Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2187(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0403/2008

Predkladané texty :

A6-0403/2008

Rozpravy :

PV 20/10/2008 - 15
CRE 20/10/2008 - 15

Hlasovanie :

PV 22/10/2008 - 6.1
CRE 22/10/2008 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0512

Prijaté texty
PDF 298kWORD 66k
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg
Zhodnotenie dohody o údajoch PNR medzi EÚ a Austráliou
P6_TA(2008)0512A6-0403/2008

Odporúčanie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2008 Rade k uzavretiu dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami austrálskej colnej správe (2008/2187(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh odporúčania Rade, ktorý predložila Sophia in't Veld v mene skupiny ALDE o dohode medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) s pôvodom v EÚ leteckými dopravcami austrálskej colnej správe (B6-0383/2008),

–   so zreteľom na články 2, 6, 24, 29 a 38 Zmluvy o EÚ, ktoré sú právnym základom európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a medzinárodných rokovaní s tretími krajinami a organizáciami, čo sa týka spolupráce policajných a justičných orgánov v trestných veciach,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/651/SZBP/SVV z 30. júna 2008 o podpísaní Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami Austrálskej colnej správe v mene Európskej únie(1) a so zreteľom na dohodu samotnú,

–   so zreteľom na skutočnosť, že podľa článku 24 ods. 5 Zmluvy o EÚ je táto dohoda v súčasnosti predbežne záväzná iba pre tie členské štáty, ktoré nevydali stanoviská o tom, že musia dodržiavať svoje vnútroštátne ústavné postupy, ako učinili Belgicko, Česká republika, Nemecko, Írsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Poľsko a Fínsko(2),

–   so zreteľom na skutočnosť, že podľa právneho základu zvoleného pre uvedené rozhodnutie Rady, konkrétne článkov 38 a 24 Zmluvy o EÚ (z ktorých druhý sa týka vonkajších vzťahov), článok 21 Zmluvy o EÚ zaväzuje predsedníctvo, aby konzultovalo Európsky parlament o hlavných otázkach a základných rozhodnutiach v spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a odporúčania k záznamom o cestujúcom (PNR)(3),

–   so zreteľom na článok 8 ods. 2 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) a článok 3 ods. 2 a článok 6 ods. 1 smernice Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov poskytovať údaje o cestujúcich(4),

–   so zreteľom na základné zásady lojálnej spolupráce medzi inštitúciami, ktoré zaručujú, že Európsky parlament bude plne informovaný a konzultovaný, a na skutočnosť, že Európsky parlament nebol ani len informovaný o prebiehajúcich rokovaniach Komisie a/alebo Rady v rozpore s tým, čo sa udialo v prípade ostatných dohôd súvisiacich s PNR a dokonca aj počas prvého kola rokovaní s Austráliou v rokoch 2003/2004(5),

–   so zreteľom na to, že napriek neochote ostatných inštitúcií by mal Európsky parlament zaujať stanovisko k záležitosti, ktorá sa týka základných práv občanov a ktorá je tiež v súčasnosti predmetom diskusií ako prípadný prvok právnych predpisov EÚ,

–   so zreteľom na článok 114 ods. 3, článok 83 ods. 5 a článok 94 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0403/2008),

1.   predkladá Rade nasledujúce odporúčania a pripomienky:

   Procesné otázky
   a) zastáva názor, že postupu uzatvárania dohody chýba demokratická legitimita, keďže v žiadnom štádiu neexistovala zmysluplná demokratická kontrola alebo parlamentný súhlas; konštatuje, že Rada opakovane volí tento postup pri uzatváraní medzinárodných dohôd, ktoré sa týkajú základných práv občanov EÚ;
   b) konštatuje, že napriek opakovaným žiadostiam nebol Európsky parlament v žiadnom štádiu informovaný alebo konzultovaný v súvislosti s prijímaním mandátu, vedením rokovaní alebo uzatváraním dohody; rovnako sa nazdáva, že postup uplatňovaný Radou nie je v súlade so zásadami lojálnej spolupráce;
   c) poznamenáva, že súhlas národného parlamentu sa požaduje iba v desiatich z 27 členských štátov EÚ bez toho, aby existovala možnosť navrhnutia akýchkoľvek úprav; považuje tento postup za absolútne neprimeraný; rovnako poznamenáva, že budúce úpravy podmienok dohody sa budú uskutočňovať bez súhlasu národných parlamentov;
   d) naďalej má pochybnosti o právnom základe zvolenom Radou pre medzinárodnú dohodu, ktorá je zameraná výhradne na potreby vnútornej bezpečnosti tretej krajiny a nemá pridanú hodnotu pre bezpečnosť EÚ, jej členských štátov alebo občanov EÚ; vyhradzuje si preto právo intervenovať na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev, ak legitímnosť tejto dohody spochybní tretia strana;
   e) vyzýva Rady a Komisiu, aby plne zapojili Európsky parlament a národné parlamenty do prijímania mandátu na rokovania a do uzatvárania akýchkoľvek dohôd o prenose osobných údajov v budúcnosti, najmä v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami s Južnou Kóreou o prenose údajov PNR;
   Rozsah a účel
  f) konštatuje, že v texte dohody sa uvádzajú veľmi rozmanité účely a súčasne sa používajú rôzne pojmy:
   boj proti "terorizmu a súvisiacej trestnej činnosti, ako aj inej závažnej trestnej činnosti vrátane organizovanej trestnej činnosti, ktoré majú nadnárodnú povahu" (úvod),
   "len na účely predchádzania a boja proti" terorizmu a súvisiacim trestným činom (článok 5 ods. 1 bod i)) a iným závažným trestným činom vrátane organizovanej trestnej činnosti, ktoré majú nadnárodnú povahu (článok 5 ods. 1 bod ii)),
   vyhýbanie sa súdnym príkazom alebo väzbe za vyššie uvedené trestné činy (článok 5 ods. 1 bod iii)),
   ochrana verejnej bezpečnosti a vynútiteľnosti práva (úvod),
   colná správa, migrácia a trestný zákon (odkazy na príslušné zákony v úvode),
   údaje možno v prípade potreby "v jednotlivých prípadoch" spracúvať aj na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo iných osôb, najmä ak je ohrozený život dotknutej osoby alebo iných osôb, alebo im hrozí vážna ujma (článok 5 ods. 2),
   značné ohrozenie verejného zdravia (článok 5 ods. 2),
   dohľad verejnej správy a jej zodpovednosti, vrátane požiadaviek podľa zákona o prístupe k informáciám, zákona o Komisii pre ľudské práva a rovnosť príležitostí, zákona o ochrane súkromia, zákona o generálnom audítorovi alebo zákona o ombudsmanovi (článok 5 ods. 3);
   g) nazdáva sa preto, že obmedzenie účelu je absolútne neprimerané a neumožňuje zaručiť oprávnenosť a primeranosť opatrení; výsledkom je, že dohoda môže byť v rozpore s normami EÚ a medzinárodnými normami na ochranu údajov alebo s článkom 8 EDĽP, ktorý požaduje presné obmedzenie účelu; nazdáva sa, že dohoda tak môže byť právne napadnuteľná;
   Ochrana údajov
   h) víta skutočnosť, že austrálsky zákon o ochrane súkromia sa bude v plnom rozsahu uplatňovať na občanov EÚ, ale je znepokojený akýmikoľvek výnimkami, ktoré môžu spôsobiť neúplnosť právnej ochrany občanov EÚ; je presvedčený, že dohoda by mala byť plne v súlade nielen s austrálskymi zákonmi o ochrane údajov, ale rovnako a najmä s právnymi predpismi EÚ; trvá na tom, že iba súlad s dohodou nemôže nahradiť formálne preskúmavanie primeranosti a že nie je postačujúce, že právne predpisy, politiky a zásady EÚ a Austrálie týkajúce sa ochrany údajov majú spoločný základ;
   i) víta rozhodnutie hromadne sprístupniť údaje iba ak je zaručená anonymita;
   j) v súvislosti s právami osôb, ktorých údaje sa spracúvajú, konštatuje, že v dohode sa stanovuje, že Austrália vytvorí systém prístupný jednotlivcom bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo krajinu pobytu na výkon práv jednotlivcov; v záujme informovania cestujúcich by sa mala oceniť ochota austrálskej colnej správy informovať verejnosť o spracúvaní údajov PNR;
   k) poznamenáva, že na rozdiel od dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických (DHS) (Dohoda PNR z roku 2007)(6) existuje pre prípad sporu medzi stranami dohody s Austráliou ustanovenie o mechanizme riešenia sporov a orgány EÚ na ochranu údajov môžu využiť svoje právomoci na pozastavenie toku údajov s cieľom ochrany jednotlivcov, pokiaľ ide o spracúvanie ich osobných údajov, ak je vysoko pravdepodobné, že sú porušené ustanovenia dohody;
   l) víta účasť orgánov na ochranu údajov na spoločnom preskúmaní, ale vyslovuje poľutovanie nad tým, že pre toto preskúmanie nebol stanovený pevný termín; vyzýva Komisiu a Radu, aby žiadali preskúmanie pred júnom 2010 a aby predložili závery tohto preskúmania Európskemu parlamentu;
   m) v súvislosti s ďalšími prenosmi údajov víta skutočnosť, že ich možnosti sú obmedzené, najmä z toho dôvodu, že ďalšie prenosy sa môžu uskutočniť iba v jednotlivých prípadoch a austrálska colná správa vedie záznamy o všetkých zverejneniach;
   n) poznamenáva, že podľa článku 2 ods. 2 sa nebudú uchovávať žiadne údaje, ale že v prílohe v bode 12 sa uvádza lehota uchovávania v dĺžke 5,5 roka; aj keď je táto lehota kratšia ako v prípade dohôd s USA, Európsky parlament sa nazdáva, že primeranosť lehoty uchovávania v dĺžke 5,5 roka nemožno zhodnotiť, keďže nie sú dostatočne špecifikované účely, na ktoré sa údaje o cestujúcich uchovávajú;
   o) v súvislosti s citlivými údajmi poznamenáva, že austrálska colná správa konkrétne uviedla, že nepožaduje ani nepotrebuje citlivé údaje, čím sa otvára otázka, prečo ich iné jurisdikcie, ako napríklad v Kanade a USA, potrebujú, a poskytuje sa väčšia záruka, že austrálska colná správa odfiltruje a vymaže všetky citlivé údaje, ktoré by mohla dostať; skutočnosť, že zodpovednosť osôb kontrolujúcich údaje za filtrovanie citlivých údajov s pôvodom v EÚ prináleží príjemcovi údajov, t.j. austrálskej colnej správe, je však v súlade so schválenými normami pre ochranu údajov, ako napríklad s Dohovorom Rady Európy č. 108 z 28. januára 1981(7) a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(8);
   p) trvá na tom, že výmena diplomatických nót nie je prijateľným spôsobom zmien a dopĺňania zoznamu rezortov a agentúr, ktoré môžu mať prístup k údajom PNR;
   q) s ohľadom na kategórie údajov prenášaných austrálskej colnej správe vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že požadované údaje sú údaje tých istých kategórií ako v uvedenej dohode s USA z roku 2007 (34 oblastí údajov bolo zoskupených do 19 kategórií údajov, čím vznikol dojem, že objem prenášaných údajov sa značne zmenšil, čo v skutočnosti nie je pravda); takýto rozsiahly zber údajov je neopodstatnený a treba ho považovať za neprimeraný;

2.   vyzýva členské štáty a národné parlamenty, ktoré v súčasnosti preverujú túto dohodu a/alebo dohodu s USA (týka sa to Belgicka, Českej republiky, Španielska, Maďarska, Holandska a Poľska), aby zohľadnili uvedené poznámky a odporúčania;

3.   pripomína Rade, že v prípade, že Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, Európsky parlament by sa mal primerane zúčastňovať na revíziách všetkých dohôd týkajúcich sa PNR;

o
o   o

4.   poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie postúpil Rade a na vedomie Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Austrálie.

(1) Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008, s. 47.
(2) Niektoré členské štáty schválili osobitné vyhlásenia zverejnené v zápisnici Rady a dostupné na tejto adrese: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10439.en08.pdf
(3) Uznesenia Európskeho parlamentu z 13. marca 2003 o prenose osobných údajov leteckými spoločnosťami v prípade transatlantických letov (Ú. v. EÚ C 61 E, 10.3.2004, s. 381), z 9. októbra 2003 o prenose osobných údajov leteckými spoločnosťami v prípade transatlantických letov: stav rokovaní s USA (Ú. v. EÚ C 81 E, 31.3.2004, s. 105) a z 31. marca 2004 o návrhu rozhodnutia Komisie o primeranej úrovni ochrany osobných údajov obsiahnutých v záznamoch podľa mena cestujúceho (PNR) postúpených Úradu USA pre colnú správu a ochranu hraníc (Ú. v. EÚ C 103 E, 29.4.2004, s. 665), odporúčanie Rade zo 7. septembra 2006 o rokovaniach o dohode s USA o využívaní záznamov podľa mena cestujúceho (PNR) na predchádzanie a boj proti terorizmu a medzinárodnej trestnej činnosti vrátane organizovaného zločinu (Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 250) a pozícia zo 7. júla 2005 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o spracovaní podrobných informácií o cestujúcom (API) a záznamu podľa mena cestujúceho (PNR) (Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 464).
(4) Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 24.
(5) Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vzal tieto rokovania na vedomie aj na základe stanoviska pracovnej skupiny o ochrane osobných údajov o tejto problematike na základe článku 29. Pozri: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp85_en.pdf.
(6) Ú. v. EÚ L 204, 4.8.2007, s. 18.
(7) Dohovor Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a jeho neskoršie zmeny a doplnenia.
(8) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia