Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0138(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0388/2008

Predkladané texty :

A6-0388/2008

Rozpravy :

PV 20/10/2008 - 19
CRE 20/10/2008 - 19

Hlasovanie :

PV 21/10/2008 - 8.27
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0503

Prijaté texty
PDF 377kWORD 59k
Utorok, 21. októbra 2008 - Štrasburg
Riadenie rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva *
P6_TA(2008)0503A6-0388/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva (KOM(2008)0444 – C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0444),

–   so zreteľom na článok 37 a článok 299 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0298/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0388/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Na druhej strane sa v najvzdialenejších regiónoch potvrdzuje prítomnosť flotíl, ktoré väčšinou tvoria staré plavidlá, niekedy i staršie ako 30 rokov, a z toho dôvodu je nevyhnutné zaručiť podporu Spoločenstva v oblasti obnovy a modernizácie týchto flotíl, najmä flotily drobného rybolovu s cieľom zlepšiť podmienky potrebné na zachovanie populácie rýb, ako aj pracovných podmienok a bezpečnosti zamestnancov v oblasti rybolovu v týchto regiónoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4
(4)  Z tohto dôvodu je vhodné predĺžiť lehotu platnosti výnimky stanovenú v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 639/2004 o ďalší rok.
(4)  Z tohto dôvodu je vhodné predĺžiť lehotu platnosti výnimky stanovenú v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 639/2004 do roku 2011.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 639/2004
Článok 2 – bod 2
Článok -1
Článok 2 bod 2 nariadenia (ES) č. 639/2004 sa nahrádza takto:
"2. prostredníctvom výnimky z článku 9 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia (ES) č. 2792/1999 sa môže poskytnúť verejná pomoc na modernizáciu flotily, pokiaľ ide o tonáž a/alebo výkon v rámci limitov osobitných referenčných úrovní uvedených v článku 1 tohto nariadenia."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok -1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 639/2004
Článok 2 – bod 4
Článok -1a
Článok 2 bod 4 nariadenia (ES) č. 639/2004 sa nahrádza takto:
"4. prostredníctvom výnimky z článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 2792/1999 sa môže poskytnúť verejná pomoc na obnovu rybárskych plavidiel až do 31. decembra 2009."
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1
Nariadenie (ES) č. 639/2004
Článok 2 – bod 5
V článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 639/2004 sa dátum "31. decembra 2008" nahrádza dátumom "31. decembra 2009".
V článku 2 bod 5 nariadenia (ES) č. 639/2004 sa dátum "31. decembra 2008" nahrádza dátumom "31. decembra 2011".
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 639/2004
Článok 6
Článok 1a
Článok 6 nariadenia (ES) č. 639/2004 sa nahrádza takto:
"Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia pred uplynutím platnosti výnimiek v ňom uvedených. Pokiaľ ide o opatrenia uvedené v článku 2, Komisia navrhne v prípade potreby nevyhnutné úpravy v závislosti od vývoja socioekonomických potrieb príslušných regiónov a stavu príslušných populácií rýb."
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia