Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0138(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0388/2008

Indgivne tekster :

A6-0388/2008

Forhandlinger :

PV 20/10/2008 - 19
CRE 20/10/2008 - 19

Afstemninger :

PV 21/10/2008 - 8.27
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0503

Vedtagne tekster
PDF 212kWORD 53k
Tirsdag den 21. oktober 2008 - Strasbourg
Forvaltning af fiskerflåder i regioner i Fællesskabets yderste periferi *
P6_TA(2008)0503A6-0388/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi (KOM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0444),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37 og artikel 299, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0298/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0388/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Endvidere har det vist sig, at fiskerflåderne i regionerne i Fællesskabets yderste periferi hovedsagelig består af ældre fartøjer, som i visse regioner er over 30 år gamle, og at det er absolut nødvendigt at sikre fællesskabsstøtte til fornyelse og modernisering af disse flåder, navnlig af den ikke-industrielle fiskerflåde, for at forbedre betingelserne for konservering af fisk samt arbejdsvilkår og sikkerhedsforhold for fiskerne i disse regioner.
Ændring 2
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4
(4)  Derfor bør undtagelsen, jf. artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 639/2004, forlænges med yderligere et år.
(4)  Derfor bør undtagelsen, jf. artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 639/2004, forlænges til 2011.
Ændring 4
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel -1 (ny)
Forordning (EF) nr. 639/2004
Artikel 2 – stk. 2
Artikel -1
Artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 639/2004 affattes således:
"2. Uanset artikel 9, stk. 1, litra c), nr. i), i forordning (EF) nr. 2792/1999 kan der ydes offentlig støtte til modernisering af flåden, for så vidt angår tonnage og/eller maskineffekt inden for grænserne af de referenceniveauer, der er angivet i artikel 1 i nærværende forordning."
Ændring 6
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel -1 a (ny)
Forordning (EF) nr. 639/2004
Artikel 2 – stk. 4
Artikel -1a
Artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 639/2004 affattes således:
"4. Uanset artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 2792/1999 kan der ydes offentlig støtte til fornyelse af fiskerfartøjer indtil den 31. december 2009."
Ændring 7
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 639/2004
Artikel 2 – stk. 5
I artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 639/2004 ændres "den 31. december 2008" til "den 31. december 2009".
I artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 639/2004 ændres "den 31. december 2008" til "den 31. december 2011".
Ændring 8
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 a (ny)
Forordning (EF) nr. 639/2004
Artikel 6
Artikel 1a
Artikel 6 i forordning (EF) nr. 639/2004 affattes således:
Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning senest ved udløbet af de i forordningen nævnte undtagelser. For så vidt angår de i artikel 2 nævnte foranstaltninger, foreslår Kommissionen i givet fald de nødvendige tilpasninger i overensstemmelse med udviklingen i de pågældende regioners samfundsøkonomiske behov og de respektive fiskebestandes tilstand.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik