Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0138(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0388/2008

Ingediende teksten :

A6-0388/2008

Debatten :

PV 20/10/2008 - 19
CRE 20/10/2008 - 19

Stemmingen :

PV 21/10/2008 - 8.27
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0503

Aangenomen teksten
PDF 208kWORD 50k
Dinsdag 21 oktober 2008 - Straatsburg
Beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde vissersvloten *
P6_TA(2008)0503A6-0388/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 oktober 2008 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 639/2004 betreffende het beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde vissersvloten (COM(2008)0444 – C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0444),

–   gelet op artikel 37 en artikel 299, lid 2 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0298/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie visserij (A6-0388/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis)  Daarnaast is gebleken dat er in de ultraperifere gebieden vloten zijn die voor het merendeel bestaan uit oude schepen van soms meer dan 30 jaar oud; daarom is de waarborging van de communautaire steun aan de vernieuwing en modernisering van deze vloten, in het bijzonder de vloot voor de kleinschalige visserij, onmisbaar voor de verbetering van de bewaaromstandigheden van de vis en verbetering van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van de vissers in die gebieden.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Overweging 4
(4)  De in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 639/2004 vastgestelde geldigheidsduur van de afwijking moet derhalve met een jaar worden verlengd.
(4)  De in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 639/2004 vastgestelde geldigheidsduur van de afwijking moet derhalve tot 2011 worden verlengd.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 639/2004
Artikel 2 - punt 2
Artikel -1
Artikel 2, punt 2, van Verordening (EG) nr. 639/2004 wordt vervangen door:
"2. In afwijking van het bepaalde in artikel 9, lid 1, onder c), i), van Verordening (EG) nr. 2792/1999 mag overheidssteun worden verleend om de vloot te moderniseren in termen van capaciteit, uitgedrukt in tonnage en/of motorvermogen, binnen de grenzen van de in artikel 1 van deze verordening bepaalde specifieke referentieniveaus."
Amendement 6
Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 639/2004
Artikel 2 - punt 4
Artikel -1 bis
Artikel 2, punt 4, van Verordening (EG) nr. 639/2004 wordt vervangen door:
"4. In afwijking van artikel 9, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 2792/1999, mag tot 31 december 2009 overheidssteun worden verleend om vissersvaartuigen te vernieuwen."
Amendement 7
Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 639/2004
Artikel 2 - punt 5
In artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 639/2004 wordt "31 december 2008" vervangen door "31 december 2009".
In artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 639/2004 wordt "31 december 2008" vervangen door "31 december 2011".
Amendement 8
Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Artikel 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 639/2004
Artikel 6
Artikel 1 bis
Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 639/2004 wordt vervangen door:
"De Commissie brengt uiterlijk bij afloop van de uitzonderingsbepalingen van deze verordening aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de uitvoering van deze verordening. Voor de maatregelen die worden genoemd in artikel 2 stelt zij zo nodig noodzakelijke wijzigingen voor, rekening houdende met de sociaal-economische behoeften van de betreffende regio's en van de toestand van de respectieve visbestanden."
Juridische mededeling - Privacybeleid