Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0138(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0388/2008

Teksty złożone :

A6-0388/2008

Debaty :

PV 20/10/2008 - 19
CRE 20/10/2008 - 19

Głosowanie :

PV 21/10/2008 - 8.27
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0503

Teksty przyjęte
PDF 369kWORD 56k
Wtorek, 21 października 2008 r. - Strasburg
Zarządzanie flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty *
P6_TA(2008)0503A6-0388/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (COM(2008)0444 – C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Rady (COM(2008)0444),

–   uwzględniając art. 37 i art. 299 ust. 2 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0298/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0388/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego o przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)
(3a)  Ponadto potwierdza się w regionach najbardziej oddalonych istnienie flot składających się w większości ze starych statków - w pewnych regionach ponad trzydziestoletnich, - przez co konieczne staje się zapewnienie wsparcia wspólnotowego na odnowę i modernizację tych flot, a w szczególności floty prowadzącej połowy metodami tradycyjnymi, dla poprawy warunków zachowania zasobów oraz warunków pracy i bezpieczeństwa osób pracujących w omawianym sektorze.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły
(4)  Należy zatem przedłużyć o rok termin ważności odstępstwa ustalony w art. 2 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004.
(4)  Należy zatem przedłużyć do 2011 r. termin ważności odstępstwa ustalony w art. 2 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł - 1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 639/2004
Artykuł 2 – ustęp 2
Artykuł -1
Art.  2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 639/2004 otrzymuje następujące brzmienie:
"2. W drodze odstępstwa od przepisów art. 9 ust. 1 lit. c) i) rozporządzenia (WE) nr 2792/1999 może zostać przyznana pomoc publiczna na modernizacje floty pod względem tonażu i/lub mocy w granicach szczegółowych poziomów odniesienia przewidzianych w art. 1 niniejszego rozporządzenia".
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 639/2004
Artykuł 2 – ustęp 4
Artykuł -1a
Art.  2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 639/2004 przyjmuje następujące brzmienie:
"4. W drodze odstępstwa od przepisów art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2792/1999, pomoc publiczna na odnowę statków rybackich może zostać przyznana do dnia 31 grudnia 2009 r."
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 639/2004
Artykuł 2 – ustęp 5
W art.  2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 639/2004 datę "31 grudnia 2008 r." zastępuje się datą "31 grudnia 2009 r.".
W art.  2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 639/2004 datę "31 grudnia 2008 r." zastępuje się datą "31 grudnia 2011 r.".
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 639/2004
Artykuł 6
Artykuł 1a
Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 639/2004 otrzymuje następujące brzmienie:
"Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie wykonania niniejszego rozporządzenia do chwili wygaśnięcia odstępstw przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Jeżeli chodzi o środki wspomniane w art. 2, Komisja proponuje w odpowiednich przypadkach niezbędne dostosowania w zależności od rozwoju potrzeb społeczno-gospodarczych omawianych regionów i od stanu poszczególnych zasobów rybołówstwa."
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności