Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2026(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0398/2008

Indgivne tekster :

A6-0398/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/10/2008 - 6.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0515

Vedtagne tekster
PDF 181kWORD 94k
Torsdag den 23. oktober 2008 - Strasbourg
Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget 2009 (Sektion III)
P6_TA(2008)0515A6-0398/2008
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 - Sektion III - Kommissionen (C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD)) og ændringsskrivelse nr. 1/2009 (SEK(2008)2435) til Den Europæiske Unions foreløbige budgetforslag for regnskabsåret 2009

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratomtraktatens artikel 177,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

-   der henviser til sin beslutning af 24. april 2008 om Kommissionens årlige politikstrategi for 2009-budgetproceduren(4),

-   der henviser til sin beslutning af 24. april 2008 om budgetramme og prioriteringer for 2009(5),

-   der henviser til sin beslutning af 8. juli 2008 om budgettet for 2009: de første overvejelser vedrørende det foreløbige budgetforslag for 2009 og mandatet til samrådet - Sektion III - Kommissionen(6),

-   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, forelagt af Kommissionen den 16. maj 2008 (KOM(2008)0300),

-   der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, vedtaget af Rådet den 17. juli 2008 (C6-0309/2008),

-   der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2009 (SEK(2008)2435) til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6-0398/2008),

Centrale emner

1.   minder om, at dets politiske prioriteringer og vurdering af budgetrammen for 2009 blev fastlagt i de to ovennævnte beslutninger af 24. april 2008; bemærker, at disse to beslutninger skabte et solidt grundlag for den følgende første evaluering af Kommissionens foreløbige budgetforslag (FBF) for 2009, som det fremgår af EP's ovennævnte beslutning om FBF af 8. juli 2008; minder om, at Parlamentet i denne beslutning har forholdt sig yderst kritisk til de lave betalingsbevillinger og de snævre margener i de fleste udgiftsområder under den flerårige finansielle ramme (FFR);

2.   glæder sig over, at Europa-Parlamentet og Rådet på samrådsmødet i forbindelse med førstebehandlingen af 2009-budgettet den 17. juli 2008 vedtog seks fælles udtalelser, som er vedhæftet som bilag til denne beslutning; har taget hensyn til disse erklæringer under udarbejdelsen af sine ændringsforslag til budgetforslaget; understreger imidlertid, at der på nogle områder, f.eks. evalueringen af agenturer, endnu ikke er vedtaget nogen fælles holdning med Rådet;

3.   beklager, at Rådet har foretaget en yderligere nedskæring i et allerede lavt sat FBF: betalingsbevillingerne i budgetforslaget beløber sig til i alt 133 933 000 000 EUR, hvilket udgør en nedskæring i forhold til FBF på 469 000 000 EUR, og betalingsbevillingerne på 114 972 000 000 EUR ligger hele 1 771 000 000 EUR under FBF, hvilket svarer til 0,89 % af BNI og bringer betalingerne ned på et hidtil uset lavt niveau; understreger, at det har fået forskellen mellem forpligtelses- og betalingsbevillinger til at vokse yderligere, hvilket er i modstrid med princippet om, at budgettet skal balancere;

4.   opfordrer til, at loftet for udgiftsområde 4 ved først givne lejlighed tilpasses, så det svarer til de reelle behov; beklager, at Rådet ikke er indstillet på at afsætte tilstrækkelige midler i denne forbindelse;

5.   støtter ændringsskrivelse nr. 1 til det foreløbige budgetforslag for 2009, som blev vedtaget af Kommissionen den 9. september 2008, da den lader til at danne et mere realistisk billede af behovene under udgiftsområde 4 end FBF; beklager imidlertid, at det på grund af begrænsningerne i FFR 2007-2013 ikke er i stand til at overtage nye uforudsete og hastende behov som f.eks. fødevarebistand og Georgiens, Kosovos, Afghanistans og Palæstinas behov for genopbygningsbistand; understreger, at kun ved hjælp af anvendelse af mulighederne i bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 (IIA) og fast politisk beslutsomhed - som er to absolut nødvendige forudsætninger - kan EU opfylde de forpligtelser, der er indgået på området for eksterne politikker;

6.   mener, at de samlede betalingsbevillinger, som Rådet har vedtaget, langt fra hænger sammen med EU's forskellige politiske prioriteringer og forpligtelser; er overrasket over, at Rådet officielt kan foreslå betalinger på kun 0,89 % af BNI, når de samlede uindfriede forpligtelser allerede er på 139 000 000 000 EUR i 2007; har derfor besluttet at forhøje de samlede betalinger til 0,959 %;

7.   er af den opfattelse, at det med den nuværende udformning af EU's budget ikke er muligt at gøre et effektivt og realistisk forsøg på at opfylde de målsætninger, som EU har sat sig i forbindelse med klimaændringerne; mener, at der blandt EU's borgere er behov for et konkret europæisk initiativ til bekæmpelse af klimaændringernes konsekvenser; beklager, at støtten til klimaændringsforanstaltninger stadig er meget begrænset i EU's budget; er overbevist om, at der skal gøres en alvorlig indsats for at øge og samle tilstrækkelige finansielle midler til at give den europæiske førerstilling i forbindelse med bekæmpelsen af klimaændringernes konsekvenser et løft; opfordrer Kommissionen til inden den 15. marts 2009 at forelægge en ambitiøs plan for en tilstrækkelig forhøjelse af midlerne til klimaændringerne, der tager højde for oprettelsen af en særlig klimaændringsfond eller oprettelsen af en særlig budgetpost, der kan forbedre mulighederne i budgettet for at tage fat på disse spørgsmål, navnlig gennem afbødnings-, tilpasnings- og stabiliseringsforanstaltninger; mener, at emissionshandelssystemet (ETS) også bør betragtes som en potentiel ressource på EU-plan;

8.   er ikke indstillet på at acceptere nogen form for ny øremærkning i anmærkningerne til 2009-budgettet; har derfor ladet alle foreslåede nye henvisninger til konkrete beløb og/eller til individuelt opførte organisationer eller organer udgå, idet disse øremærkninger ikke er i overensstemmelse med finansforordningen;

9.   har besluttet at acceptere Rådets mindre nedskæringer i budgetposterne for administrative udgifter for nogle flerårige programmer, idet Kommissionen selv ofte omfordeler midler fra disse poster gennem overførsler som led i en generel regnskabsafslutning; understreger dog, at disse nedskæringer i en årlig budgetprocedure under ingen omstændigheder må føre til nedskæringer i de samlede finansieringsrammer for de pågældende programmer, som er vedtaget i fællesskab; fastholder, at Kommissionen skal kompensere for nedskæringerne i løbet af de senere år af programperioden;

10.   mener, at vækst og beskæftigelse, bekæmpelsen af klimaændringer og styrkelsen af sikkerheden for EU's borgere og af den sociale dimension, f.eks. gennem "growth for jobs"-initiativet og støtten til SMV'er, forskning og innovation samt gennem støtte til samhørighed mellem regionerne, er vigtige prioriteringer i 2009-budgettet; vil forhøje bevillingerne i budgetposter, der finansierer disse prioriteringer, i overensstemmelse med sine tidligere beslutninger;

Underudgiftsområde 1a

11.   er forbløffet over Rådets yderligere nedskæringer i poster, der støtter Lissabonstrategien, som jo er baseret på en afgørelse fra Det Europæiske Råd; understreger, at målsætningerne om vækst og beskæftigelse udgør selve kernen i Lissabonstrategien, og at Kommissionen i sit FBF allerede havde foretaget nedskæringer i en række poster i forhold til det foregående år;

12.   vil gøre sit yderste for at sikre tilstrækkelig finansiering til alle aktiviteter og politikker under dette udgiftsområde, som kan være til direkte og mærkbar fordel for de europæiske borgere; er forberedt på at anvende hele den tilgængelige margen til at finansiere pilotprojekter og forberedende foranstaltninger under dette underudgiftsområde;

13.   kan, for så vidt angår Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), ikke acceptere Kommissionens forsøg på at gå imod budgetmyndighedens beslutninger i 2008-budgettet; vil derfor fastholde, at budgettet for EIT bør indgå i politikområdet "Forskning", og at dets ledelsesstruktur, da den er af administrativ karakter, finansieres under FFR's udgiftsområde 5; har besluttet at ændre kontoplanen i overensstemmelse hermed;

14.   understreger, at udbetaling af midler fra budgetpost 06 03 04 (transeuropæiske energinet) og tildeling af status af transeuropæisk energinet til enhver form for gasledning eller projekt, der letter gastransmissionen fra Rusland eller selskaber, der i sidste ende kontrolleres af Rusland, bør gøres afhængig af gennemførelsen af NG3-korridoren som fastslået af EU's koordinator;

Underudgiftsområde 1b

15.   gentager betydningen af solidaritetsprincippet inden for EU; agter at gøre sit yderste for at sikre tilstrækkelig finansiering til samhørighedspolitikken med henblik på at kunne tackle nuværende og kommende udfordringer;

16.   understreger, at dette udgiftsområde finansierer adskillige vigtige politikker og aktiviteter, der tager sigte på at bekæmpe klimaændringer og støtte væksten i beskæftigelsen;

17.   beklager Rådets nedskæringer i FBF, navnlig for så vidt angår finansieringen gennem Den Europæiske Socialfond af konkurrenceevne og beskæftigelse på regionalt plan; minder Rådet om, at Lissabonstrategien bygger på en fælles indsats fra både EU's og medlemsstaternes budgetter;

Udgiftsområde 2

18.   bemærker, at Kommissionen har hævdet, at bekæmpelsen af klimaændringer er en af dens prioriteringer i 2009-budgettet; mener imidlertid, at denne prioritering ikke er tilstrækkeligt afspejlet i FBF, og agter derfor at skabe større fokus på denne centrale politik; foreslår af synlighedsårsager, at bevillingerne afsættes på en særlig budgetpost udelukkende beregnet til dette formål; vil supplere midlerne til Life+ og Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne i overensstemmelse hermed;

19.   noterer sig de seneste forslag fra Kommissionen om et sundhedstjek af den europæiske landbrugspolitik og forsvarer holdningen om, at enhver flytning fra den første til den tredje søjle skal være budgetmæssigt neutral;

20.   noterer sig, at der er oprettet budgetposter til tre nye fonde inden for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik: omstruktureringsfonden for mejerisektoren, økotilskud til bevarelse af fåre- og gedehold i Den Europæiske Union og ad hoc-finansieringsinstrumentet – tilpasning af fiskerflåderne i EU til de økonomiske følger af høje oliepriser – som alle er blevet oprettet med det mål at tilpasse sig nye omstændigheder og åbne fremtidige muligheder, navnlig i ugunstigt stillede og følsomme regioner; mener, at disse fonde først og fremmest bør finansieres fra uudnyttede bevillinger på landbrugsbudgettet;

21.   glæder sig over, at Rådet og Kommissionen endelig er indstillede på at etablere en skolefrugtordning og stille et betydeligt årligt beløb til rådighed til bekæmpelse af overvægt og helbredsproblemer blandt børn i skolealderen, men beklager, at et helt år er tabt på gulvet, fordi Rådet afviste dette initiativ fra Europa-Parlamentet under behandlingen af 2008-budgettet;

Underudgiftsområde 3a

22.   anerkender de europæiske borgeres ønske om et sikkert og trygt Europa og glæder sig over stigningerne under dette udgiftsområde i forhold til 2008-budgettet; understreger betydningen af solidaritetsprincippet og af at sikre den størst mulige beskyttelse af menneskerettighederne;

23.   understreger betydningen af at stille tilstrækkelig finansiering til rådighed via EU's budget til forvaltning af lovlig indvandring og integration af tredjelandsborgere og samtidig bekæmpe illegal indvandring og styrke beskyttelsen af grænserne, herunder styrkelse af Den Europæiske Flygtningefond, så solidariteten mellem medlemsstaterne fremmes;

Underudgiftsområde 3b

24.   minder om, at underudgiftsområde 3b dækker vigtige politikker med direkte indvirkning på de europæiske borgeres dagligdag; gentager sin skuffelse over den lave stigning i forhold til 2008-budgettet, som Kommissionen har foreslået for dette udgiftsområde, navnlig for så vidt angår de aktiviteter, der er vigtige for opbygningen af et borgernes Europa, og hvis budgetter endda i nogle tilfælde er blevet nedskåret;

25.   kan ikke acceptere, at Rådet har foretaget yderligere nedskæringer i disse "borgerposter", og vil sikre sig, at der er garanteret tilstrækkelige ressourcer på dette vigtige område; understreger, at det vil gøre brug af den lille tilbageværende margen under dette udgiftsområde til at finansiere pilotprojekter og forberedende foranstaltninger for at give dette politikområde et løft;

Udgiftsområde 4

26.   bemærker, at Rådet har flyttet betragteligt om på midlerne under udgiftsområde 4, og betragter dette som en stærk indikation af den alvorlige ressourcemangel under FFR-loftet; understreger, at udgiftsområde 4 vil gøre det mere og mere nødvendigt at ty til bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale med jævne mellemrum; mener, at de disponible midler ikke med deres nuværende niveau vil give EU mulighed for at varetage sin rolle som global partner;

27.   opfordrer Det Europæiske Råd til ikke at afgive vidtrækkende politiske tilsagn som f.eks. i formandskabets konklusioner af 20. juni 2008, hvor stats- og regeringscheferne opfordrede til større økonomisk støtte fra EU til udviklingslandene, eller til samtidig at give tilsagn om de nødvendige budgetforslag og foranstaltninger, når førstnævnte tilsagn er i klar modsætning til de midler, der er tilgængelige under de årlige lofter i den nuværende FFR;

28.   gentager, at det finder, at der er et presserende behov for en omfattende og konkret mobilisering af Den Europæiske Union i bestræbelserne på at tackle de stigende fødevarepriser og den heraf følgende fødevarekrise, og gentager, at der skal handles budgetmæssigt forsvarligt; minder om, at de tilgængelige margener under udskriftsområde 2 ikke kan anvendes til formål, der hører under udgiftsområde 4, idet det nuværende loft for udgiftsområde 4 ikke er tilstrækkeligt til at finansiere instrumentet uden at sætte eksisterende prioriteringer over styr; mener, at budgetmyndighedens to parter bør gøre deres yderste og undersøge alle de muligheder, der er omfattet af IIA, for at finansiere de beløb, der er afsat til fødevarebistand under udgiftsområde 4; minder dog om, at den endelige beslutning om den fastlagte finansieringsramme vil blive truffet i løbet af den årlige budgetprocedure og blive sat i forbindelse med en samlet vurdering af de eksisterende instrumenter for samarbejdspolitik med udviklingslande;

29.   betragter stadig støtte til fredsprocessen i Palæstina og til Kosovo som værende blandt dets centrale prioriteringer, som der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer til i EU's budget; bemærker dog, at et sådant tilstrækkeligt finansieringsniveau kan kræve en omprogrammering under udgiftsområde 4, hvor der ydes budgetkompensation under andre budgetposter; minder om betydningen af en fungerende offentlig administration, der er nødvendig for at sikre den nødvendige særlige omhyggelighed i anvendelsen af EU-midler;

30.   glæder sig over genopførelsen af midler på budgetposten for finansiel støtte til fremme af det tyrkisk-cypriotiske samfunds økonomiske udvikling; glæder sig også over støtten til ekshumering, identificering og tilbagesendelse af de jordiske rester af forsvundne personer i Cypern;

31.   støtter den politimission, der er blevet iværksat i Kosovo under den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik; anmoder dog Kommissionen om at forelægge en konkret plan og tidsplan for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX Kosovo), navnlig i forbindelse med overtagelsen af opgaverne fra FN's mission i Kosovo (UNMIK), og de dermed forbundne behov for menneskelige ressourcer og udgifter hertil samt samarbejdet med Kommissionens forbindelseskontor i Kosovo (ECLO); anmoder desuden Kommissionen om at forelægge detaljerede oplysninger om den uddannelse, som de lokale styrker har modtaget;

32.   understreger sin vilje til at bistå Georgien i landets lange og dyre genopbygningsproces og til at tage aktiv del i at finde frem til en passende økonomisk løsning, som det fremgår af dets beslutning af 3. september 2008 om situationen i Georgien(7); anmoder derfor indtrængende Kommissionen om at forelægge forslag, der kan opfylde EU's forpligtelser; insisterer derfor på, at det politisk og økonomisk sunde princip om ny finansiering til nye behov overholdes; noterer sig i denne forbindelse Kommissionens planer om at undersøge mulighederne for at stille op til 500 000 000 EUR til rådighed i perioden fra 2008 til og med 2010 og i givet fald give tilsagn om disse midler i forbindelse med en donorkonference for Georgien;

33.   noterer sig Energifællesskabets stigende betydning og glæder sig over Tyrkiets hensigt om at blive medlem; er af den opfattelse, at Ukraine, Georgien, Aserbajdsjan og Armeniens optagelse i Energifællesskabet bør lettes og udarbejdelsen af solidaritetsforanstaltninger på energiområdet mellem dets medlemmer udvikles; afventer Kommissionens rapport, der skal offentliggøres i 2009, om de indhøstede erfaringer med gennemførelsen af Rådets afgørelse 2006/500/EF af 29. maj 2006 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af energifællesskabstraktaten(8);

34.   understreger, at EU's prioritering om at bekæmpe klimaændringerne også har en ekstern komponent, og at relevante aktiviteter, f.eks. aktiviteterne i forbindelse med den globale klimaalliance, skal finansieres under udgiftsområde 4;

35.   understreger, at den globale fond til bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria har vist sig at være en effektiv finansieringsmekanisme, men beklager, at den globale fond ikke har egentlige gennemførelsesbeføjelser; minder Kommissionen om, at det vil være nødvendigt at anvende øgede finansielle midler på teknisk assistance for effektivt at kunne gennemføre støtte fra den globale fond;

36.   minder Rådet om, at reserven til nødhjælp skal finansiere uforudsete nødhjælpsbehov, og mener ikke alene, at bevillingerne under denne budgetpost er berettigede, men også at fjernelsen af disse bevillinger vil bringe EU's kapacitet til at reagere hensigtsmæssigt på eventuelle krisesituationer i begyndelsen af 2009 i fare; genopfører derfor reserven til nødhjælp i FBF, hvilket også sikrer overholdelse af punkt 25 i IIA;

Udgiftsområde 5

37.   vil som et generelt princip genopføre Rådets nedskæringer i tallene under dette udgiftsområde i FBF; bemærker dog, at der stadig er ubesvarede spørgsmål om specifikke aspekter vedrørende Kommissionens allokering af personale til administrative støtte- og koordineringsfunktioner og mulighederne for omfordeling samt behov for yderligere oplysninger om Kommissionens ejendomspolitik; har besluttet at opføre nogle beløb i reserven for at sikre, at disse spørgsmål bliver besvaret rettidigt;

38.   understreger, at der i FBF 2009 er afsat et samlet beløb på i alt 1 120 000 000 EUR til finansiering af administrative omkostninger uden for udgiftsområde 5; mener, at der er tale om et meget stort beløb;

39.   understreger, at de administrative udgifter fortsat stiger langt mere end den gennemsnitlige inflation i EU, hvilket medfører bekymringer om, hvorvidt skatteyderne får valuta for pengene; anmoder Kommissionen om, at foretage en grundlæggende evaluering af alle aspekterne af de administrative udgifter, rapportere om fremskridtene siden reformerne i 2000 og tage særligt hensyn til følgerne af udvidelsen i 2004 og behovet for fortsat at undersøge mulighederne for at opnå større effektivitet; anmoder om, at få stillet denne evaluering til rådighed fra den 31. juli 2009;

40.   er i denne forbindelse bekymret over, at de beløb, som er taget fra finansieringen af operationelle programmer til at finansiere forvaltningsorganer, er stadigt stigende og allerede har nået et højt niveau, idet det finansierer mere end 1 300 stillinger i 2009; vil gerne have et klarere billede af følgerne af oprettelsen af forvaltningsorganer og de aktuelle udvidelser af deres opgaver for de generaldirektorater, de hører under, og som var ansvarlige for gennemførelsen af de pågældende programmer, inden forvaltningsorganerne tog over;

41.   bemærker, at aktuelle oplysninger har vist, at forholdet mellem ansatte i administrative støtte- og koordineringsfunktioner og ansatte, som udfører operationelle opgaver, kan variere betragteligt; anmoder Kommissionen om en analyse af årsagerne til disse afvigelser;

42.   forventer at blive grundigt orienteret om hele udviklingen i forbindelse med den såkaldte Holmquist-personalereform inden for Kommissionen;

43.   anmoder Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) om at fortsætte sine bestræbelser på at strømline og forkorte udvælgelsesprocedurerne; mener, at EPSO bør tildeles de relevante menneskelige ressourcer som støtte til den indsats, det har gjort for at forbedre dets interne procedurer og metoder og sætte skub i forvaltningen af reservelisten for at sikre, at det kan skaffe egnet personale til at dække institutionernes behov, herunder tilstrækkelige adgangskriterier, navnlig for AST-stillinger;

44.   opfordrer Rådet til at forelægge en kalender over forhandlingerne med Parlamentet om Kommissionens forslag til forordning (EF) nr. 1073/1999 (OLAF) med henblik på at styrke Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs effektivitet og klarlægge den retlige ramme for dets opgaver;

45.   beklager den manglende konsekvens og sammenhæng, der jævnligt kan konstateres i Kommissionens generaldirektoraters kommunikationspolitik; går ind for udvikling af en sammenhængende og genkendelig "EU-identitet", som kan anvendes i alle kommunikationsforanstaltninger; ønsker derfor at opfordre de enkelte tjenestegrene i Kommissionen til at finjustere og koordinere alle informations- og kommunikationsaktiviteter på deres niveau;

46.   opfordrer institutionerne til, at de systematisk koordinerer deres indsats med henblik på at:

   - gøre oplysninger tilgængelige for borgerne om deres rettigheder, og hvorledes de håndhæves i praksis i medlemsstaterne
   - forbedre tilgængeligheden og gennemsigtigheden af EU-retten ved hjælp af effektive søgeredskaber, konsolidering af teksterne og anvendelse af det bedste til rådighed stående tekniske format til kildeformatering af direktiver, forordninger, afgørelser og beslutninger
   - etablere et digitalt bibliotek om EU på grundlag af de ressourcer, der er til rådighed på både europæisk og nationalt plan;

47.   glæder sig over reformen af Europaskolernes system, som for nylig blev lanceret af Kommissionen, men opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelser i henhold til de eksisterende aftaler; gør opmærksom på punkt 47 i IIA, hvori det er fastsat, at budgetmyndigheden skal godkende oprettelse af nye skoler, der har indvirkning på budgettet;

48.   understreger betydningen af, at punkt 47 i IIA overholdes; anmoder Kommissionen om at samarbejde med budgetmyndigheden om fastlæggelsen af en detaljeret procedure for dets praktiske gennemførelse;

49.   opfordrer Kommissionen til at forelægge en rapport om mulige løsninger vedrørende EU's gasforsyningssikkerheds og diversificeringsmekanisme i NG3-korridoren, herunder bl.a. Den Europæiske Investeringsbanks mulige rolle i forbindelse med indkøb af gas i store mængder fra utraditionelle leverandørstater (som har en markedsandel på mindre end 5 % i EU) i NG3-korridoren eller fremme af indkøb enten gennem direkte køb eller ved at oprette et indkøbsorgan;

Agenturer

50.   glæder sig over Kommissionens beslutning om endelig at følge anmodningerne fra budgetmyndigheden og tage hensyn til formålsbestemte indtægter under udarbejdelsen af FBF for de decentrale agenturer for 2009; mener, at dette uden tvivl er et skridt hen imod større gennemskuelighed i budgetproceduren; gentager dog, i overensstemmelse med sine ændringsforslag til agenturernes anmærkninger til 2008-budgettet, at de agenturer, der i høj grad er afhængige af indtægter fra afgifter, stadig bør have mulighed for at anvende formålsbestemte indtægter til at give dem den budgetmæssige frihed, de har brug for;

51.   glæder sig over Kommissionens meddelelse af 11. marts 2008 om europæiske agenturer – vejen frem (KOM(2008)0135) og bemærker navnlig Kommissionens indsats for at gennemføre en evaluering af reguleringsagenturerne i løbet af 2009; anmoder om, at det i denne evaluering navnlig undersøges, om agenturernes arbejde er effektivt, og hvilke resultater de opnår, og om der inden for rimelige grænser kan opnås større effektivitet inden for Kommissionens egne tjenester, når arbejde eksternaliseres til agenturerne; anmoder om, at evalueringen udarbejdes senest den 30. juni 2009;

52.   understreger det forhold, at små agenturer har tendens til at have et personale, hvoraf en høj andel (50 % eller mere) beskæftiger sig med agenturets interne administration; mener, at små agenturers omkostningseffektivitet er et af de spørgsmål, som den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturers fremtid, som skal nedsættes i efteråret 2008, bør behandle;

53.   har noteret sig, at Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked har et overskud på 290 000 000 EUR i det indeværende regnskabsår; anmoder Kommissionen om at overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at lade enhver overskydende indtægt fra kontoret, som er en direkte konsekvens af det indre marked, blive ført tilbage i EU's budget;

54.   understreger, at Euratoms Forsyningsagentur, som blev stiftet med Euratomtraktaten, er et uafhængigt agentur, hvis tilskud bør fremgå af budgettet på gennemsigtig vis;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

55.   minder om, at der i henhold til IIA er mulighed for i et givent regnskabsår at afsætte op til 40 000 000 EUR til pilotprojekter og op til 100 000 000 EUR til forberedende foranstaltninger, hvoraf højst 50 000 000 EUR kan tildeles nye forberedende foranstaltninger;

56.   mener, at disse projekter er et nødvendigt værktøj for Parlamentet med henblik på at tage initiativ til nye politikker, som er i de europæiske borgeres interesse; har analyseret en række interessante forslag, hvoraf kun få kan indgå i 2009-budgettet på grund af begrænsninger, for så vidt angår lofterne under IIA og FFR;

57.   fastholder, at de foreslåede projekter og aktiviteter, som ikke indgår i 2009-budgettet, fordi de ifølge Kommissionen allerede er omfattet af et eksisterende retsgrundlag, bør gennemføres under dette retsgrundlag, og anmoder Kommissionen om også at aflægge beretning om disse foreslåede projekter og aktiviteter i sin rapport om pilotprojekter og forberedende foranstaltninger; forventer, at Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger i denne retning, uanset om projekterne og aktiviteterne til sidst vil fremgå eksplicit i de relevante anmærkninger til retsgrundlaget for 2009-budgettet; agter nøje at overvåge gennemførelsen af disse projekter og aktiviteter i medfør af deres retsgrundlag i regnskabsåret 2009;

o
o   o

58.   tager de udtalelser, der er vedtaget af de kompetente udvalg, og som er indeholdt i betænkning A6-0398/2008, til efterretning;

59.   pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne og ændringsforslagene til sektion III i budgetforslaget, til Rådet og Kommissionen og til de øvrige berørte institutioner og organer.

(1) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0174.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0175.
(6) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0335.
(7) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0396.
(8) EUT L 198 af 20.7.2006, s. 15.


BILAG

FÆLLES ERKLÆRINGER VEDTAGET PÅ SAMRÅDSMØDET DEN 17. JULI 2008

1.  Struktur- og samhørighedsfondsprogrammer samt programmer for udvikling af landdistrikter for 2007-2013

"Europa-Parlamentet og Rådet tillægger det meget stor betydning, at Kommissionen gnidningsløst og godt gennemfører de operationelle programmer og projekter, som medlemsstaterne forelægger i forbindelse med de nye struktur- og samhørighedsfondsprogrammer samt programmer for udvikling af landdistrikter for perioden 2007-2013.

For at undgå at gentage erfaringerne fra den tidlige fase af programmeringsperioden 2000-2006 og idet Europa-Parlamentet og Rådet anerkender godkendelsen af de fleste af de operationelle programmer og projekter, finder de, at det nu er meget vigtigt at sikre smidig og effektiv gennemførelse, ved at de tilsvarende forvaltnings- og kontrolsystemer godkendes hurtigst muligt inden for de frister, der er fastlagt i forordningerne.

Europa-Parlamentet og Rådet vil derfor omhyggeligt og regelmæssigt overvåge, hvordan godkendelsen af disse forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaterne forløber, og gøre status over godkendelsen af store projekter.

Kommissionen opfordres derfor til under budgetproceduren at fortsætte med regelmæssigt at fremlægge specifikke overvågningsværktøjer.

Kommissionen opfordres også til om nødvendigt at ajourføre sine betalingsoverslag for 2009 senest ved udgangen af oktober 2008."

2.  Rekruttering i forbindelse med udvidelserne i 2004 og 2007

"Europa-Parlamentet og Rådet understreger igen betydningen af, at alle stillinger i forbindelse med udvidelserne i 2004 og 2007 besættes, og understreger, at institutionerne og specielt EPSO bør gøre alt for at sikre, at der gøres det fornødne for at rette op på situationen og fremskynde hele processen med at besætte disse stillinger med tjenestemænd. Kriterierne bør være som fastsat i vedtægtens artikel 27 og tilsigte, at der snarest muligt opnås det bredest mulige geografisk proportionale grundlag.

Europa-Parlamentet og Rådet agter fortsat at føre nøje tilsyn med den igangværende rekrutteringsproces. De anmoder i den forbindelse de enkelte institutioner og EPSO om to gange årligt, i marts og oktober, at aflægge beretning om situationen for så vidt angår rekrutteringen i forbindelse med udvidelserne i 2004 og 2007."

3.  EU's Solidaritetsfond

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bekræfter betydningen af at sikre en smidig procedure for vedtagelse af afgørelsen om mobilisering af EU's Solidaritetsfond. Derfor hilser Europa-Parlamentet og Rådet Kommissionens tilsagn velkommen, ifølge hvilket ethvert foreløbigt forslag til ændringsbudget som følge af mobilisering af solidaritetsfonden fremover udelukkende vil have det formål."

4.  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og reserven til nødhjælp

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bekræfter betydningen af under behørig iagttagelse af den interinstitutionelle aftale at sikre en hurtig procedure for vedtagelse af afgørelserne om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og anvendelse af reserven til nødhjælp."

5.  Budgetgennemførelsen i 2009

"For at sikre en smidig gennemførelse af budgettet i 2009, så eventuelle vanskeligheder i forbindelse med afslutningen af Europa-Parlamentets valgperiode og pausen indtil Europa-Parlamentsvalget kan begrænses, er Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen enige om følgende:

Overførsler

Kommissionen skal sikre, at alle anmodninger om overførsel indgives i god tid inden sidste ordinære møde i Europa-Parlamentets Budgetudvalg, som er berammet til den 27. april 2009.

Hvis denne frist ikke kan overholdes, vil udvalget behandle alle anmodninger, der fremsættes efter denne dato, efter behørig meddelelse under en særlig procedure.

Ændringsbudgetter

Rådet og Kommissionen noterer sig, at da der vil kunne forekomme hastende og uforudsete afgørelser i perioden op til valget, kunne unødige forsinkelser undgås, hvis der delegeres beføjelser fra plenarforsamlingen til Budgetudvalget."

6.  Ajourføring af den finansielle programmering under udgiftsområde 5

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen opfordrer samtlige institutioners generalsekretærer til at fremlægge en ajourført rapport om den finansielle programmering vedrørende udgifter til administration under udgiftsområde 5 inden udgangen af oktober."

ENSIDIGE ERKLÆRINGER

1.  Betalingsbevillinger

   1.1. "Rådet anmoder Kommissionen om at fremlægge et ændringsbudget, hvis det viser sig, at bevillingerne på budgettet for 2009 ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne under underudgiftsområde 1a (styrkelse af konkurrenceevnen med henblik på vækst og beskæftigelse), underudgiftsområde 1b (styrkelse af samhørigheden med henblik på vækst og beskæftigelse), udgiftsområde 2 (beskyttelse og forvaltning af naturressourcer) og udgiftsområde 4 (EU som global partner)."
   1.2. "Europa-Parlamentet finder, at det under proceduren vil vurdere behovet for betalinger under alle udgiftsområder gennem hele året på grundlag af de prognoser, der foreligger i de forskellige stadier af proceduren."

2.  Struktur- og samhørighedsfondsprogrammer samt programmer for landdistriktudvikling for 2007-2013

"Kommissionen er blevet anmodet om inden udgangen af oktober 2008 at fremlægge ajourførte betalingsprognoser for 2009. Da der hersker en vis usikkerhed om gennemførelsesvilkårene i medlemsstaterne, vil Kommissionen for at kunne foretage en sådan ajourføring også skulle basere sig på ajourførte betalingsprognoser fra medlemsstaterne."

3.  Evaluering af agenturer

   3.1. "Rådet hilser det velkommen, at Kommissionen har til hensigt at iværksætte en tilbundsgående evaluering af reguleringsagenturerne som bebudet i meddelelsen "Europæiske Agenturer - Vejen Frem" af 11. marts 2008. Det hilser det også velkommen, at Kommissionen har givet tilsagn om ikke at fremsætte forslag til nye reguleringsagenturer, før evalueringen er afsluttet, bortset fra de undtagelser, der er nævnt i ovennævnte meddelelse fra Kommissionen.

Rådet og Kommissionen er enige om, at denne evaluering bør gøre det muligt for det at vurdere, i hvilken grad reguleringsagenturerne er et egnet værktøj, i forbindelse med god forvaltningspraksis og forsvarlig økonomisk forvaltning, til at gennemføre EU's politikker nu og i fremtiden. Med henblik herpå skal evalueringen gøre det muligt at sammenligne resultaterne horisontalt, om muligt på grundlag af fælles indikatorer.

Evalueringen skal desuden især omfatte følgende:

- agenturernes begrundelse, relevans og formål i overensstemmelse med god forvaltningspraksis

- virkningen, effektiviteten og produktiviteten af agenturernes arbejde og deres rationelle organisation, herunder afgørende faktorer som programmerings-, rapporterings og overvågningsmekanismer

- budgetproceduren og agenturernes pligt til at stå til regnskab.

Evalueringen skal også tage sigte på at vurdere:

- sammenhængen mellem agenturernes formål og aktiviteter og EU-politikkernes prioriteter og formål

- gennemsigtigheden i agenturernes arbejde

- forholdet mellem agenturerne og Kommissionen og, hvor det er relevant, forbindelsen mellem reguleringsagenturerne og de nationale agenturer

- forvaltningen af agenturernes budgetmidler.

Denne evaluering skal desuden give budgetmyndigheden egnede værktøjer og midler til i forbindelse med tildelingen af fællesskabsbidraget under den årlige budgetprocedure at vurdere sammenligneligheden af kvalitetsmål, administrative udgifter og aktionsudgifter, udviklingen med hensyn til personale (typer og antal ledige stillinger) og virkningen af agenturets størrelse.

Kommissionen agter at tage hensyn til Rådets holdning, når den fastlægger omfanget af og rammebestemmelserne for denne evaluering, for at sikre, at aspekter af stor interesse for hver institution er dækket, navnlig på budgetområdet. Det er nødvendigt med uafhængig ekstern sagkundskab for at sikre pålidelige, solide og fuldstændige resultater."

   3.2. "Europa-Parlamentet hilser det velkommen, at Kommissionen har til hensigt at iværksætte en tilbundsgående evaluering af de decentraliserede agenturer som bebudet i meddelelsen "Europæiske Agenturer - Vejen Frem" af 11. marts 2008.

Det finder, at en interinstitutionel arbejdsgruppe er en hensigtsmæssig struktur for den konstruktive og resultatorienterede debat, der er nødvendig med henblik herpå, og understreger, at alle hovedaktører fra det institutionelle og lovgivningsmæssige miljø samt repræsentanter for budgetmyndigheden skal deltage i denne arbejdsgruppe for at sikre tilfredsstillende resultater.

Europa-Parlamentet hilser det især velkommen, at der er iværksat en tilbundsgående evaluering af de decentraliserede agenturer, som beskrevet i meddelelsen. Denne evaluering skulle gøre det muligt for det at vurdere, i hvilken grad de decentraliserede agenturer er et egnet værktøj, i forbindelse med god forvaltningspraksis og forsvarlig økonomisk forvaltning, til at gennemføre EU's politikker nu og i fremtiden. Med henblik herpå skal evalueringen gøre det muligt at sammenligne resultaterne horisontalt, om muligt på grundlag af fælles indikatorer.

Budgetmyndighedens beføjelser som sikret med henblik på oprettelsen af nye decentraliserede agenturer i henhold til punkt 47 i IIA af 17. maj 2006 skal bevares fuldt ud i evaluerings- og kontrolprocessen med hensyn til allerede eksisterende agenturer."

4.  Opfølgning af punkt 32 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 19.-20. juni 2008

"Europa-Parlamentet minder om, at finansiering af nye foranstaltninger skal overholde principperne i finansforordningen (særlig med hensyn til specificering) og i IIA af 17. maj 2006 (navnlig med hensyn til lofterne for de forskellige udgiftsområder).

Det opfordrer Kommissionen til at fremlægge de nødvendige forslag til finansiering af foranstaltningerne inden for rammerne af budgetprocedurerne for 2008-2009."

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik