Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0135(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0361/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0361/2008

Viták :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Szavazatok :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0502

Elfogadott szövegek
PDF 401kWORD 98k
2008. október 21., Kedd - Strasbourg
A házassági ügyekben alkalmazandó jog *
P6_TA(2008)0502A6-0361/2008

Az Európai Parlament 2008. október 21-i jogalkotási állásfoglalása a 2201/2003/EK rendeletnek a joghatóság tekintetében történő módosításáról és a házassági ügyekben alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0399),

–   tekintettel az EK-Szerződés 61. cikkének c) pontjára és 67. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0305/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A6-0361/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát, az EK-Szerződés 250. cikke (2) bekezdésének alapján;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás 1
(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(6a)  Az a lehetőség, hogy kiválasszák a házasság felbontására vagy a különválásra alkalmazandó jogot, nem sértheti a gyermek felsőbbrendű érdekét.
Módosítás 2
1B PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(6b)  A hatáskörrel rendelkező bíróság és az alkalmazandó jog kijelölése előtt fontos a házastársak számára, hogy hozzáférjenek a házasság felbontása és a különválás terén a nemzeti és közösségi jog, valamint az eljárások lényeges szempontjaira vonatkozó naprakész információkhoz. Annak érdekében, hogy biztosítsák a megfelelő minőségű információhoz való hozzáférést, a Bizottságnak rendszeresen naprakésszé kell tennie az információt a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 2001. május 28-i 2001/470/EK tanácsi határozattal1 létrehozott, nyilvános internetalapú információs rendszerben.
1 HL L 174., 2001.6.27., 25. o.
Módosítás 3
6C PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(6c)  Az a lehetőség, hogy közös megegyezéssel kiválasszák a bíróságot és az alkalmazandó jogot, nem sértheti a két házastárs jogait és esélyegyenlőségét. E tekintetben a nemzeti bíráknak a megkötött megállapodás jogi következményeit illetően tudatában kell lenniük a két házastárs tudatos választása jelentőségének.
Módosítás 4
7A PREAMBULUMBEKEZDÉS (ÚJ)
(7a)  A "szokásos tartózkodási hely" kifejezés jelentését e rendelet célkitűzéseivel összhangban kell értelmezni. A jelentést a bírónak kell esetenként meghatároznia ténybeli alapokon. E kifejezés nem a nemzeti jog szerinti fogalomra utal, hanem egy önálló közösségi jogi fogalomra.
Módosítás 5
9A PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(9a)  A két házastárs tudatos megállapodása e rendelet lényeges elve. A házaspárból mindkét félnek pontosan tudnia kell, hogy melyek a bíróság és az alkalmazandó jog kiválasztásának jogi és szociális következményei.
Módosítás 6
1 CIKK – 1 PONT
Cím (2201/2003/EK rendelet)
A Tanács 2201/2003/EK rendelete a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, továbbá a házassági ügyekben alkalmazandó jogról.
A Tanács 2201/2003/EK rendelete a házasság-felbontási és különválási ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, továbbá a házassági ügyekben alkalmazandó jogról.
Módosítás 7
1 CIKK – 1 A PONT (új)
2 cikk – 11 a pont (új) (2201/2003/EK rendelet)
1a)  A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:
"11a) szokásos tartózkodási hely: az a hely, ahol a kérdéses személy rendes lakhelye található"
Módosítás 8
1 CIKK – 2 PONT
3a cikk – 1 bekezdés – a pont (2201/2003/EK rendelet)
a) fennáll a 3. cikkben felsorolt valamely joghatósági ok, vagy
a) a megállapodás megkötésének időpontjában a 3. cikk szerint az említett tagállam bírósága illetékes, vagy;
Módosítás 9
1 CIKK – 2 PONT
3a cikk – 1 bekezdés – b pont (2201/2003/EK rendelet)
b) legalább három évig ott volt a házastársak utolsó közös szokásos tartózkodási helye, vagy
b) a megállapodás megkötésének időpontjában az a tagállam, ahol legalább három éve volt a házastársak közös szokásos tartózkodási helye, azzal a feltétellel, hogy ez a helyzet nem ér véget a bírósághoz fordulás előtt három évvel, vagy
Módosítás 10
1 CIKK – 2 PONT
3a cikk – 1 bekezdés – c pont (2201/2003/EK rendelet)
c) a házastársak egyike e tagállam állampolgára, vagy az Egyesült Királyság és Írország tekintetében "domicile"-lal (lakóhellyel) rendelkezik az utóbbi tagállamok egyikének területén.
c) a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak egyike e tagállam állampolgára, vagy az Egyesült Királyság és Írország tekintetében "domicile"-lal (lakóhellyel) rendelkezik az utóbbi tagállamok egyikének területén.
Módosítás 11
1 CIKK – 2 PONT
3a cikk – 1 a bekezdés – ca pont (új) (2201/2003/EK rendelet)
ca) a házasságkötésre ebben a tagállamban került sor.
Módosítás 12
1 CIKK – 2 PONT
3a cikk – 2 bekezdés (2201/2003/EK rendelet)
(2)  A joghatóságról való megállapodást írásba kell foglalni, és mindkét házastársnak alá kell írnia legkésőbb a bíróság megkeresésének időpontjában.
(2)  A joghatóságról való megállapodás tetszés szerinti időpontban megköthető és módosítható, de ennek legkésőbb a bíróság megkeresésének időpontjában meg kell történnie. A megállapodás hatálya az eljárás összes szintjére kiterjed.
A megállapodást írásba kell foglalni, továbbá azt mindkét házastársnak keltezéssel kell ellátnia és alá kell írnia. Ha annak a tagállamnak a joga, amelyben az egyik házastárs szokásos tartózkodási helye volt a megállapodás megkötésének időpontjában, további alaki követelményeket ír elő az ilyen megállapodásokra, teljesíteni kell e követelményeket. Ha a házastársak szokásos tartózkodási helye olyan különböző tagállamokban volt, amelyek jogszabályai további alaki követelményeket írnak elő, a megállapodás akkor érvényes, ha teljesítik az egyik ilyen jog által előírt követelményeket.
Ha a megállapodás egy házassági szerződés része, teljesíteni kell e házassági szerződés alaki követelményeit.
Módosítás 13
1 CIKK – 3 PONT
4 és 5 cikk (2201/2003/EK rendelet)
3)  A 4. és 5. cikkben a "3. cikk" szövegrész helyébe a "3. és 3a. cikk" szövegrész lép.
3)  A 4. és 5. cikkben a "3. cikk" szövegrész helyébe a "3., 3a. és 7. cikk" szövegrész lép.
Módosítás 14
1 CIKK – 5 PONT
7 cikk – a pont (2201/2003/EK rendelet)
a) amely tagállam területén legalább három évig a házastársak korábbi közös szokásos tartózkodási helye volt, vagy
a) amely tagállam területén korábban legalább három évig a házastársak szokásos tartózkodási helye volt, feltéve, hogy ez az időszak nem haladja meg a három évet a bírósághoz fordulás előtt, vagy;
Módosítás 15
1 CIKK – 5 A BEKEZDÉS (új)
7 a cikk (új) (2201/2003/EK rendelet)
(5a)  A rendelet a következő cikkel egészül ki:
"7a. cikk
Forum necessitatis (a szükségképpen hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság)
Ha az e rendelet szerint hatáskörrel rendelkező bíróság olyan tagállamban található, amelynek joga a házasság felbontásáról nem rendelkezik, vagy nem ismeri el a kérdéses házasság létét vagy érvényességét, a joghatóság a következő tagállamot illeti:
a) az egyik házastárs állampolgársága szerinti tagállam; vagy
b) az a tagállam, amelyben a házasságot kötötték."
Módosítás 16
1 CIKK – 6 PONT
12 cikk – 1 bekezdés (2201/2003/EK rendelet)
6)  A 12. cikk (1) bekezdésében a "3. cikk" szövegrész helyébe a "3. és 3a. cikk" szövegrész lép.
6)  A 12. cikk (1) bekezdésében a "3. cikk" szövegrész helyébe a "3. ,3a. és 7. cikk" szövegrész lép.
Módosítás 38
1 CIKK – 7 PONT
20a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész (2201/2003/EK rendelet)
(1)  A házastársak megállapodhatnak a házasságfelbontásra és különválásra alkalmazandó jog kijelölésében. A házastársak a következő jogok egyikét jelölhetik ki:
(1)  A házastársak megállapodhatnak a házasságfelbontásra és különválásra alkalmazandó jog kijelölésében, feltéve, hogy ez a jog összhangban áll a Szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokkal és a közrend elvével. A házastársak a következő jogok egyikét jelölhetik ki:
Módosítás 18
1 CIKK – 7 PONT
20a cikk – 1 bekezdés – -a pont (új) (2201/2003/EK rendelet)
-a) a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak közös szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga;
Módosítás 19
1 CIKK – 7 PONT
20a cikk – 1 bekezdés – a pont (2201/2003/EK rendelet)
a) a házastársak utolsó közös szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga, amennyiben egyikük még ott tartózkodik;
a) a házastársak szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga, amennyiben egyikük a megállapodás megkötésének időpontjában még ott tartózkodik;
Módosítás 20
1 CIKK – 7 PONT
20a cikk – 1 bekezdés – b pont (2201/2003/EK rendelet)
b) az egyik házastárs állampolgársága szerinti állam joga, illetve az Egyesült Királyság és Írország tekintetében az egyik házastárs "domicile"-je (lakóhelye) szerinti állam joga;
b) az egyik házastárs állampolgársága szerinti állam joga, illetve az Egyesült Királyság és Írország tekintetében az egyik házastársnak a megállapodás megkötésének időpontjában meglévő "domicile"-je (lakóhelye) szerinti állam joga;
Módosítás 21
1 CIKK – 7 PONT
20a cikk – 1 bekezdés – c pont (2201/2003/EK rendelet)
c) azon állam joga, amelyben a házastársak legalább öt évig tartózkodtak;
c) azon állam joga, amelyben a házastársaknak korábban legalább három évig volt a szokásos tartózkodási helyük;
Módosítás 22 és 23
1 CIKK – 7 PONT
20a cikk – 1 bekezdés – ca pont (új) (2201/2003/EK rendelet)
ca) annak az államnak a joga, amelyben a házasságot kötötték;
Módosítás 24
1 CIKK – 7 PONT
20 a cikk – 2 bekezdés (2201/2003/EK rendelet)
(2)  Az alkalmazandó jog kijelöléséről szóló megállapodást írásba kell foglalni, és mindkét házastársnak alá kell írnia legkésőbb a bíróság megkeresésének időpontjában.
(2)  Az alkalmazandó jog kijelöléséről szóló megállapodást írásba kell foglalni, és mindkét házastársnak alá kell írnia legkésőbb a bíróság megkeresésének időpontjában.
Azonban, ha annak a tagállamnak a joga, amelyben az egyik házastárs szokásos tartózkodási helye volt a megállapodás megkötésének időpontjában, további alaki követelményeket ír elő az ilyen megállapodásokra, teljesíteni kell e követelményeket. Ha a házastársak szokásos tartózkodási helye olyan különböző tagállamokban volt, amelyek jogszabályai további alaki követelményeket írnak elő, a megállapodás akkor érvényes, ha teljesítik az egyik jog által előírt követelményeket.
Ha a megállapodás egy házassági szerződés része, teljesíteni kell e házassági szerződés alaki követelményeit.
Módosítás 25
1 CIKK – 7 PONT
20a cikk – 2a bekezdés (új) (2201/2003/EK rendelet)
(2a)  Amennyiben az (1) bekezdésnek megfelelően megnevezett jog nem ismeri el a különélést vagy válást, vagy pedig a házastársak valamelyikére nézve hátrányos módon teszi ezt, az eljáró bíróság országának jogát ("lex fori") kell alkalmazni.
Módosítás 27
1 CIKK – 7 PONT
20b. cikk a) pont (2201/2003/EK rendelet)
a) amelyben a házastársak közös szokásos tartózkodási helye található; ennek hiányában
a) amelyben a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak szokásos tartózkodási helye található; ennek hiányában,
Módosítás 28
1 CIKK – 7 PONT
20b cikk – b pont (2201/2003/EK rendelet)
b) amelyben a házastársak utolsó közös szokásos tartózkodási helye volt, amennyiben egyikük még ott tartózkodik; ennek hiányában
b) amelyben a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak szokásos tartózkodási helye volt, amennyiben egyikük még ott tartózkodik; ennek hiányában,
Módosítás 29
1 CIKK – 7 PONT
20b cikk – c pont (2201/2003/EK rendelet)
c) amelynek mindkét házastárs állampolgára, illetve az Egyesült Királyság és Írország tekintetében amelyben mindkét házastárs "domicile"-lel (lakóhellyel) rendelkezik; ennek hiányában
c) mindkét házastárs állampolgársága, illetve az Egyesült Királyság és Írország tekintetében a két házastárs "domicile"-je (lakóhelye) a bírósághoz fordulás időpontjában; ennek hiányában,
Módosítás 30
1 CIKK – 7 PONT
20 b cikk – 1a albekezdés (új) (2201/2003/EK rendelet)
Amennyiben az első bekezdésnek megfelelően megnevezett jog nem ismeri el a különélést vagy válást, vagy pedig a házastársak valamelyikére nézve hátrányos módon teszi ezt, az eljáró bíróság országának jogát ("lex fori") kell alkalmazni.
Módosítás 31
1 CIKK – 7 PONT
20ea cikk (új) (2201/2003/EK rendelet)
20ea. cikk
Tájékoztatás a tagállamok részéről
(1)  Legkésőbb ... -ig1, a tagállamok közlik a Bizottsággal a hatáskörrel rendelkező bíróság és az alkalmazandó jog kiválasztásáról szóló megállapodásokra alkalmazandó alaki követelményekre vonatkozó nemzeti szabályaikat.
A tagállamok közlik a Bizottsággal e szabályok minden későbbi változását.
(2)  A Bizottság a nagyközönség rendelkezésére bocsátja azokat az információkat, amelyeket az (1) bekezdés alapján a megfelelő intézkedésekkel, különösen a polgári és kereskedelmi ügyekben létrehozott Európai Igazságügyi Hálózat révén közöltek vele.
1 Az e rendelet hatálybalépésének dátumát követő három hónap.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat