Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0135(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0361/2008

Indgivne tekster :

A6-0361/2008

Forhandlinger :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Afstemninger :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0502

Vedtagne tekster
PDF 323kWORD 124k
Tirsdag den 21. oktober 2008 - Strasbourg
Lovvalgsregler i ægteskabssager *
P6_TA(2008)0502A6-0361/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2201/2003 for så vidt angår kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager (KOM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0399),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 61, litra c), og artikel 67, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0305/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0361/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  Muligheden for at aftale lovvalg i skilsmisse- og separationssager bør ikke skade barnets tarv.
Ændring 2
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6 b (ny)
(6b)  Inden ægtefællerne træffer afgørelse om værneting og lovvalg, er det vigtigt for dem at have adgang til ajourførte oplysninger om væsentlige aspekter af den nationale lovgivning og fællesskabslovgivningen og procedurerne i skilsmisse- og separationssager. For at sikre adgang til de relevante kvalitetsoplysninger bør Kommissionen regelmæssigt ajourføre disse i det internetbaserede informationssystem for offentligheden, som blev oprettet med Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område1.
1 EFT L 174 af 27.6.2001, s. 25.
Ændring 3
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6 c (ny)
(6c)  Muligheden for i fællesskab at træffe afgørelse om værneting og lovvalg bør ikke berøre de to ægtefællers rettigheder og lige muligheder. I denne forbindelse bør de nationale dommere være bevidste om betydningen af, at begge ægtefæller træffer et afklaret valg, hvad angår de retlige konsekvenser af den indgåede aftale.
Ændring 4
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Udtrykket "sædvanligt opholdssted" bør fortolkes i overensstemmelse med denne forordnings mål. Dets betydning bør fastsættes af dommeren fra sag til sag på grundlag af de faktiske forhold. Dette udtryk henviser ikke til et begreb i henhold til den nationale lovgivning, men til et selvstændigt begreb i fællesskabslovgivningen.
Ændring 5
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  De to ægtefællers afklarede aftale er et afgørende princip i denne forordning. Begge ægtefæller bør kende til de nøjagtige juridiske og sociale konsekvenser af deres aftale om værneting og lovvalg.
Ændring 6
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Titel
Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt lovvalg i ægteskabssager
Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt lovvalg i skilsmisse- og separationssager
Ændring 7
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 2 – nr. 11 a (nyt)
1a)  I artikel 2 tilføjes følgende nr.:
"11a) "sædvanligt opholdssted": det sted, hvor en person har sin ordinære bolig"
Ændring 8
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 3a – stk. 1 – litra a
a) at en eller flere af de i artikel 3 anførte kompetencegrunde finder anvendelse, eller
a) at retten i den pågældende medlemsstat på tidspunktet for indgåelsen af aftalen har kompetence i henhold til artikel 3, eller
Ændring 9
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 3a – stk. 1 – litra b
b) at det er den stat, hvor ægtefællerne i mindst tre år havde deres seneste fælles opholdssted, eller
b) at det på tidspunktet for indgåelsen af aftalen er den medlemsstat, hvor ægtefællerne i mindst tre år havde deres opholdssted, under forudsætning af at denne situation ikke er ophørt mere end tre år inden det tidspunkt, hvor sagen anlægges, eller
Ændring 10
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 3a – stk. 1 – litra c
c) at en af ægtefællerne er statsborger i denne medlemsstat, eller for Det Forenede Kongeriges og Irlands vedkommende har "domicil" på en af disse staters område.
c) at en af ægtefællerne på tidspunktet for indgåelsen af aftalen er statsborger i denne medlemsstat, eller for Det Forenede Kongeriges og Irlands vedkommende har "domicil" på en af disse staters område.
Ændring 11
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 3a – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca) at deres ægteskab blev indgået i denne medlemsstat.
Ændring 12
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 3a – stk. 2
2.  Aftalen om lovvalg skal være indgået skriftligt og undertegnet af begge ægtefæller senest på det tidspunkt, hvor sagen anlægges for retten.
2.  Aftalen om lovvalg kan indgås og ændres på et hvilket som helst tidspunkt, dog senest på det tidspunkt, hvor sagen anlægges for retten. Den bevarer sin virkning til og med sidste instans.
En sådan aftale skal indgås skriftligt, dateres og være undertegnet af begge ægtefæller. Hvis loven i den medlemsstat, hvor en af ægtefællerne har sit sædvanlige opholdssted på tidspunktet for indgåelsen af aftalen, stiller yderligere formkrav for sådanne aftaler, skal disse krav være opfyldt. Hvis ægtefællerne har deres sædvanlige opholdssted i forskellige medlemsstater, hvis lovgivning fastsætter yderligere formkrav, er aftalen gyldig, hvis den opfylder kravene i henhold til en af disse lovgivninger.
Såfremt aftalen udgør en del af en ægtepagt, skal formkravene i denne ægtepagt være opfyldt.
Ændring 13
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 4 og 5
3)  I artikel 4 og 5 ændres "artikel 3" til "artikel 3 og 3a".
3)  I artikel 4 og 5 ændres "artikel 3" til "artikel 3, 3a og 7".
Ændring 14
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 7 – litra a
a) hvor ægtefællerne i mindst tre år havde deres tidligere fælles opholdssted, eller
a) hvor ægtefællerne tidligere i mindst tre år havde deres sædvanlige opholdssted, forudsat at denne periode ikke sluttede mere end tre år før sagens anlæg, eller
Ændring 15
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 7 a (ny)
5a)  Som artikel 7a indsættes:
Artikel 7a
Forum necessitatis
Når den ret, der i henhold til denne forordning har kompetencen, befinder sig i en medlemsstat, hvis lovgivning ikke berettiger til skilsmisse eller anerkender det pågældende ægteskabs eksistens eller gyldighed, anvendes lovgivningen i:
a) den medlemsstat, hvori en af ægtefællerne er statsborger, eller
b) den medlemsstat, hvor ægteskabet er blevet indgået."
Ændring 16
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 12 – stk. 1
6)  I artikel 12, stk. 1, erstattes "artikel 3" af "artikel 3 og 3a".
6)  I artikel 12, stk. 1, erstattes "artikel 3" af "artikel 3, 3a og 7".
Ændring 38
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 20a – stk. 1 – indledning
1.  Ægtefællerne kan aftale lovvalg i tilfælde af skilsmisse og separation. Parterne kan aftale, at en af følgende love skal finde anvendelse:
1.  Ægtefællerne kan aftale lovvalg i tilfælde af skilsmisse og separation under forudsætning af, at den valgte lov er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder, der er fastlagt i traktaterne og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og med den offentlige orden. Parterne kan aftale, at en af følgende love skal finde anvendelse:
Ændring 18
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 20a – stk. 1 – litra - a (nyt)
-a) loven i den stat, hvor ægtefællerne havde deres sædvanlige opholdssted på tidspunktet for indgåelsen af aftalen
Ændring 19
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 20a – stk. 1 – litra a
a) loven i den stat, hvor ægtefællerne havde deres seneste fælles opholdssted, for så vidt en af dem stadig er bosat i denne stat
a) loven i den stat, hvor ægtefællerne havde deres sædvanlige opholdssted, for så vidt en af dem stadig er bosat i denne stat på tidspunktet for indgåelsen af aftalen
Ændring 20
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 20a – stk. 1 – litra b
b) loven i den stat, hvori en af ægtefællerne har statsborgerskab eller - for Det Forenede Kongeriges og Irlands vedkommende - "domicil"
b) loven i den stat, hvori en af ægtefællerne har statsborgerskab eller - for Det Forenede Kongeriges og Irlands vedkommende - "domicil" på tidspunktet for indgåelsen af aftalen
Ændring 21
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 20a – stk. 1 – litra c
c) loven i en stat, hvor ægtefællerne har været bosat i mindst fem år
c) loven i en stat, hvor ægtefællerne tidligere havde deres sædvanlige opholdssted i mindst tre år
Ændring 22 + 23
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 20a – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca) loven i den stat, hvor ægteskabet blev indgået
Ændring 24
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 20a – stk. 2
2.  Aftalen om lovvalg skal være indgået skriftligt og undertegnet af begge ægtefæller senest på det tidspunkt, hvor sagen anlægges for retten.
2.  Aftalen om lovvalg skal være indgået skriftligt og undertegnet af begge ægtefæller senest på det tidspunkt, hvor sagen anlægges for retten.
Hvis loven i den medlemsstat, hvor en af ægtefællerne har sit sædvanlige opholdssted på tidspunktet for indgåelsen af aftalen, imidlertid stiller yderligere formkrav for sådanne aftaler, skal disse krav være opfyldt. Hvis ægtefællerne har deres sædvanlige opholdssted i forskellige medlemsstater, hvis respektive love stiller yderligere formkrav, er aftalen gyldig, hvis den opfylder kravene i en af disse lovgivninger.
Såfremt aftalen udgør en del af en ægtepagt, skal formkravene i denne ægtepagt være opfyldt.
Ændring 25
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 20a – stk. 2 a (nyt)
2a.  Hvis den lov, der er valgt i medfør af stk. 1, ikke anerkender separation eller skilsmisse, eller hvis den anerkender disse på en måde, der er diskriminerende over for den ene ægtefælle, finder domslandets lov (lex fori) anvendelse.
Ændring 27
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 20b – litra a
a) hvor ægtefællerne har deres fælles sædvanlige opholdssted, eller i mangel heraf
a) hvor ægtefællerne har deres sædvanlige opholdssted på det tidspunkt, hvor sagen anlægges, eller i mangel heraf
Ændring 28
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 20b – litra b
b) hvor ægtefællerne havde deres seneste fælles opholdssted, såfremt en af dem stadig er bosat i denne stat, eller i mangel heraf
b) hvor ægtefællerne havde deres sædvanlige opholdssted, såfremt en af dem stadig er bosat i denne stat på det tidspunkt, hvor sagen anlægges, eller i mangel heraf
Ændring 29
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 20b – litra c
c) hvori begge ægtefæller er statsborgere eller - for Det Forenede Kongeriges og Irlands vedkommende - har "domicil", eller i mangel heraf
c) hvori begge ægtefæller er statsborgere eller - for Det Forenede Kongeriges og Irlands vedkommende - har "domicil" på det tidspunkt, hvor sagen anlægges, eller i mangel heraf
Ændring 30
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 20b – stk. 1 a (nyt)
Hvis den lov, der er valgt i medfør af første afsnit, ikke anerkender separation eller skilsmisse, eller hvis den anerkender disse på en måde, der er diskriminerende over for den ene ægtefælle, finder domslandets lov (lex fori) anvendelse.
Ændring 31
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 2201/2003
Artikel 20e a (ny)
Artikel 20ea
Information fra medlemsstaterne
1.  Medlemsstaterne underretter senest den ...1 Kommissionen om deres nationale bestemmelser vedrørende formkravene for aftaler om værneting og lovvalg.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver senere ændring af disse bestemmelser.
2.  Kommissionen stiller ved hjælp af passende foranstaltninger de oplysninger, som den har modtaget i henhold til stk. 1, til rådighed for offentligheden, særlig ved hjælp af det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område.
1 Tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik