Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2523(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0543/2008

Forhandlinger :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Afstemninger :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0506

Vedtagne tekster
PDF 51kWORD 67k
Onsdag den 22. oktober 2008 - Strasbourg
Det Europæiske Råd (15.-16. oktober 2008)
P6_TA(2008)0506RC-B6-0543/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2008 om Det Europæiske Råd (15.-16. oktober 2008)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 15. - 16. oktober 2008,

-   der henviser til Det Europæiske Råds rapport og Kommissionens erklæring om Det Europæiske Råds møde den 15.-16. oktober 2008,

-   der henviser til Rådets konklusioner om EU's tilsynsmæssige ramme og ordninger for finansiel stabilitet af 14. maj 2008, og Rådets konklusioner om relaterede spørgsmål af 3. juni 2008, 4. december 2007 og 9. oktober 2007,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at EU befinder sig i en kritisk situation, hvad angår den finansielle krise, klimaudfordringerne og behovet for at opstille en klar institutionel løsningsmodel,

B.   der henviser til, at den nuværende finansielle krise, som bl.a. blev igangsat af subprimelån i USA, og som har sin oprindelse fra en ekspansiv pengepolitik fra den amerikanske centralbanks side, manglende gennemsigtighed på de finansielle markeder, finansielle institutioners for store gearing, utilstrækkeligt tilsyn med finansielle markeder, kreditvurderinger af ringe kvalitet og fejlagtige antagelser om udviklingen i priserne på fast ejendom, har spredt sig på verdensplan som følge af markedernes stigende integration,

C.   der henviser til, at innovationer på de finansielle markeder kan være nyttige, men at disse finansielle produkter skal reguleres og være gennemsigtige for at sikre den rette balance mellem effektivitet og stabilitet, og der henviser til, at finansielle markeder bør være til fordel for realøkonomien,

D.   der henviser til, at de eksisterende redskaber ikke var i stand til at inddæmme virkningen af en finansiel krise på en sådan måde, at der opstår mindst mulige kollektive omkostninger, og at ricisi undgås, og der henviser til, at der er et behov for at sikre et sammenhængende EU-tilsynsniveau for de stadigt mere integrerede europæiske finansielle markeder; der henviser til, at den finansielle stabilitet og krisestyringen ikke desto mindre involverer et bredere spekter af aktører end blot tilsynsmyndighederne,

E.   der henviser til, at formandskabets konklusioner vedrørende den finansielle krise undlod at omtale Europa-Parlamentet som medlovgiver ved gennemførelsen af Det Europæiske Råds beslutninger,

F.   der henviser til, at de parlamentariske procedurer for ratifikation af Lissabontraktaten er afsluttet i 24 medlemsstater; der henviser til, at de institutionelle reformer i Lissabontraktaten er absolut nødvendige for at sikre, at Den Europæiske Union fungerer gnidningsløst og afbalanceret med fuld demokratisk kontrol,

G.   der henviser til, at der er behov for klarhed omkring de institutionelle bestemmelser, der skal indføres, i lyset af de vigtige politiske begivenheder i 2009, navnlig valget til Europa-Parlamentet og udnævnelsen af en ny Kommission,

H.   der henviser til, at EU spiller en væsentlig rolle på verdensplan, hvad angår bekæmpelsen af klimaændringer, både gennem den ledende rolle i internationale forhandlinger, og de betragtelige reduktioner, EU har forpligtet sig til at gennemføre i de 27 medlemsstater, der i denne forbindelse henviser til, at Det Europæiske Råd den 8. og 9. marts 2007 forpligtede sig til at nedbringe drivhusgasemissionerne med mindst 20 % inden 2020 og med 30 %, hvis der blev indgået en bred international aftale herom,

I.   der henviser til, at bekæmpelsen af klimaændringer er et væsentligt spørgsmål og mål for EU og bør håndteres gennem en omfattende tilgang på internationalt niveau,

J.   der henviser til, at opfyldelsen af målsætningerne i Lissabon-Göteborg-strategien og energi- og klimapakken forudsætter langsigtede investeringer, og at Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) rolle skal styrkes i denne retning,

Den globale finansielle krises makroøkonomiske indvirkning på realøkonomien

1.   understreger på det kraftigste betydningen af, at Europas makroøkonomiske politikker reagerer hurtigt og meget koordineret for at genskabe global økonomisk vækst; bemærker dog, at stabilitets- og vækstpagtens principper ikke må undermineres, og at medlemsstaterne bør tilstræbe finansiel konsolidering;

2.   er alvorligt bekymret over situationen på de finansielle markeder og kræver en yderligere styrkelse i form af en koordineret aktion for at genskabe tilliden til markederne;

3.   glæder sig over, at formandskabets konklusioner tilslutter sig de foranstaltninger, Eurogruppen vedtog den 12. oktober 2008, som et første vigtigt og koordineret skridt i retning af genskabelse af tilliden på markederne, fremme af låneaktiviteten bankerne imellem og forhøjelse af bankernes egenkapital, således at de fortsat kan låne penge til virksomheder og privatpersoner; er enig i, at disse foranstaltninger var nødvendige for at bremse den aktuelle finansielle krise;

4.   mener, at det er afgørende, at medlemsstaterne viser et stærkt engagement og effektiv ledelseskapacitet til at genskabe stabile markedsforhold, idet dette er afgørende for tillid; mener, at det første møde nogensinde mellem stats- og regeringscheferne fra landene i euroområdet, der træffer beslutninger i denne sammensætning, bør yderligere udvikles;

5.   bemærker, at denne krise har konsekvenser ud over de finansielle markeder, navnlig hvad angår virksomheders overlevelsesmuligheder, arbejdspladser, den personlige økonomi og SMV'er, og at følgerne ville have været uoverskuelige, såfremt de nationale myndigheder, Den Europæiske Centralbank (ECB) og andre centralbanker ikke havde indført foranstaltninger, der kunne genskabe tilliden til det finansielle system;

6.   understreger behovet for en indsats med hensyn til finansiel stabilitet og systemisk risiko; opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at genoplive Lissabon-dagsordenen og tilpasse medlemsstaternes nationale reformprogrammer i denne tid med økonomisk forvridning indtil udgangen af dette år for at beskytte EU-borgernes arbejdspladser og indkomster;

7.   er overbevist om, at det er nødvendigt med bæredygtige og vækstorienterede makroøkonomiske forhold; erindrer om, at det er altafgørende, at man fortsat sikrer kreditmulighederne for borgerne og SMV'erne såvel som til investeringer i EU's infrastruktur for at undgå et katastrofalt fald i den økonomiske vækst og beskæftigelsen; påpeger den rolle, EIB kan spille i denne forbindelse;

Strategi til bekæmpelse af den finansielle krise

8.   er fast besluttet på at støtte foranstaltninger, der kan bringe likviditet ind på markederne igen, således at erhvervslivet og private kan få genoprettet deres kreditfaciliteter; er klar over, at der er brug for at forsikre skatteyderne om, at de trufne foranstaltninger vil tage hensyn til deres bekymringer, og bemærker, at en genopretning af den finansielle stabilitet er af afgørende betydning for den fremtidige økonomiske vækst; opfordrer medlemsstaterne til, hvis de virkelig er villige til at genskabe tilliden på de finansielle markeder og til at tackle finanskrisen globalt, at overveje en fuldstændig forandring af det eksisterende finansielle system;

9.   glæder sig meget over Kommissionens hurtige og omfattende reaktion med hensyn til anvendelse af reglerne for statsstøtte i forbindelse med de kommende foranstaltninger, der er truffet for finansielle institutioner; opfordrer Kommissionen i forbindelse med den nøje overvågning af nødforanstaltninger til at etablere et tværgående team, herunder med ekspertise fra GD konkurrence, niveau 3-udvalgene og Det Europæiske System af Centralbanker for at samle viden og knowhow og for at sikre, at der vil blive foretaget afbalancerede, upartiske vurderinger af høj kvalitet i alle medlemsstater;

10.   glæder sig over Kommissionens beslutning om at nedsætte en gruppe på højt plan, der skal opstille en tilsynsstruktur, der er solid og holdbar, og som sikrer bedre integration og samordning på tværs af sektorer og grænser; understreger, hvor vigtigt det er at tildele den et præcist mandat med en kort tidsramme og sikre, at den rapporterer til Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet;

11.   tilslutter sig oprettelsen af en finansiel kriseenhed og anmoder Rådet om snarest at nå til enighed om, hvordan denne enhed skal fungere og samarbejde med den eksisterende gruppe på højt plan; kritiserer kraftigt, at Parlamentet ikke indgår i denne kriseenhed; støtter oprettelsen af et mere effektivt varslingssystem, som skal forvaltes af Kommissionen og ECB, og som tildeles samordnings- og håndhævelsesbeføjelser, hvori niveau 3-udvalgene bør deltage;

12.   tilslutter sig Rådets beslutning om at øge EIB's rolle som långiver og låntager,

13.   er bekymret over den moralsk uholdbare situation, som omfanget af de offentlige hjælpepakker har skabt på de finansielle markeder, og mener, at det er vigtigt, at offentlige midler af hensyn til skatteyderne og medlemsstaternes budgetter, hver gang de anvendes til at komme en finansiel institution til undsætning, bør ledsages af offentligt tilsyn, forbedringer, hvad angår ledelse, restriktioner for løn og en stærk ansvarsfølelse over for de offentlige myndigheder og investeringsstrategier for realøkonomien;

Bedre regulering

14.   opfordrer Rådet til at samarbejde med Parlamentet og opfordrer Kommissionen til at benytte sig af sin beføjelse som initiativtager og foreslå foranstaltninger til at styrke EU's lovgivnings- og tilsynsmæssige ramme og krisestyring på lovgivningsområdet i EU;

15.   understreger behovet for indgående at analysere årsagerne til den aktuelle finansielle krise og især undersøge, hvorvidt tilsynet har været tilstrækkeligt, og om de gældende bestemmelser er blevet overholdt; gentager sit krav om lovgivningsmæssige foranstaltninger, især vedrørende bankregulering og -tilsyn, kreditvurderingsinstitutternes rolle, securitisering og tilsyn med securitisering, hedgefonde og andre nye institutionsformer, betydningen af gearing, gennemsigtighedskrav, likvidationsregler, clearing af over the counter (OTC)-markeder og kriseforebyggelsesmekanismer; glæder sig over Kommissionens forslag om at forhøje minimumsgarantien for bankindskud og gentager, at det påtager sig at behandle forslaget hurtigt;

16.   gentager, at det er nødvendigt at styrke Lamfalussyprocessen som anført i beslutning af 9. oktober 2008 med henstillinger til Kommissionen om Lamfalussyopfølgningen: den fremtidige tilsynsstruktur(1) og bl.a. indføre et fælles tilsyn med de største grænseoverskridende finansielle koncerner og bestemmelser om en klar retsstilling og større beføjelser til niveau 3-udvalgene som et middel til at forbedre tilsynet i EU og fremme den internationale dialog og politiske samordning på dette område;

17.   understreger, at en krise, der overskrider den nationale jurisdiktion, ikke kan håndteres individuelt af de nationale myndigheder, og at krisesamarbejde på tværs af grænserne og gensidig tillid mellem tilsynsmyndighederne er af afgørende betydning; henstiller til Kommissionen og de ansvarlige nationale myndigheder i fællesskab at udvikle passende forslag til en effektiv krisestyring, der skal forelægges Parlamentet; henviser til betydningen af at styrke samordningen på EU-plan i forbindelse med G8-mødet, og er meget overbevist om behovet for en global reaktion på krisen, som bør fremme oprettelsen af en ny international finansiel orden med en reform af Bretton Woods-institutionerne;

18.   glæder sig over initiativet til snarest muligt at fremme en international konference for at drøfte de lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige foranstaltninger, som bør træffes for at løse den nuværende krise; er overbevist om, at EU skal spille en ledende rolle, når fremtiden for den internationale finansielle struktur drøftes; opfordrer Det Europæiske Råd og Kommissionen til at inddrage Europa-Parlamentet i denne proces;

19.   opfordrer indtrængende Kommissionen til straks at forelægge sit forslag til en revision af Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger(2);

Lissabontraktaten

20.   gentager sin respekt for resultatet af den irske folkeafstemning og resultaterne af ratifikationsprocedurerne i andre medlemsstater, og mener, at det er muligt at imødekomme de bekymringer, som er blevet fremsat af den irske befolkning for at sikre en løsning, som er acceptabel for alle inden valget til Europa-Parlamentet; er rede til at bistå den irske regering og det irske parlament på enhver ønskelig måde med forelæggelsen af en forslagspakke, som kan skabe en bredere og mere velfunderet konsensus i den irske befolkning om Irlands fremtid inden for et reformeret og styrket EU, og som kan accepteres af Irlands EU-partnere;

21.   opfordrer Det Europæiske Råd til på det kommende møde at fastlægge en metode og en køreplan, der gør det muligt at nå dette mål;

Energi og klimaændringer

22.   er af den opfattelse, at der ikke bør sættes spørgsmålstegn ved EU's klimamål for perioden efter 2012 som følge af den aktuelle finansielle krise; forpligter sig til at samarbejde snævert med Rådet og Kommissionen om hurtigst muligt at opnå en effektiv og gennemførlig aftale om klimaændringerne og om energipakken; understreger dog, at det er yderst vigtigt for EU's erhvervsliv, arbejdstagere og forbrugere, at de foranstaltninger, der påtænkes anvendt for at nå disse mål, er gennemtænkt i henseende til deres følgevirkninger for EU-virksomhedernes sektormæssige og generelle konkurrenceevne; minder Rådet om, at dette er en fælles beslutningsprocedure, hvor der kræves kvalificeret flertal;

23.   opfordrer Rådet til at fastholde de foreslåede ambitiøse forpligtende mål om, at bæredygtige, vedvarende energikilder skal udgøre 20 % af Fællesskabets samlede endelige energiforbrug og 10 % i de enkelte medlemsstaters transportsektor inden 2020;

24.   bemærker, at Det Europæiske Råd støttede forslaget om at bevæge sig mod en reduktion på 30 %, hvis en international aftale indebar, at andre industrialiserede lande forpligtede sig til tilsvarende emissionsreduktioner, og hvis de økonomisk bedrestillede udviklingslande bidrog i passende omfang afhængigt af deres ansvar og respektive formåen;

25.   minder om, at det er af afgørende betydning for EU's industri, at der bliver indført de nødvendige fleksibilitetsforanstaltninger for de sektorer, der er mest udsat for "udflytning"/CO2-lækage og tab af konkurrenceevne;

26.   henviser til det forhold, at den væsentlige reduktion af CO2-emissionerne fra varmekraftsektoren og industrien, som CO2-opsamling og -lagring kan indebære, er blevet anerkendt af bl.a. Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer; opfordrer derfor Rådet til at sikre, at en passende finansiering er disponibel, således at de 12 demonstrationsprojekter, det har krævet gennemført, kan iværksættes i 2015;

27.   minder om behovet for at medtage forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (KOM(2007)0856) i den samlede klimaændrings- og energipakke;

Energisikkerhed

28.   kræver en uforbeholden politisk forpligtelse til at gå i retning af en CO2-fattig EU-økonomi med en øget brug af hjemlige energikilder, decentral energiproduktion og energibesparelsesforanstaltninger, fremme vedvarende energi, energieffektivitet og CO2-fattige energikilder, fremme diversificeret energiforsyning og nedbringe afhængigheden af importerede fossile brændstoffer, da dette skift er det mest logiske svar på stigende oliepriser; er enig i, at disse strategiske foranstaltninger bør følges op af en omfattende finansiel tildeling til forskning og udvikling;

29.   opfordrer Rådet og Kommissionen til beslutsomt at følge Parlamentets henstillinger, der sigter mod vedtagelse af en fælles europæisk ekstern energipolitik, navnlig ved at fremme EU's enhed under forhandlinger med energileverandører og transitlande og forsvare EU's interesser som helhed, udvikle et effektivt energidiplomati, vedtage mere effektive mekanismer til håndtering af kriser og sikre en spredning blandt energileverandører; minder om, at der er behov for at vedtage en strategi med dette formål ledsaget af de nødvendige gennemførelsesinstrumenter; ønsker, at der tages særlig hensyn til de nødvendige krydsforbindelser, som navnlig mangler i den østlige del af Europa;

30.   bifalder Rådets opfordring til at styrke og supplere kritisk infrastruktur; opfordrer Kommissionen til at implementere de transeuropæiske energinet og oprette en plan for prioriterede sammenkoblinger uden at negligere infrastrukturen og faciliteterne for modtagelse, genforgasning og opbevaring af flydende naturgas; bifalder den særlige opmærksomhed, der vises EU's isolerede regioner; understreger vigtigheden af en udbygning af den europæiske sammenkoblings- og netinfrastruktur med henblik på at få stadig større mængder offshore-vindenergi ud på markederne; konstaterer, at sammenkoblinger hen over landegrænser forudsætter særlige foranstaltninger, f.eks. privilegeret adgang til finansiering eller skattefritagelser; konstaterer, at etableringen af de manglende forbindelsesled i de transeuropæiske energinet vil forbedre forsyningssikkerheden og bidrage til færdiggørelsen af det indre marked;

31.   understreger endvidere nødvendigheden af at udbygge samarbejdet med nabolandene i Sortehavsregionen inden for en institutionel og multilateral ramme, herunder om spørgsmål vedrørende energiforsyning og transit samt gennemsigtighed i markedsdriften;

32.   påpeger, at energiforsyningssikkerhed er en prioritet for Den Europæiske Union; understreger i den forbindelse, at udviklingen af fælles EU-projekter for vedvarende energi skal spille en afgørende rolle for opnåelse af forsyningssikkerhed, samtidig med at Lissabon- og Göteborg-målene overholdes;

33.   understreger, at energieffektivitet ikke blot er den mest omkostningseffektive måde at nedbringe drivhusgasemissionerne på, men også den løsning, der har den mest direkte positive indvirkning på økonomien i form af lavere brændstofomkostninger og større købekraft hos forbrugerne til fordel for andre varer og tjenester; opfordrer medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af politikker for energieffektivitet og den eksisterende lovgivning;

34.   anser et fuldt operationelt indre marked for at være en afgørende forudsætning for forsyningssikkerheden; konstaterer, at EU's energimarked stadig er ufuldstændigt, og at en fuld implementering er påkrævet; bifalder opfordringen til at afslutte lovgivningspakken vedrørende det interne energimarked inden udgangen af denne valgperiode; opfordrer Rådet til at indlede forhandlinger med Parlamentet om lovgivningspakken om det indre energimarked på grundlag af den politiske aftale, der blev indgået den 10. oktober 2008 i Rådet (energi);

Den europæiske pagt om indvandring og asyl

35.   glæder sig over det franske formandskabs initiativ om den europæiske pagt om indvandring og asyl, i det omfang den fremmer en kohærent og afbalanceret tilgang til indvandringsspørgsmålet med den dobbelte målsætning om: at skabe en lovlig indvandringskanal og samtidig bekæmpe ulovlig indvandring; mener, at en fælles indvandringspolitik bør bygge på den antagelse, at migranter er individuelle medlemmer af samfundet og potentielle statsborgere; mener, at medlemsstaterne desuden bør forsøge at iværksætte klare og effektive politikker for social inklusion og integration; mener derfor, at pagten skal ledsages af konkrete lovgivningsforslag;

36.   er enig med Rådet i, at den europæiske pagt om indvandring og asyl bør være rammen for aktioner under kommende formandskaber;

Opfølgning Det Europæiske Råds møde den 1. september 2008

37.   er af den opfattelse, at der ikke findes nogen militær løsning på konflikterne i Kaukasus, og fordømmer på det kraftigste, at nogen har anvendt våbenmagt og vold for at ændre situation i de georgiske udbryderområder Sydossetien og Abkhasien;

38.   henviser til Ruslands uforholdsmæssige militære aktion i Georgien i begyndelsen af august 2008 og dets dybe angreb ind i landet samt den ensidige beslutning om at anerkende Abkhasiens og Sydossetiens uafhængighed;

39.   opfordrer Rusland til at respektere Georgiens suverænitet og territoriale integritet samt ukrænkeligheden af de grænser, der er anerkendt af alle EU-medlemsstater;

40.   understreger, at EU må revidere sin politik over for Rusland, såfremt Rusland ikke overholder sine forpligtelser i henhold til aftalerne af 12. august og 8. september 2008;

41.   bifalder Rådets holdning vedrørende situationen i Georgien; erindrer om de tilsagn, der er givet i forbindelse med aftalerne af 12. august og 8. september 2008; understreger, at tilbagetrækningen af de russiske tropper fra de områder, der grænser op til Sydossetien og Abkhasien, er et vigtigt skridt i den rigtige retning; anmoder om, at flygtningene sikres en hurtig og tryg tilbagevenden kombineret med udstationering af EU-observatører i området; beklager de fejlslagne forhandlinger mellem Rusland og Georgien i Genève den 15. oktober 2008;

42.   beklager endvidere, at EU's overvågningsmission (EUMM) i Georgien ikke har ret til at tage ind i de to udbryderregioner, hvor Rusland har planer om at stationere regulære hærstyrker på 7 600 mand, der skal erstatte det lille kontingent af russiske fredsbevarende styrker, der blev indsat i begge regioner efter våbenstilstandsaftalerne fra 1992 til 1994;

43.   ser frem til konklusionerne fra den internationale donorkonference om Georgien den 22. oktober 2008; glæder sig over Kommissionens forpligtelse til at yde stærk politisk, finansiel og praktisk støtte til Georgien; opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger, der sigter mod rehabilitering og genoprettelse af konfliktområderne, og til hurtigt at gennemføre disse foranstaltninger og styrke den humanitære bistand med henblik på at genbosætte de mennesker, der er berørt af krigen og give dem husly, inden vinteren kommer;

44.   bemærker, at alle udestående spørgsmål skal løses ved den internationale konference i Genève, navnlig hvad angår situationen i og fremtiden for Sydossetien og Abkhasien og i særdeleshed den fortsatte russiske militære tilstedeværelse i Akhalgori og Perevi i Sydossetien og Kodori-slugten i Abkhasien, og at forholdet mellem EU og Rusland ikke kan normaliseres i fuldt omfang inden da;

45.   minder de russiske myndigheder om, at det er vigtigt at sikre, at enkeltpersoner og ngo'er, der forsvarer menneskerettighederne og de borgerlige frihedsrettigheder, kan arbejde i overensstemmelse med Ruslands forpligtelser over for Europarådet og uden at blive intimideret;

46.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at overveje en selektiv anvendelse af det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) og det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) på Belarus ved at yde større støtte til det belarussiske civilsamfund; understreger, at den demokratiske opposition i Belarus skal inddrages fuldt ud i dialogen mellem EU og Belarus;

47.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at indlede en egentlig dialog med de belarussiske myndigheder baseret på en betinget og gradvis tilgang med benchmarks, tidsplaner, revisionsklausuler og passende finansielle midler;

48.   finder det glædeligt, at Det Europæiske Råd har støttet det østlige partnerskab, som Kommissionen er i færd med at udarbejde retningslinjerne for, og som har til formål at styrke forbindelserne mellem EU og dets naboer mod Øst; understreger, at dette partnerskab bør have et konkret og praktisk indhold, især hvad angår fri bevægelighed og fri handel, men at der også bør afsættes tilstrækkelige finansielle ressourcer til det på EU-budgettet;

o
o   o

49.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0476.
(2) EUT L 157 af 26.6.2003, s. 38.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik