Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0135(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0361/2008

Внесени текстове :

A6-0361/2008

Разисквания :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Гласувания :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0502

Приети текстове
PDF 476kWORD 100k
Вторник, 21 октомври 2008 г. - Страсбург
Приложимо право към брачни дела *
P6_TA(2008)0502A6-0361/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент 21 октомври 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност (COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2006)0399),

–   като взе предвид член 61, буква в) и член 67, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6-0305/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0361/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 6а (ново)
(6a)  Възможността за избор на приложимо право към развод и законна раздяла не следва да накърнява висшия интерес на детето.
Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 6б (ново)
(6б) Преди определянето на компетентен съд и приложимо право, от значение е съпрузите да имат достъп до актуална информация относно основните аспекти на националното и общностното законодателство и на процедурите, свързани с развод и законна раздяла. С цел да се гарантира достъпът до информация с подходящо качество, Комисията трябва редовно да актуализира информацията в публичната интернет информационна система, създадена с Решение на Съвета № 2001/470/ЕО от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела1.
1 OВ L 174 от 27.6.2001 г., стр. 25.
Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 6в (ново)
(6в) Възможността за избор по общо съгласие на страните на компетентен съд и приложимо право, следва да не накърнява правата и равните възможности на съпрузите. Съдиите в държавите-членки следва да съзнават значението на информирания избор на двамата съпрузи относно правните последици от сключеното споразумение.
Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 7а (ново)
(7б) Терминът "обичайно местопребиваване" следва да се тълкува в съответствие с целите на настоящия регламент. Значението му следва да се определя от съда за всеки отделен случай въз основа на фактите. Този термин не отразява понятие на националното право, а автономно понятие на общностното право.
Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 9а (ново)
(9а) Информираното съгласие на двамата съпрузи е основен принцип на настоящия регламент. Всеки от двамата партньори трябва да знае точно какви са правните и социални последици от избора на компетентен съд и приложимо право.
Изменение 6
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1
Заглавие (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, както и приложимото право по брачни дела.
Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, както и приложимото право към развод и законна раздяла.
Изменение 7
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 а (нова)
Член 2, точка 11 а (нов), (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
1а. В член 2 се добавя следната точка:
"11а. "обичайно местопребиваване" означава мястото на обичайно местожителство на лицето."
Изменение 8
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2
Член 3 а, параграф 1, буква а) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
а) някое от основанията за компетентност, посочени в член 3, е приложимо, или;
а) към момента на сключване на споразумението е компетентен съдът на държавата-членка съгласно член 3, или;
Изменение 9
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2
Член 3 а, параграф 1, буква б) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
б) става въпрос за мястото на последното съвместно обичайно местопребиваване на съпрузите за период от най-малко три години, или;
б) към момента на сключване на споразумението това е държавата-членка на обичайно местопребиваване на съпрузите от най-малко три години, при условие че това положение не е приключило преди повече от три години преди сезирането на съда, или
Изменение 10
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2
Член 3 а, параграф 1, буква в) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
в) един от съпрузите е гражданин на тази държава-членка или ако се отнася до Обединеното кралство и Ирландия, има "местожителство" на територията на една от двете държави-членки.
в) към момента на сключване на споразумението един от съпрузите е гражданин на тази държава-членка или, ако се отнася до Обединеното кралство и Ирландия, има "местожителство" на територията на една от тези две държави-членки.
Изменение 11
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2
Член 3 а, параграф 1, буква в а) (нова) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
ва) бракът е бил сключен в тази държава-членка.
Изменение 12
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2
Член 3 а, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
2.  Споразумението за определяне на компетентния съд трябва да бъде съставено в писмена форма и подписано от двамата съпрузи най-късно до момента на сезиране на съда.
Споразумението за определяне на компетентния съд може да бъде сключено и изменено във всеки момент, но не по-късно до момента на сезиране на съда. Споразумението има правна сила до последната съдебна инстанция.
Споразумението се съставя писмено, с дата и подпис на двамата съпрузи. Ако законът на държавата-членка, където е обичайното местопребиваване на един от съпрузите към момента на сключване на споразумението, предвижда допълнителни изисквания за форма, те трябва да бъдат изпълнени. Ако съпрузите имат обичайно местопребиваване в различни държави-членки, чиито съответни закони предвиждат допълнителни изисквания за форма, споразумението е валидно ако са изпълнени изискванията на един от тези закони.
Ако споразумението е част от брачен договор, трябва да са изпълнени изискванията за форма този договор.
Изменение 13
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3
Членове 4 и 5 (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
3)  В членове 4 и 5 думите "член 3" се заменят с думите "членове 3 и 3а".
3)  В членове 4 и 5 думите "член 3" се заменят с думите "членове 3, и 7.
Изменение 14
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5
Член 7, буква а) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
а) съпрузите са имали в съответната държава-членка предишно съвместно обичайно местопребиваване за период не по-кратък от три години, или;
а) съпрузите преди това са имали в съответната държава-членка обичайно местопребиваване за период не по-кратък от три години, при условие, че този период не е отдалечен с повече от три години от датата на сезиране на съда, или;
Изменение 15
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5 а (нова)
Член 7 а (нов), (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
5а) Добавя се следният член:
"Член 7а
Forum necessitatis
Когато компетентният съд съгласно настоящия регламент се намира в държава-членка, чието право не предвижда развод или не признава съществуването или валидността на въпросния брак, компетентен е съдът:
а) в държавата-членка, чиито гражданин е един от съпрузите; или
б) в държавата-членка, в която е сключен бракът."
Изменение 16
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6
Член 12, параграф 1 (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
6)  В член 12, параграф 1 термините "член 3" се заменят с термините "членове 3 и 3а".
6)  В член 12, параграф 1 термините "'член 3" се заменят с термините "членове 3, и 7.
Изменение 38
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7
Член 20a – параграф 1 – уводна част (Регламент (EO) № 2201/2003)
1.  Съпрузите могат по взаимно съгласие да изберат приложимо право към техния развод или законна раздяла. Съпрузите могат да изберат като приложимо право едно от следните:
1.  Съпрузите могат по взаимно съгласие да изберат приложимо право към техния развод или законна раздяла, при условие, че това право е в съответствие с основните права, определени в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз и принципа на обществен ред. Съпрузите могат да изберат като приложимо право едно от следните:
Изменение 18
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7
Член 20 а, параграф 1, буква -а) (нова) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
-а) правото на държавата на обичайно местопребиваване на съпрузите към момента на сключване на споразумението;
Изменение 19
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7
Член 20 а, параграф 1, буква а) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
а) правото на държавата на последното съвместно обичайно местопребиваване на съпрузите, при условие че един от двамата продължава да живее там;
а) правото на държавата на обичайно местопребиваване на съпрузите при условие, че към момента на сключване на споразумението един от двамата продължава да живее там;
Изменение 20
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7
Член 20 а, параграф 1, буква б) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
б) правото на държавата, чието гражданство притежава един от съпрузите или, ако се отнася до Обединеното кралство и Ирландия, единият от съпрузите има "местожителство";
б) правото на държавата, чието гражданство притежава един от съпрузите или, ако се отнася до Обединеното кралство и Ирландия, единият от съпрузите има "местожителство" към момента на сключване на споразумението;
Изменение 21
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7
Член 20 а, параграф 1, буква в) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
в) правото на държавата, в която съпрузите са пребивавали най-малко пет години;
в) правото на държавата, в която съпрузите преди това са имали обичайно местопребиваване най-малко три години;
Изменения 22 и 23
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7
Член 20 а, параграф 1, буква в а) (нова) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
ва) правото на държавата-членка, в която е сключен бракът.
Изменение 24
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7
Член 20 а, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
2.  Споразумението за определяне на приложимо право трябва да бъде съставено в писмена форма и подписано от двамата съпрузи най-късно до момента на сезиране на съда.
2.  Споразумението за определяне на приложимо право трябва да бъде съставено в писмена форма и подписано от двамата съпрузи най-късно до момента на сезиране на съда.
При все това ако законът на държавата-членка, където е обичайното местопребиваване на един от съпрузи към момента на сключване на споразумението, предвижда допълнителни изисквания за форма, те трябва да бъдат изпълнени. Ако съпрузите имат обичайно местопребиваване в различни държави-членки, чиито съответни закони предвиждат допълнителни изисквания за форма, споразумението е валидно, ако са изпълнени изискванията на един от тези закони.
Ако споразумението е част от брачен договор, трябва да са изпълнени изискванията за форма на този договор.
Изменение 25
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7
Член 20 а, параграф 2 а (нов) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
2а. Ако правото, посочено от параграф 1, не признава законната раздяла или развода или те се признават по начин, който е дискриминационен по отношение на единия от съпрузите, се прилага правото на сезирания съд.
Изменение 27
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7
Член 20 б, буква а) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
а) на последното съвместно обичайно местопребиваване на съпрузите, или, ако това е невъзможно,
а) на обичайно местопребиваване на съпрузите към момента на сезиране на съда или, ако това е невъзможно,
Изменение 28
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7
Член 20 б, буква б) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
б) на последното съвместно обичайно местопребиваване на съпрузите при условие, че един от двамата продължава да живее там или, ако това е невъзможно,
б) на обичайно местопребиваване на съпрузите при условие, че един от двамата продължава да живее там към момента на сезиране на съда или, ако това е невъзможно,
Изменение 29
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7
Член 20 б, буква в) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
в) чието гражданство притежават двамата съпрузи или, ако се отнася до Обединеното кралство и Ирландия, където и двамата имат "местожителство" или, ако това е невъзможно,
в) по гражданството на двамата съпрузи или, ако се отнася до Обединеното кралство и Ирландия по "местожителство" на двамата съпрузи към момента на сезиране на съда или, ако това е невъзможно,
Изменение 30
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7
член 20 б, алинея 1 а (нова) (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
Ако в правото, посочено от първата алинея на настоящия член, не се признават раздялата или разводът или те се признават по начин, който е дискриминационен по отношение на единия от съпрузите, се прилага правото на сезирания съд.
Изменение 31
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7
Член 20 д а (нов), (Регламент (ЕО) № 2201/2003)
Член 20 д а
Информация от държавите-членки
1.  Най-късно до ... 1 , държавите-членки уведомяват Комисията за техните национални разпоредби, отнасящи се до изискванията за форма, които се прилагат за споразуменията, свързани с избора на компетентен съд и приложимо право.
Държавите-членки уведомяват Комисията за всички последващи промени на тези разпоредби.
2.  Комисията предоставя обществен достъп посредством подходящи мерки до получената от нея информация съгласно параграф 1, и по-специално посредством Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.
1 3 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Правна информация - Политика за поверителност