Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2523(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0543/2008

Συζήτηση :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0506

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 390kWORD 100k
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2008
P6_TA(2008)0506RC-B6-0543/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο και τις συμφωνίες χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της 14ης Μαΐου 2008 καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2008, 4ης Δεκεμβρίου 2007 και 9ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με συναφή ζητήματα,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά την οικονομική κρίση, την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη θέσπισης σαφούς θεσμικού διακανονισμού,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία πυροδοτήθηκε από την αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου των ΗΠΑ, και έχει τις καταβολές της, μεταξύ άλλων, σε σειρά ετών με υπερβολικά επεκτατική νομισματική πολιτική εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, έλλειψη διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, υπέρμετρη μόχλευση εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ανεπαρκή εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών, κακή ποιότητα των αξιολογήσεων και εσφαλμένες παραδοχές για την εξέλιξη της τιμής των ακινήτων, επεκτάθηκε παγκοσμίως λόγω του συνεχώς περισσότερο ενοποιημένου χαρακτήρα των αγορών,

Γ.   εκτιμώντας ότι οι καινοτομίες της χρηματοπιστωτικής αγοράς μπορεί να είναι χρήσιμες αλλά τα σχετικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα πρέπει να υπόκεινται σε ρύθμιση και να είναι διαφανή, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ αποδοτικότητας και σταθερότητας, και ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές πρέπει να βρίσκονται στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υφιστάμενα εργαλεία δεν κατόρθωσαν να περιορίσουν τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το συλλογικό κόστος και να αποφευχθεί ο κίνδυνος, και ότι υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστεί συνεκτική εποπτεία, σε επίπεδο ΕΕ, στις περισσότερο ολοκληρωμένες παρά ποτέ ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές· ότι, ωστόσο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η διαχείριση κρίσεων περιλαμβάνουν ευρύτερο φάσμα παραγόντων και όχι μόνο εποπτικές αρχές,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα της Προεδρίας που αφορούν τη χρηματοπιστωτική κρίση παραλείπουν να αναφερθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συν-νομοθέτη για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 24 κράτη μέλη έχουν ολοκληρωθεί οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας· εκτιμώντας ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να τεθούν επειγόντως σε εφαρμογή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λειτουργεί ομαλά και ισορροπημένα, με πλήρη δημοκρατικό έλεγχο,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα σημαντικά πολιτικά γεγονότα του έτους 2009, και ιδίως τις ευρωπαϊκές εκλογές και τη συγκρότηση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαιτείται σαφήνεια σχετικά με το ποιες θεσμικές διατάξεις θα έχουν εφαρμογή,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην παγκόσμια σκηνή από πλευράς καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, τόσο λόγω της ηγετικής μας θέσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις όσο και λόγω των σημαντικών μειώσεων τις οποίες έχουμε δεσμευθεί να επιτύχουμε στα 27 κράτη μέλη· ότι, από αυτή την άποψη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007 δεσμεύτηκε στην επίτευξη μειώσεων στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 30% σε περίπτωση συνολικής διεθνούς συμφωνίας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος αποτελεί μείζον θέμα και στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με συνολική και ευέλικτη προσέγγιση σε διεθνές επίπεδο,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπλήρωση των στόχων της Στρατηγικής Λισαβόνας-Γκέτεμποργκ και η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια προϋποθέτουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις· θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών·

Μακροοικονομικές συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία

1.   υπογραμμίζει κατηγορηματικά ότι επιβάλλεται οι ευρωπαϊκές μακροοικονομικές πολιτικές να αντιδράσουν γρήγορα και εξαιρετικά συντονισμένα έτσι ώστε να βοηθηθεί η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης· παρατηρεί ωστόσο ότι οι αρχές του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν πρέπει να υπονομευθούν και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν στόχο την φορολογική σταθεροποίηση·

2.   εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ζητεί περαιτέρω ενίσχυση της συντονισμένης δράσης προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις αγορές·

3.   χαιρετίζει τα συμπεράσματα της Προεδρίας, τα οποία επικύρωσαν τα μέτρα που έλαβε το Eurogroup στις 12 Οκτωβρίου 2008, ως το πρώτο σημαντικό και συντονισμένο βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές, την τόνωση του διατραπεζικού δανεισμού και την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να δανείζουν σε εταιρείες και σε ιδιώτες· συμφωνεί ότι τα μέτρα ήταν αναγκαία για τη συγκράτηση της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης·

4.   θεωρεί καίριο να δείξουν τα κράτη μέλη ισχυρή δέσμευση και αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης ώστε να αποκαταστήσουν σταθερές συνθήκες στην αγορά, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την αποκατάσταση εμπιστοσύνης· πιστεύει ότι η πρώτη στα χρονικά συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ζώνης του ευρώ, οι οποίοι έλαβαν αποφάσεις υπό την ιδιότητα αυτή, απαιτεί περαιτέρω εξέλιξη·

5.   επισημαίνει ότι η εν λόγω κρίση έχει επιπτώσεις που προχωρούν πέραν των χρηματοπιστωτικών αγορών και ειδικότερα σε σχέση με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τις θέσεις εργασίας, τα οικονομικά των ιδιωτών και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ότι ο αντίκτυπος θα ήταν απρόβλεπτος αν οι εθνικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και άλλες κεντρικές τράπεζες δεν είχαν εισαγάγει μέτρα προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα·

6.   υπογραμμίζει την ανάγκη για δράση σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τον συστημικό κίνδυνο· παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναζωογονήσουν την ατζέντα της Λισαβόνας και να προσαρμόσουν τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών σε αυτήν την περίοδο οικονομικής στρέβλωσης έως το τέλος του έτους έτσι ώστε να προστατέψουν τις θέσεις εργασίας και το εισόδημα των πολιτών της ΕΕ·

7.   θεωρεί αναγκαίο το αειφόρο και προσανατολισμένο στην ανάπτυξη μακροοικονομικό περιβάλλον· υπενθυμίζει την πρωταρχική σημασία της συνεχιζόμενης πρόσβασης των πολιτών και των ΜΜΕ στην πίστη και των επενδύσεων στις υποδομές της ΕΕ έτσι ώστε να αποφευχθεί θεαματική πτώση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης· υπογραμμίζει το ρόλο που έχει δυνατότητα να διαδραματίσει η ΕΤΕπ από την άποψη αυτή·

Στρατηγική εξόδου από τη χρηματοπιστωτική κρίση

8.   είναι αποφασισμένο να υποστηρίξει μέτρα που μπορούν να επαναφέρουν τη ρευστότητα στις αγορές έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι πιστωτικές ευκολίες σε επιχειρήσεις και σε άτομα· έχει επίγνωση της ανάγκης να καθησυχαστούν οι φορολογούμενοι ότι οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν θα αντανακλούν τις ανησυχίες τους· επισημαίνει ότι η αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας είναι καίρια για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη· καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τη λειτουργία του τρέχοντος χρηματοπιστωτικού συστήματος, εάν είναι ειλικρινής η προθυμία τους για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές και παγκόσμια αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης·

9.   χαιρετίζει ένθερμα την ταχεία και συνολική αντίδραση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που ελήφθησαν για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αυστηρής εποπτείας των επειγόντων μέτρων, να συγκροτήσει διατομεακή ομάδα, μαζί με τους εμπειρογνώμονες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, τις επιτροπές του Επιπέδου 3 και το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών, ώστε να συνενώσουν γνώσεις και τεχνογνωσία και να διασφαλίσουν ότι θα υπάρξουν ισορροπημένες, αμερόληπτες και υψηλής ποιότητας αποφάσεις σε όλα τα κράτη μέλη·

10.   εκτιμά την απόφαση της Επιτροπής να συγκροτήσει ομάδα υψηλού επιπέδου η οποία θα επεξεργαστεί σταθερή και διατηρήσιμη αρχιτεκτονική εποπτείας, που θα προσφέρει καλύτερη διατομεακή και διαμεθοριακή ενοποίηση και συντονισμό· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί σαφής εντολή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και να προβλέπεται υποβολή αναφορών στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

11.   επιδοκιμάζει τη δημιουργία "μονάδας χρηματοπιστωτικών κρίσεων" και ζητεί από το Συμβούλιο να συμφωνήσει ταχύτερα σχετικά με τους όρους λειτουργίας της και τη συνεργασία της με την ομάδα υψηλού επιπέδου που έχει συγκροτηθεί· επικρίνει έντονα την απουσία του Κοινοβουλίου από αυτή τη μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων· υποστηρίζει τη δημιουργία ισχυρότερου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και της ΕΚΤ το οποίο θα διαθέτει εξουσίες συντονισμού και επιβολής και στο οποίο πρέπει να συμμετέχουν οι επιτροπές του Επιπέδου 3·

12.   εγκρίνει την απόφαση του Συμβουλίου να ενισχύσει το ρόλο της ΕΤΕπ ως δανειοδότη και δανειολήπτη·

13.   εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο που δημιουργείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές λόγω του μεγάλου μεγέθους των πακέτων κρατικής ενίσχυσης και θεωρεί σημαντικό, προς το συμφέρον των φορολογούμενων και των προϋπολογισμών των κρατών μελών, κάθε φορά που δαπανάται δημόσιο χρήμα για τη διάσωση χρηματοπιστωτικού οργανισμού, να συνοδεύεται από δημόσια εποπτεία, βελτιώσεις στη διακυβέρνηση, περιορισμούς στις αμοιβές, ισχυρή λογοδοσία στις δημόσιες αρχές και επενδυτικές στρατηγικές για την πραγματική οικονομία·

Βελτίωση της ρύθμισης

14.   καλεί το Συμβούλιο να ενεργήσει από κοινού με το Κοινοβούλιο και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας που διαθέτει και να προτείνει μέτρα για την ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου και για τη διαχείριση των κρίσεων στο ρυθμιστικό επίπεδο της ΕΕ·

15.   υπογραμμίζει την ανάγκη να αναλυθούν προσεκτικά οι αιτίες της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, ιδίως η επάρκεια της εποπτείας και η συμμόρφωση με τις υφιστάμενες διατάξεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ισορροπημένα νομοθετικά μέτρα ιδίως όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία των τραπεζών, το ρόλο των οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης, την τιτλοποίηση και την εποπτεία της, τα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια και άλλους τύπους νέων σχημάτων, το ρόλο της μόχλευσης, τις απαιτήσεις διαφάνειας, τους κανόνες εκκαθάρισης, το συμψηφισμό στις εξωχρηματιστηριακές αγορές και τους μηχανισμούς πρόληψης κρίσεων· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της ελάχιστης προστασίας των τραπεζικών καταθέσεων και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να αναλύσει την πρόταση ταχέως·

16.   επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενισχυθεί η διαδικασία Lamfalussy, όπως ζητεί με το από 9 Οκτωβρίου 2008 ψήφισμά του που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας Lamfalussy: μελλοντική δομή της εποπτείας(1), συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των μεγαλύτερων διαμεθοριακών χρηματοπιστωτικών ομίλων από συμβούλια και την παροχή σαφούς νομικού καθεστώτος και ισχυρότερων προνομίων στις επιτροπές του Επιπέδου 3, ως μέσο για τη βελτίωση της εποπτείας στην ΕΕ και την βοήθεια στον διεθνή διάλογο και τον συντονισμό πολιτικής στον τομέα αυτό·

17.   επισημαίνει ότι κάθε κρίση που υπερβαίνει τις εθνικές δικαιοδοσίες δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί ατομικά από εθνικές αρχές και ότι η συνεργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εποπτικών αρχών έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση των διαμεθοριακών κρίσεων· καλεί την Επιτροπή και τις υπεύθυνες εθνικές αρχές να αναπτύξουν από κοινού κατάλληλες προτάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων προς περαιτέρω εξέταση από το Κοινοβούλιο· επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ισχυρός συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ κατά τις συνεδριάσεις σε επίπεδο G8 και πιστεύει ακράδαντα στην παγκόσμια διάσταση των απαντήσεων σε αυτή την κρίση, οι οποίες πρέπει να προωθήσουν την εγκαθίδρυση νέας διεθνούς χρηματοπιστωτικής τάξης, με τη μεταρρύθμιση των θεσμών του Bretton Woods·

18.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό διεθνής διάσκεψη που θα συζητήσει τις ρυθμιστικές και εποπτικές συνέπειες για την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο κατά τη συζήτηση του μέλλοντος της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία·

19.   ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την πρότασή της για αναθεώρηση της οδηγίας 2003/48/EK της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις(2)·

Συνθήκη της Λισαβόνας

20.   επαναλαμβάνει το σεβασμό του προς το αποτέλεσμα του ιρλανδικού δημοψηφίσματος και προς τα αποτελέσματα των διαδικασιών κύρωσης στα άλλα κράτη μέλη, και θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησης των ανησυχιών που ο ιρλανδικός λαός εξέφρασε, ώστε να διασφαλιστεί λύση αποδεκτή από όλους πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές· δηλώνει διατεθειμένο να προσφέρει στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ιρλανδίας οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονται για να παρουσιάσουν σύνολο προτάσεων που θα διαμορφώσει ευρύτερη και περισσότερο ενημερωμένη συναίνεση της ιρλανδικής κοινής γνώμης σχετικά με το μέλλον της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμορφωμένη και ενισχυμένη, και το οποίο θα είναι αποδεκτό από τους εταίρους της Ιρλανδίας στην ΕΕ·

21.   καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ορίσει στην επικείμενη σύνοδό του τη μέθοδο και το χρονοδιάγραμμα που θα καταστήσουν δυνατή την επίτευξη αυτού του στόχου·

Ενέργεια και κλιματική αλλαγή

22.   φρονεί ότι οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα μετά το 2012 δεν πρέπει να τεθούν εν αμφιβόλω λόγω της παρούσας διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης· αναλαμβάνει να συνεργαστεί εκ του σύνεγγυς με το Συμβούλιο και την Επιτροπή ώστε να βρεθεί αποτελεσματική και εφαρμόσιμη συμφωνία σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, το ταχύτερο δυνατό· υπογραμμίζει ωστόσο ότι είναι πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία της ΕΕ, τους εργαζομένους της και τους καταναλωτές, τα μέτρα που εξετάζονται προκειμένου να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι να αξιολογούνται πλήρως όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην κλαδική και στη γενική ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της ΕΕ· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι το θέμα εντάσσεται στη διαδικασία της συναπόφασης και απαιτείται ειδική πλειοψηφία·

23.   καλεί το Συμβούλιο να διατηρήσει τους προτεινόμενους μεγαλόπνοους στόχους για επίτευξη υποχρεωτικού μεριδίου 20% των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στη συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση της Κοινότητας και υποχρεωτικού μεριδίου 10% της ενέργειας από αειφόρες ανανεώσιμες πηγές στο μεταφορικό τομέα κάθε κράτους μέλους έως το 2020·

24.   επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετάβαση σε στόχο μείωσης κατά 30% σε περίπτωση σύναψης διεθνούς συμφωνίας, υπό τον όρο ότι οι άλλες αναπτυγμένες χώρες θα δεσμευτούν σε συγκρίσιμους στόχους μείωσης εκπομπών και ότι οι οικονομικά περισσότερο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες θα συνεισφέρουν επαρκώς σύμφωνα με τις ευθύνες τους και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους·

25.   υπενθυμίζει ότι είναι καίριο για τη βιομηχανία της ΕΕ να θεσπιστούν τα αναγκαία μέτρα ευελιξίας για τους τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε "μετεγκατάσταση"/διαρροή άνθρακα και σε απώλεια ανταγωνιστικότητας·

26.   επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι το δυναμικό των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για σημαντική μείωση του CO2 στον τομέα της παραγωγής ενέργειας και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχει αναγνωρισθεί μεταξύ άλλων από τη διακυβερνητική Επιτροπή για την κλιματική αλλαγή· κατά συνέπεια καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι θα διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση, ώστε τα 12 έργα επίδειξης τα οποία έχει ζητήσει να μπορούν να αρχίσουν τη λειτουργία τους έως το 2015·

27.   υπενθυμίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προτύπων απόδοσης σε σχέση με τις εκπομπές των νέων επιβατηγών αυτοκινήτων, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (COM(2007)0856), ως μία από τις νομοθετικές προτάσεις της συνολικής δέσμης μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια·

Ενεργειακή ασφάλεια

28.   ζητεί να υπάρξει ισχυρή πολιτική δέσμευση στην μετάβαση προς την κοινοτική οικονομία χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, με αυξημένη χρήση των αυτοχθόνων πηγών, αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών, την ενεργειακή απόδοση και άλλες ενεργειακές πηγές χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, τη συνέχιση της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, δεδομένου ότι αυτή η μετάβαση αποτελεί την πιο λογική απάντηση στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου· πιστεύει ότι τα στρατηγικά αυτά μέτρα πρέπει να ακολουθηθούν κατά προτεραιότητα από σημαντικές χρηματοδοτικές δεσμεύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη·

29.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ακολουθήσουν με αποφασιστικότητα τις συστάσεις του Κοινοβουλίου που αποβλέπουν σε κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική στον τομέα της ενέργειας, ιδίως με: προώθηση της ενότητας της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές ενέργειας και τις χώρες διαμετακόμισης και υπεράσπιση των συμφερόντων της ΕΕ συνολικά, ανάπτυξη αποτελεσματικής ενεργειακής διπλωματίας, επεξεργασία αποτελεσματικότερων μηχανισμών απάντησης σε καταστάσεις κρίσης και εξασφάλιση της διαφοροποίησης των προμηθευτών ενέργειας· υπενθυμίζει την ανάγκη να θεσπιστεί στρατηγική προς τούτο και να διατεθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την εφαρμογή της· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία των αναγκαίων διασυνδέσεων, οι οποίες δεν υφίστανται, ιδίως στο ανατολικό τμήμα της Ευρώπης·

30.   επικροτεί την έκκληση του Συμβουλίου υπέρ της ενίσχυσης και συμπλήρωσης των υποδομών ζωτικής σημασίας· ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα και να καταρτίσει σχέδιο διασυνδέσεων προτεραιότητας, όπου δεν θα παραλείψει τις υποδομές υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου και επαναεριοποίησης και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης· επιδοκιμάζει την ειδική προσοχή που δίδεται στις απομονωμένες περιφέρειες της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης των ευρωπαϊκών υποδομών διασύνδεσης και δικτύου προκειμένου να μεταφέρονται στην αγορά όλο και μεγαλύτερες ποσότητες αιολικής ενέργειας ανοικτής θαλάσσης· επισημαίνει ότι οι διασυνοριακές διασυνδέσεις θα απαιτήσουν ειδικά μέτρα, όπως π.χ. προτιμησιακή χρηματοδότηση ή φοροαπαλλαγή· επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση των διασυνδέσεων εκείνων που σήμερα ακόμη λείπουν από τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού και θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς·

31.   τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες της περιοχής του Εύξεινου Πόντου μέσω θεσμικής και πολυμερούς συμφωνίας, όπου θα περιλαμβάνονται τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και της διαμετακόμισης καθώς και τη διαφάνεια της λειτουργίας της αγοράς·

32.   υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση· υπογραμμίζει σχετικά ότι η ανάπτυξη κοινών έργων ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει κεφαλαιώδη ρόλο στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού με παράλληλη εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους στόχους της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ·

33.   υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή απόδοση δεν είναι απλώς ο οικονομικά αποτελεσματικότερος τρόπος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά ότι έχει και άμεσο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία μέσω της μείωσης των λογαριασμών κατανάλωσης καυσίμων και της αύξησης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών για άλλα αγαθά και υπηρεσίες· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την υλοποίηση των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης και της υφιστάμενης νομοθεσίας·

34.   θεωρεί ότι η πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά έχει πρωταρχική σημασία για την ασφάλεια του εφοδιασμού· επισημαίνει ότι η ενεργειακή αγορά της ΕΕ εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρωθεί και ότι επιβάλλεται η πλήρης υλοποίηση· χαιρετίζει την έκκληση για οριστικοποίηση της νομοθετικής δέσμης για την εσωτερική αγορά ενέργειας πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου· καλεί το Συμβούλιο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εν λόγω δέσμη, με βάση την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2008 στο Συμβούλιο Ενέργειας·

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο

35.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Γαλλικής Προεδρίας για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, δεδομένου ότι προωθεί συνεκτική και ισόρροπη προσέγγιση στη μετανάστευση με διττό στόχο: να προσφέρονται νόμιμοι δίαυλοι μετανάστευσης και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζεται η λαθρομετανάστευση· στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι η κοινή πολιτική στον τομέα της μετανάστευσης θα πρέπει να θεμελιώνεται στην παραδοχή ότι οι μετανάστες είναι μεμονωμένα μέλη της κοινωνίας και δυνάμει πολίτες· επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν σαφείς και αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι πρέπει να συνοδεύεται από απτές νομοθετικές προτάσεις·

36.   συμφωνεί με το Συμβούλιο ότι το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση πρέπει να αποτελέσει το πλαίσιο δράσης για τις μελλοντικές προεδρίες·

Σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2008

37.   εκφράζει την άποψη ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει στρατιωτική λύση στις συγκρούσεις στον Καύκασο και εκφράζει τη σθεναρή καταδίκη όλων όσοι κατέφυγαν στη βία προκειμένου να αλλάξουν την κατάσταση στις γεωργιανές αποσχισθείσες περιοχές της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας·

38.   υπενθυμίζει τη δυσανάλογη στρατιωτική δράση της Ρωσίας στις αρχές Αυγούστου 2008 στη Γεωργία και την εισβολή της σε μεγάλο βάθος μέσα στη χώρα καθώς και τη μονομερή της απόφαση να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας·

39.   καλεί τη Ρωσία να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και το απαραβίαστο των συνόρων της που έχουν αναγνωρισθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

40.   υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική της απέναντι στη Ρωσία εφόσον η Ρωσία δεν εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της βάσει των συμφωνιών της 12ης Αυγούστου και της 8ης Σεπτεμβρίου 2008·

41.   επικροτεί τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Γεωργία· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που περιέχονται στις συμφωνίες της 12ης Αυγούστου και της 8ης Σεπτεμβρίου 2008· τονίζει ότι η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τις περιοχές που γειτνιάζουν με τη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία αποτελεί αναγκαίο επιπρόσθετο βήμα· ζητεί την ασφαλή και ταχεία επιστροφή των προσφύγων, που θα συνοδεύεται από την επιτόπου ανάπτυξη παρατηρητών της ΕΕ· θεωρεί λυπηρή την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας στη Γενεύη στις 15 Οκτωβρίου 2008·

42.   εκφράζει περαιτέρω τη λύπη του διότι η αποστολή παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMM) στη Γεωργία δεν έχει την άδεια να εισέλθει στις δύο αποσχισθείσες περιοχές, όπου η Ρωσία προγραμματίζει να σταθμεύσει δύναμη του τακτικού στρατού 7.600 ανδρών που θα αντικαταστήσει τις μικρές ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί και στις δύο περιοχές μετά τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός του 1992 έως 1994·

43.   αναμένει τα συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης χορηγών για τη Γεωργία που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2008· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να προσφέρει ισχυρή πολιτική, οικονομική και έμπρακτη υποστήριξη στη Γεωργία· καλεί την Επιτροπή να προτείνει και εφαρμόσει ταχέως μέτρα που αποβλέπουν στην ανασυγκρότηση και ανοικοδόμηση των περιοχών της σύγκρουσης και στην αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να εγκατασταθούν εκ νέου και να στεγαστούν πριν από την έλευση του χειμώνα τα άτομα που επλήγησαν από τον πόλεμο·

44.   παρατηρεί ότι όλα τα εναπομένοντα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν στη διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη της Γενεύης, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση και το μέλλον της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας και ειδικότερα σε σχέση με τη συνεχιζόμενη ρωσική στρατιωτική παρουσία στο Akhalgori και στο Perevi στη Νότια Οσετία και στο φαράγγι Kodori στην Αμπχαζία και ότι έως τότε δεν είναι δυνατή η πλήρης ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας·

45.   υπενθυμίζει στις ρωσικές αρχές ότι στην τρέχουσα κατάσταση είναι ακόμη σημαντικότερο να εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα και οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων μπορούν να δρουν σύμφωνα με τις ρωσικές δεσμεύσεις προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, χωρίς εκφοβισμό·

46.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν την επιλεκτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και του Ευρωπαϊκού Μέσου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στην περίπτωση της Λευκορωσίας, προσφέροντας μεγαλύτερη υποστήριξη στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας· υπογραμμίζει ότι η δημοκρατική αντιπολίτευση της Λευκορωσίας πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στο διάλογο μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας·

47.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δρομολογήσουν πραγματικό διάλογο με τις αρχές της Λευκορωσίας που να βασίζεται στην υπό όρους και σταδιακή προσέγγιση, και να διαθέτει μέτρα σύγκρισης, χρονοδιαγράμματα, ρήτρες αναθεώρησης και επαρκή χρηματοδοτικά μέσα·

48.   χαιρετίζει την υποστήριξη που έδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην "ανατολική εταιρική σχέση" την οποία καταρτίζει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και των ανατολικών γειτόνων της· υπογραμμίζει ότι η εταιρική αυτή σχέση πρέπει να έχει συγκεκριμένο και απτό περιεχόμενο, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της μετακίνησης και των εμπορικών ανταλλαγών, αλλά και ταυτόχρονα επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

o
o   o

49.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0476.
(2) EE L 157, 26.6.2003, σ. 38.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου