Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0138(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0388/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0388/2008

Συζήτηση :

PV 20/10/2008 - 19
CRE 20/10/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2008 - 8.27
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0503

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 368kWORD 58k
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
Διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας *
P6_TA(2008)0503A6-0388/2008

Nομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας (COM(2008)0444 – C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0444),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 και το άρθρο 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0298/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0388/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
(3α) Εξάλλου, παρατηρείται ότι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές υπάρχουν στόλοι που αποτελούνται, κατά πλειοψηφία, από πεπαλαιωμένα σκάφη - σε ορισμένες εξ αυτών ηλικίας άνω των 30 ετών- με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η εξασφάλιση κοινοτικής ενίσχυσης για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των στόλων αυτών, ειδικότερα του στόλου παράκτιας αλιείας, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες συντήρησης των αλιευμάτων και οι συνθήκες εργασίας και ασφάλειας των επαγγελματιών του κλάδου.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ως εκ τούτου, ενδείκνυται να παραταθεί για ένα έτος η ισχύς της παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004.
(4)  Ως εκ τούτου, ενδείκνυται να παραταθεί έως το 2011 η ισχύς της παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2, σημείο 5, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2004
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
Άρθρο -1
Το άρθρο 2, σημείο 2 του κανονισμού αριθ. 639/2004 διατυπώνεται ως εξής:
"2) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ), σημείο i), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999, είναι δυνατόν να χορηγείται δημόσια ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό του στόλου ακόμη και από άποψη χωρητικότητας ή/και ισχύος μηχανών, εντός των ορίων των ειδικών επιπέδων αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού."
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο -1α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2004
Άρθρο 2 − παράγραφος 4
Άρθρο -1α
Tο σημείο 4 του άρθρου 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 639/2004 τροποποιείται ως εξής:
"4) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999, είναι δυνατόν να χορηγείται δημόσια ενίσχυση για την ανανέωση αλιευτικών σκαφών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009."
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2004
Άρθρο 2 − παράγραφος 5
Στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004, η φράση "31 Δεκεμβρίου 2008" αντικαθίσταται από τη φράση "31 Δεκεμβρίου 2009".
Στο άρθρο 2 σημείο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004, η φράση "31 Δεκεμβρίου 2008" αντικαθίσταται από τη φράση "31 Δεκεμβρίου 2011".
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2004
Άρθρο 6
Άρθρο 1α
Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 διατυπώνεται ως εξής:
"Η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πριν από την εκπνοή των παρεκκλίσεων που προβλέπει ο παρών κανονισμός. Σχετικά με τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2, προτείνει, κατά περίπτωση, τις απαραίτητες προσαρμογές, σε συνάρτηση με την εξέλιξη των κοινωνικοοικονομικών αναγκών των οικείων περιοχών και την κατάσταση των αντίστοιχων αλιευτικών αποθεμάτων."
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου