Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0047(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0404/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0404/2008

Συζήτηση :

PV 20/10/2008 - 17
CRE 20/10/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0508

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 270kWORD 65k
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
Προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών ***I
P6_TA(2008)0508A6-0404/2008
Ψήφισμα
 Κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών (COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0106),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 153 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0092/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0404/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   εκτιμά ότι το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που περιλαμβάνεται στη νομοθετική πρόταση για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2013, που ορίζεται σε 55 000 000 ευρώ πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο που προβλέπει το υποκεφάλαιο 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2007 - 2013·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 22 Οκτωβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες της επικοινωνίας
P6_TC1-COD(2008)0047

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 1351/2008/ΕΚ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου