρια USD που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του 2008, μέχρι στιγμής μόνο για τα 260 εκατομμύρια έχουν υπάρξει ρητές δεσμεύσεις,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοδος των τιμών των αγαθών καθίσταται αποσταθεροποιητική δύναμη για την παγκόσμια οικονομία και είχε ήδη ως αποτέλεσμα το ξέσπασμα συγκρούσεων σε αρκετές χώρες,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι η αύξηση της τιμής των τροφίμων εντείνει την ανάγκη για ολοκληρωμένη πολιτική απάντηση και συνολική στρατηγική για το πρόβλημα των τροφίμων,

Το δικαίωμα στη διατροφή

1.   υπογραμμίζει τον θεμελιώδη χαρακτήρα του δικαιώματος στη διατροφή, και την ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση όλων των ανθρώπων κάθε στιγμή, σε τρόφιμα που να επαρκούν για μια δραστήρια και υγιεινή ζωή· υπογραμμίζει ότι τα κράτη έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν, να σέβονται και να ικανοποιούν αυτό το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· πιστεύει ότι το γεγονός ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε δεινή ένδεια και ότι 850 εκατομμύρια άνθρωποι πεινούν καθημερινά, αποδεικνύει τη συστηματική παραβίαση του δικαιώματος στη διατροφή, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί ως εκ τούτου τη λήψη των καταλλήλων μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το δικαίωμα στην τροφή· καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίζει ότι όλες οι σχετικές με τα τρόφιμα εθνικές και διεθνείς πολιτικές θα είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δικαίωμα στη διατροφή·

2.   κατά συνέπεια, καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τις δεσμεύσεις του προς τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας (AΣX), επανεπιβεβαιώνοντας τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις και εγκρίνοντας Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για τους ΑΣΧ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2008· πιστεύει ότι αυτό το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ πρέπει να εντοπίζει συγκεκριμένα ορόσημα και δράσεις μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, σε κομβικούς τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η ύδρευση, η γεωργία, η ανάπτυξη και οι υποδομές, που θα συνεισφέρουν να εξασφαλιστεί η επίτευξη των ΑΣΧ έως το 2015, προκειμένου, μεταξύ άλλων στόχων, να εξαλειφθεί η πείνα έως το 2015·

3.   εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που έχει στην πείνα και τη φτώχεια η κερδοσκοπία στα εμπορεύματα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων σε εμπορεύματα· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις επιπτώσεις της κερδοσκοπίας στις τιμές των τροφίμων και να προτείνει κατάλληλα μέτρα με βάση αυτή την ανάλυση·

4.   επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η επισιτιστική κρίση είναι πλήρως αλληλένδετη με την χρηματοοικονομική κρίση, δεδομένου ότι οι ενέσεις ρευστότητας στις οποίες προβαίνουν οι κεντρικές τράπεζες για να αποτρέψουν χρεοκοπίες ενδέχεται να έχουν αυξήσει τις κερδοσκοπικές επενδύσεις τα βασικά εμπορεύματα· καλεί το ΔΝΤ και το Φόρουμ για την Χρηματοοικονομική Σταθερότητα να σταθμίσουν την "παρενέργεια" αυτή και να την λαμβάνουν υπόψη όταν προτείνουν παγκόσμιες θεραπείες·

5.   υπενθυμίζει ότι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο από την παρούσα κρίση είναι τα λιγότερο ευνοημένα στρώματα του πληθυσμού και επομένως υπογραμμίζει την ανάγκη για ενδεδειγμένες κοινωνικές πολιτικές για την ενδυνάμωση των φτωχών ή των απόρων τμημάτων του πληθυσμού και για μετριασμό των επιπτώσεων της τρέχουσας επισιτιστικής κρίσης·

Αειφόρος παραγωγή τροφίμων

6.   τονίζει ότι η παροχή τροφίμων σε όλους και σε όλο τον κόσμο θα έπρεπε να προηγείται κάθε άλλου στόχου· τονίζει ότι τα τρόφιμα θα έπρεπε να διατίθενται σε λογικές τιμές, όπως δηλώνει το άρθρο 33 της Συνθήκης ΕΚ·

7.   υπενθυμίζει την ανάγκη να εξασφαλίζεται εσωτερική και παγκόσμια ρύθμιση προς το συμφέρον των καταναλωτών, του εισοδήματος των γεωργών και των βιομηχανιών μετασχηματισμού και έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αειφόρος επισιτιστική πολιτική της ΕΕ·

8.   υπενθυμίζει ότι κύριος στόχος της ΚΓΠ είναι να διασφαλίσει τη σταθεροποίηση της αγοράς και να παράσχει ασφάλεια και λογικές τιμές για τον καταναλωτή, και υπογραμμίζει την ανάγκη ΚΓΠ πέραν του 2013, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αειφόρος πολιτική της ΕΕ για τα τρόφιμα, με ταυτόχρονο σεβασμό της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων·

9.   υπογραμμίζει ότι το κόστος των πρώτων υλών αποτελεί σχετικά δευτερεύουσα συνιστώσα του συνολικού κόστους πολλών προϊόντων τροφίμων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν τις διαφορές μεταξύ των πρωτογενών τιμών και εκείνων που χρεώνουν οι μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων·

10.   ζητεί επομένως αξιολόγηση επιπτώσεων σε σχέση με το ρόλο του λιανικού εμπορίου στη διατροφική αλυσίδα, δεδομένου ότι οι τιμές λιανικής των τροφίμων αυξήθηκαν δυσανάλογα σε σχέση με το κόστος διαβίωσης· καλεί τους λιανοπωλητές να παρέχουν σωστές τιμές στους παραγωγούς και ταυτόχρονα να παρέχουν στους καταναλωτές τρόφιμα σε λογικές τιμές;

11.   επισημαίνει ότι τα σημερινά αποθέματα δημητριακών της ΕΕ επαρκούν για 30 μόλις ημέρες και διερωτάται εάν τα αποθέματα τροφίμων μας βρίσκονται στο σωστό επίπεδο, ιδίως ενόψει πιθανών κρίσεων· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές για τη συγκρότηση αποθεμάτων τροφίμων ώστε να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις·

12.   ζητεί καλύτερες προβλέψεις σε σχέση με τη γεωργική παραγωγή ώστε να είναι πιθανός ο πιο έγκαιρος εντοπισμός των τάσεων που επικρατούν στην παγκόσμια προσφορά τροφίμων·

13.   τονίζει ότι πρέπει να γίνουν σεβαστά τα εισοδήματα των γεωργών της ΕΕ· επισημαίνει ότι, με την άνοδο του κόστους των ζωοτροφών, της ενέργειας, των λιπασμάτων και των λοιπών εισροών, και με το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, τα εισοδήματα των γεωργών πρέπει να αυξηθούν σημαντικά προκειμένου να είναι σε θέση οι γεωργοί να ανταποκριθούν στη ζήτηση για τρόφιμα· επισημαίνει ότι τα εισοδήματα των γεωργών αυξήθηκαν μόνο ελαφρά και ότι μάλιστα σε ορισμένα κράτη μέλη παρατηρείται πτώση τους·

14.   ζητεί η προώθηση αειφόρων γεωργικών πολιτικών να περιλαμβάνεται σε όλους τους μηχανισμούς διεύρυνσης και γειτονίας·

15.   ζητεί οι φορείς εκμετάλλευσης από τρίτες χώρες να υπόκεινται στους ίδιους ελέγχους με τους παραγωγούς της ΕΕ, αναγνωρίζει όμως την ανάγκη να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται στα φυτοϋγειονομικά πρότυπα της ΕΕ·

16.   χαιρετίζει την απόφαση των υπουργών γεωργίας της ΕΕ να εγκρίνουν την πρόταση της Επιτροπής για διακοπή των υποχρεώσεων σε σχέση με την παύση καλλιέργειας αρόσιμων γαιών κατά το 2008 και επισημαίνει τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η κίνηση αυτή θα ελευθερώσει 2,9 εκατ. περίπου εκτάρια για παραγωγή σιτηρών και θα αυξήσει τη συγκομιδή του τρέχοντος έτους κατά 10 εκατομμύρια τόνους περίπου·

17.   καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση του αντικτύπου που έχουν στην επισιτιστική ασφάλεια οι τρέχουσες πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της ΚΓΠ, των στόχων ανανεώσιμης ενέργειας, της αναπτυξιακής βοήθειας και των διεθνών εμπορικών συμφωνιών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η συνολική επισιτιστική ασφάλεια·

18.   υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα τρόφιμα σε σχέση με τα καύσιμα και ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων πρέπει να συνδεθεί με αυστηρά κριτήρια αειφορίας· επισημαίνει ότι κατά την επίτευξη του προτεινομένου στόχου για τα βιοκαύσιμα πρέπει να τηρηθούν αυτά τα κριτήρια·

19.   αποδέχεται το γεγονός ότι η επιδότηση των καλλιεργειών από την ΕΕ με στόχο την παραγωγή βιοκαυσίμων δεν αιτιολογείται πλέον, τονίζει όμως με έμφαση ότι μόλις το 2 έως 3% των γεωργικών γαιών της ΕΕ χρησιμοποιείται σήμερα για το είδος αυτό παραγωγής και ότι οι κατηγορίες των μέσων ενημέρωσης προς τα βιοκαύσιμα για την τρέχουσα επισιτιστική κρίση είναι υπερβολικές όσον αφορά την ΕΕ· συμφωνεί ωστόσο ότι η πολιτική σε χώρες όπως οι ΗΠΑ να παραχωρείται περισσότερη γη για την καλλιέργεια αραβοσίτου με σκοπό την παραγωγή βιοαιθανόλης είχε επιπτώσεις στην τιμή και τη διαθεσιμότητα αραβοσίτου και άλλων δημητριακών στις παγκόσμιες αγορές τροφίμων·

20.   καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πράξουν περισσότερα για την προώθηση της χρήσης και παραγωγής βιοενεργείας δεύτερης γενεάς, με κατεργασία της κόπρου και των γεωργικών αποβλήτων, παρά πρωτογενών γεωργικών προϊόντων·

21.   υπογραμμίζει ιδίως ότι πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στη συγκέντρωση αστικών λυμάτων και υπολειμμάτων της γεωργίας και της δασοπονίας και τη μετατροπή τους σε βιοαέριο· επισημαίνει ότι αυτό θα καταστήσει δυνατό να αναπτυχθούν κατάλληλες τεχνολογίες και θα προσφέρει χρόνο για τη μελέτη της συμβατότητας της παραγωγής τροφίμων και ενέργειας·

22.   επισημαίνει με σοβαρή ανησυχία ότι το κόστος των σύνθετων ζωοτροφών αυξήθηκε κατά 75 ευρώ ανά τόνο και εξακολουθεί να αυξάνεται λόγω οξείας έλλειψης σπόρων για την παραγωγή ζωοτροφών και ότι τούτο αποτελεί πρόσθετο κόστος της τάξης των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κτηνοτροφία της ΕΕ·

23.   θεωρεί ότι η παρούσα κρίση απαιτεί άμεση και σε βάθος συζήτηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών σχετικά με το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η σύγχρονη βιοτεχνολογία στην εξασφάλιση της διαρκούς παραγωγής τροφίμων σε λογικές τιμές·

Καλύτερες αναπτυξιακές πολιτικές

24.   θεωρεί ότι για την πραγματική καταπολέμηση της πείνας απαιτείται βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να μπορούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να παράγουν και να παρέχουν στον πληθυσμό τους επαρκείς ποσότητες νερού και τροφίμων·

25.   υποστηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των τοπικών πληθυσμών στα τρόφιμα· πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο βιώσιμος χώρος πολιτικής ώστε να υπάρχει χώρος για εθνικούς κανόνες και μέτρα για την ανάπτυξη του τομέα αυτού· θεωρεί ότι το Μαλάουι αποτελεί θετικό παράδειγμα αναπτυσσόμενης χώρας στην οποία η παραγωγή τροφίμων έχει διπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια και υπογραμμίζει ότι η ΕΕ διαδραματίζει ρόλο στην υποστήριξη αυτής της εξέλιξης· καλεί την Επιτροπή να παράσχει βοήθεια στη γνωστοποίηση του φαινομένου αυτού, έτσι ώστε να μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες·

26.   καλεί τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να ανταποκριθούν επειγόντως στην έκτακτη έκκληση του ΠΕΠ και να το βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων σε σχέση με την καταπολέμηση της φτώχειας· θεωρεί ωστόσο ότι η εξάρτηση από επιχειρήσεις επισιτιστικής βοήθειας πρέπει να μειωθεί και τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη για μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη δράση ώστε να αποτραπούν περισσότερο επιζήμιες επιπτώσεις και να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες της κρίσης αυτής·

27.   ζητεί επείγουσα και αισθητή αύξηση των επενδύσεων στη γεωργία, την ανάπτυξη της υπαίθρου και τις γεωργικές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, με έμφαση στους φτωχούς αγρότες, και στη γεωργία μικρής κλίμακας που βασίζεται σε αγροοικολογικά συστήματα παραγωγής τροφίμων· υπενθυμίζει ότι το 75% των φτωχών του πλανήτη ζουν σε αγροτικές περιοχές αλλά ότι μόνο το 4% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας αφιερώνεται στη γεωργία· κατά συνέπεια καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν καλύτερα το ζήτημα της γεωργίας στις αναπτυξιακές τους πολιτικές, να προωθήσουν την προσαρμογή του προγραμματισμού του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕTA) σε στενή συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες και να προβούν σε αναθεώρηση των εθνικών εγγράφων στρατηγικής ώστε να δώσουν υψηλότερη προτεραιότητα στη γεωργία· υπογραμμίζει το ρόλο των ΜΚΟ και των τοπικών αρχών στην εξεύρεση καινοτόμων γεωργικών λύσεων σε σύμπραξη με τους πληθυσμούς των αναπτυσσομένων χωρών και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να προωθήσουν τα έργα αυτά·

28.   τονίζει την ανάγκη να δοθεί στους μικρούς αγρότες των αναπτυσσόμενων χωρών, που είναι στη πλειοψηφία τους γυναίκες, πρόσβαση στη γη, σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και πιστώσεις, σε σπόρους υψηλής απόδοσης, αρδευτικά συστήματα και λιπάσματα· τονίζει ότι οι επενδύσεις στο γεωργικό τομέα πρέπει να εστιάζονται περισσότερο στις αρδεύσεις, στους γεωργικούς δρόμους, στην έρευνα και στις τοπικές γνώσεις, στην κατάρτιση καθώς και στις ανταλλαγές των βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω αποτελεσματικά και βιώσιμα συστήματα συγκομιδής, καθαρό πόσιμο νερό και εκπαίδευση, καθώς και η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και των ανταλλαγών στην αγορά· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να ενισχύσει αυτές τις πλευρές στη δράση της και να υποστηρίξει τις οργανώσεις των παραγωγών, τις μικροπιστώσεις και άλλα προγράμματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και την αύξηση των επενδύσεων στη γεωργία·

29.   καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) να διερευνήσει τις δυνατότητες για την άμεση ίδρυση ενός ταμείου εγγυήσεων που θα υποστηρίζει τα εθνικά προγράμματα μικροπιστώσεων και δανείων και συστήματα αποφυγής των κινδύνων τα οποία λειτουργούν με γνώμονα τις ανάγκες των τοπικών παραγωγών τροφίμων, ιδίως στις φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες·

30.   τονίζει την ανάγκη για συνεργασία στο θέμα της αλλαγής του κλίματος μεταξύ της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως δε την ανάγκη για μεταφορά τεχνολογίας και οικοδόμησης δυνατοτήτων· υπογραμμίζει ότι η αλλαγή του κλίματος πρέπει να ενταχθεί σε όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ και τονίζει ότι ορισμένες απλές διασφαλίσεις θα βοηθούσαν τους γεωργούς να προστατεύουν τις καλλιέργειές από ξηρασία και άλλες καταστροφές και καλεί την Επιτροπή να τις διερευνήσει· καλεί τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της απερήμωσης, της υποβάθμισης του εδάφους και της ξηρασίας εις τρόπον ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των τροφίμων και η πρόσβαση στο νερό, ιδίως στις φτωχές χώρες·

31.   τονίζει τη σημασία των κατάλληλων επενδύσεων στον τομέα της έρευνας που θα επιτρέψουν βέλτιστες εσοδείες σε όλες τις περιφέρειες του κόσμου·

32.   ζητεί, ειδικότερα, να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς όλες οι εξελίξεις για τους ΓTO και οι δημόσιες συζητήσεις επί των θεμάτων αυτών·

33.   εκτιμά ότι οι χώρες πρέπει να έχουν δικαίωμα επισιτιστικής κυριαρχίας και ασφάλειας και ότι έχουν το δικαίωμα να προστατεύουν την αγορά τους από τις εισαγωγές επιδοτουμένων προϊόντων· εκτιμά ότι η επιδότηση γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή αποσταθεροποιεί τις τοπικές αγορές των αναπτυσσομένων χωρών·

Δίκαιο διεθνές εμπόριο

34.   θεωρεί ότι το άνοιγμα των γεωργικών αγορών πρέπει να είναι σταδιακό, σύμφωνα με την αναπτυξιακή πρόοδο κάθε μίας από τις αναπτυσσόμενες χώρες και να βασίζεται σε κοινωνικά δίκαιους και περιβαλλοντικά βάσιμους κανόνες εμπορίου· παρατηρεί ότι τα ευαίσθητα προϊόντα που αποτελούν βασική ανάγκη για τους πολίτες των αναπτυσσόμενων χωρών ή έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επισιτιστική ασφάλεια και την ανάπτυξη της υπαίθρου στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να αποκλειστούν από την πλήρη ελευθέρωση έτσι ώστε να προληφθούν αναντίστρεπτες ζημίες στους τοπικούς παραγωγούς· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει προτιμησιακό και ασύμμετρο σύστημα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με αναπτυσσόμενες χώρες έτσι ώστε να τους επιτρέψει να διατηρήσουν ορισμένα εργαλεία διαχείρισης της προσφοράς και άλλα αναπτυξιακά εργαλεία στις αγορές τους· επισημαίνει ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έχουν πρόσβαση χωρίς ποσοστώσεις και δασμούς στην αγορά της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας "τα πάντα εκτός από όπλα'·

35.   τονίζει ότι στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ), η προτεραιότητα της Επιτροπής πρέπει να είναι να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές ανάγκες που εκφράζουν οι χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, οι ΣΟΕΣ, πρέπει να συνοδεύονται από την υπεσχημένη νέα χρηματοδότηση για την Βοήθεια για το Εμπόριο (2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως έως το 2010) καθώς και από την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης·

36.   υπογραμμίζει την ανάγκη για επιτυχημένη, ισορροπημένη και δίκαιη έκβαση του Γύρου της Ντόχα· υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα του Γύρου της Ντόχα πρέπει να δώσουν θετικά κίνητρα στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να επενδύσουν στη γεωργία τους και στην παραγωγή τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει προτάσεις προκειμένου στον τρέχοντα γύρο διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ να συμπεριληφθεί δράση για τις τιμές των βασικών τροφίμων·

37.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο για προώθηση του δίκαιου εμπορίου και άλλων ηθικών συστημάτων που συμβάλλουν στην ανύψωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, δεδομένου ότι υποστηρίζουν μικρούς και περιθωριοποιημένους παραγωγούς σε αναπτυσσόμενες χώρες, μειώνουν τη μεταβλητότητα και εγγυώνται δικαιότερες τιμές και εισόδημα· ενθαρρύνει τις δημόσιες αρχές της ΕΕ να ενσωματώσουν κριτήρια δικαίου εμπορίου και αειφορίας στις διακηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών τους και στις πολιτικές προμηθειών τους·

Προώθηση της δημοκρατίας

38.   υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα επισιτιστική κρίση δείχνει την ανάγκη για την προώθηση πολιτικής σταθερότητας, περιφερειακής ολοκλήρωσης, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο μέσα στην ΕΕ αλλά και παγκόσμια· κατά συνέπεια καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους συμμέτοχους να προωθούν τις ανθρώπινες και δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου όταν αντιμετωπίζουν την τρέχουσα επισιτιστική κρίση και επιχειρούν να επιλύσουν μακροπρόθεσμα προβλήματα επισιτιστικής ασφάλειας·

o
o   o

39.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Παγκόσμια Τράπεζα, στην Ομάδα των 8, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στη Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

(1) ΕΕ C 25, 30.1.2008, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0480.


Διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις
PDF 320kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση θεώρησης (πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων)
P6_TA(2008)0230B6-0233/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6, 24 και 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 62, 63, 286 και 300 της Συνθήκης ΕΚ, που αποτελούν τη νομική βάση για τον ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, καθώς και για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες και οργανισμούς,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 6 Μαρτίου 2008 και 21 Απριλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 83 και το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άμστερνταμ το 1999, το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση των κανόνων για τις θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β), σημείο i), της Συνθήκης ΕΚ),

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμοδιότητα της Κοινότητας σε θέματα θεωρήσεων περιλαμβάνει τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται καθεστώς απαλλαγής από θεωρήσεις σε τρίτες χώρες και ότι οι όροι αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση για όλους τους πολίτες της ΕΕ, όχι μόνο όσον αφορά τη χορήγηση ή τη μη χορήγηση αυτού καθεαυτού του καθεστώτος απαλλαγής από θεώρηση, αλλά επίσης και σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται το καθεστώς αυτό, ή δεν παρέχεται, σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ από τρίτες χώρες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 το Συμβούλιο εξήρεσε τους πολίτες των ΗΠΑ από την υποχρέωση θεώρησης(1)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, παρόμοια εξαίρεση δεν ισχύει για όλους τους πολίτες της ΕΕ, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατηρούν την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες ορισμένων κρατών μελών (αυτή τη στιγμή: Βουλγαρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία) και διότι, μεταξύ άλλων, το ποσοστό απορρίψεων θεώρησης, οι οποίες βασίζονται σε αδιαφανή κριτήρια, υπερβαίνει, για τις περισσότερες από τις εν λόγω χώρες, το 3% του συνόλου των αιτήσεων (10% υπό ορισμένες συνθήκες),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά το 2005, υπάρχει δυνατότητα να ενεργοποιηθεί μηχανισμός αμοιβαιότητας σε κοινοτικό επίπεδο(2), κατόπιν γνωστοποιήσεως από κράτος μέλος, επαφές της Επιτροπής με την προκείμενη τρίτη χώρα και έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το οποίο θα μπορούσε στη συνέχεια να αποφασίσει "προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης έναντι των υπηκόων της οικείας τρίτης χώρας",

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, έστω και αν έχει επιτευχθεί αμοιβαιότητα με ορισμένες τρίτες χώρες, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να προτείνει το 2006 "προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης για τους κατόχους διπλωματικών και υπηρεσιακών/επίσημων διαβατηρίων των ΗΠΑ για να επιταχύνει την πρόοδο προς πραγματική αμοιβαιότητα"(3)· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η συμβολική αυτή πρόταση δεν έγινε δεκτή από το Συμβούλιο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη συνέχισαν τις απευθείας διμερείς επαφές τους με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, παρά τις σαφείς αρμοδιότητες της Κοινότητας στον τομέα αυτόν,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση περιεπλάκη νομικά όταν οι ΗΠΑ, στις 3 Αυγούστου 2007 έθεσαν σε εφαρμογή το τμήμα 711 των "Εκτελεστικών Συστάσεων του Νόμου του 2007 για την Επιτροπή 9/11"(4), δηλαδή τον "νόμο για ασφαλή ταξίδια και αντιτρομοκρατική σύμπραξη του 2007", αναθεώρησαν το καθεστώς κατάργησης θεωρήσεων, προσθέτοντας επτά νέες επεκτάσεις ασφαλείας(5), με αποτέλεσμα όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων (VWP) να υποχρεούνται να υπογράψουν διμερές μνημόνιο κατανόησης, καθώς και τους δεσμευτικούς "εκτελεστικούς κανόνες" του,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενο των αποκαλουμένων αυτών "εκτελεστικών κανόνων" δεν είναι ακόμη γνωστό στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, από το μνημόνιο κατανόησης είναι σαφές ότι ορισμένες από τις νέες "επεκτάσεις ασφαλείας" εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κοινότητας (όπως η επέκταση σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων ή τις συμπληρωματικές μελλοντικές υποχρεώσεις του ηλεκτρονικού συστήματος άδειας ταξιδίου (ESTA)), ορισμένες άλλες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ (όπως ό,τι αφορά τα κλαπέντα διαβατήρια(6), τα δεδομένα PNR ή τα σχετικά με τα εγκλήματα δεδομένα Schengen), ενώ οι εναπομένουσες επεκτάσεις ασφαλείας εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους (όπως όσες συνδέονται με το ποινικό μητρώο των υπηκόων κάθε κράτους ή προβλέπουν την παρουσία ένοπλων συνοδών σε υπερατλαντικές πτήσεις),

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να λυθεί το ζήτημα αυτό και να συμμετάσχουν όλα τα κράτη μέλη το 2009 στο αναθεωρημένο καθεστώς κατάργησης θεωρήσεων των ΗΠΑ, το Συμβούλιο αποφάσισε στις 18 Απριλίου 2008 προσέγγιση δύο επιπέδων, με την οποία:

   α) δίνεται στην Επιτροπή επίσημη εντολή να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την Κοινότητα, και
   β) εγκρίνονται "κόκκινες γραμμές" τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν στο διάλογό τους με τις ΗΠΑ πριν από την περάτωση των διαπραγματεύσεων ΕΚ/ΗΠΑ· αυτές οι "κόκκινες γραμμές" ορίζουν ποια θέματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΚ/ΕΕ και ποια, εφόσον εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα, είναι δυνατόν να υποστούν διμερή διαπραγμάτευση και καθιστούν σαφές ότι, όσον αφορά τις διμερείς διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν την αρχή της πιστής συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως ορίζει το άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ και η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-105/03, σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κατά τη Συνθήκη ΕΕ,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και για θέματα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, η αρχή της πιστής συνεργασίας θα μπορούσε να απειληθεί από διμερείς συμφωνίες που περιέχουν διαφορετικούς όρους για τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγής από θεώρηση σε ορισμένα κράτη μέλη, που θα οδηγούσαν σε διαφορετική μεταχείριση των πολιτών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα των θεωρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, θα πρέπει να διασφαλίσει την αρχή της πιστής συνεργασίας,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να προστατεύονται καλύτερα οι πολίτες των ΗΠΑ και της ΕΕ από την τρομοκρατική απειλή, η διατλαντική συνεργασία πρέπει να βελτιώσει: α) τον εντοπισμό των απειλών μέσω κοινής ανάλυσης και ευρείας ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής, στο πλαίσιο αυστηρών μέτρων προστασίας δεδομένων, β) το συντονισμό, σε επίπεδο ΕΕ και υπερατλαντικό, μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών, πάντοτε με σεβασμό του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας, και γ) την επιχειρησιακή ικανότητα, με στενότερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών της ΕΕ και των ΗΠΑ, με βάση βαθύτερο επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ σκοπεύει να εφαρμόσει αεροπορικές και θαλάσσιες βιομετρικές διαδικασίες εξόδου μέχρι τον Ιανουάριο του 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα εξόδου θεωρείται κεφαλαιώδης διάταξη για την αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος κατάργησης θεωρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές των ΗΠΑ σκοπεύουν να μην επεκτείνουν το πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων σε άλλους συμμάχους των ΗΠΑ εάν οι προτεινόμενες διαδικασίες εξόδου δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2009,

1.   θεωρεί ότι οιαδήποτε μορφή αμέσων ή εμμέσων διακρίσεων μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, περιλαμβανομένων και των διακρίσεων για λόγους εθνικότητας, πρέπει να απαγορεύεται όχι μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ορίζει το άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΚ, αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όταν οι διακρίσεις αυτές είναι απόρροια έλλειψης συντονισμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών στις διεθνείς διαπραγματεύσεις·

2.   επισημαίνει το γεγονός ότι, για πρώτη φορά οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την αρμοδιότητα της Κοινότητας να διαπραγματεύεται διεθνείς συμφωνίες σχετικά με την πολιτική θεώρησης, κατά την Τρόικα ΔΕΥ στις 13 Μαρτίου 2008, συμφωνώντας με κοινή δήλωση να τηρηθεί προσέγγιση "δύο επιπέδων'· η δήλωση προβλέπει ότι: "τα ζητήματα που εμπίπτουν στις εθνικές αρμοδιότητες θα συζητούνται με τις εθνικές αρχές, ενώ όσα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ θα συζητούνται με τις αρχές της ΕΕ'· με βάση τη δήλωση αυτή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει στο εξής να διαπραγματεύονται:

   - με την Επιτροπή τα ζητήματα θεωρήσεων, όπως ήδη έπραξαν για τις αεροπορικές μεταφορές(7),
   - με το Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική της ΕΕ σε θέματα του τομέα της ασφαλείας (Συμφωνία PNR ή Συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ για την έκδοση προσώπων και για την αμοιβαία νομική συνδρομή), και
   - με τα κράτη μέλη σχετικά με την παρουσία ένοπλων συνοδών στις υπερατλαντικές πτήσεις και με ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλεια εφόσον αφορούν τους δικούς τους πολίτες, υπό τις ίδιες συνθήκες·

3.   επαναλαμβάνει ότι από την πλευρά της ΕΚ/ΕΕ, οιαδήποτε συμφωνία πρέπει να συμμορφώνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, όπως ορίζονται με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και στην προστασία δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται με:

   - τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
   - την οδηγία 95/46/ΕΚ και συγκεκριμένες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου (και μέτρα σχετικά με το Schengen) όταν πρόκειται για μεταφορά σε τρίτες χώρες,
   - τη Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των ατόμων κατά την αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και στο Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο 181 αυτής σχετικά με τις εποπτικές αρχές και τις διαμεθοριακές ροές δεδομένων·

4.   προτρέπει από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις διαπραγματεύσεις τον αποκλεισμό των Ευρωπαίων με HIV από το πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων και να εξασφαλίσει ίση μεταχείριση όλων των πολιτών της ΕΕ· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι ταξιδιωτικής απαγόρευσης για τα πρόσωπα με HIV (όπως δηλώνει στην από 19ης Φεβρουαρίου 2008 απάντησή της στην κοινοβουλευτική ερώτηση E-6038/07).

5.   εγκρίνει την εντολή του Συμβουλίου προς την Επιτροπή για διαπραγμάτευση συμφωνίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάργηση θεωρήσεων διαβατηρίου για όλους τους πολίτες της ΕΕ που εισέρχονται στην επικράτεια των ΗΠΑ, όπως ήδη συμβαίνει για τους πολίτες των ΗΠΑ που εισέρχονται στην επικράτεια της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή μετά από κάθε διαπραγματευτική συνάντηση (εμπιστευτικά, εφόσον απαιτείται)·

6.   θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να περατωθούν πριν από τον Ιούνιο του 2009 και να μην επιτρέπεται περαιτέρω καμία διάκριση μεταξύ πολιτών της ΕΕ·

7.   συμμερίζεται την άποψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τις "κόκκινες γραμμές" του Συμβουλίου(8) σύμφωνα με την αρχή της πιστής συνεργασίας η οποία εκτίθεται στο άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ και ισχύει επίσης, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (απόφαση στην υπόθεση C-105/03 ή στην υπόθεση AETR (22/70)), σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κατά τη Συνθήκη ΕΕ· υπογραμμίζει ιδίως το γεγονός ότι:

   - η συμμετοχή στο πρόγραμμα VWP πρέπει να δημιουργεί το ταχύτερο δυνατό τα ίδια δικαιώματα για όλους τους πολίτες των κρατών μελών, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, από πλευράς της κατάστασης των διαβατηρίων τους·
   - οποιαδήποτε πρόσβαση των ΗΠΑ σε βάσεις δεδομένων ή πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ/ΕΚ πρέπει να απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το κοινοτικό δίκαιο και, εάν ναι, πρέπει να συμφωνείται από κοινού από την ΕΕ και να βασίζεται στην πλήρη τήρηση της αρχής της αμοιβαιότητας· κατά συνέπεια, η χορήγηση πρόσβασης πρέπει να επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι σύμφωνη με τον συγκεκριμένο σκοπό των πληροφοριακών αυτών συστημάτων της ΕΕ, όπως αυτός δηλώνεται στις αντίστοιχες νομικές βάσεις τους· επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με τα κριτήρια που εκτίθενται στις σχετικές πράξεις προστασίας δεδομένων της ΕΕ, είτε είναι γενικές (οδηγία 95/46/ΕΚ) είτε ειδικές (όπως η σύμβαση Europol, ο κανονισμός Eurodac, η σύμβαση Schengen)·
   - οιαδήποτε επέκταση της αναφοράς δεδομένων στην Interpol σχετικά με τα απολεσθέντα και κλαπέντα διαβατήρια πρέπει να συμφωνείται από κοινού με την ΕΕ·
   - η ασφάλεια των αερολιμένων σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) εξασφαλίζεται επαρκώς από τις υφιστάμενες διατάξεις της ΕΚ (επιθεωρήσεις από τις ΗΠΑ ενδέχεται να συμφωνούνται όταν εκτελούνται άμεσες πτήσεις μεταξύ αερολιμένων του εδάφους της ΕΕ και των ΗΠΑ)·
   - οιαδήποτε επίσημη συμφωνία για τον επαναπατρισμό πολιτών της ΕΕ πρέπει να είναι αποδεκτή μόνο βάσει αμοιβαιότητας, και πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να συνάπτεται μεταξύ ΕΚ και ΗΠΑ
   - οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την ενδεχόμενη εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος για τις ταξιδιωτικές εξουσιοδοτήσεις των πολιτών ΗΠΑ που ταξιδεύουν στην ΕΕ πρέπει να είναι προϊόν διαπραγματεύσεων με την ΕΚ·

8.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και στον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

(1) Βλέπε Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου.
(2) Βλ. άρθρο 1, παράγραφος 4, του ενοποιημένου κειμένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.
(3) Δεύτερη έκθεση περί αμοιβαιότητας, COM(2006)0568, της 3ης Οκτωβρίου 2006.
(4) Προσπελάσιμες στη διεύθυνση: http://www.ise.gov/docs/nsis/Implementing911_Act.pdf.
(5) Τέσσερις από αυτές είναι υποχρεωτικές, και συγκεκριμένα: (1) Ηλεκτρονικό Σύστημα Έγκρισης Ταξιδίων (ESTA)· (2) ισχυρότερες διαδικασίες μερισμού δεδομένων ασφαλείας· (3) απαιτήσεις για έγκαιρη αναφορά των απολεσθέντων και κλαπέντων διαβατηρίων, τόσο των κενών όσο και των εκδοθέντων· και (4) εγγυήσεις ότι οι χώρες του προγράμματος κατάργησης θεωρήσεων αποδέχονται τον επαναπατρισμό των υπηκόων τους η απομάκρυνση των οποίων διατάσσεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν επίσης τρεις διακριτικές επεκτάσεις ασφαλείας οι οποίες λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να καθοριστεί εάν μπορεί να αρθεί η απαίτηση για ποσοστό άρνησης θεωρήσεων 3%: (1) πρότυπα ασφαλείας των αερολιμένων· (2) προγράμματα ένοπλων συνοδών στα αεροσκάφη· και (3) πρότυπα για τα εθνικά ταξιδιωτικά έγγραφα.
(6) Βλ. κοινή θέση 2005/69/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων με την Interpol (ΕΕ L 27, 29.1.2005, σ. 61).
(7) Η Συμφωνία "Ανοικτοί Ουρανοί" (ΕΕ L 134, 25.5.2007, σ. 4).
(8) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st07/st07337.en08.pdf.


Η τραγική κατάσταση στη Βιρμανία
PDF 281kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την τραγική κατάσταση στη Βιρμανία
P6_TA(2008)0231RC-B6-0244/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Βιρμανία,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 13 Μαΐου 2008 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βιρμανία/Μιανμάρ,

–   έχοντας υπόψη το από 24 Οκτωβρίου 2005 ψήφισμα 60/1 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με το αποτέλεσμα της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής, που προσυπογράφει στο άρθρο 139 τη δυνατότητα συλλογικής ενιαίας δράσης κατά μεμονωμένων κρατών "στην περίπτωση που οι εθνικές αρχές αδυνατούν πρόδηλα να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους από γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου, εθνοκάθαρση και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2και 3 Μαΐου 2008 ο κυκλώνας Ναργκίς έπληξε με δριμύτητα τις νότιες περιφέρειες της Βιρμανίας, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης πόλης της χώρας Ραγκούν και της περιοχής του Δέλτα του ποταμού Ιραουάντι, όπου κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Βιρμανίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιρμανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 77 738 νεκρούς μέχρι σήμερα, με 55 917 αγνοουμένους, ενώ οι ανεξάρτητοι παρατηρητές και οι διεθνείς οργανισμοί βοήθειας εκτιμούν τους νεκρούς σε τουλάχιστον 100 000· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ εκτιμά πως 1,6 έως 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν σοβαρά και χρειάζονται κατεπειγόντως βοήθεια,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυβερνών Συμβούλιο Κρατικής Ειρήνης και Ανάπτυξης αγνόησε τις προειδοποιήσεις και επέδειξε εξαιρετική βραδύτητα να αντιδράσει στην έκτακτη ανάγκη και να δεχθεί ξένη βοήθεια: μέχρι σήμερα, επέτρεψε μόνο πολύ περιορισμένες παραδόσεις διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα, επιμένοντας ότι αυτή πρέπει να διανεμηθεί από τους στρατιωτικούς, ενώ καθυστερεί τη θεώρηση των διαβατηρίων των ειδικών του ΟΗΕ και άλλων ειδικών επί θεμάτων βοήθειας και διοικητικής μέριμνας σε περιπτώσεις θεομηνιών·

Δ.   υπενθυμίζοντας ότι το ανθρωπιστικό δίκαιο ορίζει πως η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να είναι ουδέτερη και ανεξάρτητη,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χούντα επεχείρησε φυγή προς τα εμπρός, με τη διοργάνωση του δημοψηφίσματος της 10ης Μαΐου 2008 παρά τα δεινά δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που επλήγησαν από τον καταστροφικό κυκλώνα, εξαιρουμένων των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο και όπου το δημοψήφισμα αναβλήθηκε για τις 24 Μαΐου 2008, παρά την έκκληση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ επί Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, για ακύρωση ή αναβολή,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιρμανική κυβέρνηση εμποδίζει τις διεθνείς προσπάθειες αποστολής βοήθειας, αγνοώντας πλήρως το γεγονός ότι η έλλειψη καθαρού νερού, τροφίμων και ιατρικής περίθαλψης είναι ικανή να προκαλέσει μολυσματικές ασθένειες που θα αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές μειονότητες, και ειδικότερα η μειονότητα των Κάρεν -που ήδη έχει υποστεί μεγάλες διακρίσεις και στερήσεις - επλήγησαν σοβαρά στην περιοχή του Δέλτα,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιχειρησιακό περιβάλλον για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας είχε ήδη περιοριστεί σημαντικά μετά την έκδοση των νέων κατευθυντήριων γραμμών από τη βιρμανική κυβέρνηση τον Φεβρουάριο 2006, που είχαν ως αποτέλεσμα πολύπλοκες διαδικασίες ταξιδίου και επίβλεψης για το αλλοδαπό προσωπικό,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δυο ημέρες μετά τον κυκλώνα η Επιτροπή εκταμίευσε 2 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει στην κάλυψη των βασικών αναγκών των επιζώντων της πληγείσας περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέχρι στιγμής δεσμευμένη ευρωπαϊκή βοήθεια ανέρχεται σε 17 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 30 εκατομμύρια ευρώ εάν η βιρμανική ηγεσία επέτρεπε τη διεθνή βοήθεια,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επετράπη στο αρμόδιο μέλος της Επιτροπής να μεταβεί στις περισσότερο πληγείσες περιοχές και ότι αγνοήθηκαν οι εκκλήσεις του για καλύτερη πρόσβαση του προσωπικού της βοήθειας στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Ιραουάντι,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησαν να εφαρμοσθεί για την περίπτωση της Βιρμανίας η θεσπισθείσα από τον ΟΗΕ αρχή της "ευθύνης παροχής προστασίας" στα θύματα γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας,

1.   εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βιρμανίας που είχε υψηλό αριθμό θυμάτων· εκφράζει τη θλίψη του σε όλους όσους υφίστανται τις συνέπειες της καταστροφής·

2.   καταδικάζει σφόδρα την απαράδεκτη βραδύτητα αντίδρασης των βιρμανικών αρχών απέναντι σε αυτή τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, γιατί θέτουν τη διαφύλαξη της εξουσίας τους υπεράνω της επιβίωσης των πολιτών τους·

3.   καλεί με εντονότατο τρόπο τη βιρμανική κυβέρνηση να θέσει σε πρώτη προτεραιότητα τη ζωή του πληθυσμού και να ανοίξει στις επιχειρήσεις διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας τις περιοχές που επλήγησαν από τον κυκλώνα, να χορηγήσει αμέσως θεωρήσεις διαβατηρίων στο προσωπικό της βοήθειας, να επιτρέψει στον ΟΗΕ και στους διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς να διανείμουν τη βοήθεια απευθείας στους δεινοπαθούντες και να επιτρέψει στις γειτονικές χώρες να παράσχουν βοήθεια από τον αέρα και από τη θάλασσα σε όσα θύματα δεν υπάρχει δυνατότητα ταχείας επικοινωνίας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο·

4.   θεωρεί λυπηρές τις παράδοξες προτεραιότητες του καθεστώτος, που επιχειρεί φυγή προς τα εμπρός με το λεγόμενο δημοψήφισμα για το ψευδεπίγραφο Σύνταγμα, και απορρίπτει το αστήρικτο αποτέλεσμά του σε μια στιγμή όπου μεγάλο τμήμα της χώρας έχει καταστραφεί και εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από αυτό που έχει εύστοχα περιγραφεί ως φυσική θεομηνία μετατραπείσα σε ανθρωπογενή καταστροφή·

5.   επαναλαμβάνει ότι η κυριαρχία ενός κράτους δεν επιτρέπεται να έχει προτεραιότητα έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πληθυσμού του, όπως προβλέπει και η αρχή του ΟΗΕ περί "ευθύνης παροχής προστασίας'· καλεί την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, που ασκεί την προεδρία του Μαΐου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει επείγουσα δράση για να εγγραφεί η κατάσταση που επικρατεί στη Βιρμανία στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλείας και καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει κατά πόσον μπορούν να επιτραπούν οι αεροπορικές παραδόσεις φορτίων στη Βιρμανία ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση της βιρμανικής στρατιωτικής χούντας·

6.   χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη στη διάσκεψη κορυφής του ASEAN, Ινδίας και Κίνας στη Σιγκαπούρη στις 19 Μαΐου 2008, να επιτραπεί δηλαδή στον Σύνδεσμο Κρατών Νοτιανατολικής Ασίας να συντονίσει τη διεθνή βοήθεια, καθώς επίσης χαιρετίζει και την απόφαση διεξαγωγής διεθνούς διάσκεψης δωρητών σε συνεργασία με τον ΟΗΕ στη Ραγκούν στις 25 Μαΐου 2008, με σκοπό την από κοινού συγκέντρωση βοήθειας για τα θύματα·

7.   ζητεί σε σχέση με το ανωτέρω την επείγουσα δημιουργία ειδικού ταμείου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, που θα διευκολύνει την αποτελεσματική διανομή της βοήθειας στη χώρα·

8.   καλεί τις κυβερνήσεις της Κίνας και της Ινδίας να κάνουν χρήση της επιρροής τους απέναντι στις βιρμανικές αρχές προκειμένου να παράσχει η Βιρμανία άμεση πρόσβαση σε κάθε δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια·

9.   τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της βοήθειας που πρόκειται να δοθεί στον δεινοπαθούντα πληθυσμό, δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες στην πληγείσα περιοχή επιδεινώνονται εξ αιτίας της έναρξης των μουσώνων, γεγονός που αποτελεί πρόσθετη απειλή για τους απελπισμένους επιβιώσαντες· θεωρεί σημαντικό το να λάβουν οι πληγέντες αγρότες βοήθεια προκειμένου να μπορέσουν να σπείρουν εγκαίρως νέα σοδειά ρυζιού και να αποτραπεί έτσι άλλη μια καταστροφή·

10.   εκφράζει την υποστήριξή του στις προσπάθειες της ΕΕ, του ΟΗΕ, των μεμονωμένων χωρών και άλλων διεθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων προκειμένου να επιτύχουν άδεια εισόδου για το προσωπικό της ανθρωπιστικής βοήθειας, και τονίζει ότι χωρίς την πλήρη συνεργασία των βιρμανικών αρχών υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία· εναποθέτει μεγάλες ελπίδες στην επικείμενη αποστολή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon, που έχει προσκληθεί για συνομιλίες από τις βιρμανικές αρχές· καλεί τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να κάνει χρήση της επιρροής του απέναντι στις βιρμανικές αρχές προκειμένου να επιτύχει την άμεση άφιξη κάθε δυνατής διεθνούς βοήθειας·

11.   πιστεύει ότι εάν οι βιρμανικές αρχές συνεχίσουν να εμποδίζουν τη βοήθεια να φτάσει σε όσους κινδυνεύουν, θα πρέπει να θεωρηθούν υπόλογες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· καλεί τα κράτη μέλη να πιέσουν για απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα παραπέμπει την υπόθεση στον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, για διερεύνηση και άσκηση διώξεων·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για τη Βιρμανία, στο Βιρμανικό Συμβούλιο Κρατικής Ειρήνης και Ανάπτυξης , στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ASEAN και του ASEM, στο Διακοινοβουλευτικό Συνέδριο του ASEAN για το Μιανμάρ, στην Aung San Suu Kyi, στο κόμμα NLD (National League for Democracy), στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Βιρμανία.


Φυσικές καταστροφές στην Κίνα
PDF 255kWORD 38k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με τη φυσική καταστροφή στην Κίνα
P6_TA(2008)0232RC-B6-0242/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 13ης Μαΐου 2008 και τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην κινεζική επαρχία του Σιτσουάν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ισχυρός σεισμός κλίμακας 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη νοτιοδυτική Κίνα στις 12 Μαΐου 2008,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεισμός προκάλεσε, ιδίως στην επαρχία Σιτσουάν, δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, ενώ πολλοί εξακολουθούν να είναι ακόμα αγνοούμενοι,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μορφολογία του εδάφους στην επαρχία Σιτσουάν καθιστά δυσχερές το έργο διάσωσης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση διέθεσε έκτακτα μέσα και προσωπικό, περιλαμβανομένου του στρατού και ιατρών που εργάζονται στην πληγείσα περιοχή,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και οι οργανώσεις της Ερυθράς Ημισελήνου απηύθυναν έκτακτη έκκληση για βοήθεια,

1.   εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του προς το λαό της Κίνας που είχε υψηλό αριθμό θυμάτων· εκφράζει τη θλίψη του σε όλους εκείνους που υφίστανται τις συνέπειες του σεισμού·

2.   χαιρετίζει την άμεση ανταπόκριση των κινεζικών αρχών στην καταστροφή και τις έκτακτες ενέργειες στην οποία προέβη·

3.   επισημαίνει με ικανοποίηση την ετοιμότητα της Κίνας να αποδεχθεί την ξένη βοήθεια· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να διευκολύνει το έργο των ανθρωπιστικών και εθελοντικών οργανώσεων όσον αφορά τη διανομή της βοηθείας και την εξασφάλιση της πρόσβασης στη βοήθεια για όλους εκείνους που τη χρειάζονται·

4.   καλεί επειγόντως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν έκτακτη βοήθεια, τεχνική αρωγή και υποστήριξη για την ανασυγκρότηση στην πληγείσα περιοχή·

5.   τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει η παροχή πρωτογενούς έκτακτης ανθρωπιστικής βοηθείας μέσω του προγράμματος ECHO, που θα διαθέτει σημαντικό και κατάλληλο προϋπολογισμό· επισημαίνει την άφιξη του εμπειρογνώμονα της Επιτροπής σε θέματα ανθρωπιστικής βοηθείας στην Τσενγκντού προκειμένου να υπολογίσει τις ανάγκες·

6.   υποστηρίζει τη συμβολή που παρέχουν τα κράτη μέλη μέσω του "Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας" την οποία συντονίζει η Επιτροπή καθώς και άλλες συνεισφορές της διεθνούς κοινότητας στην προσπάθεια ανακούφισης·

7.   χαιρετίζει το γεγονός ότι επιτρέπεται στα κινεζικά και ξένα μέσα ενημέρωσης να παρέχουν λεπτομερή και προσεγμένη ενημέρωση σχετικά με την καταστροφή·

8.   υπογραμμίζει τη σημασία της χρηστής διακυβέρνησης στην πρόληψη και την προετοιμασία για πιθανές φυσικές καταστροφές· ζητεί την ανάπτυξη της τεχνολογίας ενός εκτεταμένου και αποτελεσματικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης προκειμένου να προετοιμάζονται οι πληθυσμοί για την αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών·

9.   χαιρετίζει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για τη μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών που διαθέτουν σε σχέση με την πολιτική προστασία και την ανακούφιση από τις καταστροφές προκειμένου να βοηθηθεί η Κίνα και ο λαός της που επλήγησαν από το σεισμό· καλεί τις εμπλεκόμενες οργανώσεις να εξασφαλίσουν επαρκή οικονομική βοήθεια για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων·

10.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στην κυβέρνηση της Κίνας.


Παγκόσμια συνθήκη για την απαγόρευση των όπλων ουρανίου
PDF 261kWORD 42k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με τα όπλα (απεμπλουτισμένου) ουρανίου και τις επιπτώσεις που έχουν επί της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος – προς την παγκόσμια απαγόρευση της χρήσης τέτοιων όπλων
P6_TA(2008)0233RC-B6-0219/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις επιζήμιες συνέπειες της χρήσης ουρανίου (συμπεριλαμβανομένου του απεμπλουτισμένου ουρανίου) σε συμβατικά όπλα,

–   έχοντας υπόψη την ομιλία του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ επ" ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Αποτροπή της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος σε Πολέμους και Ένοπλες Συγκρούσεις (6 Νοεμβρίου 2002),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/62/30 που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 5 Δεκεμβρίου 2007, στο οποίο εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχει επί της υγείας η χρήση όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το (απεμπλουτισμένο) ουράνιο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις, τόσο σε πυρομαχικά κατά οχυρωμένων στόχων σε αγροτικά και αστικά περιβάλλοντα όσο και ως ανθεκτική θωρακισμένη προστασία από επιθέσεις με πυραύλους και πυροβολικό,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που χρησιμοποιήθηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις στον πρώτο πόλεμο κατά του Ιράκ, έχουν διατυπωθεί σοβαρές ανησυχίες για τη ραδιολογική και χημική τοξικότητα των λεπτών σωματιδίων ουρανίου που παράγονται κατά την πρόσκρουση αυτών των όπλων επί σκληρών στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες για τη μόλυνση των εδαφών και των υπογείων υδάτων από πυρομαχικά που δεν πέτυχαν το στόχο τους, καθώς και για τις επιπτώσεις τους επί των αμάχων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η επιστημονική έρευνα δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να βρει αδιάσειστες αποδείξεις βλαβών, υπάρχουν πολυάριθμες μαρτυρίες σχετικά με τις επιζήμιες και συχνά θανατηφόρες συνέπειες επί στρατιωτικών και πολιτών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη πραγματοποιήθηκαν μεγάλες πρόοδοι όσον αφορά την κατανόηση των κινδύνων που εκπροσωπεί για το περιβάλλον και την υγεία το απεμπλουτισμένο ουράνιο και ότι είναι πλέον καιρός να προσαρμοστούν οι διεθνείς στρατιωτικές προδιαγραφές προς τις εξελίξεις αυτές,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου σε πολεμικές συγκρούσεις έρχεται σε αντίθεση με τους βασικούς κανόνες και αρχές που περιέχονται στο γραπτό και εθιμικό διεθνές, ανθρωπιστικό και περιβαλλοντικό δίκαιο,

1.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την παράγραφο 1 του προαναφερθέντος ψηφίσματος του ΟΗΕ και να υποβάλουν έκθεση των απόψεών τους όσον αφορά τις επιπτώσεις της χρήσης οπλισμού και πυρομαχικών που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο·

2.   συνιστά να περιλάβει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ στην επικείμενη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια την ανάγκη να εξεταστεί σοβαρά η σκοπιμότητα της μελλοντικής χρήσης μη τηλεκατευθυνόμενων βλημάτων καθώς και βομβών διασποράς, ναρκών και άλλων όπλων με αδιάκριτες επιπτώσεις, όπως τα όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου·

3.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναθέσουν επιστημονικές μελέτες σχετικά με τη χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου σε όλες τις περιοχές όπου υπήρξε ευρωπαϊκό και διεθνές στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό·

4.   παροτρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο μελλοντικών επιχειρήσεων, να μην χρησιμοποιούν όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου σε επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Άμυνα και να μην αναπτύσσουν στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό σε περιοχές όπου δεν είναι εγγυημένο ότι δεν έχει ούτε πρόκειται να χρησιμοποιηθεί απεμπλουτισμένο ουράνιο·

5.   παροτρύνει τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώσουν πλήρως το εν αποστολή στρατιωτικό και πολιτικό τους προσωπικό, καθώς και τις επαγγελματικές τους οργανώσεις, σχετικά με την πιθανότητα να έχει χρησιμοποιηθεί ή να ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί απεμπλουτισμένο ουράνιο στο θέατρο επιχειρήσεών τους, καθώς και να λάβουν επαρκή προστατευτικά μέτρα·

6.   καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε περιβαλλοντική απογραφή των μολυσμένων με απεμπλουτισμένο ουράνιο περιοχών (συμπεριλαμβανομένων των πεδίων ασκήσεων) και να παράσχουν πλήρη υποστήριξη (συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής) σε σχέδια υπέρ των θυμάτων και των συγγενών τους, καθώς και σε επιχειρήσεις αποκαθαρισμού των πληγεισών περιοχών, εφόσον επικυρωθεί η αρνητική επίπτωση επί της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

7.   καλεί και πάλι εντόνως όλα τα κράτη μέλη και τις χώρες του ΝΑΤΟ να επιβάλουν μορατόριο της χρήσης όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου και να εντείνουν τις προσπάθειες για την παγκόσμια απαγόρευσή τους, καθώς και για τη συστηματική παύση της παραγωγής και προμήθειας τέτοιων όπλων·

8.   καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να αναλάβουν ηγετικό ρόλο για τη σύναψη διεθνούς συνθήκης - μέσω του ΟΗΕ ή μέσω "συνασπισμού των προθύμων" - για τη θέσπιση απαγόρευσης της εξέλιξης, παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς, δοκιμής και χρήσης όπλων ουρανίου καθώς και για την καταστροφή ή ανακύκλωση των υφιστάμενων αποθεμάτων, εφόσον υπάρξουν αδιάσειστες επιστημονικές αποδείξεις των βλαβών που προκαλούν τα όπλα αυτά·

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο NATO και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του NATO, στον ΟΗΕ και στο Πρόγραμμα των ΗΕ για το Περιβάλλον, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατιωτικών Οργανώσεων, στη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.


REACH (σχέδιο κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση μεθόδων δοκιμών)
PDF 323kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής που αφορά τη θέσπιση μεθόδων δοκιμών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)
P6_TA(2008)0234B6-0237/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων(1), και ιδίως το άρθρο 13 αυτού,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής που αφορά τη θέσπιση μεθόδων δοκιμών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (CMT(2007) 1792/7) (αποκαλούμενου εφεξής "σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής").

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εξέδωσε η επιτροπή του άρθρου 133 του κανονισμού REACH,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 5α.3(β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2),

–   έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση B6-0158/2008 της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής έχει ως στόχο:

   - να μεταφέρει τις μεθόδους δοκιμών που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο παράρτημα V της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών(3) σε νέο κανονισμό της Επιτροπής και
   - να συμπεριλάβει νέες ή αναθεωρημένες μεθόδους δοκιμών που δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο παράρτημα V της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ αλλά επρόκειτο να περιληφθούν στο παράρτημα V ως μέρος της 30ής προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο, έως την 1η Ιουνίου 2008,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη νομοθεσία που αφορά άλλους τομείς, όπως των καλλυντικών(4) και των φυτοφαρμάκων(5), επειδή τα σχετικά νομοθετήματα παραπέμπουν σε μεθόδους δοκιμών που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία για τις χημικές ουσίες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός ζώων που χρησιμοποιήθηκαν για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς το 2005 στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε περίπου 12 εκατομμύρια(6) ενώ σημαντικό ποσοστό των ζώων αυτών χρησιμοποιήθηκε για δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων που έχει επισυναφθεί στη Συνθήκη του Άμστερνταμ ορίζει ότι, κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών στους τομείς της γεωργίας, των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς και της έρευνας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων, σεβόμενα παράλληλα τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα έθιμα των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά θρησκευτικές τελετές, πολιτιστικές παραδόσεις και την περιφερειακή κληρονομιά,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ο Kανονισμός REACH ορίζει ότι, για να αποφεύγεται η διεξαγωγή δοκιμών σε ζώα, οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα για τους σκοπούς του κανονισμού διεξάγονται μόνον ως έσχατη λύση, και ότι, ιδίως όσον αφορά την τοξικότητα για τον άνθρωπο, οι πληροφορίες θα παράγονται, όταν είναι δυνατόν, με άλλα μέσα εκτός των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα, με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων, παραδείγματος χάριν με in vitro μεθόδους, με τη χρήση μοντέλων ποιοτικών ή ποσοτικών σχέσεων δομής-δραστικότητας ή χρησιμοποιώντας πληροφορίες από ουσίες με ανάλογη χημική δομή (ομαδοποίηση ή σύγκριση),

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1986 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς(7) ορίζει ότι απαγορεύεται η διεξαγωγή πειράματος εφόσον είναι λογικά και πρακτικά εφικτό να χρησιμοποιηθεί άλλη μέθοδος επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων η οποία είναι ικανοποιητική από επιστημονικής πλευράς και δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ζώων, και ότι κατά την επιλογή μεταξύ πειραμάτων, προτιμώνται εκείνα που απαιτούν το μικρότερο δυνατό αριθμό ζώων, χρησιμοποιούν ζώα με τον κατώτατο βαθμό νευροφυσιολογικής ευαισθησίας, προκαλούν το λιγότερο πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη και που αναμένεται να δώσουν τα ικανοποιητικότερα αποτελέσματα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Εξακρίβωση της Καταλληλότητας των Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) έχει επικυρώσει διάφορες εναλλακτικές μεθόδους το 2006/2007(8), οι οποίες όμως δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής περιλαμβάνει επίσης μία μέθοδο δοκιμών με ζώα που έχει ξεπεραστεί, δεδομένου ότι το ίδιο σχέδιο κανονισμού περιλαμβάνει ταυτόχρονα μια εναλλακτική μέθοδο για την ίδια παράμετρο,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αιτιολογεί τη μη συμπερίληψη των επικυρωμένων εναλλακτικών δοκιμών δηλώνοντας ότι δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για κανονιστικούς σκοπούς,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παραπέμπει στον ΟΟΣΑ τη διαδικασία κανονιστικής κατοχύρωσης τριών εκ των πέντε δοκιμών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπόνηση και δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη διεξαγωγή των δοκιμών απαιτεί τουλάχιστον 3 έτη, επειδή οι αρμόδιοι θεσμικοί φορείς συνέρχονται μία μόνο φορά το χρόνο, και ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ δεν εφαρμόζονται πάντα με τον ίδιο τρόπο από όλα τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διασαφήνισε ότι προσπαθεί πάντα να ενεργεί εντός του πλαισίου του ΟΟΣΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αντιβαίνει προς την κοινοτική νομοθεσία και το πνεύμα της οδηγίας 76/768/ΕOK για τα καλλυντικά, η οποία δίνει προτεραιότητα στην κοινοτική διαδικασία,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προκαθορισμένη προτεραιότητα της διαδικασίας του ΟΟΣΑ για την κανονιστική κατοχύρωση συνεπάγεται στην καλύτερη περίπτωση μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ μπορεί να εμποδίσει ακόμη και την εφαρμογή μιας εναλλακτικής μεθόδου,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν επαρκείς κανόνες για την αποτελεσματική προκαταρκτική ανάλυση της κανονιστικής συνάφειας προτού το ECVAM προβεί στην επιστημονική επικύρωση μιας εναλλακτικής δοκιμής,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές έννοιες της επικύρωσης και της νομικής αποδοχής δεν χρησιμοποιούνται κατά ενιαίο τρόπο σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν προβλέπει ορισμό της "επικύρωσης" (ή κριτήρια για τους επικυρώνοντες) ή της "κανονιστικής (ή νομικής) αποδοχής"(9),

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής SEC(1991)1794 τελ., προσφέρει στο ECVAM σχετικά ασθενή εντολή για την επικύρωση των εναλλακτικών μεθόδων, παρότι το ECVAM έχει προσφέρει εξαιρετικά πολύτιμο και εκτιμώμενο έργο τα τελευταία έτη,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι επικυρώσεις διενεργούνται και από άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς και ότι πρέπει επομένως να αξιολογηθεί και διασαφηνιστεί η ανάγκη τυπικής επικύρωσης και ενός τύπου επικύρωσης/αξιολόγησης που να ταιριάζει για κάθε τομέα/σκοπό(10),

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι φαίνεται να είναι ακατάλληλη η εσωτερική διαδικασία κανονιστικής αποδοχής στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Χημικών Ουσιών (ECB) μετά από την επικύρωση του ECVAM και προτού δρομολογηθεί η διαδικασία πιθανής περίληψης μιας μεθόδου δοκιμών στη νομοθεσία,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση με τρόπο διαφανή και υπόλογο σε πολιτικό επίπεδο οι όροι υπό τους οποίους λαμβάνονται δυνητικά σημαντικές αποφάσεις δυνάμει της διαδικασίας αυτής, όπως η αμφισβήτηση της επιστημονικής επικύρωσης από το ECVAM ή η μεταφορά της επικύρωσης και της κανονιστικής αποδοχής στο επίπεδο του ΟΟΣΑ,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η έγκαιρη συμπερίληψη νέων επικυρωμένων από το ECVAM εναλλακτικών μεθόδων στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν είναι ακόμη δυνατή εξαιτίας καθυστερήσεων που προκαλούνται από τις αδιαφανείς, βραδείες, δυσκίνητες και εν μέρει ακατάλληλες διαδικασίες όσον αφορά την κανονιστική αποδοχή των επικυρωμένων εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών σε ζώα,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαπιστωθέντα προβλήματα στον τομέα της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες που σχετίζονται με την επικύρωση και κανονιστική αποδοχή των εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών ενδέχεται μάλιστα να αποκτήσουν μεγαλύτερη διάσταση εάν ληφθούν υπόψη άλλοι βιομηχανικοί τομείς,

1.   δεν αντιτάσσεται στην έγκριση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής δεδομένου ότι η Επιτροπή δεσμεύτηκε επίσημα, με την από 5ης Μαΐου 2008 επιστολή της, να προβεί στις κάτωθι ρυθμίσεις ούτως ώστε να εξορθολογίσει και να επιταχύνει τις εσωτερικές διαδικασίες της Επιτροπής για την επικύρωση και κανονιστική αποδοχή των νέων εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής:

   - η Επιτροπή θα θεσπίσει "προκαταρκτική ανάλυση της κανονιστικής συνάφειας" σε όλες τις περιπτώσεις, ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι η επακόλουθη επιστημονική επικύρωση εστιάζεται σε μεθόδους δοκιμών που έχουν τις καλύτερες δυνατότητες να θεωρηθούν κατάλληλες για σαφώς προσδιορισμένους κανονιστικούς σκοπούς·
   - η Επιτροπή θα μειώσει τον αριθμό των σταδίων και θα θεσπίσει νέες και σαφείς προθεσμίες για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση της ισχύουσας διαδικασίας όσον αφορά το ρόλο των συμβουλευτικών επιτροπών και της διαβούλευσης με τα κράτη μέλη·
   - όλες οι σημαντικές επί της διαδικασίας αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνονται σε επίπεδο Γενικού Διευθυντή·
   - η τρέχουσα αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή του ΚΚΕρ (ΙΥΠΚ) θα συμβάλει σημαντικά στην επιτάχυνση των πραγματοποιούμενων προσπαθειών για την προώθηση εναλλακτικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσής τους, μέσω του ECVAM. Αυτό συνεπάγεται ενίσχυση των εργασιών του ECVAM με την υποστήριξη άλλων ομάδων του ΙΥΠΚ. Το ΙΥΠΚ αναπτύσσει επίσης στρατηγική ολοκληρωμένων δοκιμών που θα εκμεταλλεύεται τη συνέργεια πολλών συμπληρωματικών δραστηριοτήτων του ΙΥΠΚ και θα επιτρέπει ολιστικότερη και αποτελεσματικότερη προσέγγιση του θέματος της αξιολόγησης κινδύνου, που είναι ζωτικό για την κανονιστική διαδικασία, αποφεύγοντας έτσι περιττές εσωτερικές καθυστερήσεις της διαβίβασης. Η ομάδα ολοκληρωμένων δοκιμών θα αποτελείται το 2009 από 85 περίπου υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων των σημερινών 62 υπαλλήλων του ECVAM). Ως μέρος της συμβολής του στη βελτίωση της διαδικασίας από την επιστημονική επικύρωση έως την κανονιστική αποδοχή, το ΙΥΠΚ θα εξασφαλίζει τη στενή και συνεχή μεταπαρακολούθηση της διαδικασίας κανονιστικής αποδοχής τόσο εντός της Επιτροπής όσο και στο επίπεδο του ΟΟΣΑ·
   - η αναθεωρημένη διαδικασία θα είναι διαφανέστερη. Οι διαδικασίες κανονιστικής αποδοχής νέων μεθόδων δοκιμών θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μόλις επισημοποιηθεί η τρέχουσα αναθεώρηση. Το ισχύον καθεστώς των προτεινομένων εναλλακτικών μεθόδων θα αναρτάται σε ειδική ιστοσελίδα που θα ανοίξει το ΚΚΕρ, επιτρέποντας στα ενδιαφερόμενα μέρη να παρακολουθούν την πρόοδο της διαδικασίας· οι πληροφορίες θα ενημερώνονται τακτικά. Αυτό θα συμβαίνει από τη στιγμή που μια προτεινόμενη νέα εναλλακτική μέθοδος υπόκειται σε προκαταρκτική κανονιστική ανάλυση. Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει και ένδειξη των αποφάσεων για την εγκατάλειψη κάποιας μεθόδου δοκιμών καθώς και της αιτιολόγησης των αποφάσεων αυτών·
   - η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης, με ιδιότητα παρατηρητή, στις συνεδριάσεις των αρμοδίων αρχών και στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Ουσιών (για τις χημικές ουσίες του βιομηχανικού τομέα) όποτε εξετάζονται θέματα σχετικά με την επικύρωση δοκιμών χωρίς ζώα·
   - σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, του κανονισμού REACH, η Επιτροπή θα θεσπίσει διαφανέστερη διαδικασία με διαβούλευση των ενδιαφερομένων κατά την προετοιμασία οιασδήποτε πρότασης για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του κανονισμού για τις μεθόδους δοκιμών·
   - η Επιτροπή θα διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για να εξασφαλίσει την επίτευξη πραγματικής βελτίωσης, ιδίως ζητώντας την υποβολή στο εγγύς μέλλον αιτήσεων υπαλλήλων με τα κατάλληλα προσόντα και σχετική πείρα για απόσπαση στο πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τις κατευθυντήριες αρχές της διεξαγωγής δοκιμών. Θα εξετάσει τις δυνατότητες παροχής οικονομικής στήριξης της Γραμματείας του προγράμματος του ΟΟΣΑ για τις κατευθυντήριες αρχές διεξαγωγής δοκιμών, με ειδική εστίαση στην κανονιστική αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών·
   - η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τη σχετική με κάθε μεμονωμένη περίπτωση διαδικασία του ΟΟΣΑ ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι αυτή η μέθοδος δεν συνεπάγεται περιττές καθυστερήσεις. Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιείται κατά τακτά διαστήματα συστηματική αξιολόγηση της προόδου κάθε εναλλακτικής μεθόδου. Κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση όσον αφορά συγκεκριμένη μέθοδο θα έχει ως αποτέλεσμα να κινεί η Επιτροπή την κοινοτική διαδικασία κανονιστικής αποδοχής για την εν λόγω μέθοδο·

2.   κατανοεί ότι ο εξορθολογισμός και η επιτάχυνση των εσωτερικών διαδικασιών αφορούν ολόκληρη τη διαδικασία από την επικύρωση έως την κανονιστική αποδοχή χωρίς κενά·

3.   καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερομένων καθ" όλη τη διαδικασία, από την επικύρωση μέχρι την κανονιστική αποδοχή·

4.   παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την πρώτη προσαρμογή του Kανονισμού στην τεχνική πρόοδο έως τα τέλη του 2008 ως απόδειξη της υλοποίησης των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

5.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως τα τέλη του 2008 έκθεση προς το Κοινοβούλιο όσον αφορά την υλοποίηση των ανωτέρω δεσμεύσεων·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1. Διορθώθηκε με την ΕΕ L 136, 29.5.2007, σ. 3. Kανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον Kανονισμό (ΕK) αριθ. 1354/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 304, 22.11.2007, σ. 1.)
(2) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Aπόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕK (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
(3) ΕΕ 196, 16.8.1967, σ. 1. Oδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την οδηγία 2006/121/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 854).
(4) Οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 262, 27.9.1976, σ. 169). Oδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την οδηγία 2008/42/ΕK της Επιτροπής (ΕΕ L 93, 4.4.2008, σ. 13).
(5) Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230, 19.8.1991, σ. 1) . Oδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την οδηγία 2008/45/ΕK της Επιτροπής (ΕΕ L 94, 5.4.2008, σ. 21)
(6) Πέμπτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιήθηκαν για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, COM(2007)0675.
(7) ΕΕ L 358, 18.12.1986, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 230, 16.9.2003, σ. 32).
(8) EpiDERM and EPISKIN (δήλωση της 27ης Απριλίου 2007 του ECVAM/ESAC), Reduced Local Lymph Node Assay (δήλωση της 27ης Απριλίου 2007 του ECVAM/ESAC), Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) and Isolated Chicken Eye (ICE) Tests (δήλωση της 27ης Απριλίου 2007 του ECVAM/ESAC), Acute Toxicity for Fish (δήλωση της 21ης Μαρτίου 2006 του ECVAM/ESAC).
(9) Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για τις Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στις Δοκιμές σε Ζώα (European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing), Πρώτη ετήσια έκθεση προόδου, Δεκέμβριος 2006. σ. 19, http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm.
(10) Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για τις Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στις Δοκιμές σε Ζώα (European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing), Πρώτη ετήσια έκθεση προόδου, Δεκέμβριος 2006. σ. 19, http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm.


Νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013)
PDF 417kWORD 132k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013) (2007/2260(INI))
P6_TA(2008)0235A6-0147/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια νέα στρατηγική για την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013) (COM(2007)0539) ("Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική για την υγεία των ζώων") σύμφωνα με την οποία "η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία" και τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (εκτίμηση των επιπτώσεων και εκτενής περίληψη της εκτίμησης των επιπτώσεων) τα οποία συνοδεύουν την ανακοίνωση αυτή (SEC(2007)1189 και SEC(2007)1190),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0147/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία των ζώων συνδέεται στενά με την υγεία του ανθρώπου, λόγω της πιθανότητας άμεσης ή έμμεσης μετάδοσης ορισμένων ασθενειών,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία των ζώων είναι σημαντική από οικονομική άποψη, διότι οι ασθένειες των ζώων μειώνουν τη ζωική παραγωγή και οδηγούν στο θάνατο των ζώων, στη σφαγή τους και, επομένως, σε οικονομικές απώλειες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζώα είναι ζώντα όντα που διαθέτουν αισθήσεις και ότι η προστασία και η σωστή μεταχείρισή τους είναι μια από τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει μια καλλιεργημένη και πολιτισμένη Ευρώπη του 21ου αιώνα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθένειες των ζώων μπορεί συχνά να οδηγήσουν σε διατάραξη του κοινωνικού ιστού και κοινωνικά προβλήματα στις αγροτικές περιοχές,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή μεταχείριση των ζώων είναι ένας, αλλά όχι ο μοναδικός, παράγοντας που συμβάλλει στην υγεία τους και δικαιολογείται για ηθικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους και πρέπει να ερείδεται σε σταθερά επιστημονικά θεμέλια,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο γίνεται ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο και ότι το εμπόριο ζωικών προϊόντων αυξάνεται, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για συντονισμένη συνεργασία στα ζητήματα που αφορούν την υγεία των ζώων σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα των δράσεων στον τομέα της υγείας των ζώων εξαρτάται όχι μόνον από τα διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται αλλά και από την ενσυνείδητη αφοσίωση και συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων είναι η εξαρχής πρόληψή τους, σύμφωνα με τις αρχές ότι "η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία" και ότι "ο εμβολιασμός είναι καλύτερος από την άσκοπη σφαγή",

I.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ποιότητας των προϊόντων που προέρχονται από (επειγόντως) εμβολιασμένα ζώα και των προϊόντων που προέρχονται από μη εμβολιασμένα ζώα, αλλά ότι οι αγορές εντός και εκτός της ΕΕ ενδέχεται να μη δέχονται προϊόντα που προέρχονται από (επειγόντως) εμβολιασμένα ζώα και οι κτηνοτρόφοι και άλλοι φορείς χρειάζονται επαρκείς εγγυήσεις ότι οι αγορές θα είναι έτοιμες να δεχτούν τα προϊόντα αυτά χωρίς περικοπή των τιμών,

IA.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το περαιτέρω άνοιγμα των συνόρων και η αυξημένη παγκόσμια ζήτηση τροφίμων, το παγκόσμιο εμπόριο, η παγκόσμια κινητικότητα των ατόμων, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και το παράνομο εμπόριο έχουν προκαλέσει αυξημένους κινδύνους για την υγεία των ζώων,

1.   χαιρετίζει την ανάπτυξη στρατηγικής προσέγγισης στην πολιτική της ΕΕ για την υγεία των ζώων και υποστηρίζει τους γενικούς στόχους, σκοπούς και αρχές που ορίζονται στην ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική για την υγεία των ζώων, που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να ενισχύσει τους μηχανισμούς πρόληψης και την ετοιμότητά της ενόψει τυχόν εκδήλωσης νέων επιζωοτιών·

2.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο δράσης, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωσή της σχετικά με τη στρατηγική για την υγεία των ζώων·

3.   προειδοποιεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι είναι αδύνατον να τηρηθεί το χρονικό περιθώριο 2007-2013 που έχει ορισθεί στην ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική για την υγεία των ζώων, δεδομένου ότι οι συζητήσεις που αφορούν την ανακοίνωση βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και ότι η βασική νομοθεσία που απαιτείται για την υλοποίησή της δεν θα θεσπισθεί πριν από το 2010 το νωρίτερο·

4.   ζητεί, εν προκειμένω, μεγαλύτερη φιλοδοξία και πιο μακροπρόθεσμη θεώρηση εκ μέρους της Επιτροπής κατά την υποβολή των νομοθετικών της προτάσεων, έτσι ώστε να προκύψουν οφέλη και από άλλες μελλοντικές συζητήσεις που θα επηρεάσουν τους δημοσιονομικούς πόρους και τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ στο μέλλον·

5.   επικροτεί την εκπεφρασμένη επιθυμία για την οικοδόμηση της νέας στρατηγικής/πολιτικής σε ενιαίο νομικό πλαίσιο για την υγεία των ζώων στην ΕΕ, το οποίο θα λαμβάνει δεόντως υπόψη του τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OΙΕ)·

6.   τονίζει ότι οι αγρότες, οι εκτροφείς και οι ιδιοκτήτες διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην παρακολούθηση, τη διατήρηση και την υποστήριξη της υγείας των ζώων εκτροφής και στην πρόληψη και τον εντοπισμό των ασθενειών·

7.   υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει ο κτηνιατρικός και ο κτηνοτροφικός κλάδος, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης και παροχής εξειδικευμένων και προορατικών υπηρεσιών, όπως ο προγραμματισμός της υγείας των ζώων· εκφράζει την ανησυχία του για το κατά πόσον ορισμένες αγροτικές περιοχές στην ΕΕ καλύπτονται από κτηνιάτρους·

8.   υπογραμμίζει, επιπλέον, τον ρόλο των ανθρώπων στη διάδοση των ασθενειών των ζώων ως αποτέλεσμα της αυξημένης κινητικότητας·

9.   συμφωνεί με τον στόχο της στρατηγικής για την υγεία των ζώων να υπάρξει μεγαλύτερη επένδυση σε μέτρα πρόληψης και σε ένα σύστημα ελέγχου, μειώνοντας, έτσι την πιθανότητα εκδήλωσης ασθενειών· συμφωνεί με την αρχή ότι "η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία'·

10.   υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των προϊόντων που προέρχονται από εμβολιασμένα ζώα και εκείνων που προέρχονται από μη εμβολιασμένα ζώα·

11.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα από εμβολιασμένα ζώα (προστατευτικός εμβολιασμός) θα μπορούν να προωθηθούν στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς·

12.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποδοχή των προϊόντων από εμβολιασμένα ζώα σε διεθνές επίπεδο·

13.   επιδοκιμάζει το όραμα και τον σκοπό που διατυπώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για την υγεία των ζώων, στο πλαίσιο των οποίων η "εκτεταμένη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη" και μια "ισχυρή δέσμευση για υψηλά πρότυπα για την υγεία των ζώων" θα διευκολύνουν αμφότερες τη θέσπιση προτεραιοτήτων συνεπών προς τους στρατηγικούς στόχους, καθώς και την αναθεώρηση αποδεκτών και κατάλληλων προτύπων·

14.   χαιρετίζει το γεγονός ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για την υγεία των ζώων αναγνωρίζεται η ζωτικής σημασίας σχέση μεταξύ της υγείας των ζώων και της ορθής μεταχείρισής τους και αναμένει ότι με την επικείμενη πολιτική θα υπάρξει διασύνδεση των δύο αυτών θεμάτων·

15.   αναμένει με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα του προπαρασκευαστικού προγράμματος σχετικά με τους χώρους διάταξης των ζώων και τα πορίσματα έρευνας που θα καλύπτει τις ανάγκες και τα αναγκαία μέσα για τη βελτίωση της υγείας των ζώων κατά τη μεταφορά και την παραμονή τους στους χώρους ελέγχου·

16.   επικροτεί το γεγονός ότι η στρατηγική καλύπτει την υγεία όλων των ζώων στην ΕΕ ούτως ώστε τα άγρια κατοικίδια ζώα, τα οποία δεν αναφέρονται ρητά, να καλύπτονται επίσης εάν υπάρχει κίνδυνος να μεταδώσουν ασθένειες σε άλλα ζώα ή σε ανθρώπους·

17.   επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να καθιερώσει στρατηγική επικοινωνίας για τον κίνδυνο, την οποία θα τη διαχειρίζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι καταναλωτές· επισημαίνει ότι, παρόλο που η κτηνοτροφική παραγωγή της Ευρώπης είναι ασφαλέστερη από ποτέ και υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους, ο τρόπος με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται τον τομέα αυτό είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιητικός, κάτι που στην περίπτωση ορισμένων πρόσφατων κρίσεων δημιούργησε ήδη προβλήματα στην αγορά, οφειλόμενα σε έλλειψη εμπιστοσύνης·

18.   επιδοκιμάζει τον "πληθυσμό-στόχο" που ορίζεται στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για την υγεία των ζώων: τους ιδιοκτήτες ζώων, τα μέλη του κτηνιατρικού κλάδου, τους εκπροσώπους του ζωοτεχνικού επαγγέλματος, τις επιχειρήσεις της τροφικής αλυσίδας, τη βιομηχανία που ασχολείται με την υγεία των ζώων, τις ομάδες υπεράσπισης των συμφερόντων των ζώων, τους ερευνητές και τους εκπαιδευτικούς, τα διοικητικά όργανα αθλητικών και ψυχαγωγικών συλλόγων, τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τους καταναλωτές, τους ταξιδιώτες, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και θεωρεί αναγκαίο να περιληφθούν αντιπρόσωποι της διαχείρισης του κτηνοτροφικού κλάδου·

19.   επισημαίνει ότι η στρατηγική για την υγεία των ζώων πρέπει επίσης να καλύπτει τις δραστηριότητες των σφαγείων, τις επιχειρήσεις μεταφοράς ζώων και τους παραγωγούς και προμηθευτές ζωοτροφών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών·

20.   επισημαίνει ότι η στρατηγική για την υγεία των ζώων με την προληπτική της προσέγγιση πρέπει να αναπτύξει τα αναγκαία νομικά και οικονομικά μέτρα, τόσο για την παρακολούθηση των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων όσο και για την αποτροπή της εξάπλωσης των επιζωοτιών και των προβλημάτων στην υγεία των ζώων· τονίζει ότι η στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, προγράμματα εμβολιασμού και άλλα προληπτικά μέτρα που συνδέονται με τις ασθένειες που μεταδίδονται από αδέσποτους σκύλους και γάτες, ιδίως σε περιπτώσεις όπου δεν είναι προς το παρόν δυνατός ο εμβολιασμός· παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει τις πιθανές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της εξάπλωσης των ζωονόσων και της κινητικότητας των ατόμων και των κατοικίδιων ζώων τους·

21.   επισημαίνει ότι η προτεινόμενη στρατηγική μπορεί να παραγάγει θετικά αποτελέσματα εφόσον θεσπιστούν σαφείς και διαφανείς ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση επί μέρους μέτρων, κάτι που δεν γίνεται με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για την υγεία των ζώων· επικρίνει την Επιτροπή για το γεγονός ότι στην ανακοίνωσή της δεν κάνει λόγο για τις χρηματοδοτικές απαιτήσεις της εν λόγω πολιτικής·

22.   υπογραμμίζει, με σκοπό την εξασφάλιση ίσων όρων, την ανάγκη να διευκρινιστεί ο ρόλος της ΕΕ, των κρατών μελών και του γεωργικού τομέα όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέτρων για την υγεία των ζώων, όπως η κατοχύρωση της βιοπροστασίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προγράμματα εμβολιασμού, επιστημονική έρευνα ή υψηλότερα πρότυπα για την ορθή μεταχείριση των ζώων, και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διευκρινίσει τα ζητήματα αυτά στη στρατηγική της για την υγεία των ζώων·

23.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η κοινή πολιτική για την υγεία των ζώων είναι μία από τις πλέον ολοκληρωμένες πολιτικές της ΕΕ και ότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής της πρέπει να καλύπτεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, γεγονός που δεν θα πρέπει να αποκλείει την οικονομική ευθύνη των κρατών μελών και των κτηνοτρόφων·

24.   αναγνωρίζει ότι οι αγορές εντός και εκτός της ΕΕ δεν είναι, εντούτοις, πάντα πρόθυμες να εισαγάγουν κρέας από εμβολιασμένα και προστατευόμενα ζώα· τονίζει ότι οι κτηνοτρόφοι και άλλοι φορείς της αγοράς απαιτούν εγγυήσεις ότι θα είναι σε θέση να πωλήσουν τα προϊόντα τους χωρίς μείωση των τιμών τους· θεωρεί ότι τούτο αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να επιλύσει σύντομα η Κοινότητα, ούτως ώστε να εγγυηθεί την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων·

25.   επισημαίνει το αυξανόμενο πρόβλημα της βακτηριακής ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά σε αρκετούς τομείς της κτηνοτροφίας, το οποίο μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα στη δημόσια υγεία· προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση σχετικά με το εν λόγω πρόβλημα και να τη συνοδεύσει, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με προτάσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής για την υγεία των ζώων·

26.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του σε σχέση με τις ενδείξεις ότι τα επί μέρους μέτρα θα χρηματοδοτηθούν από "υφιστάμενους" πόρους και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ενίσχυση των δυνατοτήτων του σημερινού κτηνιατρικού ταμείου, προετοιμάζοντας τα επιχειρήματά της για τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό που θα ξεκινήσουν το 2009·

27.   επισημαίνει τη σημασία του πανευρωπαϊκού συντονισμού των μέτρων για την υγεία των ζώων και καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργότερο συντονιστικό ρόλο από ό, τι μέχρι τώρα·

28.   εφιστά την προσοχή στους αυξανόμενους κινδύνους για την υγεία των ζώων ως συνέπεια της αυξανόμενης παγκόσμιας κινητικότητας, της αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων, του αυξανόμενου διεθνούς εμπορίου και της αλλαγής του κλίματος, και υπογραμμίζει την ανάγκη για μια κατάλληλη στρατηγική επείγοντος εμβολιασμού τόσο για τις υπάρχουσες όσο και για τις πρωτοεμφανιζόμενες ασθένειες·

Πυλώνας 1 – Ιεράρχηση προτεραιοτήτων της παρέμβασης της ΕΕ

29.   αναγνωρίζει την καίρια σημασία του χαρακτηρισμού και της ταξινόμησης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού αποδεκτού επιπέδου κινδύνου για την Κοινότητα και της σχετικής προτεραιότητας για δράση με σκοπό τη μείωση του κινδύνου· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι καταστάσεις στις οποίες ο κίνδυνος ασθένειας είναι αυξημένος και υπερβαίνει το αποδεκτό επίπεδο, καθώς και οι συνέπειες του·

30.   επισημαίνει ότι η μεγάλη πυκνότητα του ζωικού κεφαλαίου στα συστήματα εντατικής εκτροφής μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εξάπλωσης της ασθένειας και να παρακωλύσει τον έλεγχο της ασθένειας όπου εφαρμόζονται ανεπαρκή μέτρα ελέγχου των ασθενειών και ότι το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί σε άλλα συστήματα εκτροφής σε περίπτωση ανεπαρκούς εφαρμογής των μέτρων ελέγχου·

31.   επισημαίνει τη σημασία που έχει η απόσταση μεταξύ των εκμεταλλεύσεων εντατικής εκτροφής για τον έλεγχο των επιδημιών·

32.   αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαθέτει αυστηρούς κανονισμούς για τη μεταφορά των ζώων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανάγκη για υψηλά κριτήρια ορθής μεταχείρισης των ζώων και μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών· ζητεί αυτά τα υψηλά πρότυπα να εφαρμοσθούν πλήρως από όλα τα κράτη μέλη· εκτιμά ότι αυτά τα υψηλά πρότυπα πρέπει να τηρούνται από τις χώρες που εξάγουν ζωικά προϊόντα στην ΕΕ ούτως ώστε να προωθηθούν και να διασφαλισθούν υψηλά πρότυπα ορθής μεταχείρισης και υγείας των ζώων σε διεθνές επίπεδο· επισημαίνει τους ενδεχομένως αυξημένους κινδύνους που συνεπάγεται η μεταφορά ζώντων ζώων σε μεγάλες αποστάσεις, λόγω της πιθανότητας διάδοσης της ασθένειας και παρεμπόδισης των μέτρων ελέγχου της ασθένειας όπου εφαρμόζονται ανεπαρκή μέτρα πρόληψης των ασθενειών· θεωρεί ως εκ τούτου ότι οι κανόνες για την υγεία και την ευζωία των ζώων σε σχέση με τη μεταφορά ζώντων ζώων θα έπρεπε να ελέγχονται και να καθίστανται αυστηρότεροι εφόσον απαιτείται· ζητεί την ταχεία καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρησης, περιλαμβανομένου του εντοπισμού των φορτηγών οχημάτων με GPS· πιστεύει ότι η ποιότητα της μεταφοράς είναι περισσότερο σημαντική για την ευζωία των ζώων από τη διάρκειά της·

33.   πιστεύει ότι είναι επίσης αναγκαίο να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση, η αλλαγή του κλίματος και οι μετακινήσεις των ατόμων είναι παράγοντες που ευνοούν την εξάπλωση των ασθενειών των ζώων, πράγμα που κάνει τον έλεγχό τους δυσκολότερο·

34.   τονίζει την ανάγκη να υπάρξει συνεκτική στρατηγική επικοινωνίας για τη νέα στρατηγική για την υγεία των ζώων, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει στενή συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

Πυλώνας 2 – Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία των ζώων

35.   συμμερίζεται την άποψη ότι το σημερινό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία των ζώων είναι περίπλοκο και κατακερματισμένο και, επομένως, πρέπει να απλοποιηθεί· θεωρεί ότι οι θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν τις δράσεις για την υγεία των ζώων θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να καθορίζονται με ενιαία νομοθετική πράξη·

36.   τονίζει, επιπλέον, ότι η αντικατάσταση της τρέχουσας δέσμης διασυνδεδεμένων και αλληλεξαρτώμενων μέτρων πολιτικής με ενιαίο νομικό πλαίσιο που θα λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις συστάσεις, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΓΕ και του ΠΟΥ/FAO /Kώδικα Tροφίμων (Kώδικα) πρέπει να αποτελεί κεντρική πτυχή της στρατηγικής, χωρίς να παραβλέπονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες, όπως η διαφάνεια και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών, με την παράλληλη αποφυγή τυχόν επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας στην ΕΕ·

37.   συμφωνεί ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι αδικαιολόγητοι εθνικοί ή περιφερειακοί κανόνες για την υγεία των ζώων δεν αποτελούν εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, ιδιαίτερα, ότι οι πόροι που κινητοποιούνται ως απάντηση στην εκδήλωση μιας ασθένειας είναι ανάλογοι με την απειλή που έχει παρουσιαστεί και δεν χρησιμοποιούνται για αδικαιολόγητους σκοπούς εμπορικών διακρίσεων, ιδίως όσον αφορά προϊόντα που προέρχονται από εμβολιασμένα ζώα·

38.   θεωρεί ότι το νομικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια, και με επαρκώς ευέλικτο τρόπο, τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που εκτρέφονται για μη εμπορικούς σκοπούς, σε καταστάσεις κινδύνου, κατά τρόπο ώστε να μην προκαλούνται αδικαιολόγητες συγκρούσεις και διαφορές· πιστεύει ότι ο περιορισμός των ασθενειών μεταξύ των άγριων ζώων αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο της προληπτικής στρατηγικής·

39.   συμφωνεί με τα συμπεράσματα της προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας της 25ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τις επιλογές για εναρμονισμένα προγράμματα επιμερισμού του κόστους για επιδημίες επιζωοτιών που διενήργησε η Civic Consulting στο πλαίσιο της αξιολόγησης της κοινοτικής πολιτικής για την υγεία των ζώων (ΚΠΥΖ) 1995-2004 και με τις εναλλακτικές λύσεις για το μέλλον που διαμορφώθηκαν εκ μέρους της Επιτροπής, και ως τμήμα του δοκιμαστικού προγράμματος σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας για τις μεταδοτικές ασθένειες που εισήγαγε το Κοινοβούλιο στον προϋπολογισμό του 2004, που ζητούν εναρμόνιση των συστημάτων επιμερισμού του κόστους που έχουν θεσπισθεί από τα κράτη μέλη· σημειώνει, επιπλέον, ότι εφόσον ο επιμερισμός του κόστους συνοδεύεται από επιμερισμό της ευθύνης, τα συστήματα αυτά απαιτούν την πλήρη συμμετοχή και δέσμευση όλων των πλευρών, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών των ζώων και ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέοι μηχανισμοί για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πλευρών στη λήψη των αποφάσεων σε σημαντικά ζητήματα πολιτικής·

40.   αναγνωρίζει την ανάγκη αναθεώρησης του υφιστάμενου μέσου συγχρηματοδότησης έτσι ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί ότι όλοι οι παράγοντες αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και συμμετέχουν στον εντοπισμό και την εξάλειψη των ασθενειών, καθώς και την πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των κτηνοτρόφων στα διάφορα κράτη μέλη· ζητεί την κατάταξη των ασθενειών των ζώων σε κατηγορίες στο πλαίσιο των μελλοντικών ρυθμίσεων για τη συγχρηματοδότηση βάσει του χαρακτήρα των μέτρων καταπολέμησης που πρέπει να ληφθούν, των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και άλλων εξωτερικών συνεπειών· σημειώνει ότι τα ταμεία αποζημίωσης που βασίζονται σε σύστημα αποθεματικών ενισχύουν την ατομική και κοινή ευθύνη·

41.   συμμερίζεται πλήρως την άποψη ότι το σύστημα αποζημίωσης δεν μπορεί να περιορίζεται στην παροχή αποζημίωσης σε ιδιοκτήτες ζώων που θανατώνονται ως αποτέλεσμα της εκδήλωσης ασθένειας, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται με κίνητρα που στοχεύουν στην πρόληψη του κινδύνου, βάσει της μείωσης της εισφοράς των κτηνοτρόφων στα εθνικά ή περιφερειακά ταμεία για την υγεία των ζώων, σε περίπτωση που αυτοί λάβουν επιπλέον μέτρα περιορισμού του κινδύνου, όπου θα περιλαμβάνεται επίσης η προώθηση της χρήσης (επείγοντος) εμβολιασμού αντί της εξάλειψης της ασθένειας με θανάτωση των ζώων, αναγνωρίζοντας ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποτελούσε κατοχύρωση του εισοδήματος του ιδιοκτήτη των (επειγόντως) εμβολιασθέντων ζώων· θεωρεί ότι η αρχή αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στα κράτη μέλη, ως κίνητρο για τη μείωση των επιπέδων κινδύνου·

42.   αναγνωρίζει, ενόψει της τεταμένης παγκόσμιας κατάστασης της αγοράς ζωοτροφών, την επείγουσα ανάγκη των ευρωπαίων γεωργών για ασφαλείς, υψηλής ποιότητας πρωτεϊνούχες ζωοτροφές -πέραν των ιχθυαλεύρων- σε προσιτό κόστος· τονίζει ταυτόχρονα τη σημασία της συνεπούς χρήσης της αρχής της προφύλαξης κατά την επαναφορά ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές -πέραν των μηρυκαστικών ζώων- και, ως εκ τούτου, στην τροφική αλυσίδα, σύμφωνα με την αρχή της νέας στρατηγικής για την υγεία των ζώων "η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία'· παραπέμπει ως εκ τούτου στην ανάγκη ενισχυμένων προσπαθειών για την εισαγωγή αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας όσον αφορά την εξάλειψη όλων των παθογενειών κατά την παραγωγή και κατά την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και την αποφυγή της ρύπανσης και της ανάμειξης ειδών ζωικών αλεύρων σε εισαγόμενες ή παραγόμενες στα κράτη μέλη ζωοτροφές·

43.   καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει συγκριτική ανάλυση των υφιστάμενων συστημάτων αποζημίωσης στα κράτη μέλη και στη βάση αυτή να διαμορφώσει ένα πανευρωπαϊκό μοντέλο πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει νομικό πλαίσιο για ένα αποτελεσματικό σύστημα επιμερισμού του κόστους στα κράτη μέλη με στόχο να εξασφαλίσει ότι το άμεσο κόστος για την εξάλειψη μιας ασθένειας των ζώων θα συγχρηματοδοτείται και από τον τομέα·

44.   καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική κοινοτική συνεισφορά για τις σημαντικές αυτές ασθένειες, με σκοπό να διασφαλισθεί ισότιμη μεταχείριση και ευκαιρίες, όπου αυτές υπερβαίνουν τους πόρους των εμπλεκόμενων χωρών και παραγωγών·

45.   χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει έκθεση σχετικά με τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων για αποτελεσματικό σύστημα οικονομικών εγγυήσεων για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων ζωοτροφών·

46.   συμφωνεί ότι πρέπει να προβλεφθεί στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ η υποστήριξη της δυνατότητας κάλυψης έμμεσων απωλειών οι οποίες δεν προκύπτουν αποκλειστικά από μέτρα εξάλειψης της ασθένειας· επισημαίνει ότι οι έμμεσες απώλειες ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι πιο σοβαρές από τις άμεσες απώλειες και ότι θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί δυνατότητα αποζημίωσης για τέτοιου είδους απώλειες· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την περαιτέρω έρευνα και την υποστήριξη από την Κοινότητα της θέσπισης εθνικών ασφαλιστικών μέσων από τους κτηνοτρόφους· σημειώνει, ωστόσο, ότι η ιδιωτική ασφάλιση ενδέχεται να αποτελεί αποδοτικότερο μέσο για την αντιμετώπιση τέτοιων απωλειών σε ορισμένες περιπτώσεις·

47.   τονίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ βασίζεται ήδη σε σημαντικό βαθμό στη συμμόρφωση με τα πρότυπα του OΙΕ/Kώδικα και ότι είναι απολύτως δικαιολογημένη η προσπάθεια πλήρους συμμόρφωσης με τα πρότυπα αυτά, καθώς και προαγωγής, εκ μέρους της ΕΕ, των δικών της προτύπων για την υγεία των ζώων, με απώτερο στόχο την υιοθέτησή τους σε διεθνές επίπεδο· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την ενδεχόμενη συμμετοχή της ΕΕ στον OΙΕ, με στόχο την αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος της ΕΕ στο πλαίσιο του OΙΕ· τονίζει επιπλέον τη σημασία διασφάλισης της συμβολής των ενδιαφερόμενων μερών σε επίπεδο OΙΕ/Kώδικα·

48.   προτρέπει την ΕΕ να υπερασπιστεί τα υψηλά της πρότυπα όσον αφορά την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων σε διεθνές επίπεδο στον ΠΟΕ, με σκοπό να ενισχυθούν παγκοσμίως τα πρότυπα υγείας και ορθής μεταχείρισης των ζώων· αναγνωρίζει ότι οι παραγωγοί της ΕΕ αντιμετωπίζουν με υψηλότερο κόστος λόγω των υψηλότερων υφιστάμενων προτύπων που ισχύουν στην ΕΕ και ότι πρέπει να προστατευθούν από τα εισαγόμενα ζωικά προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με χαμηλότερα πρότυπα·

49.   χαιρετίζει τα προτεινόμενα βήματα προς μια στρατηγική εξαγωγών σε κοινοτικό επίπεδο και τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών και την άρση των εξαγωγικών φραγμών·

Πυλώνας 3 – Πρόληψη απειλών που αφορούν τα ζώα, επιτήρηση και ετοιμότητα σε περιπτώσεις κρίσεων

50.   επισημαίνει την ανάγκη να βελτιωθεί το επίπεδο βιοασφάλειας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να ενθαρρυνθούν όλοι οι φορείς να θέσουν υψηλότερα πρότυπα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι μολυσματικές ασθένειες μπορεί να εμφανισθούν τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις, σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες τα ζώα τηρούνται για λόγους αναψυχής, σε ζωολογικούς κήπους, φυσικά καταφύγια, σφαγεία και κατά τη μεταφορά και μετακίνηση των ζώων· θεωρεί ότι μέτρα όπως η απομόνωση των νέων ζώων που μεταφέρονται στην εκμετάλλευση, η απομόνωση των άρρωστων ζώων και η ρύθμιση της κυκλοφορίας προσώπων μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας·

51.   επισημαίνει ότι η διατήρηση ζώων στην ύπαιθρο αποτελεί καθοριστικό στοιχείο διαφόρων συστημάτων παραγωγής και εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα συχνή σε ορισμένες περιφέρειες και για ορισμένα είδη· αναγνωρίζει ότι η πρακτική αυτή έχει την υποστήριξη του κοινού και διατίθενται γι' αυτή δημόσιοι πόροι· επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή ενδέχεται να έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της βιοπροστασίας· θεωρεί ότι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να δέχονται υποστήριξη από την κοινωνία κατά την ασφάλιση από τον υψηλότερο κίνδυνο για την υγεία των ζώων που σχετίζεται με αυτά τα είδη κτηνοτροφίας και ότι οι πολιτικοί στόχοι στους τομείς της υγείας και προστασίας των ζώων πρέπει να συμβαδίζουν·

52.   επισημαίνει ότι η κατάρτιση των διαχειριστών των εκμεταλλεύσεων και του προσωπικού που εργάζεται σε αυτές είναι ουσιώδης για την ορθή μεταχείριση και την υγεία των ζώων και τάσσεται, επομένως, υπέρ της στήριξης της κατάρτισης και των περαιτέρω μέτρων κατάρτισης·

53.   αναμένει την αναγνώριση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για την ταξινόμηση του κινδύνου που συνδέεται με τους διάφορους τύπους συστημάτων παραγωγής· είναι πεπεισμένο ότι τα συστήματα εκτροφής ζώων που προτιμώνται από τους καταναλωτές και που θέτουν ορισμένα προβλήματα σε σχέση με τη βιοπροστασία (εκτροφή ελευθέρας βοσκής) μπορούν να γίνουν ασφαλέστερα μέσω της κατάλληλης διαχείρισης·

54.   πιστεύει ότι η ανίχνευση προϊόντων με βάση την ταυτοποίηση και την καταγραφή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παρακολούθηση της υγείας των ζώων και την πρόληψη των ασθενειών και την ασφάλεια των τροφίμων· υποστηρίζει, εν προκειμένω, τις δράσεις που καλύπτουν την υποχρεωτική ηλεκτρονική και τη βασιζόμενη στο DNA γενετική ταυτοποίηση και καταγραφή των ζώων σε επίπεδο ΕΕ και την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου και ασφαλούς συστήματος παρακολούθησης για τις μετακινήσεις των ζώων, αλλά εφιστά την προσοχή στο κόστος ενός τέτοιου συστήματος, ιδίως για τις εκμεταλλεύσεις που εργάζονται με οικονομικά δυσμενείς γεωργικές δομές· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τέτοιου είδους μέτρα στα προγράμματά τους για την ανάπτυξη της υπαίθρου·

55.   επισημαίνει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών ως προς την ποσότητα των βοοειδών που θανατώνονται λόγω της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ για την ταυτοποίηση και την καταγραφή· αναμένει τις εξηγήσεις της Επιτροπής όσον αφορά τις διαφορές αυτές εντός της ΕΕ·

56.   συμμερίζεται την άποψη ότι η βελτίωση της βιοπροστασίας στα σύνορα είναι ιδιαίτερα σημαντική λαμβανομένου υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας τροφίμων στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων ζωικών προϊόντων· θεωρεί ότι, λόγω του κινδύνου εισόδου στην ΕΕ ζώων τα οποία νοσούν ή είναι φορείς μολύνσεων, οι κτηνιατρικοί και υγειονομικοί έλεγχοι στα σύνορα της ΕΕ πρέπει να καταστούν ιδιαίτερα σχολαστικοί και αυστηροί και δεν θα πρέπει να περιορίζονται απλώς στον έλεγχο των εγγράφων αλλά θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν να διαπιστώνεται κατά πόσον τα ζώα έχουν εκτραφεί σύμφωνα με τα πρότυπα ορθής μεταχείρισης των ζώων που ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ·

57.   τονίζει τη σημασία των επιθεωρήσεων της υγείας των ζώων στις τρίτες χώρες και ζητεί αύξηση των οικονομικών πόρων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Επιτροπής·

58.   πιστεύει ότι οι κτηνιατρικοί και τελωνειακοί έλεγχοι στα σύνορα της ΕΕ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηροί προκειμένου να αποτραπεί η παράνομη εισαγωγή ή εμπορία ζώων και ζωικών προϊόντων, δεδομένου του σοβαρού κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών που αυτή συνεπάγεται· εφιστά την προσοχή, εν προκειμένω, στην ανάγκη να παρασχεθεί οργανωτική, εκπαιδευτική και χρηματοοικονομική βοήθεια στις κτηνιατρικές υπηρεσίες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, περιλαμβανομένων των θαλάσσιων συνόρων της, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες που συνορεύουν με την ΕΕ και στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί επιπλέον την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν τα κατάλληλα σχέδια κοινοποίησης προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες για τους κινδύνους που συνδέονται με την ιδιωτική εισαγωγή ζώων και ζωικών προϊόντων·

59.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών, των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των ταξιδιωτικών πρακτόρων, ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ και με τρίτες χώρες·

60.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία της με τις αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχοντάς τους τεχνική υποστήριξη, ώστε, αφενός, να τις βοηθήσει να προσεγγίσουν τα υγειονομικά μας πρότυπα και, αφετέρου, να μειώσει τον κίνδυνο εξάπλωσης των ασθενειών των ζώων από τις χώρες αυτές στην ΕΕ· θεωρεί ότι όσον αφορά την κτηνιατρική συνεργασία με τρίτες χώρες, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις χώρες που συνορεύουν με κράτη μέλη της ΕΕ·

61.   τονίζει τη σημασία που έχει η κτηνιατρική επιτήρηση σε καταστάσεις κρίσης και για την πρόληψή τους, ως προς την παροχή έγκαιρης προειδοποίησης και τον άμεσο εντοπισμό των απειλών που αφορούν τα ζώα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εξετάσει την ενδεχόμενη καθιέρωση συστήματος ελέγχων των εκμεταλλεύσεων για τις εκμεταλλεύσεις που δεν δέχονται συχνά επισκέψεις από επαγγελματίες κτηνιάτρους·

62.   τονίζει την ανάγκη να παρέχεται στους οικονομικούς φορείς, στα μέλη του κτηνιατρικού κλάδου και στους βοηθούς τους, στα ελεγκτικά σώματα και τις άλλες αρμόδιες αρχές η απαιτούμενη κατάρτιση, προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν εγκαίρως τις απειλές που συνδέονται με την υγεία των ζώων, καθώς και να υπάρξει αναθεώρηση των ελάχιστων προτύπων της ΕΕ όσον αφορά την κτηνιατρική κατάρτιση, μαζί με μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής τους και της, όσο το δυνατόν ταχύτερης, εναρμόνισης των προγραμμάτων σχολών και πανεπιστημίων στον συγκεκριμένο τομέα· εκτιμά, από την άποψη αυτή, ότι ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης των κτηνιατρικών σχολών θα βοηθούσε στην επίτευξη του στόχου κτηνιατρικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου·

63.   υποστηρίζει σθεναρά τις δράσεις για την αύξηση της χρήσης του επείγοντος εμβολιασμού (τόσο κατασταλτικού όσο και προληπτικού), ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότερη πρόληψη και τον περιορισμό των ασθενειών, στο πλαίσιο επιχειρήσεων εξάλειψης της ασθένειας· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η εισαγωγή αποτελεσματικού συστήματος εμβολιασμού απαιτεί εγγυήσεις εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες των εμβολιασμένων ζώων, οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την πώληση των προϊόντων που προέρχονται από τα εμβολιασμένα ζώα και την παροχή κατάλληλης χρηματοοικονομικής στήριξης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση ενός τέτοιου συστήματος και να διασφαλισθεί ότι τα προϊόντα που προέρχονται από εμβολιασμένα ζώα δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό· θεωρεί ουσιαστική, επιπλέον, την επέκταση των τραπεζών εμβολίων της ΕΕ· θεωρεί επίσης ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοσθούν όλα τα μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του αριθμού των υγιών ζώων που σφάζονται και απορρίπτονται, όπως δοκιμές για να αποδειχθεί ότι τα ζώα δεν φέρουν παθογόνους οργανισμούς, πράγμα που θα επιτρέψει την κανονική σφαγή·

64.   στηρίζει την ανάπτυξη στρατηγικών εμβολιασμού για όλα τα σχετικά είδη και ασθένειες·

65.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν διάφορα μέτρα για να διασφαλίσουν τη χωρίς διακρίσεις κυκλοφορία των προϊόντων που προέρχονται από εμβολιασμένα ζώα, η απουσία των οποίων έχει μέχρι στιγμής αποτελέσει μείζονα φραγμό στη χρήση του εμβολιασμού ως εργαλείου γα την καταπολέμηση της διάδοσης των μολυσματικών ασθενειών των ζώων· ζητεί ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων μέτρων, την απαγόρευση της σήμανσης των προϊόντων που προέρχονται από εμβολιασμένα ζώα, αποτελεσματικές στρατηγικές δημόσιας ενημέρωσης σχετικά με τη μη βλαβερή φύση των προϊόντων που προέρχονται από εμβολιασμένα ζώα και την υπογραφή συμβάσεων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που προέρχονται από εμβολιασμένα ζώα μεταξύ κυβερνήσεων, οργανώσεων αγροτών, οργανώσεων καταναλωτών, λιανεμπόρων και επιχειρηματιών·

66.   πιστεύει ότι, όσον αφορά την ανάληψη δράσης ως απάντηση στην απειλή κρίσεων, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ειδικών γνώσεων και μη βάναυσων τρόπων για την εκτέλεση κάθε αναγκαίας θανάτωσης ζώων, που θα τα απαλλάσσει από άσκοπο πόνο, σε αναγνώριση του γεγονότος ότι τα ζώα είναι ζώντα όντα που διαθέτουν αισθήσεις·

67.   επισημαίνει ότι τα κτηνιατρικά φάρμακα και τα εμβόλια των ζώων αποτελούν στοιχείο της υγείας των ζώων και ότι η αρμοδιότητα στο πλαίσιο της Επιτροπής θα πρέπει να ανατεθεί εκ νέου αντίστοιχα·

Πυλώνας 4 – Επιστήμη, καινοτομία, και έρευνα

68.   τονίζει ότι η επιστημονική έρευνα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στα συστήματα υγείας των ζώων, διότι δίνει τη δυνατότητα να σημειωθεί πρόοδος, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση, τη διάγνωση και τον έλεγχο των ασθενειών των ζώων, την ανάλυση του κινδύνου, την ανάπτυξη εμβολίων και δοκιμών και τις αποτελεσματικές μεθόδους αντιμετώπισης, οι οποίες πρέπει να βασίζονται στην επιστημονική γνώση· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την τροπολογία του Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2008 που αφορούσε την αύξηση των πιστώσεων για την ανάπτυξη (ιχνηθετικών) εμβολίων και δοκιμαστικών μεθόδων· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τις αυξημένες αυτές πιστώσεις·

69.   εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για λεπτομερέστερη επιστημονική έρευνα όσον αφορά τον αντίκτυπο των ζωοτροφών στην υγεία των ζώων και, εμμέσως, στην υγεία των ανθρώπων·

70.   πιστεύει ότι η έρευνα για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, καθώς και η έρευνα που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη δράση για την υγεία των ζώων·

71.   επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης δικτύου κοινοτικών και εθνικών εργαστηρίων αναφοράς, τα οποία θα ασχολούνται με τις ασθένειες των ζώων, και συμφωνεί ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν επιστημονικά ομοιόμορφες μέθοδοι δοκιμών που θα είναι "εμπορικά συμβατές" (επικυρωμένες και εγκεκριμένες από τον OΙΕ και τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ)·

72.   δίνει έμφαση στη σημασία της συλλογής επιστημονικών πληροφοριών για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων και επισημαίνει την ανάγκη να αναπτυχθούν οι πλατφόρμες πληροφοριών ERANET και ETPGA (European Technology Platform for Global Animal Health - ευρωπαϊκή τεχνική πλατφόρμα για την υγεία των ζώων σε παγκόσμια κλίμακα)· προτείνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των νέων και περισσότερο ανεπτυγμένων διαγνωστικών μεθόδων (π.χ. της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης) να γίνουν περισσότερο γνωστά και να χρησιμοποιηθούν προς όφελος των ζώων και των ανθρώπων, με στόχο τόσο την προστασία των ζώων όσο και τον παγκόσμιο εφοδιασμό με ασφαλή τρόφιμα για τους ανθρώπους, ιδίως στα νέα κράτη μέλη·

73.   τονίζει τη σημασία της επικοινωνίας με τους καταναλωτές, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους εξαπλώνονται οι ασθένειες των ζώων και τις τεράστιες επιπτώσεις τους, και συνεπώς τη σημασία του εφοδιασμού τους με ασφαλή τρόφιμα·

74.   πιστεύει ακράδαντα ότι η κλωνοποίηση ζώων για οικονομικούς σκοπούς θα έπρεπε να απαγορεύεται·

75.   ανησυχεί για το ενδεχόμενο τα ευρωπαϊκά πρότυπα να υπονομευθούν από εισαγωγές από τρίτες χώρες οι κτηνοτρόφοι των οποίων δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την υγεία των ζώων και την ορθή μεταχείρισή τους· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει με ποιους τρόπους μπορεί να υπάρξει κατοχύρωση έναντι αυτού του είδους ανταγωνισμού από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχομένου να θεσπισθούν μέτρα στις εισαγωγές και να τεθεί προς συζήτηση το εν λόγω θέμα στα αρμόδια φόρα του ΠΟΕ·

76.   θεωρεί ότι η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι εισαγωγές βοδινού κρέατος από την Βραζιλία προέρχονται μόνον από βοοειδή που δεν έχουν μολυνθεί από αφθώδη πυρετό κινδυνεύει να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στο καθεστώς της ΕΕ για την υγεία των ζώων·

77.   καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ δεν αποδυναμώνει την ικανότητα των Ευρωπαίων κτηνοτρόφων να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τα πρότυπα υγείας των ζώων και ορθής μεταχείρισής τους· θεωρεί ότι η δυνατότητα επιβολής στα εισαγόμενα προϊόντα των ίδιων απαιτήσεων με τα ευρωπαϊκά προϊόντα συνιστά σημαντική παράμετρο για την ισόρροπη έκβαση των διαπραγματεύσεων·

78.   καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα αυγά να χαρακτηρισθούν ευαίσθητα προϊόντα, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, προκειμένου να προστατευθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων σε αυτό τον τομέα της κτηνοτροφίας·

79.   εκφράζει την ανησυχία του για την ύπαρξη ολοένα και περισσότερων στοιχείων που συνδέουν την αύξηση του διεθνούς εμπορίου ζώντων πουλερικών και προϊόντων ορνιθοτροφείων με την ανάπτυξη και διάδοση ασθενειών όπως η γρίπη των πουλερικών· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει αυτά τα στοιχεία και να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις πολιτικής, ανάλογα με τις ανάγκες·

80.   επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να σεβασθεί τις υποχρεώσεις της συμφωνίας ΠΟΕ για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων (SPS) αλλά θεωρεί ότι αυτό δεν πρέπει να αποκλείει την -ρητά επιτρεπόμενη από τη Συμφωνία του ΠOΕ σχετικά με την εφαρμογή των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων- δυνατότητα θέσπισης μέτρων που θα οδηγήσουν σε υψηλότερα πρότυπα προστασίας, εφόσον τούτο αιτιολογείται επαρκώς επιστημονικά· θεωρεί, παράλληλα, σημαντικό να προωθηθεί η υιοθέτηση των εν λόγω μέτρων σε διεθνές επίπεδο, ώστε να υπάρξει ανοδική σύγκλιση·

81.   εκτιμά ότι η νέα γενιά Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου με την Ινδία, την Κορέα και τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει ισόρροπο κεφάλαιο για τα μέτρα SPS και την ορθή μεταχείριση των ζώων·

82.   καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματά της, ούτως ώστε να επιτευχθεί συνοχή με την εσωτερική προσέγγιση και να επεκταθούν τα οφέλη αυτών των πολιτικών στις χώρες εταίρους·

83.   καλεί επισταμένως την Επιτροπή να συνάψει κτηνιατρικά πρωτόκολλα με δυνάμει εξαγωγικές αγορές, όπως αυτή της Κίνας·

o
o   o

84.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Στρατηγική της ΕΕ για την τρίτη σύνοδο της Σύμβασης του Aarhus
PDF 275kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 22ας Μαϊου 2008 σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την τρίτη Συνάντηση των μερών της Σύμβασης του Aarhus, στη Ρίγα (Λετονία)
P6_TA(2008)0236B6-0238/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος της 25ης Ιουνίου 1998 και την επικείμενη τρίτη Συνάντηση των Μερών (ΜΟΡ-3) που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Ρίγα (Λετονία) από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση Β6-0157/2008 εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Aarhus τέθηκε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2001,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση κλείνει την 10η επέτειό της τον Ιούνιο του 2008,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Aarhus κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 17 Φεβρουαρίου 2005(1) και ότι έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της πλην ενός,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 41 συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του Aarhus,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ήδη εγκρίνει τρεις νομοθετικές πράξεις για την υλοποίηση της Σύμβασης του Aarhus(2) και ότι η έγκριση νομοθετικής πράξης για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος εξακολουθεί να βρίσκεται καθηλωμένη στο Συμβούλιο(3),

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Aarhus έχει στόχο να επιτρέπει στις δημόσιες αρχές και στους πολίτες να αναλαμβάνουν την ατομική και συλλογική τους ευθύνη για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος για την ευημερία και ευεξία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών και έτσι να προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πρωτόκολλο για τα Μητρώα Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων(4) συνεισφέρει στην αύξηση της εταιρικής ευθύνης, τη μείωση της ρύπανσης και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης,

1.   παροτρύνει την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό, διαφανή και εποικοδομητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και να συνεισφέρει ενεργά στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης ενός ενδεχόμενου ευρύτερου πεδίου για τη Σύμβαση, έτσι ώστε η αειφόρος ανάπτυξη σε όλες της τις διαστάσεις να καλύπτεται από τις ίδιες αρχές διαφάνειας, συμμετοχής και λογοδοσίας·

2.   πιστεύει ότι η ΜΟΡ-3 θα προσφέρει μια καλή ευκαιρία τόσο για την επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής όσο και για τον προβληματισμό σχετικά με μελλοντικές προκλήσεις· θεωρεί ότι η εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα για το μέλλον·

3.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη ΜΟΡ-3 θα υλοποιούν και αναπτύσσουν περαιτέρω τη Σύμβαση και ότι θα δημιουργηθούν συνεργίες μεταξύ της Σύμβασης του Aarhus και των σχετικών πολυμερών συμφωνιών στον τομέα του περιβάλλοντος·

4.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ιδίως να επιδιώξουν να εξασφαλίσουν ότι:

   - το μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο θα περιλαμβάνει διατάξεις για την αύξηση της επίγνωσης του κοινού σχετικά με τα δικαιώματά του και τις ευθύνες του βάσει της Σύμβασης του Aarhus·
   - η ΜΟΡ-3 θα διευκρινίσει τις προϋποθέσεις για τη θέση σε ισχύ της τροπολογίας για τους Γενετικώς Tροποποιημένους Oργανισμούς που εγκρίθηκε το 2005(5), καθώς και οιωνδήποτε μελλοντικών τροπολογιών στη Σύμβαση, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ταχεία εφαρμογή τους·
   - θα εγκριθούν για τη Σύμβαση προβλέψιμες, σταθερές και επαρκείς χρηματοδοτικές ρυθμίσεις·
   - θα βελτιωθεί περαιτέρω ο μηχανισμός συμμόρφωσης με βάση την κτηθείσα εμπειρία·
   - θα συνεχισθεί η εργασία για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης έχουν πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεών τους βάσει της Σύμβασης του Aarhus και ενθαρρύνοντας τις δημόσιες αρχές να διαθέτουν τους ανθρώπινους, οικονομικούς και υλικούς πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους·
   - τα συμβαλλόμενα μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομικά και δημοσιονομικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την πλήρη υλοποίηση του τρίτου πυλώνα της Σύμβασης, να προσφερθούν αποτελεσματικά μέσα ένδικης προστασίας για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να εξασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στις διαδικασίες είναι δίκαιη, ισότιμη, έγκαιρη και όχι απαγορευτικά δαπανηρή·
   - θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για να εκτιμήσει την υλοποίηση του πυλώνα δημόσιας συμμετοχής της Σύμβασης, και εάν είναι ανάγκη να διατυπώσει προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της Σύμβασης·

5.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επαναρχίσουν τη νομοθετική εργασία με στόχο να εγκριθεί μια νομοθετική πράξη η οποία να υλοποιεί το άρθρο 9 της Σύμβασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένου ότι ο τελευταίος εναπομένων πυλώνας δεν έχει ακόμη μεταφερθεί πλήρως στο κοινοτικό δίκαιο· χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής να διοργανώσει διάσκεψη για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη τον Ιούνιο του 2008 έτσι ώστε να δοθεί περαιτέρω ώθηση στο νομοθετικό έργο εντός της Κοινότητας·

6.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις συνεργίες και τις συνδέσεις με άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και συμβάσεις, και ιδίως το Πρωτόκολλο της Cartagena για τη Βιοασφάλεια· θεωρεί ωστόσο ότι η Σύμβαση του Aarhus αποτελεί το αρμόδιο βήμα για τη συζήτηση σχετικά με τις οριζόντιες αρχές της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες, τη συμμετοχή και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα·

7.   καλεί την Επιτροπή να δώσει το καλό παράδειγμα στις δημόσιες αρχές των κρατών μελών, εφαρμόζοντας αυστηρά τη Σύμβαση του Aarhus·

8.   καλεί τις χώρες που δεν το έχουν ακόμη πράξει να κυρώσουν τη Σύμβαση του Aarhus και το Πρωτόκολλο για τα Μητρώα Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων και να ενθαρρύνουν άλλες χώρες εκτός της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη να γίνουν συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης·

9.   πιστεύει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι μέλη της Αντιπροσωπείας της ΕΚ έχουν να διαδραματίσουν ουσιώδη ρόλο και κατά συνέπεια αναμένει ότι θα έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις συντονισμού της ΕΕ, χωρίς δικαίωμα λόγου, στη Ρίγα·

10.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, με αίτημα να διαβιβασθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

(1) Απόφαση 2005/370/ΕK του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2005 για σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (ΕΕ L 124, 17.5.2005, σ. 1).
(2) Οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (ΕΕ L 41, 14.2.2003, σ. 26)· Οδηγία 2003/35/ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον (ΕΕ L 156, 25.6.2003, σ. 17), Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ L 264, 25.9.2006, σ. 13).
(3) Πρόταση οδηγίας σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (CΟΜ(2003)0624).
(4) Απόφαση 2006/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2005 , σχετικά με τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της ΟΕΕ των ΗΕ για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (ΕΕ L 32, 4.2.2006, σ. 54).
(5) Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Kοινότητα με την απόφαση 2006/957/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τροποποίησης της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος (ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 46).


Παρακολούθηση της Διακήρυξης του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας
PDF 323kWORD 119k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την παρακολούθηση της Διακήρυξης του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας (2008/2048(INI))
P6_TA(2008)0237A6-0171/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 177 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ για τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική" (COM(2007)0072),

–   έχοντας υπόψη το από 23 Μαΐου 2007 ψήφισμά του σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ για το εμπόριο(1),

–   έχοντας υπόψη το από 28 Σεπτεμβρίου 2006 ψήφισμά του με τίτλο "Περισσότερη και καλύτερη συνεργασία: η δέσμη μέτρων 2006 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ"(2),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βοήθεια της ΕΕ: Περισσότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη" (COM(2006)0087),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Ενίσχυση του ευρωπαϊκού αντίκτυπου: κοινό πλαίσιο για την κατάρτιση των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και για τον κοινό πολυετή προγραμματισμό" (COM(2006)0088),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας - Οι προκλήσεις για την κλιμάκωση της βοήθειας της ΕΕ 2006-2010" (COM(2006)0085),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας - Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας" (COM(2005)0133),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο "Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής - Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας" (COM(2005)0134),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Εφαρμογή της Συναίνεσης του Μοντερέι στην πράξη: η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (COM (2004)0150),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 20ής Δεκεμβρίου 2005 του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη" (Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη)(3),

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Ρώμης για την εναρμόνιση, η οποία εγκρίθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2003 μετά το φόρουμ υψηλού επιπέδου για την εναρμόνιση που διεξήχθη στη Ρώμη, καθώς και τη Διακήρυξη του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας (Διακήρυξη του Παρισιού), η οποία εγκρίθηκε στις 2 Μαρτίου 2005 μετά το φόρουμ υψηλού επιπέδου για την εναρμόνιση και την ευθυγράμμιση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας που διεξήχθη στο Παρίσι (φόρουμ υψηλού επιπέδου του Παρισιού),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/55/2 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη Διακήρυξη της Χιλιετηρίδας του ΟΗΕ,

–   έχοντας υπόψη τη συναίνεση του Μοντερέι, που εγκρίθηκε στη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Μαρτίου 2002,

–   έχοντας υπόψη τα κύρια πορίσματα και συστάσεις της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κατά την αξιολόγηση από ομοτίμους του 2007 για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

–   έχοντας υπόψη τα βασικά πορίσματα της μελέτης του 2007 με τίτλο "Πόσο αποτελεσματική επιτοπίως είναι η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης", την σύνταξη της οποίας ζήτησε η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση των ΗΕ του 2007 για τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0171/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα επικέντρωση στην αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η αναπτυξιακή βοήθεια υστερεί εξαιτίας του πολύ μικρού συντονισμού μεταξύ των χορηγών και της ύπαρξης πάρα πολλών έργων και προγραμμάτων με διαφορετικές διαδικασίες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα κατάσταση ανεπαρκούς απόδοσης οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα ευθύνης, σε λιγότερο αποτελεσματικά προγράμματα και σε σοβαρή επιβάρυνση των αναπτυσσόμενων χωρών από τις απαιτήσεις των χορηγών, σε διάκριση μεταξύ των αποκαλούμενων "αγαπημένων" των χορηγών και των "ορφανών", και στην παράβλεψη ζωτικών τομέων όπως η υγεία, η εκπαίδευση και τα προγράμματα που προωθούν την ισότητα των φύλων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει πάνω από το ήμισυ της συνολικής Δημόσιας Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΔΑΒ) παγκοσμίως, ότι έχει τη δυνατότητα να καταστεί ο πιο αποτελεσματικός χορηγός και ότι θα έπρεπε συνεπώς να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο διεθνές προσκήνιο για την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με στόχο την αυξημένη αποτελεσματικότητα της βοήθειας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι η εξάλειψη της φτώχειας στο πλαίσιο μιας νέας αρχιτεκτονικής της βοήθειας, που θα αποσκοπεί στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ),

Ε.   εκτιμώντας ότι η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν αλληλεξαρτώμενα στοιχεία τα οποία συμβαδίζουν με την αειφόρο ανάπτυξη, στο πλαίσιο της οποίας εγγράφονται οι προσπάθειές μας που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους, όπως προβλέπει η παράγραφος 36 της Διακήρυξης του Πεκίνου που εγκρίθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 κατά τη διάρκεια της Τέταρτης Διεθνούς Διάσκεψης για τις Γυναίκες στο Πεκίνο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία του περιβάλλοντος συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΕ και, κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον στόχο αυτόν στο σύνολο των πολιτικών που ασκεί έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επιθυμεί να στηρίξει την ατζέντα για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, στο πλαίσιο της οποίας έχει θέσει δύο στενά συνδεδεμένους στόχους: i) να υλοποιήσει τη Διακήρυξη του Παρισιού και να βελτιώσει την ποιότητα των δικών της προγραμμάτων βοήθειας και ii) να βοηθήσει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τη Διακήρυξη του Παρισιού και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της δικής τους βοήθειας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η συνολική βοήθεια της ΕΕ μειώθηκε σημαντικά το 2007,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις της ΕΕ για παροχή περισσότερης και καλύτερης βοήθειας θα έπρεπε να περιλαμβάνουν την αύξηση της ΔΑΒ στο 0,56% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) έως το 2010, την ανάπτυξη νέων, πιο προβλέψιμων και λιγότερο ευμετάβλητων μηχανισμών βοήθειας, παράλληλα με την προώθηση καλύτερου συντονισμού και συμπληρωματικότητας αποσκοπώντας στην επίτευξη κοινού πολυετούς προγραμματισμού βάσει των σχεδίων και των συστημάτων των χωρών εταίρων, την περαιτέρω αποσύνδεση και μεταρρύθμιση της τεχνικής βοήθειας ώστε να ανταποκρίνεται στις εθνικές προτεραιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2006 και 2007 το ποσοστό του ΑΕΕ της ΕΕ που διατίθεται στη ΔΑΒ μειώθηκε για πρώτη φορά μετά το 2000, περνώντας από το 0,41% στο 0,38%, και ότι η ΕΕ πρέπει συνεπώς να εντείνει τις προσπάθειές της, προκειμένου να επιτύχει τον καθορισμένο, στο πλαίσιο των ΑΣΧ, στόχο της διάθεσης του 0,7% του ΑΕΕ της ΕΕ στην ΕΑΒ το 2015,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 180 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο ενισχύθηκε με το άρθρο 188 Δ που προστέθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, απαιτεί η πολιτική της Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία και οι αντίστοιχες πολιτικές των κρατών μελών να αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλενισχύονται, ζητώντας από τα κράτη μέλη και την Ένωση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση του συντονισμού των χορηγών και τη βελτίωση του καταμερισμού της εργασίας, τα οποία θα συμβάλλουν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της βοήθειας,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος οι μεγαλόπνοοι στόχοι της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων άλλων πολιτικών στόχων όπως για τη μετανάστευση και το εμπόριο, να αμβλύνουν την έμφαση που δίνεται στην ανάπτυξη και να υπονομεύσουν την κοινή αντίληψη που επιτεύχθηκε στη διεθνή ατζέντα για τη βοήθεια όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας, ως αποτέλεσμα της έλλειψης συνοχής μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών, και παραπέμποντας εν προκειμένω στην παράγραφο 35 της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη, σύμφωνα με την οποία είναι σημαντικό μη αναπτυξιακές πολιτικές να συμβάλουν στις προσπάθειες των αναπτυσσομένων χωρών για την επίτευξη των ΑΣΧ,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρροή εγκεφάλων έχει οδηγήσει σε κρίσιμη έλλειψη επαγγελματιών στον χώρο της υγείας και άλλου βασικού ειδικευμένου προσωπικού στις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία με τη σειρά της συχνά παρεμποδίζει τη βοήθεια να παρέχεται αποτελεσματικά επί τόπου,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα βοήθειας καθίσταται συνεχώς πιο σύνθετο, χαρακτηριζόμενο από πολλαπλασιασμό των διαύλων παροχής βοήθειας, κατάτμηση των ροών βοήθειας, αυξημένη δέσμευση πόρων για βοήθεια, με τις αναδυόμενες οικονομίες να γίνονται ισχυρότεροι παράγοντες στη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στον κατακερματισμό της βοήθειας και σε αλληλεπικαλυπτόμενες δραστηριότητες χορηγών σε παγκόσμιο, εθνικό και τομεακό επίπεδο,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα προσεχή έτη μία από τις θεσμικές προκλήσεις θα έγκειται στο πώς θα ενσαρκώσουν καλύτερα τα 12 νέα κράτη μέλη της ΕΕ τον ρόλο τους ως αναδυόμενοι χορηγοί, καθώς ορισμένοι από αυτούς τους χορηγούς δυσκολεύονται να συμμορφωθούν με τις τυπικές κατευθυντήριες οδηγίες αναπτυξιακής συνεργασίας του συστήματος βοήθειας που προωθεί η ΕΑΒ του ΟΟΣΑ,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη κατάσταση θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη χορήγηση αποτελεσματικής βοήθειας,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ συχνά το υφιστάμενο σύστημα κατανομής της βοήθειας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, με πολλές φτωχές χώρες και καίριους τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική συνοχή και η ισότητα των φύλων, να λαμβάνουν μικρά κονδύλια βοήθειας,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΕ έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει το θέμα των "ορφανών" ή παραμελημένων χωρών και τομέων στο πλαίσιο του προαναφερθέντος κώδικα δεοντολογίας για τον καταμερισμό εργασίας στην αναπτυξιακή βοήθεια, ξεκινώντας την εξέταση κονδυλίων σε περιπτώσεις αστάθειας,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, μέσω του ελεγκτικού μηχανισμού του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006(4), και τα μεμονωμένα κράτη μέλη έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι ο πρωταρχικός στόχος της εξάλειψης της φτώχειας δεν εκφράζεται πάντα σε επιτόπια βοήθεια,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες έχουν καταδείξει ότι η ουσιαστική απόδοση ευθυνών για την αξιοποίηση της βοήθειας που συνεπάγεται τη συμμετοχή των πολιτών αποτελεί έναν από τους κύριους δείκτες της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, αλλά και πάλι η βοήθεια πάσχει από έλλειψη διαφάνειας και δεκτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη διαφάνειας δυσχεραίνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση για τις κυβερνήσεις, τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών στις χώρες αποδέκτες, και συνιστά κατ' αυτήν την έννοια σημαντικό εμπόδιο για μια καλύτερη οικειοποίηση της βοήθειας,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια συχνά χορηγείται βάσει των προτεραιοτήτων και των χρονοδιαγραμμάτων των χορηγών, χωρίς να καταβάλλονται επαρκείς προσπάθειες για τον σεβασμό και την τήρηση του εθνικού προγραμματισμού και των εθνικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης ή του χρονοδιαγράμματος του εθνικού προϋπολογισμού, κάτι που δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό τους αποδέκτες να καταρτίσουν αποτελεσματικούς προϋπολογισμούς ή να προγραμματίσουν το μέλλον, και τα κοινοβούλια, την κοινωνία των πολιτών και άλλους φορείς να παρακολουθούν τις ροές και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση εθνικών συστημάτων αποτελεί βασικό συστατικό της αποτελεσματικότητας της βοήθειας και ότι θεωρείται σημαντικό μέσο για την αύξηση της ευθύνης των χωρών εταίρων όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η χρήση εθνικών συστημάτων αναμένεται να ενισχύσει τις εθνικές στρατηγικές ανάπτυξης και τα εθνικά πλαίσια εφαρμογής των χωρών εταίρων,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα για την παρακολούθηση της Διακήρυξης του Παρισιού που διεξήγαγε ο ΟΟΣΑ, η έλλειψη τεχνικής βοήθειας που να έχει ως γνώμονα τη ζήτηση αποτελεί καίριο ζήτημα για τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της τεχνικής βοήθειας συνεχίζει να δεσμεύεται και να υπερεκτιμάται και συχνά αυτή η βοήθεια είναι αναποτελεσματική στη δημιουργία τοπικών ικανοτήτων, ζήτημα που θίγει το άρθρο 31 του κανονισμού για τη θέσπιση του ΜΑΣ,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων είναι εξαιρετικά σημαντικός για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την προώθηση της μεταρρύθμισης της δομής της βοήθειας, δηλαδή μέσω της συζήτησης και της έγκρισης των πλαισίων ανάπτυξης και των προϋπολογισμών, της κατανομής της χρηματοδότησης σε σχετιζόμενους με τη φτώχεια τομείς, της προώθησης του καταμερισμού της εργασίας και της συμμόρφωσης των κυβερνήσεων με τη Διακήρυξη του Παρισιού,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές αρχές αποτελούν βασικό παράγοντα των αναπτυξιακών πολιτικών, εφόσον η εμπειρία και η γνώση τους όσον αφορά τις τοπικές ανάγκες τούς καθιστούν δυνατό να εκφράζουν, σε καθημερινή βάση, τις προσδοκίες των πολιτών και να γεφυρώνουν το χάσμα που χωρίζει τους τελευταίους από το κράτος,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι θεμελιώδης, τόσο ως εταίρου στον πολιτικό διάλογο για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της βοήθειας όσο και ως "φύλακα" για την παρακολούθηση των κρατικών δαπανών,

Z.  ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΜΑΣ προβλέπει ότι 15% κατά μέγιστον της πίστωσης για θεματικά προγράμματα υπέρ μη κρατικών παραγόντων και τοπικών αρχών θα διατίθεται στις τελευταίες, και ότι αυτή η θετική εξέλιξη, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, θα πρέπει να συνοδεύεται, στο πλαίσιο των κρατών μελών, από μεγαλύτερη προσφυγή στην αποκεντρωμένη συνεργασία,

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να διασφαλίσει ότι η ατζέντα για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, που θα διαμορφωθεί στο Τρίτο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Άκρα τον Σεπτέμβριο του 2008, θα επικεντρωθεί στη μείωση και, μακροπρόθεσμα, στην εξάλειψη της φτώχειας,

ΚΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της ποιότητας της βοήθειας και η αύξηση της ποσότητας της βοήθειας είναι εξίσου καθοριστικές για την επίτευξη των ΑΣΧ και ότι η αποτελεσματικότητα της βοήθειας δεν μπορεί να αποτελέσει πρόσχημα για να μην τηρήσουν τα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν βάσει της προαναφερθείσας Συναίνεσης του Μοντερέι,

ΚΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη αναγνωρίζει την ισότητα των φύλων ως αυτοτελή στόχο και δεσμεύει την ΕΕ να ενισχύσει την προσέγγισή της όσον αφορά την ισότητα των φύλων στο σύνολο της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών στη συνεργασία για την ανάπτυξη"(COM(2007)0100) δεσμεύει τους χορηγούς της ΕΕ να διασφαλίσουν την πραγματική εφαρμογή στρατηγικών και πρακτικών που έχουν απτά αποτελέσματα για τις γυναίκες,

Λ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδραίωση της ειρήνης, σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, είναι εφικτή και άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο των γυναικών, καθώς αυτές αποτελούν βασική κινητήριο δύναμη, όχι μόνο του οικογενειακού βίου και της εκπαίδευσης των παιδιών, αλλά και των δημοσίων πρωτοβουλιών, της διευθέτησης των συγκρούσεων και της προαγωγής διαρκούς ειρήνης σε όλα τα επίπεδα, όπως επισημαίνει η παράγραφος 18 της προαναφερόμενης Διακήρυξης του Πεκίνου,

1.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλουν, από κοινού, κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ εκφράζεται ομόφωνα, να ευθυγραμμίσουν την παροχή βοήθειας με τις προτεραιότητες των χωρών εταίρων και να καταστήσουν τις δράσεις τους πιο εναρμονισμένες, διαφανείς, προβλέψιμες και συλλογικά αποτελεσματικές·

2.   τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει ακέραια την ατζέντα για την ανάπτυξη, να συνεχίσει να επικεντρώνεται σαφώς στον τελικό στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και να δώσει έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της σαφούς εστίασης στα αποτελέσματα·

3.   υπογραμμίζει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απαρχή της σύγχρονης παγκόσμιας διατροφικής κρίσης, η οποία εγκυμονεί τον κίνδυνο να εκμηδενίσει όλες τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, και ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν κάθε μέτρο ικανό να συνεισφέρει στην σταθεροποίηση των τιμών των πρώτων υλών για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

4.   καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει στην ένταξη νέων μελών στις συνεχώς πιο συντονισμένες διεθνείς προσεγγίσεις της αναπτυξιακής πολιτικής και της χορήγησης βοήθειας με τους κατάλληλους μηχανισμούς, να συνεργαστεί με τα νέα κράτη μέλη προκειμένου να καθορίσουν πώς θα υλοποιήσουν τους πρόσθετους στόχους της ΕΕ για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που συμφωνήθηκαν στο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του Παρισιού, και να διερευνήσει τον τρόπο για την προώθηση πιθανών κοινών προγραμματισμών· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι τα νέα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να επιτύχουν όσον αφορά τη ΔΑΒ τον στόχο του 0,17% του ΑΕΕ έως το 2010 και του 0,33% έως το 2015, ενώ οι μελλοντικές εισφορές τους θα πρέπει να ενισχύσουν τον ρόλο της ΕΕ στην αναπτυξιακή συνεργασία·

5.   αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο της δημοκρατικής συνυπευθυνότητας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου στο πλαίσιο των αναπτυσσόμενων χώρων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, την ανάγκη να παράσχει η ΕΕ πόρους και στήριξη για τη δημιουργία ικανοτήτων σε κοινοβούλια των αναπτυσσόμενων χωρών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν επαρκή ικανότητα να συμμετάσχουν στον έλεγχο και την εποπτεία των προϋπολογισμών των κυβερνήσεών τους, καθώς και το γεγονός ότι μια βελτιωμένη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην κοινωνία των πολιτών και στα κράτη μέλη μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης για τα κοινοτικά προγράμματα, να ενισχύσει τη λογοδοσία και να επιτρέψει πιο στρατηγικές μορφές εποπτείας· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέο δείκτη για την παρακολούθηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου·

6.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν από κοινού δείκτες επιδόσεων προσανατολισμένους στους δείκτες ΑΣΧ, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική βοήθεια, ούτως ώστε τα εθνικά κοινοβούλια, οι τοπικές αρχές και η τοπική κοινωνία των πολιτών, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μπορούν να εξακριβώνουν τα αποτελέσματα των κοινοτικών συνεισφορών·

7.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές της ΕΕ, καθώς και η αρχιτεκτονική της βοήθειας, στηρίζουν την αρχή της Διακήρυξης του Παρισιού περί της διαχείρισης των αποτελεσμάτων, ιδίως για την επίτευξη αποτελεσμάτων στους ΑΣΧ που είναι λιγότερο πιθανόν να εκπληρωθούν σύμφωνα με την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του 2007 σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας, όπως ο 5ος ΑΣΧ·

8.   ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει πίνακα με όλα τα χρηματοδοτικά μέσα από τα οποία έχει αντλήσει πόρους για τη χρηστή διακυβέρνηση, είτε πρόκειται για πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), του ΜΑΣ ή της στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής είτε για χρηματοδοτικούς πόρους που διατέθηκαν στις αφρικανικές κυβερνήσεις στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης, προκειμένου να επαληθευθεί η συνοχή των πολιτικών και η χρηστή διαχείριση αυτών των πόρων·

9.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη δημιουργία και την εφαρμογή καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης που έχουν ως στόχο να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη των ΑΣΧ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών· υπογραμμίζει ότι αυτοί οι συμπληρωματικοί πόροι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί σε σχέση με τη ΔΑΒ·

10.   υποστηρίζει την επιλογή της Επιτροπής να χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τη δημοσιονομική στήριξη, αλλά ταυτόχρονα ενθαρρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τις προκλήσεις της βοήθειας αυτού του είδους·

11.   καλεί τα κράτη μέλη και τα εθνικά κοινοβούλιά τους να προωθήσουν την ατζέντα για τον καταμερισμό εργασίας, όπως ειδικότερα εκτίθεται στον προαναφερθέντα κώδικα συμπεριφοράς για τον καταμερισμό εργασίας, και να καταρτίσουν ρεαλιστικά σχέδια για το πώς σκοπεύουν να την εφαρμόσουν, με σκοπό τη βελτίωση των ευρωπαϊκών προσπαθειών στη χορήγηση της βοήθειας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η εν λόγω ατζέντα διαμορφώνεται από τις χώρες εταίρους και όχι μόνο από τους χορηγούς·

12.   υπογραμμίζει ότι ο καταμερισμός εργασίας θα πρέπει να κατευθύνεται από τη χώρα, βάσει των αρχών της Διακήρυξης του Παρισιού, να είναι προσανατολισμένος στα αποτελέσματα και να οδηγεί σε επαρκή χρηματοδότηση όλων των τομέων σε κάθε χώρα-εταίρο·

13.   υποστηρίζει την αναθεώρηση και την επέκταση της πρωτοβουλίας του άτλαντα των δωρητών, ώστε να προωθηθεί συνεκτικότερος διάλογος διακρατικής πολιτικής μεταξύ των ευρωπαίων δωρητών·

14.   υπενθυμίζει ότι η διαφθορά, με την εκτροπή των πόρων που προορίζονται για την ανάπτυξη, αποτελεί μείζον εμπόδιο στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την παρακολούθηση της χορήγησης αναπτυξιακής βοήθειας και να ενθαρρύνει τους δικαιούχους της βοήθειας να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν αυστηρά τις διεθνείς και περιφερειακές συμφωνίες που ισχύουν σε αυτόν τον τομέα·

15.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια στα συστήματα διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών των χωρών όπου δίνονται διαβεβαιώσεις ότι η βοήθεια θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται, προκειμένου να διευκολυνθεί η ευθύνη των χωρών και η μείωση της φτώχειας·

16.   ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, υποστηρίζοντας κυρίως πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που στοχεύουν στη διασφάλιση της διαφάνειας στο πλαίσιο της χρησιμοποίησης της βοήθειας που παρέχεται από την ΕΕ, και παροτρύνοντας το σύνολο των κρατών μελών και των κρατών εταίρων να επικυρώσουν τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 2003 κατά της διαφθοράς·

17.   στηρίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή στο συντονισμό της αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε κεντρικό επίπεδο και επί τόπου και υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την ανάληψη ηγετικού ρόλου εκ μέρους της Επιτροπής στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων, βάσει των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων·

18.   καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την απλοποίηση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών χορήγησης της βοήθειας, την αποκέντρωση των ευθυνών και την παροχή στις αντιπροσωπείες επαρκών ικανοτήτων (από πλευράς προσωπικού και δεξιοτήτων), και να ελέγχει ή να επηρεάζει, όπως αναγκαστικά απαιτείται, τη μορφή και τη διαδικασία έγκρισης των θεματικών και περιφερειακών κονδυλίων του προϋπολογισμού για την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων· υπογραμμίζει τη σημασία να εξοπλιστεί η μελλοντική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με επαρκείς ικανότητες προσανατολισμένες στην ανάπτυξη·

19.   ζητεί επίσης από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την τακτική επαφή και συνεργασία μεταξύ των αντιπροσωπειών της και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των τοπικών αρχών, προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των χωρών εταίρων και να ευνοηθεί κατ' αυτόν τον τρόπο καλύτερη κατανομή της βοήθειας, κάτι που αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Διακήρυξης του Παρισιού·

20.   τονίζει την ανάγκη για βελτίωση των κατευθυντήριων οδηγιών και της μεθοδολογίας για την παρακολούθηση της Διακήρυξης του Παρισιού, προκειμένου να βελτιωθεί η συλλογική κατανόηση της ημερήσιας διάταξης που καθορίστηκε από το Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του Παρισιού και να διασφαλιστεί η συνεκτική συγκέντρωση πληροφοριών για τους δείκτες στις βασικές χώρες που λαμβάνουν βοήθεια· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι οι χώρες-χορηγοί εκπληρώνουν τις υποσχέσεις τους σε σχέση με τη βοήθεια και καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν καλύτερη πρόσβαση στα συναφή δεδομένα τους, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η διαφάνεια και η λογοδοσία όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων για τη βοήθεια· υπογραμμίζει, συνεπώς, την ανάγκη χρησιμοποίησης ακριβών δεικτών ενδιάμεσης αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της οποίας θα επιτρέπουν την αναπροσαρμογή και/ή εντατικοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων για το 2010·

21.   τονίζει την ανάγκη κατάρτισης σχεδίου μεσοπρόθεσμης παρακολούθησης για την αξιολόγηση της προόδου και την προώθηση προσανατολιζόμενων στην ανάληψη δράσης μέτρων με σκοπό την αύξηση της εμπιστοσύνης στην παρακολούθηση σε επίπεδο χώρας, για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των εθνικών και διεθνών προσπαθειών παρακολούθησης, και για τη μείωση της πιθανότητας αλληλοεπικάλυψης των προσπαθειών κατά την παρακολούθηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο της Διακήρυξης του Παρισιού·

22.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη σαφήνεια των ορισμών σχετικά με την τομεακή κατανομή της ΔΑΒ, ώστε να βελτιωθεί η συνοχή των αποτελεσμάτων και να μειωθεί το συναλλακτικό κόστος της διαχείρισης των δεδομένων της Επιτροπής και των κρατών μελών σε επίπεδο χωρών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει διεύρυνση των ορισμών της ΔΑΒ για να συμπεριληφθούν θέματα που δεν άπτονται της βοήθειας, όπως οι στρατιωτικές δαπάνες·

23.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη δέσμευση που αναλήφθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κοινωνική Ανάπτυξη στην Κοπεγχάγη στις 5-12 Μαρτίου 1995, να συμμορφωθούν προς το αίτημα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για διάθεση τουλάχιστον του 20% της αναπτυξιακής βοήθειας στη βελτίωση βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η πρόσβαση σε νερό και οι υγειονομικές υποδομές·

24.   καλεί τα μέλη της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ, η οποία είναι η αρμόδια επί του θέματος αρχή, να καταρτίσουν το ταχύτερο δυνατόν ορισμό της συνεργασίας για την ανάπτυξη, ο οποίος θα θέσει οριστικά τέλος στην εκτροπή της βοήθειας προς όφελος στόχων που δεν έχουν επ" ουδενί σχέση με την ανάπτυξη, εκτροπή η οποία κατέστη δυνατή λόγω του εξαιρετικά ευρέος χαρακτήρα του τρέχοντος επίσημου ορισμού της αναπτυξιακής βοήθειας·

25.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αφαιρέσουν κάθε δεσμευτικό όρο από τη βοήθειά τους, ειδικότερα την τεχνική βοήθεια, την επισιτιστική βοήθεια και τη βοήθεια για τη μεταφορά τροφίμων, σύμφωνα με τη σύσταση του 2001 της ΕΑΒ για τις επιλέξιμες χώρες δυνάμει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και το άρθρο 31 του κανονισμού ΜΑΣ·

26.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε σταδιακή κατάργηση της υπαγωγής σε προϋποθέσεις πολιτικής, και δη οικονομικής πολιτικής, να υποστηρίξουν κοινή αντίληψη για τις βασικές προτεραιότητες και να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους προκειμένου να πείσουν την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση· ζητεί ειδικότερα η στρατηγική της "βοήθειας για το εμπόριο" να μπορεί να ευνοήσει όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, και όχι μόνο όσες θα συναινέσουν σε μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών τους, κυρίως στο πλαίσιο συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης·

27.   επιμένει στην ανάγκη οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι χώρες χορηγοί να δημοσιοποιούν τους όρους χορήγησης της αναπτυξιακής βοήθειας, ώστε να μπορεί να ασκείται πραγματικός δημοκρατικός έλεγχος από τα κοινοβούλια, τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών·

28.   τονίζει την ανάγκη καταβολής της βοήθειας βάσει των προτεραιοτήτων και των χρονοδιαγραμμάτων των εταίρων, και συμμόρφωσης με τον εθνικό σχεδιασμό και τις εθνικές προτεραιότητες ανάπτυξης ή με το χρονοδιάγραμμα του εθνικού προϋπολογισμού·

29.   επισημαίνει ότι η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα των ορφανών χωρών και τομέων, και δίνει εν προκειμένω έμφαση στη σημασία που έχει η ύπαρξη ενημερωμένης και βελτιωμένης έκδοσης του άτλαντα των δωρητών·

30.   υπογραμμίζει ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να βελτιωθούν οι ΑΣΧ σχετικά με την υγεία, ιδίως όσον αφορά καταστάσεις αστάθειας, και να συντονίζουν οι ΓΔ της Επιτροπής για την Ανθρωπιστική Βοήθεια (ECHO) και για την Ανάπτυξη το έργο τους καθ' όλο το στάδιο χορήγησης της ανθρωπιστικής βοήθειας, το μεταβατικό στάδιο και το στάδιο ανάπτυξης (σύνδεση αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης), όπως ορίζεται αίφνης στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια(5)·

31.   αναγνωρίζει την ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι διαβουλεύσεις της Επιτροπής με εταίρους της κοινωνίας των πολιτών σε κεντρικό επίπεδο και επιτόπου μέσω καλύτερα διαρθρωμένων συναντήσεων σχετικών με θέματα πολιτικής, στρατηγικού προγραμματισμού και αποτελεσματικότητας της βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, των διαδικασιών εκταμίευσης, του δημοσιονομικού ελέγχου των σχεδίων και των διαδικασιών παρακολούθησης και εκτίμησης· καλεί τους χορηγούς και τις κυβερνήσεις εταίρους να διασφαλίσουν την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αναπτυξιακών προϋπολογισμών και προγραμμάτων και να υποστηρίξουν τους όρους που είναι απαραίτητοι για την επιτέλεση του ρόλου τους·

32.   υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των γυναικών και των γυναικείων κινημάτων στη διαμόρφωση και τη δρομολόγηση πολιτικής και προγραμμάτων, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και στην εκτίμηση θα πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της διασφάλισης πραγματικής ευθύνης, δεδομένου του δυσανάλογου αντικτύπου της φτώχειας στις γυναίκες·

33.   τονίζει την ανάγκη να συμμετέχουν οι τοπικές αρχές τόσο των κρατών μελών όσο και των εταίρων της ΕΕ στη διαδικασία επίτευξης των στόχων της Διακήρυξης του Παρισιού, και κυρίως σε όλα τα στάδια κατάρτισης, εφαρμογής και αξιολόγησης των αναπτυξιακώς πολιτικών·

34.   υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα μέλη της διασποράς στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής βοήθειας και ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνούν για μεγαλύτερη συμμετοχή της διασποράς στην εκπόνηση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων· υπογραμμίζει εξάλλου ότι η συμμετοχή αλλοδαπών ή προσώπων ξένης καταγωγής σε εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών καταγωγής τους αποτελεί ισχυρό παράγοντα ενσωμάτωσης·

35.   θεωρεί ότι η αυξανόμενη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τις ροές βοήθειας αποτελεί καίριο στόχο για τη βελτίωση της αποτελεσματικής αξιοποίησης της βοήθειας και την αμοιβαία ευθύνη, καθώς και για τη διασφάλιση ότι υπάρχει έγκαιρη δημοσιοποίηση του συνόλου των πληροφοριών για όλη τη βοήθεια που δεσμεύεται, διατίθεται και εκταμιεύεται, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης αξιόπιστων χρονοδιαγραμμάτων ανά χώρα, για δεσμεύσεις και δαπάνες βοήθειας, ότι πρέπει να υπάρχει αυτόματη, έγκαιρη και προορατική γνωστοποίηση από τα κράτη μέλη και τους εταίρους όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση των στρατηγικών και των σχεδίων χορήγησης βοήθειας, και ότι η γνωστοποίηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δημοσίευση πληροφοριών που καθιστούν δυνατή τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων, σε κατάλληλες γλώσσες και μορφές για τους ενδιαφερόμενους·

36.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σημειώσουν πρόοδο σε αυτόν τον τομέα στηρίζοντας τη θέσπιση λογιστικών προτύπων για απαιτήσεις γνωστοποίησης της εξωτερικής βοήθειας και, σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα εθνικά κοινοβούλια, τις τοπικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς, να καθορίσουν την ενδεδειγμένη πρακτική για την καταγραφή των ροών βοήθειας στους εθνικούς προϋπολογισμούς·

37.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τη βοήθειά τους με τα συστήματα των χωρών χρησιμοποιώντας γενική και τομεακή δημοσιονομική στήριξη, η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε στέρεο σχέδιο μείωσης της φτώχειας, που θα ενισχύει την εγχώρια λογοδοσία και θα συνδέεται με την κοινή δέσμευση για μείωση της φτώχειας και επίτευξη των ΑΣΧ, για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ενίσχυση και βελτίωση του ελέγχου, της δημοσιονομικής διαχείρισης και της λογοδοσίας·

38.   τονίζει την ανάγκη επαυξητικής και προβλέψιμης χρηματοδότησης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη υπό τη μορφή δεσμεύσεων για πολυετή (τριετή ή πιο μακροπρόθεσμη) βοήθεια, η οποία θα βασίζεται σε σαφή και διαφανή κριτήρια και σε αποτελέσματα όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών τομεακών αποτελεσμάτων, που θα συμφωνηθούν με τις χώρες εταίρους, και η οποία θα χορηγείται εντός του χρονοδιαγράμματος, με διαφανή τρόπο, ούτως ώστε να καταστούν δυνατές οι επενδύσεις στη δημιουργία ανθρώπινων πόρων που είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας· επικροτεί την πρωτοβουλία σύναψης συμβάσεων στον τομέα των ΑΣΧ, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο προβλέψιμη μορφή δημοσιονομικής στήριξης μακροπρόθεσμα· επιμένει, ωστόσο, ότι αυτό περιλαμβάνει μια ισχυρή δέσμευση για την επίτευξη των ΑΣΧ από τις χώρες εταίρους και ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση με έντονη εστίαση στα αποτελέσματα· επικροτεί τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο των ΑΣΧ ως έναν από τους πιθανούς τρόπους αύξησης της δυνατότητας πρόβλεψης της βοήθειας·

39.   σημειώνει ότι στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, το μεγαλύτερο μέρος των ΑΣΧ δεν θα εκπληρωθεί έως το 2015· και παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ετήσια χρονοδιαγράμματα για την εκπλήρωση των υποσχέσεων που έχουν δώσει·

40.   αναγνωρίζει τη σημασία του καθορισμού στόχων, ώστε σταδιακά το 100% της τεχνικής βοήθειας να αποκρίνεται στη ζήτηση και να είναι ευθυγραμμισμένο με τις εθνικές στρατηγικές των εταίρων·

41.   υπογραμμίζει ότι η τεχνική βοήθεια που σχεδιάζεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες που εκφράζονται από τις χώρες αποδέκτες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και όχι σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες των κρατών χορηγών, αναμένεται να καταστήσει δυνατή την ταυτόχρονη ενίσχυση των ικανοτήτων των εταίρων της ΕΕ και της τοπικής ευθύνης·

42.   επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση των προγραμμάτων βοήθειας αποτελεί ένα μόνο από τα μέτρα που πρέπει να λάβει η ΕΕ πέραν του να καταστήσει συνεκτικότερη τη συνεργασία των πολιτικών εμπορίου, ασφάλειας, μετανάστευσης, γεωργίας, αλιείας, ενέργειας, περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και των άλλων πολιτικών της με τους αναπτυξιακούς στόχους, προκειμένου να ωφεληθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες και να προωθηθεί δίκαιο διεθνές χρηματοπιστωτικό και εμπορικό σύστημα υπέρ της ανάπτυξης· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την παράγραφο 35 της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη, σύμφωνα με την οποία είναι σημαντικό οι μη αναπτυξιακές πολιτικές να συμβάλλουν στις προσπάθειες των αναπτυσσομένων χωρών για την επίτευξη των ΑΣΧ·

43.   υπενθυμίζει τις ανειλημμένες δεσμεύσεις των κρατών που έχουν υπογράψει τη Διακήρυξη του Παρισιού να διεξάγουν στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις σε τομεακό και εθνικό επίπεδο· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να συμμορφωθεί προς αυτόν τον στόχο αξιολογώντας τον αντίκτυπο των πολιτικών της, κυρίως όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, την απερήμωση και τη βιοποικιλότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες·

44.   υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της βοήθειας πρέπει να συνοδεύονται από καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών των κρατών χορηγών σχετικά με τους στόχους, τις μεθόδους εφαρμογής και τους αποδέκτες της αναπτυξιακής βοήθειας·

45.   υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη αναγνωρίζει την ισότητα των φύλων ως αυτοτελή στόχο, ο οποίος συνεπώς θα πρέπει να αποτελέσει βασικό τομέα συζήτησης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας·

46.   αναγνωρίζει ότι οι ατζέντες της ποσότητας της βοήθειας και της ποιότητας της βοήθειας είναι αλληλένδετες και ότι, προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, πρέπει να υπάρξει συνεχής δέσμευση σε υφιστάμενους ποσοτικούς στόχους όπως συμφωνήθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· προτρέπει εν προκειμένω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για την επίτευξη του συλλογικού τους στόχου για ΔΑΒ που θα ανέρχεται σε 0,56% του ΑΕΕ το 2010 και σε 0,7% του ΑΕΕ το 2015, να κλιμακώσουν τη βοήθεια και να καθορίσουν μεγαλόπνοα πολυετή χρονοδιαγράμματα για τη μέτρηση της σταδιακής αύξησης των προϋπολογισμών της βοήθειας·

47.   υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης ισχυρού του στοιχείου ισότητας των φύλων σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της εκτίμησης·

48.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 102 E, 24.4.2008, σ. 291.
(2) ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 373.
(3) ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41).
(5) Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια", που υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ C 25, 30.1.2008, σ. 1).


Το Σουδάν και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
PDF 311kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με το Σουδάν και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)
P6_TA(2008)0238RC-B6-0240/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), που ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2002,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 1593 που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε στις 31 Μαρτίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Σουδάν/Τσαντ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 και της 30ής Ιανουαρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την εγκριθείσα στις 31 Μαρτίου 2008 Δήλωση της Προεδρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επέτειο παραπομπής του ζητήματος της κατάστασης του Σουδάν/Νταρφούρ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ),

–   έχοντας υπόψη το ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ 2007 απονεμήθηκε στον Salih Mahmoud Osman, έναν σουδανό δικηγόρο υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζεται στην περιοχή του Νταρφούρ, για την προσπάθειά του να συμβάλει στο να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα του εμφυλίου πολέμου του Νταρφούρ,

–   έχοντας υπόψη την εκστρατεία "Δικαιοσύνη για το Νταρφούρ" που πραγματοποιείται από μια μεγάλη ομάδα μη κυβερνητικών οργανώσεων με σκοπό να ασκηθεί πίεση στην Κυβέρνηση του Χαρτούμ να συνεργαστεί με το ΔΠΔ και να εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης που αυτό εξέδωσε,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Νταρφούρ παραμένει εξαιρετικά επισφαλής και ότι σημαντικές συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ ανταρτικών κινημάτων και κυβερνητικών δυνάμεων, επηρεάζοντας τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις,

Β.   βαθειά συγκλονισμένο από τα δεινά εκατοντάδων χιλιάδων γυναικών, ανδρών και παιδιών, που έχουν δαρθεί, σκοτωθεί, απαχθεί, μετατοπισθεί ή με κάθε άλλο τρόπο υπήρξαν θύματα της σύγκρουσης του Νταρφούρ, και επισημαίνοντας ότι η κατάσταση συνεχίζει από το 2003 τον φαύλο κύκλο της συνεχούς επιδείνωσης ενώ συνεχίζονται και οι αεροπορικές επιθέσεις αδιακρίτως κατά αμάχων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δόγμα του ΟΗΕ περί "ευθύνης παροχής προστασίας" προβλέπει ότι όταν οι εθνικές αρχές αδυνατούν πρόδηλα να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους, άλλοι έχουν την ευθύνη να παράσχουν την αναγκαία προστασία,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέπεμψε το ζήτημα της κατάστασης του Νταρφούρ στο ΔΠΔ τον Μάρτιο 2005, οπότε και ξεκίνησε έρευνα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σουδάν υπέγραψε το Καταστατικό της Ρώμης με το οποίο ιδρύθηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το 2002, αλλά ακόμη δεν το έχει επικυρώσει,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σουδανική κυβέρνηση, ως μέλος του ΟΗΕ, υποχρεούται να συνεργασθεί με το ΔΠΔ δυνάμει της Απόφασης 1593 (2005), την οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε βάσει των εξουσιών που διαθέτει στο Κεφάλαιο 7,

Ζ.   βαθειά αποκαρδιωμένο από το γεγονός ότι, από τότε που εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης, η σουδανική κυβέρνηση επανειλημμένα αρνήθηκε να συνεργασθεί με το ΔΠΔ και μάλιστα πολλαπλασίασε τις προκλητικές ενέργειες απέναντι στο ΔΠΔ και στη διεθνή κοινότητα,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2007 το ΔΠΔ εξέδωσε δυο εντάλματα σύλληψης κατά του σουδανού πρώην Υπουργού Εσωτερικών Ahmad Harun και του πρώην ηγέτη της πολιτοφυλακής Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, γνωστού επίσης ως "Ali Kushayb", με 51 κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ahmad Harun είναι τώρα Υπουργός Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, αρμόδιος για την πρόνοια υπέρ των θυμάτων ακριβώς των καταγγελλομένων εγκλημάτων του, καθώς και αρμόδιος για το σύνδεσμο με την διεθνή ειρηνευτική δύναμη (UNAMID)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός επίσης προήχθη σε πρόεδρο κυβερνητικής επιτροπής που έχει ως έργο να ακούει τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι ο Ali Kushayb -που ήταν υπό κράτηση στο Σουδάν για άλλες κατηγορίες τότε που εκδόθηκαν τα εντάλματα- αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή τον Οκτώβριο 2007, παρόλο ότι τον καταζητούσε το ΔΠΔ,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2007 και ξανά τον Δεκέμβριο του 2007, το Γραφείο του Εισαγγελέα ανέφερε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την αδυναμία και απροθυμία της σουδανικής κυβέρνησης να συνεργαστεί με το ΔΠΔ και επισήμανε ότι δεν είχαν ληφθεί μέτρα για την σύλληψη και παράδοση του Ahmad Harun και του Ali Kushayb,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιουνίου 2008 ο Προϊστάμενος Εισαγγελέας του ΔΠΔ Luis Moreno Ocampo θα υποβάλει αναφορά για έβδομη φορά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την πρόοδο που σημείωσαν οι έρευνές του στο Νταρφούρ και σχετικά με τη συνεργασία που του πρόσφεραν οι σουδανικές αρχές,

ΙΒ.   αποφασισμένο να στηρίξει το ΔΠΔ σε αυτή την κρίσιμη στιγμή του έργου του και πλήρως πεπεισμένο ότι ο τερματισμός της ατιμωρησίας για τους ηθικούς αυτουργούς και τους δράστες των φρικιαστικών εγκλημάτων που τελέσθηκαν στο Νταρφούρ αποτελεί βασικό στοιχείο για τη λύση της σύγκρουσης του Νταρφούρ,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 και 11 Μαΐου 2008 οι αντάρτες του Κινήματος Δικαιοσύνης και Ισότητας (JEM) οργάνωσαν επίθεση κατά της πόλης του Οντουρμάν, κοντά στο Χαρτούμ, με τουλάχιστον 200 θύματα,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Μαΐου 2008, μετά από ένα πρώτο κύμα συγκρούσεων που σημειώθηκε μια βδομάδα πριν, ξέσπασαν εκτεταμένες συγκρούσεις στο Abyei, μια πλούσια σε πετρέλαιο κωμόπολη διεκδικούμενη και από τους Βόρειους και από τους Νότιους, ανάμεσα στον Σουδανικό Στρατό και στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό του Σουδάν (SPLA), με αποτέλεσμα τη μετατόπιση 30 000 έως 50 000 ατόμων σύμφωνα με τον ΟΗΕ και απροσδιόριστο ακόμη αριθμό θυμάτων,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Μαΐου 2008, αεροσκάφη του σουδανικού στρατού βομβάρδισαν μη στρατιωτικούς στόχους στο Βόρειο Νταρφούρ, με αποτέλεσμα το θάνατο 12 αμάχων,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στο Σουδάν είχε ως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα 300 000 θύματα (σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΗΕ) και 2,5 εκατομμύρια εσωτερικούς μετατοπισθέντες και πρόσφυγες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι επεκτείνεται η ανασφάλεια στην περιοχή του Νταρφούρ,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNAMID διαθέτει ακόμη επί τόπου μόλις κάπου 7 500 στρατιώτες και 2 000 αστυνομικούς, αντί των 26 000 που είχαν επιτραπεί,

1.   καταδικάζει απερίφραστα την επιμονή της σουδανικής κυβέρνησης να μην θέλει να συνεργαστεί με το ΔΠΔ και να συλλάβει και να παραδώσει στο ΔΠΔ τους Ahmad Harun και Ali Kushayb και να τηρήσει τις βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου υποχρεώσεις της, δείχνοντας έτσι κατάφωρη περιφρόνηση στις εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και στις οικογένειές τους και στα εκατομμύρια ανθρώπων που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση·

2.   καλεί τη σουδανική κυβέρνηση να επικυρώσει το καταστατικό του ΔΠΔ, να συμμορφωθεί προς την απόφαση 1593 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να συνεργαστεί άνευ όρων με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να διενεργήσει την δέουσα και αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στην περιοχή του Νταρφούρ·

3.   καλεί τις αρχές του Χαρτούμ να συλλάβουν και να παραδώσουν τους δυο καταζητούμενους από το ΔΠΔ υπόπτους χωρίς άλλη καθυστέρηση, ώστε να σπάσει αμέσως ο κύκλος της ατιμωρησίας στο Νταρφούρ, και να συνεργαστούν και στις μελλοντικές έρευνες του ΔΠΔ στο Νταρφούρ·

4.   καλεί το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 16ης και 17ης Ιουνίου 2008 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης και 20ής Ιουνίου 2008 να συζητήσουν την έκθεση του Εισαγγελέα και να προβούν σε ενέργειες για την έγκριση συγκεκριμένων ποινικών μέτρων κατά μιας επακριβώς αναγνωρισμένης ομάδας Σουδανών αξιωματούχων που φέρουν ευθύνη για την μη συνεργασία του Σουδάν με το ΔΠΔ, συμπεριλαμβανομένων των εξής μέτρων:

   - πάγωμα και κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων ατόμων που αναγνωρίσθηκαν ως παρεμποδίζοντα τη συνεργασία με το ΔΠΔ, και επίσης εντοπισμός και στόχευση υπεράκτιων περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών συνδεόμενων με το National Congress Party (κόμμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας), ως κύριου αγωγού χρηματοδότησης των πολιτοφυλακών του Νταρφούρ,
   - μέτρα απαγόρευσης της πρόσβασης σε τράπεζες της ΕΕ για οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή και πληρωμή διενεργούμενη από αυτά τα άτομα ή εξ ονόματός τους,
   - μέτρα απαγόρευσης επιχειρηματικών και άλλων οικονομικών ή εμπορικών σχέσεων αυτών των ατόμων ή οποιασδήποτε νόμιμης οντότητας ή νομικού προσώπου ελεγχόμενου από αυτά τα άτομα, με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με ειδικό στόχο τις ροές εσόδων από τον πετρελαϊκό τομέα·

5.   καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες με έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και πιο συγκεκριμένα το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κροατία, να τηρήσουν αυστηρή στάση κατά την ενημέρωση που θα πραγματοποιήσει ο Εισαγγελέας στις 5 Ιουνίου 2008, βάσει της κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με το ΔΠΔ, και να ανταποκριθούν δεόντως στα ευρήματα του Εισαγγελέα, καλώντας το Σουδάν να συμμορφωθεί αμέσως προς την απόφαση 1593 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και προς τις παραγγελίες του Εισαγγελέα·

6.   καλεί όλα τα άλλα κράτη που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να στηρίξουν κι αυτά κάθε αίτηση συνεργασίας που θα υποβάλει ο Εισαγγελέας του ΔΠΔ εξ ονόματος του Δικαστηρίου του, και ειδικότερα καλεί την Κίνα, τη Ρωσία, τη Νότιο Αφρική και τη Λιβύη να τηρήσουν τα ίδια τους τα λόγια βάσει της απόφασης 1593 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να μην παρεμποδίσουν τη δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 5 Ιουνίου 2008·

7.   καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να πιέσουν για ειδική μνεία περί ατιμωρησίας και για την προσθήκη των ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ στο επίσημο κείμενο της επίσκεψης που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει στα τέλη Μαΐου 2008 στο Χαρτούμ·

8.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ και να μεριμνήσουν ώστε η βασική αναπτυξιακή βοήθειά τους προς το Σουδάν να μην διανεμηθεί μέσω του Υπουργείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του Ahmad Harun, και καλεί τους δωρητές να πιέσουν επισήμως τη Σουδανική Κυβέρνηση να παύσει τον Ahmad Harun από τα καθήκοντά του·

9.   καλεί την ΕΕ να ασκήσει πίεση στην Κίνα να συμμετάσχει στις διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης και να κάνει χρήση της μεγάλης επιρροής της επί της σουδανικής κυβέρνησης που απορρέει από το ρόλο της ως κύριου προμηθευτή εσόδων για τη Σουδανική Κυβέρνηση χάρη στις πωλήσεις πετρελαίου· καλεί την Κίνα να σταματήσει τις παραδόσεις όπλων στο Σουδάν·

10.   καλεί την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο να ασχοληθούν ενεργά με το ζήτημα του Νταρφούρ, πιέζοντας τη σουδανική κυβέρνηση να συνεργαστεί με το Γραφείο του Εισαγγελέα στις τρέχουσες και τις μελλοντικές έρευνες και καλεί την Προεδρία της ΕΕ να συμπεριλάβει τη συνεργασία του Σουδάν με το ΔΠΔ στην ημερήσια διάταξη των πολιτικών διαλόγων και διασκέψεων κορυφής με τους βασικούς εταίρους όπως είναι η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Αφρικανική Ένωση και ο Αραβικός Σύνδεσμος·

11.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προσπάθειές τους για άσκηση πίεσης στη σουδανική κυβέρνηση προκειμένου αυτή να συνεργαστεί με το ΔΠΔ και ζητεί να συνεχίσει να τηρείται ενήμερο σχετικά με το θέμα, ενώ δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη ευκαιρία για να θίξει το ζήτημα τόσο με τους σουδανούς αξιωματούχους όσο και με άλλους εταίρους·

12.   καταδικάζει τις επιθέσεις των ανταρτών του JEM κατά της πόλης του Οντουρμάν στις 10 και 11 Μαΐου 2008 καθώς και τον αεροπορικό βομβαρδισμό του Βορείου Νταρφούρ στις 4 Μαΐου 2008, όπου σκοτώθηκαν 12 άτομα και άλλα 30 τραυματίσθηκαν, ενώ καταστράφηκαν ένα σχολείο, μια εγκατάσταση νερού και μια αγορά·

13.   εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες του για τη νέα σύγκρουση μεταξύ σουδανικού στρατού και Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (SPLA) στην κωμόπολη Abyei, σύγκρουση που μεγαλώνει τις ανθρωπιστικές ανάγκες και παρεμποδίζει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, ενώ θα μπορούσε να υπονομεύσει και την ειρηνευτική συμφωνία του 2005·

14.   καταδικάζει κάθε παραβίαση των ειρηνευτικών συμφωνιών και των εκεχειριών από οποιαδήποτε πλευρά, και ειδικότερα καταδικάζει κάθε πράξη βίας στρεφόμενη κατά του αμάχου πληθυσμού, όπως και κάθε πράξη που έχει ως στόχο την ανθρωπιστική βοήθεια·

15.   καλεί τις σουδανικές αρχές, και ειδικότερα την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU), να προσφέρουν πλήρη υποστήριξη για την αποτελεσματική εγκατάσταση της UNAMID, και να στηρίξουν όλες τις προσπάθειες για αποκατάσταση της σταθερότητας και για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος·

16.   τονίζει για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη χωρίς απονομή δικαιοσύνης για τα σοβαρά εγκλήματα· καλεί τους παρατηρητές της ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες να τονίσουν τη σημασία του τερματισμού της ατιμωρησίας προκειμένου να οικοδομηθεί στο Σουδάν ένας βιώσιμος σεβασμός προς τις αρχές του κράτους δικαίου και προς τα ανθρώπινα δικαιώματα·

17.   καλεί τη σουδανική κυβέρνηση και όλες τις ένοπλες ομάδες να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, αποφεύγοντας κάθε γενικευμένη επίθεση κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών βιαιοπραγιών κατά των γυναικών·

18.   καλεί όλες τις εμπλεκόμενες στη σύγκρουση πλευρές να αποφεύγουν τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών-στρατιωτών ηλικίας κάτω των 18 ετών, και καλεί τις σουδανικές αρχές να προστατεύσουν τα μετατοπισμένα παιδιά, και ειδικά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές συμβάσεις·

19.   καλεί επίσης όλα τα τρίτα μέρη να παύσουν τις εξαγωγές όπλων προς όλες τις εμπλεκόμενες στη σύγκρουση πλευρές και στις σχέσεις τους με το Σουδάν να υποστηρίξουν το σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και προς τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·

20.   ανησυχεί από τις αναφορές περί μαζικών συλλήψεων στο Χαρτούμ μετά την επίθεση των ανταρτών· υπενθυμίζει στη σουδανική κυβέρνηση τις υποχρεώσεις που έχει βάσει του Αφρικανικού Καταστατικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Δικαιωμάτων των Λαών, βάσει του οποίου μεταξύ άλλων κανείς δεν μπορεί να συλληφθεί ή να κρατηθεί αυθαίρετα, και κάθε άτομο δικαιούται υπεράσπισης και δίκης εντός εύλογου χρόνου·

21.   καλεί τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Σουδάν, Pekka Haavisto, βάσει της εντολής του και της κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με το ΔΠΔ, να αναλάβει ενεργό ρόλο και να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη ευκαιρία για να θίξει με τους Σουδανούς συνομιλητές και με κάθε άλλο εταίρο την ανάγκη άμεσης σύλληψης και παράδοσης του Ahmad Harun και του Ali Kushayb και συνεργασίας με το ΔΠΔ, και τον καλεί να υποβάλλει τακτικά αναφορά στα άλλα όργανα της ΕΕ σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα αυτό·

22.   εκφράζει έντονη ανησυχία για τις σοβαρές ελλείψεις πόρων της UNAMID και καλεί τα κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης και τη διεθνή κοινότητα να αυξήσουν τις συνδρομές τους ώστε να καταστεί δυνατή η επείγουσα ανάπτυξη περισσότερων στρατευμάτων και εξοπλισμού στο Νταρφούρ·

23.   καλεί τη σουδανική κυβέρνηση να τηρήσει την υποχρέωσή της για δικαιοστάσιο στους περιορισμούς και στα εμπόδια που προβάλλει σε όλα τα μέλη του ανθρωπιστικού προσωπικού· τονίζει ότι η κλιμάκωση της βίας τον περασμένο μήνα επηρέασε και τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι οι ληστείες και οι απαγωγές είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί ανθρωπιστική βοήθεια, πράγμα που ανάγκασε πρόσφατα τις οργανώσεις διανομής τροφίμων να μειώσουν κατά το ήμισυ τις μερίδες σε πάνω από τρία εκατομμύρια άπορους ανθρώπους στο Νταρφούρ·

24.   καλεί την ΕΕ και τους άλλους διεθνείς παράγοντες να λάβουν τα δέοντα μέτρα εναντίον οποιουδήποτε δράστη βιαιοπραγιών που παραβιάζει την εκεχειρία ή που επιτίθεται κατά αμάχων, μελών των ειρηνευτικών δυνάμεων ή προσωπικού των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, και να αναλάβουν κάθε αναγκαία δράση για να βοηθήσουν στον τερματισμό της ατιμωρησίας·

25.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Νταρφούρ, στην κυβέρνηση του Σουδάν, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στα όργανα του Αραβικού Συνδέσμου, και στον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.


Κράτηση πολιτικών αντιφρονούντων στη Λευκορωσία
PDF 279kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με τη σύλληψη πολιτικών κρατουμένων στη Λευκορωσία
P6_TA(2008)0239RC-B6-0239/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στη Λευκορωσία, ιδίως δε το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 2008(1),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2006, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι είναι έτοιμη να ανανεώσει τη σχέση της με τη Λευκορωσία και το λαό της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ της 28ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τη Λευκορωσία,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ της 29ης Απριλίου 2008 σχετικά με την εκ νέου φυλάκιση και παρενόχληση πολιτικών αντιφρονούντων στη Λευκορωσία,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ της 6ης Μαΐου 2008 όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Λευκορωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο δημοκράτες ακτιβιστές της Λευκορωσίας, οι Andrei Kim και Siarhei Parsyukevich, καταδικάστηκαν σε αυστηρές ποινές λόγω της συμμετοχής τους σε ειρηνικές διαδηλώσεις επιχειρηματιών στις 10 και 21 Ιανουαρίου 2008,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη κράτηση του Aliaksandr Kazulin είναι ένα ακόμη παράδειγμα του γεγονότος ότι η Λευκορωσία περιφρονεί τις υποχρεώσεις της για σεβασμό των αρχών και των δεσμεύσεων στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), του οποίου η Λευκορωσία αποτελεί μέλος,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καλέσει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διατυπώσουν προτάσεις για άσκηση περαιτέρω πίεσης στο καθεστώς Lukashenko στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και ότι έχει ζητήσει να υποβληθεί πλήρης δέσμη ειδικών και στοχευμένων κυρώσεων, οι οποίες θα τιμωρούν αυστηρά τους υπαίτιους καταπίεσης χωρίς να επαυξάνουν τα δεινά των πολιτών της Λευκορωσίας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καταδικάσει τη χρήση βίας και τις συλλήψεις μεγάλου αριθμού διαδηλωτών με την ευκαιρία της Ημέρας Ελευθερίας στο Μινσκ και σε άλλες πόλεις της Λευκορωσίας, στις 25 Μαρτίου 2008,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση της κυβέρνησης της Λευκορωσίας να κηρύξει δέκα διπλωμάτες των ΗΠΑ ανεπιθύμητα πρόσωπα και η αναγκαστική απέλαση του πρέσβη των ΗΠΑ στο Μινσκ αποτελούν αδικαιολόγητα μέτρα που βλάπτουν τα συμφέροντα του λαού της Λευκορωσίας,

1.   εκφράζει τη βαθειά του λύπη του διότι η κατάσταση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου δεν βελτιώνεται στη Λευκορωσία· επισημαίνει ότι οι συνεχιζόμενες αυθαίρετες συλλήψεις μελών της κοινωνίας των πολιτών και ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, ιδίως δε η πρόσφατη προσωρινή κράτηση και δίκη του Aleksander Milinkevich και η καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, αντιφάσκουν με την πρόσφατη ρητορική της κυβέρνησης της Λευκορωσίας όσον αφορά την επιθυμία της να βελτιώσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.   καταδικάζει τις αυστηρές δικαστικές αποφάσεις κατά των Syarhei Parsyukevich και Andrei Kim στις 22 και 23 Απριλίου 2008 στο Μινσκ λόγω της συμμετοχής τους στις διαδηλώσεις των επιχειρηματιών της 10ης Ιανουαρίου 2008, ταυτόχρονα δε εκφράζει τη λύπη του για την καταγγελλόμενη υπερβολική βία που χρησιμοποιούν οι αρχές ασφαλείας της Λευκορωσίας και τις συλλήψεις ειρηνικών πολιτών που συγκεντρώθηκαν στο Μινσκ στις 25 Μαρτίου 2008 προκειμένου να εορτάσουν τη 19η επέτειο από την ίδρυση της Ανεξάρτητης Λαϊκής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας· καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να απέχουν άνευ όρων από κάθε μορφής βία κατά των εκπροσώπων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης·

3.   καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να προχωρήσουν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του εναπομένοντος πολιτικού κρατουμένου Aliaksandr Kazulin και να σταματήσουν τον εκφοβισμό, την παρενόχληση, τις στοχευμένες συλλήψεις και τις υπαγορευόμενες από πολιτικά κίνητρα διώξεις ακτιβιστών της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία·

4.   επαναλαμβάνει ότι η συμμόρφωση με τις δημοκρατικές αρχές αποτελεί το βασικό στοιχείο για την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Λευκορωσία·

5.   καταδικάζει την κράτηση δημοσιογράφων ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, τις κατ' οίκον έρευνες και την κατάσχεση ή καταστροφή του εξοπλισμού τους από τις μυστικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας (KGB) και καταδικάζει επίσης τις προσπάθειες των αρχών της Λευκορωσίας να παραβιάσουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

6.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν ουσιαστική στήριξη στα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία· θεωρεί ότι η αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης προς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως δε προς τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, είναι απαραίτητη για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

7.   υπενθυμίζει ότι στις 21 Νοεμβρίου 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι είναι έτοιμη να ανανεώσει τη σχέση της με τη Λευκορωσία και το λαό της στο πλαίσιο της ΕΠΓ, αμέσως μόλις η κυβέρνηση της Λευκορωσίας αποδείξει ότι σέβεται τις δημοκρατικές αξίες και τα βασικά δικαιώματα του λαού της Λευκορωσίας·

8.   τονίζει ότι, για να ξεκινήσει οιονδήποτε ουσιαστικό διάλογο με την ΕΕ, η Λευκορωσία θα πρέπει να πληροί τους εναπομείναντες όρους που ορίζονται στο ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής με τον τίτλο "Τι θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λευκορωσία", στους οποίους περιλαμβάνονται η απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, η κατάργηση της θανατικής ποινής, εχέγγυα για ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και ελευθερία έκφρασης, η ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα και ο σεβασμός των δημοκρατικών αξιών και των βασικών δικαιωμάτων του λαού της Λευκορωσίας·

9.   καταδικάζει το γεγονός ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που διατηρεί την ποινή του θανάτου, η οποία είναι αντίθετη προς τις ευρωπαϊκές και οικουμενικές αξίες·

10.   εκφράζει τη βαθειά του λύπη για τον θρησκευτικό νόμο του 2002, ο οποίος παραβιάζει τις διεθνείς αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που θεσπίζονται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, και αναγνωρίζει ότι, λόγω της νομοθεσίας αυτής, οι δραστηριότητες πολλών θρησκευτικών κοινοτήτων έχουν περιοριστεί, οι δε επικεφαλής τους υφίστανται συνεχώς παρενοχλήσεις, διώξεις, πρόστιμα και φυλακίσεις·

11.   ζητεί από τις αρχές της Λευκορωσίας να εφαρμόσουν πλήρως τα πρότυπα του ΟΑΣΕ κατά τη διοργάνωση των επικείμενων βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2008, και να δημιουργήσουν συνθήκες για ελεύθερη και δίκαιη ψηφοφορία· καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να δώσει στους εκπροσώπους της δημοκρατικής αντιπολίτευσης ελεύθερη πρόσβαση στις περιφερειακές εκλογικές επιτροπές, να επιτρέψει τη συμμετοχή στις εκλογές όλων των υποψηφίων και την παρουσία των αντιπροσώπων τους και να μη βάλει εμπόδια σε μια ολοκληρωμένη και πλήρη διεθνή αποστολή παρακολούθησης εκλογών·

12.   καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να σεβαστεί και να διασφαλίσει την προστασία όλων των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με τα διεθνή πρότυπα, ιδίως δε με το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα·

13.   καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να αναθεωρήσει το νόμο του 2002 για την ελευθερία συνείδησης και τις θρησκευτικές οργανώσεις και να αποκαταστήσει διαδικασίες που θα εγγυώνται το σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας·

14.   εκφράζει την αλληλεγγύη του προς την ενωμένη δημοκρατική αντιπολίτευση της Λευκορωσίας και προς όλους τους πολίτες της Λευκορωσίας που αγωνίζονται για μια ανεξάρτητη, ανοιχτή και δημοκρατική Λευκορωσία, βασιζόμενη στο κράτος δικαίου· ενθαρρύνει τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να επιδείξουν ενότητα και αποφασιστικότητα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές·

15.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν περαιτέρω μέτρα για τη διευκόλυνση και την ελευθέρωση των διαδικασιών θεώρησης διαβατηρίου για τους πολίτες της Λευκορωσίας, διότι μόνο μια τέτοια ενέργεια μπορεί να βοηθήσει την επίτευξη του κύριου στόχου της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας, ήτοι να διευκολυνθούν και να ενταθούν οι επαφές μεταξύ των λαών και να εκδημοκρατισθεί η χώρα αυτή· τους ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εξετάσουν τις δυνατότητες μείωσης του κόστους των θεωρήσεων για τους πολίτες της Λευκορωσίας που εισέρχονται στο χώρο Σένγκεν, μόνο τρόπο για να αποφευχθεί η αυξανόμενη απομόνωση της Λευκορωσίας και των πολιτών της·

16.   εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να αρνηθούν επανειλημμένα θεωρήσεις εισόδου στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε εθνικούς βουλευτές την τελευταία διετία· καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να μη δημιουργήσουν περαιτέρω εμπόδια που θα δυσχεράνουν την Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Σχέσεις με τη Λευκορωσία να επισκεφθεί τη χώρα, προκειμένου να παρακολουθήσει τις επικείμενες γενικές εκλογές και να αποκτήσει άμεση αντίληψη της κατάστασης στη Λευκορωσία·

17.   εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διπλωματική τους υπηρεσία και καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να επανεξετάσει την απόφασή της και να λάβει άμεσα μέτρα που θα καθιστούν δυνατή την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Λευκορωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη βάση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας·

18.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και στην κυβέρνηση της Λευκορωσίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0071.


Aυξανόμενη ένταση στο Mπουρούντι
PDF 285kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την αυξανόμενη ένταση στο Mπουρούντι
P6_TA(2008)0240RC-B6-0241/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπουρούντι,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Νταρ Ες Σαλαάμ για γενική κατάπαυση του πυρός που συνήφθη μεταξύ της κυβέρνησης του Μπουρούντι και του κινήματος Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (FNL) και υπογράφηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε στο Κέιπ Τάουν στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Προεδρίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις επιθέσεις της 23ης Απριλίου 2008 στη Μπουτζουμπούρα,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 24ης Απριλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Εντεταλμένου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 2008 με τίτλο "Κάθε μέρα με δέρνουν: καταχρήσεις της αστυνομίας στο Μπουρούντι", του Aπριλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 17 Απριλίου 2008 ξέσπασαν και πάλι μάχες μεταξύ των κυβερνητικών στρατευμάτων και των ανταρτικών δυνάμεων του FNL στο Μπουρούντι προκαλώντας την έξοδο χιλιάδων πολιτών από τα σπίτια τους και το θάνατο 50 ανταρτών μαχητών,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου δεν έχει ακόμη εγκαθιδρυθεί διαρκής ειρήνη στο Μπουρούντι, ενώ η σύγκρουση έχει δημιουργήσει κρίσιμη κατάσταση από ανθρωπιστικής καθώς και κοινωνικής και οικονομικής πλευράς που θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα στην περιοχή,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία δύο χρόνια οι διεθνείς προσπάθειες, περιλαμβανομένης της περιφερειακής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας για την ειρήνη στο Μπουρούντι, για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Μπουρούντι και του FNL απέβησαν άκαρπες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Μπουρούντι και του FNL διακόπηκαν τον Ιούλιο του 2007 όταν το FNL εξήλθε από τον Κοινό Μηχανισμό Επαλήθευσης και Ελέγχου (JVMM) που είχε δημιουργηθεί για να επιβλέπει τη συμφωνία για συνολική κατάπαυση του πυρός,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη εξέγερση του FNL θεωρείται από πολλούς ως ο τελικός φραγμός για μια διαρκή σταθερότητα στο Μπουρούντι και ότι χρειάζεται πολιτική λύση προκειμένου να επιτευχθεί ο αφοπλισμός του FNL,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές Μαΐου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Τανζανίας και της Ουγκάντα που συνήλθαν υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Πρωτοβουλίας για την ειρήνη στο Μπουρούντι ζήτησαν επειγόντως από το FNL και άλλους κύριους ηγέτες των ανταρτών να εγκαταλείψουν την Τανζανία όπου έχουν τη βάση τους και να μεταβούν στο Μπουρούντι προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2007 κατά των κατοικιών πολιτικών προσωπικοτήτων που δεν υποστήριζαν ή δεν υποστηρίζουν πλέον τον Πρόεδρο του Μπουρούντι, Pierre Nkurunziza,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 46 βουλευτές του Μπουρούντι που ανησυχούν για τη σωματική τους ακεραιότητα, απέστειλαν επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ζητώντας την προστασία των Ηνωμένων Εθνών,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επέλεξε το Μπουρούντι ως πιλοτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία σχεδίου δράσης προτεραιότητας προκειμένου να βελτιωθεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της βοήθειας που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες η κατάσταση είναι εύθραυστη,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω των 700 νοικοκυριών (3 500 άτομα περίπου) αναφέρεται ότι έχουν αφεθεί σήμερα στη φροντίδα των αρχών αναμένοντας τρόφιμα και είδη έκτακτης ανάγκης,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελευταίο αυτό ξέσπασμα μαχών αποτελεί τμήμα σειράς συγκρούσεων που είχαν ως αποτέλεσμα την εκτόπιση ακόμη περισσοτέρων νοικοκυριών (35 000 άτομα) φέρνοντας το συνολικό αριθμό των εσωτερικώς εκτοπισμένων ατόμων (IDP) σε άνω των 100 000· ότι η Τανζανία επιθυμεί την επιστροφή των προσφύγων από το Μπουρούντι στη χώρα τους και ότι το Μπουρούντι εξακολουθεί να υποδέχεται χιλιάδες πρόσφυγες από τη Ρουάντα και το Κονγκό,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Μπουρούντι εικάζεται ότι έχουν προβεί στην παράνομη κράτηση 200 περίπου ατόμων με την κατηγορία ότι υποστηρίζουν τους αντάρτες του FNL,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Μαΐου 2008, η κυβέρνηση του Μπουρούντι ανέφερε ότι τέσσερεις αντάρτες μαχητές και ένας στρατιώτης των ενόπλων δυνάμεων του Μπουρούντι βρήκαν το θάνατο σε ενέδρα που, όπως εικάζεται, έστησε το FNL,

N.  IΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλίμα ατιμωρησίας που επικρατεί στο Μπουρούντι δημιούργησε μια κατάσταση όπου τα βασανιστήρια εκ μέρους της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας καθώς και οι παράνομες κρατήσεις αποτελούν διαδεδομένη πρακτική,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αστυνομικές δυνάμεις του Μπουρούντι που συγκροτήθηκαν από μια μεταβατική κυβέρνηση το 2004, δεν είναι άρτια εκπαιδευμένες και αποτελούνται από πρώην αντάρτες, στρατιώτες καθώς και αξιωματικούς της αστυνομίας,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF βοήθησε στην αποστράτευση άνω των 3 000 παιδιών στρατιωτών από το 2004 έως το 2006· ότι παιδιά από ένα κέντρο αποστράτευσης δραπέτευσαν πρόσφατα και περιφέρονται σε έξαλλη κατάσταση και ότι άνω των 500 παιδιών εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια του FNL,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι είναι η τρίτη χώρα, πέραν της Ουγκάντας και της Αιθιοπίας που συμβάλλει στην Ειρηνευτική Δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης, υπό τον κωδικό AMISOM, με την αποστολή 800 στρατιωτών στο Μογκαντίσου της Σομαλίας παρά την εύθραυστη κατάσταση του Μπουρούντι,

1.   εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για τις πρόσφατες στρατιωτικές συγκρούσεις στο Μπουρούντι μεταξύ των εθνικών ενόπλων δυνάμεων και του FNL που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια αθώων ζωών·

2.   καλεί όλα τα μέρη να σεβαστούν τη συνολική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις και να κινηθούν ταχέως προς την εφαρμογή του JVMM που ιδρύθηκε μετά την εκεχειρία·

3.   καλεί ιδιαίτερα το FNL και τον ηγέτη του Agathon Rwasa να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στην ειρηνευτική διαδικασία·

4.   ζητεί από τα γειτονικά κράτη του Μπουρούντι να φροντίσουν ώστε να μην χρησιμεύουν ως βάση πίσω από το ανταρτικό κίνημα και χαιρετίζει την απόφαση της Τανζανίας να μην φιλοξενεί πλέον στελέχη του FNL·

5.   ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί, σε περίπτωση συμφωνίας, η κοινωνική ένταξη των μαχητών του FNL·

6.   ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει την ανθρωπιστική της βοήθεια, περιλαμβανομένης εκείνης για τους πρόσφυγες και τους εσωτερικώς εκτοπισθέντες και να μην τη μειώσει παρά μόνο σε συνάρτηση με την ουσιαστική αντικατάστασή της από αναπτυξιακές δραστηριότητες, προκειμένου να εξασφαλιστεί αίσια μετάβαση από τις παρεμβάσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα στις πολιτικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις·

7.   καλεί τους χορηγούς να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να ενισχύσουν το συντονισμό σε πρώτο στάδιο προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η βοήθεια·

8.   ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ταχεία και σημαντική αύξηση των οικονομικών μέσων που χορηγούνται από την ΕΕ στο Μπουρούντι ιδιαίτερα επ' ευκαιρία της ενδιάμεσης επανεξέτασης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης·

9.   ζητεί από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την εύθραυστη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και στο πλαίσιο του απαιτούμενου σχεδίου δράσης, να υποστηρίξει κατά προτεραιότητα:

   - τα προγράμματα βελτίωσης της διακυβέρνησης και της δημοκρατικής διαχείρισης του κράτους·
   - τις πολιτικές υγείας με τη δημιουργία υγειονομικών κέντρων και την απαραίτητη ανανέωση του νοσοκομειακού δικτύου·
   - την απόφαση της κυβέρνησης του Μπουρούντι να θεσπίσει τη δωρεάν πρωτοβάθμια παιδεία·
   - τη συνέχιση των προσπαθειών όσον αφορά την ανακαίνιση των υποδομών·

10.   επιμένει, δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, να δοθεί έμφαση σε συγκεκριμένες και ορατές ενέργειες για τον πληθυσμό του Μπουρούντι·

11.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την εκεί παρουσία τους·

12.   ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τις ενέργειες των ΜΚΟ της ΕΕ υπέρ των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών του Μπουρούντι·

13.   τονίζει εκ νέου την υποστήριξή του στη διευκόλυνση της Νότιας Αφρικής και στις περιφερειακές πρωτοβουλίες και παραμένει αποφασισμένο, ως τμήμα του πολιτικού διευθυντηρίου, να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην άρση των εμποδίων για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και να βοηθήσει όλες τις προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την εδραίωση της ειρήνης στο Μπουρούντι· υποστηρίζει επίσης τις μεσολαβητικές προσπάθειες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών εκ μέρους της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την εδραίωση της ειρήνης·

14.   επισημαίνει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στο Μπουρούντι σε σχέση με τη σταθερότητα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή νέο σύνταγμα το οποίο ακολούθησαν γενικές εκλογές, ζητεί όμως τη συγκρότηση της Επιτροπής για την Ειρήνη και τη Συμφιλίωση ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης και σταθερότητας μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών και ζητεί από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να υποστηρίξουν μια τέτοια πρωτοβουλία οικονομικά και επιμελητειακά·

15.   καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να προβεί σε άμεσες ενέργειες για την εξασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου και σε σχέση με το κλίμα ατιμωρησίας, να εξασφαλίσει ότι οι δράστες των καταχρήσεων θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να βελτιώσει την εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων·

16.   χαιρετίζει την πρόσφατη ελευθέρωση 232 παιδιών που κατέστη δυνατή μετά από οκτάμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Μπουρούντι, της κοινωνίας των πολιτών, υπηρεσιών του ΟΗΕ και άλλων και ομάδας διαφωνούντων του FNL·

17.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τους Συμπροέδρους της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την Αφρικανική Ένωση και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών και της Nοτίου Aφρικής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου