Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0135(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0361/2008

Texte depuse :

A6-0361/2008

Dezbateri :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Voturi :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0502

Texte adoptate
PDF 403kWORD 103k
Marţi, 21 octombrie 2008 - Strasbourg
Legea aplicabilă în materie matrimonială
P6_TA(2008)0502A6-0361/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 21 octombrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 în ceea ce priveşte competenţa şi de introducere a unor dispoziţii privind legislaţia aplicabilă în materie matrimonială (COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2006)0399),

–   având în vedere articolul 61 litera (c) şi articolul 67 primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul cărora Parlamentul a fost consultat de către Consiliu (C6-0305/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0361/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentele Parlamentului
Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 6A (nou)
(6a)  Posibilitatea de a alege legea aplicabilă divorţului şi separaţiei de corp nu trebuie să aducă atingere interesului superior al copilului.
Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 6B (nou)
(6b)  Înainte de a indica instanţa competentă şi legea aplicabilă, este important ca soţii să aibă acces la informaţii actualizate privind principalele aspecte ale legislaţiei naţionale şi comunitare în materie de divorţ şi separaţie de corp. Pentru a garanta acest accesul la informaţii de calitate corespunzătoare, Comisia trebuie să actualizeze în mod regulat datele introduse în sistemul de informare publică implementat pe internet şi înfiinţat prin Decizia Consiliului 2001/470/CE din 28 mai 2001 de creare a unei reţele judiciare europene în materie civilă şi comercială1.
1 JO L 174, 27.6.2001, p. 25.
Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 6C (nou)
(6c)  Posibilitatea de a alege de comun acord instanţa şi legea aplicabilă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor şi egalităţii de şanse de care beneficiază cei doi soţi. Prin urmare, judecătorii din statele membre ar trebui să realizeze cât de important este ca cei doi soţi să ajungă la o înţelegere cunoscând pe deplin consecinţele legale ale acesteia.
Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 7A (nou)
(7a)  Termenul "reşedinţă obişnuită" ar trebui interpretat în conformitate cu obiectivele acestui regulament. Semnificaţia sa ar trebui stabilită de instanţă de la caz la caz, pe baza faptelor. Acest termen nu trimite la un concept existent în legislaţia naţională, ci la o noţiune de sine stătătoare din legislaţia comunitară.
Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 9A (nou)
(9a)  Consensul în cunoştinţă de cauză al celor doi soţi reprezintă un principiu fundamental al prezentului regulament. Partenerii care alcătuiesc cuplul ar trebui să ştie exact care sunt consecinţele juridice şi sociale care decurg din alegerea instanţei şi a legii aplicabile.
Amendamentul 6
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1
Titlu [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
"Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materie de răspundere părintească, precum şi legislaţia aplicabilă în materie matrimonială".
"Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materie de răspundere părintească, precum şi legislaţia aplicabilă în materie de divorţ şi separaţie de corp".
Amendamentul 7
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)
Articolul 2 punctul 11a (nou) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
1a.  La articolul 2, se adaugă următorul punct:
"11a. "reşedinţă obişnuită" înseamnă locul în care o persoană locuieşte în mod obişnuit";
Amendamentul 8
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2
Articolul 3a alineatul (1) litera (a) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(a) se aplică oricare dintre temeiurile privind competenţa jurisdicţională enumerate la articolul 3, sau
(a) la data încheierii acordului, sunt competente instanţele din statul membru menţionat, în conformitate cu articolul 3, sau;
Amendamentul 9
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2
Articolul 3a alineatul (1) litera (b) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(b) este vorba de ultima reşedinţă obişnuită comună a soţilor pe o durată de cel puţin trei ani sau;
(b) la data încheierii acordului, este vorba de statul membru în care se află reşedinţa obişnuită a soţilor de cel puţin trei ani, cu condiţia ca respectiva situaţie să nu-se fi modificat cu mai mult de trei ani înainte de sesizarea instanţei sau;
Amendamentul 10
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2
Articolul 3a alineatul (1) litera (c) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(c) unul dintre soţi este resortisant al acelui stat membru sau, în cazul Regatului Unit şi al Irlandei, îşi are "domiciliul" pe teritoriul unuia dintre aceste state membre.
(c) la data încheierii convenţiei, unul dintre soţi este resortisant al acelui stat membru sau, în cazul Regatului Unit şi al Irlandei, îşi are "domiciliul" pe teritoriul unuia dintre aceste state membre.
Amendamentul 11
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2
Articolul 3a alineatul (1) litera (ca) (nouă) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(ca) căsătoria lor a fost încheiată în respectivul stat membru.
Amendamentul 12
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2
Articolul 3a alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr.2201/2003]
(2)  Convenţia atributivă de competenţă trebuie întocmită în scris şi semnată de cei doi soţi cel mai târziu la data sesizării instanţei.
(2)  O convenţie atributivă de competenţă poate fi încheiată şi modificată în orice moment, dar cel mai târziu la data sesizării instanţei judecătoreşti. Aceasta îşi produce efectele până în ultimul grad de jurisdicţie.
O astfel de convenţie se încheie în scris, se datează şi se semnează de către cei doi soţi. În cazul în care legislaţia statului membru în care se află reşedinţa obişnuită a unuia dintre soţi la data încheierii convenţiei impune cerinţe formale suplimentare în ceea ce priveşte aceste convenţii, respectivele cerinţe trebuie îndeplinite. În cazul în care soţii îşi au reşedinţa obişnuită în state membre diferite, ale căror legislaţii impun cerinţe formale suplimentare, convenţia este validă dacă îndeplineşte cerinţele impuse de una dintre aceste legislaţii.
În cazul în care convenţia face parte dintr-un contract de căsătorie, este necesar să fie îndeplinite cerinţele formale impuse pentru respectivul contract de căsătorie.
Amendamentul 13
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3
Articolele 4 şi 5 [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
3)  La articolele 4 şi 5, sintagma "articolului 3" se înlocuieşte cu sintagma "articolele 3 şi 3a".
3)  La articolele 4 şi 5, sintagma "articolului 3" se înlocuieşte cu sintagma "articolelor 3, 3a şi 7".
Amendamentul 14
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5
Articolul 7 litera (a) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(a) reşedinţa obişnuită precedentă comună a soţilor s-a aflat pe teritoriul statului membru menţionat timp de cel puţin trei ani sau;
(a) reşedinţa obişnuită a soţilor s-a aflat anterior pe teritoriul statului membru menţionat timp de cel puţin trei ani, cu condiţia ca perioada respectivă să nu se fi încheiat cu mai mult de trei ani înaintea sesizării instanţei sau;
Amendamentul 15
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5A (nou)
Articolul 7a (nou) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
5a.  Se introduce următorul articol:
"Articolul 7a
Forum necessitatis
În cazul în care instanţa competentă în sensul prezentului regulament se află într-un stat membru a cărei legislaţie nu prevede divorţul sau nu recunoaşte existenţa ori valabilitatea căsătoriei în cauză, jurisdicţia se atribuie:
a) statului membru al cărui cetăţean este unul dintre soţi; sau
b) statului membru în care s-a încheiat căsătoria."
Amendamentul 16
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6
Articolul 12 alineatul (1) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
6.  La articolul 12 alineatul (1), sintagma "articolul 3" se înlocuieşte cu sintagma "articolele 3 şi 3a".
6.  La articolul 12 alineatul (1), sintagma "articolul 3" se înlocuieşte cu sintagma "articolele 3, 3a şi 7".
Amendamentul 38
ARTICOLUL 1 – PUNCTUL 7
Articolul 20a – alineatul 1 – partea introductivă [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(1)  Soții pot conveni să desemneze legislația aplicabilă divorțului și separării legale. Soții pot conveni să desemneze una dintre următoarele legislații:
(1)  Soții pot conveni să desemneze legea aplicabilă divorțului și separării legale, cu condiţia ca legea respectivă să fie în conformitate cu drepturile fundamentale definite în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi cu principiul ordinii publice. Soții pot conveni să desemneze una dintre următoarele legi:
Amendamentul 18
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7
Articolul 20a alineatul (1) litera (-a) (nouă) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(-a) legea statului în care se află reşedinţa obişnuită a soţilor la data încheierii convenţiei;
Amendamentul 19
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7
Articolul 20a alineatul (1) litera (a) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(a) legislaţia statului în care se află ultima reşedinţă obişnuită comună a soţilor, dacă unul dintre aceştia mai locuieşte încă acolo;
(a) legea statului în care se află reşedinţa obişnuită a soţilor, dacă unul dintre aceştia mai locuieşte încă acolo la data încheierii convenţiei;
Amendamentul 20
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7
Articolul 20a alineatul (1) litera (b) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(b) legislaţia statului al cărui cetăţean este unul dintre soţi sau, în cazul Regatului Unit şi al Irlandei, a statului în care se află "domiciliul" unuia dintre soţi;
(b) legea statului al cărui cetăţean este unul dintre soţi sau, în cazul Regatului Unit şi al Irlandei, a statului în care se află "domiciliul" unuia dintre soţi la data încheierii convenţiei;
Amendamentul 21
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7
Articolul 20a alineatul (1) litera (c) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(c) legislaţia statului în care soţii şi-au avut reşedinţa timp de cel puţin cinci ani;
(c) legea statului în care soţii şi-au avut anterior reşedinţa obişnuită timp de cel puţin trei ani;
Amendamentele 22 şi 23
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7
Articolul 20a alineatul (1) litera (ca) (nouă) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(ca) legea statului în care s-a încheiat căsătoria;
Amendamentul 24
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7
Articolul 20a alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr.2201/2003]
(2)  Convenţia prin care se indică legislaţia aplicabilă trebuie întocmită în scris şi semnată de cei doi soţi cel mai târziu la data sesizării instanţei.
(2)  Convenţia prin care se indică legea aplicabilă se încheie în scris şi se semnează de cei doi soţi cel mai târziu la data sesizării instanţei.
De asemenea, în cazul în care legislaţia statului membru în care se află reşedinţa obişnuită a unuia dintre soţi la data încheierii convenţiei impune cerinţe formale suplimentare în ceea ce priveşte aceste convenţii, respectivele cerinţe trebuie îndeplinite. În cazul în care soţii îşi au reşedinţa obişnuită în state membre diferite, ale căror legislaţii impun cerinţe formale suplimentare, convenţia este validă dacă îndeplineşte cerinţele impuse de una dintre aceste legislaţii.
În cazul în care convenţia face parte dintr-un contract de căsătorie, este necesar să fie îndeplinite cerinţele formale impuse pentru respectivul contract de căsătorie.
Amendamentul 25
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7
Articolul 20a alineatul (2a) (nou) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(2a)  Dacă legea indicată în conformitate cu alineatul (1) nu recunoaşte separaţia de corp sau divorţul, sau dacă le recunoaşte în mod discriminatoriu pentru unul dintre soţi, se aplică lex fori.
Amendamentul 27
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7
Articolul 20b litera (a) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(a) în care se află reşedinţa obişnuită comună a soţilor sau, în lipsa acesteia,
(a) în care se află reşedinţa obişnuită a soţilor la data sesizării instanţei sau, în lipsa acesteia,
Amendamentul 28
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7
Articolul 20b litera (b) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(b) în care s-a aflat ultima reşedinţă obişnuită comună a soţilor, cu condiţia ca unul dintre aceştia să mai locuiască încă acolo sau, în lipsa acesteia,
(b) în care s-a aflat reşedinţa obişnuită a soţilor, cu condiţia ca unul dintre aceştia să mai locuiască încă acolo la data sesizării instanţei sau, în lipsa acesteia,
Amendamentul 29
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7
Articolul 20b litera (c) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
(c) ai cărui resortisanţi sunt cei doi soţi sau, în cazul Regatului Unit şi al Irlandei, în care se află "domiciliul" lor sau, dacă nu este cazul,
(c) ai cărui cetăţeni sunt cei doi soţi sau, în cazul Regatului Unit şi al Irlandei, în care se află "domiciliul" lor la data sesizării instanţei sau, dacă nu este cazul,
Amendamentul 30
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7
Articolul 20b paragraful 1a (nou) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
Dacă legea indicată în conformitate cu alineatul (1) nu recunoaşte separaţia de corp sau divorţul, sau dacă le recunoaşte în mod discriminatoriu pentru unul dintre soţi, se aplică lex fori.
Amendamentul 31
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7
Articolul 20ea (nou) [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]
Articolul 20ea
Informaţii furnizate de statele membre
(1)  Cel târziu până la...1, statele membre informează Comisia cu privire la normele naţionale care impun cerinţe formale pentru convenţiile referitoare la alegerea instanţei competente şi a legii aplicabile.
Statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei orice modificare ulterioară adusă acestor norme.
(2)  Comisia pune la dispoziţia publicului informaţiile care i-au fost comunicate în conformitate cu alineatul 1, prin măsuri adecvate, în special prin reţeaua judiciară europeană în materie civilă şi comercială.
________________________
1 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate