Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2291(INS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0575/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0575/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0505

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 271kWORD 33k
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
Έγκριση του ορισμού της Catherine Ashton ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
P6_TA(2008)0505B6-0575/2008

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το διορισμό της Catherine Margaret Ashton, Βαρώνης Ashton of Upholland, ως μέλους της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 214, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο και το άρθρο 215 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 4 της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής(1),

–   έχοντας υπόψη την παραίτηση του κ. Peter Mandelson από μέλος της Επιτροπής, η οποία υπεβλήθη στις 3 Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας για τον διορισμό της Catherine Margaret Ashton, Βαρώνης Ashton of Upholland ως μέλους της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/779/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2008 για διορισμό νέου μέλους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–   έχοντας υπόψη την ακρόαση της προτεινόμενης Επιτρόπου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του που διεξήχθη στις 20 Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 99 του Κανονισμού του,

1.   εγκρίνει το διορισμό της Catherine Margaret Ashton, Βαρώνης Ashton of Upholland, ως μέλους της Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής, έως τις 31 Οκτωβρίου 2009·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 117 E, 18.5.2006, σ. 123.
(2) ΕΕ L 267, 8.10.2008, σ. 31.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου