Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2026(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0398/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0398/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0515

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 504kWORD 121k
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ)
P6_TA(2008)0515A6-0398/2008
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Τμήμα III – Επιτροπή (C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)) και τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2009 (SEC(2008)2435) επί του προσχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με την ετήσια πολιτική στρατηγικής της Επιτροπής για το 2009(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με το πλαίσιο και τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2009(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2008 για τον προϋπολογισμό του 2009: πρώτες σκέψεις σχετικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού 2009 εντολή για τη συνεννόηση Τμήμα III – Επιτροπή(6),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 16 Μαΐου 2008 (COM(2008)0300),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 17 Ιουλίου 2008 (C6-0309/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2009 (SEC(2008)2435) επί του προσχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (Α6-0398/2008),

Κύρια θέματα

1.   υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές προτεραιότητές του και η αξιολόγηση του πλαισίου του προϋπολογισμού για το έτος 2009 παρουσιάζονται στα δύο προαναφερθέντα ψηφίσματα της 24ης Απριλίου 2008· σημειώνει ότι αυτά τα δύο ψηφίσματα παρείχαν ορθή βάση για την επακόλουθη πρώτη αποτίμηση του προσχεδίου προϋπολογισμού (ΠΣΠ) της Επιτροπής για το 2009, όπως παρουσιάζεται στο προαναφερθέν ψήφισμά του για το ΠΣΠ που εγκρίθηκε στις 8 Ιουλίου 2008· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του ήταν εξαιρετικά αυστηρό στην κριτική του για το χαμηλό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών και τα μικρά διαθέσιμα περιθώρια στις περισσότερες κατηγορίες του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

2.   επιδοκιμάζει τη συμφωνία επί των έξι κοινών δηλώσεων, που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τη συνεννόηση πρώτης ανάγνωσης που διεξήχθη για τον προϋπολογισμό 2009 στις 17 Ιουλίου 2008· τις έλαβε υπόψη του κατά την προετοιμασία των τροπολογιών του επί του σχεδίου προϋπολογισμού, επισημαίνει ωστόσο ότι σε μερικά θέματα όπως η αξιολόγηση των οργανισμών, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί κοινή θέση με το Συμβούλιο·

3.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο μείωσε ακόμη περισσότερο το ήδη χαμηλού επιπέδου ΠΣΠ: οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού ανέρχονται σε 133 933 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση σε σχέση με το ΠΣΠ κατά 469 εκατ. ευρώ, οι δε πιστώσεις πληρωμών ύψους 114 972 εκατ. ευρώ είναι χαμηλότερες κατά 1 771 εκατ. ευρώ από εκείνες του ΠΣΠ και αντιστοιχούν σε 0,89% του ΑΕΠ, πράγμα που τοποθετεί τις πληρωμές σε ένα άνευ προηγουμένου χαμηλό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι έτσι αυξάνεται ακόμη περισσότερο η διαφορά μεταξύ του επιπέδου των υποχρεώσεων και των πληρωμών, πράγμα που αντιβαίνει στην αρχή της ισοσκέλισης·

4.   ζητεί να αναπροσαρμοστεί το ανώτατο όριο του τομέα 4 με την πρώτη ευκαιρία ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να καταρτίσει τον προϋπολογισμό με τον κατάλληλο τρόπο·

5.   υποστηρίζει τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 επί του ΠΣΠ 2009 που ενέκρινε η Επιτροπή στις 9 Σεπτεμβρίου 2008 καθώς φαίνεται ότι δίνει πιο ρεαλιστική εικόνα των αναγκών στην κατηγορία 4 από εκείνην του ΠΣΠ· εκφράζει τη λύπη του πάντως για το γεγονός ότι λόγω των περιορισμών του ΠΔΠ 2007-2013 δεν είναι δυνατόν να εγκρίνει τις νέες απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες όπως η επισιτιστική βοήθεια και οι ανάγκες ανασυγκρότησης της Γεωργίας, του Κοσσυφοπεδίου, του Αφγανιστάν και της Παλαιστίνης· υπογραμμίζει ότι μόνο η προσφυγή στις δυνατότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και η σταθερή πολιτική βούληση που είναι απολύτως αναγκαίες θα επιτρέψουν στην ΕΕ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής·

6.   θεωρεί ότι το ποσό που ενέκρινε το Συμβούλιο για τις πιστώσεις πληρωμών δεν έχει καμιά σχέση με τις ποικίλες πολιτικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις της ΕΕ· δηλώνει έκπληκτο διότι το Συμβούλιο μπορεί επισήμως να προτείνει μόνον 0,89% του ΑΕΕ σε πληρωμές δεδομένου ότι υπάρχει ήδη ένα συνολικό RAL ύψους 139 000 εκατ. ευρώ το 2007· κατά συνέπεια αποφασίζει να αυξήσει το συνολικό επίπεδο πληρωμών σε 0,959%·

7.   είναι της γνώμης ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ με τη σημερινή του μορφή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και ρεαλιστικά τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος· θεωρεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται μια απτή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής τους κλίματος· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η υποστήριξη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος είναι ακόμη πολύ περιορισμένη στον προϋπολογισμό της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια προκειμένου να αυξηθούν και να επικεντρωθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης που έχει η Ευρώπη στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, έως τις 15 Μαρτίου 2009, ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δέουσα αύξηση των πόρων που διατίθενται για την αλλαγή του κλίματος, που θα μελετά το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικού "ταμείου για την αλλαγή του κλίματος" ή θέσπισης ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού που θα βελτιώσει την ικανότητα του προϋπολογισμού να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα, ιδιαίτερα με μέτρα μετριασμού, προσαρμογής και σταθεροποίησης· εκτιμά ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως δυνητικός πόρος σε επίπεδο ΕΕ·

8.   δεν είναι διατεθειμένο να δεχθεί κανενός είδους νέα καταγραφή στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού του 2009· έχει επομένως διαγράψει όλες τις προτεινόμενες νέες αναφορές σε συγκεκριμένα ποσά ή/και σε μεμονωμένα κατονομαζόμενους οργανισμούς ή υπηρεσίες δεδομένου ότι αυτές οι καταγραφές δεν συμφωνούν με τον δημοσιονομικό κανονισμό·

9.   έχει αποφασίσει να δεχθεί τις μικρές περικοπές του Συμβουλίου στις θέσεις του προϋπολογισμού για διοικητικές δαπάνες μερικών πολυετών προγραμμάτων δεδομένου ότι και η ίδια η Επιτροπή συχνά ανακατανέμει πιστώσεις από τις θέσεις αυτές με μεταφορά στο πλαίσιο γενικής εκκαθάρισης· τονίζει πάντως ότι αυτές οι μειώσεις σε μία ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγήσει σε μειώσεις στο σύνολο των από κοινού αποφασισθέντων κονδυλίων των αντίστοιχων προγραμμάτων· επιμένει να αντισταθμίζει η Επιτροπή τα μειωθέντα ποσά στα επόμενα έτη της περιόδου προγραμματισμού·

10.   θεωρεί ότι η ανάπτυξη και η απασχόληση, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και η ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινωνικής της διάστασης, παραδείγματος χάριν μέσω της πρωτοβουλίας για την αύξηση της απασχόλησης και της υποστήριξης για τις ΜΜΕ για την έρευνα και την καινοτομία, και της συνοχής μεταξύ των περιοχών, είναι σημαντικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού του 2009· θα ενισχύσει τις πιστώσεις στις θέσεις του προϋπολογισμού που χρηματοδοτούν αυτές τις προτεραιότητες σύμφωνα με τα προηγούμενα ψηφίσματά του·

Σχετικά με την υποδιαίρεση τομέα 1 α

11.   του προξενούν κατάπληξη οι επιπρόσθετες περικοπές του Συμβουλίου σε θέσεις που στηρίζουν της στρατηγική της Λισαβόνας η οποία, σε τελευταία ανάλυση, βασίζεται σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· επισημαίνει ότι οι στόχοι για ανάπτυξη και απασχόληση αποτελούν τον κύριο κορμό της στρατηγικής της Λισαβόνας και ότι η Επιτροπή, στο ΠΣΠ της, είχε ήδη μειώσει τις πιστώσεις μερικών θέσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

12.   θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη δέουσα χρηματοδότηση για όλες τις δραστηριότητες και πολιτικές που εντάσσονται στον τομέα αυτό και οι οποίες μπορούν να προσφέρουν άμεσα και απτά πλεονεκτήματα στους Ευρωπαίους πολίτες· προτίθεται να χρησιμοποιήσει όλο το διαθέσιμο περιθώριο για να χρηματοδοτήσει δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες σε αυτή την υποδιαίρεση τομέα·

13.  Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας δεν μπορεί να δεχθεί την απόπειρα της Επιτροπής να αναστρέψει τις αποφάσεις που έλαβε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στον προϋπολογισμό του 2008· θα επιμείνει επομένως ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας να περιληφθεί στον τομέα πολιτικής "Έρευνα" και η διοικητική δομή του λόγω φύσεως να χρηματοδοτείται από τον τομέα 5 του ΠΔΠ· αποφασίζει να αλλάξει την ονοματολογία αναλόγως·

14.   τονίζει ότι η εκταμίευση πόρων από το κονδύλιο 06 03 04 (ΔΕΔ Ενέργειας) και η εκχώρηση καθεστώτος TEN-E σε κάθε αγωγό φυσικού αερίου ή έργο που διευκολύνει την μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία ή από φορείς που ελέγχονται τελικά από τη Ρωσία, προϋποθέτει την υλοποίηση της διαδρομής NG3, όπως επιβεβαιώθηκε από το συντονιστή της ΕΕ·

Σχετικά με την υποδιαίρεση τομέα 1 β

15.   επαναλαμβάνει τη σημασία που αποδίδει στην αρχή της αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτίθεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχής ώστε να μπορεί αντιμετωπίζει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις·

16.   υπογραμμίζει ότι αυτή η υποδιαίρεση τομέα χρηματοδοτεί πολυάριθμες σημαντικές πολιτικές και δραστηριότητες με στόχο την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τη στήριξη της ανάπτυξης για δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

17.   εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο περιέκοψε ΠΣΠ ιδιαίτερα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο από το οποίο χρηματοδοτούνται η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση στις περιφέρειες· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι η στρατηγική της Λισαβόνας βασίζεται σε κοινές προσπάθειες των προϋπολογισμών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών μελών·

Σχετικά με τον τομέα 2

18.   σημειώνει ότι η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος είναι μία από τις προτεραιότητές της για τον προϋπολογισμό του 2009· θεωρεί πάντως ότι αυτή η προτεραιότητα δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στο ΠΣΠ και σκοπεύει συνεπώς να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη βασική αυτή πολιτική· προτείνει, για λόγους προβολής, την κατανομή των πιστώσεων σε συγκεκριμένο κονδύλιο του προϋπολογισμού αποκλειστικά για το σκοπό αυτό· θα αυξήσει αναλόγως τις πιστώσεις που προορίζονται για το LIFE+ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης·

19.   λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για το "γενικό τσεκ απ της ΚΑΠ" και τάσσεται υπέρ της άποψης ότι οιαδήποτε διαφοροποίηση από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα πρέπει να παραμείνει ουδέτερη από άποψη προϋπολογισμού·

20.   σημειώνει τη δημιουργία γραμμών του προϋπολογισμού για τρία νέα ταμεία στην κοινή αγροτική πολιτική και πολιτική αλιείας - το ταμείο για την αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα, τις οικολογικές ενισχύσεις για τη διατήρηση της εκτροφής αιγοπροβάτων στην ΕΕ και το ειδικό χρηματοδοτικό μέσο – Προσαρμογή του αλιευτικού στόλου στις οικονομικές συνέπειες της αύξησης των τιμών των καυσίμων - και τα τρία έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και το άνοιγμα ευκαιριών για το μέλλον, ιδίως σε μειονεκτικές και ευαίσθητες περιοχές· θεωρεί ότι αυτά τα ταμεία πρέπει πρωτίστως να χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις του προϋπολογισμού γεωργίας που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί·

21.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή είναι τελικώς πρόθυμοι να καταρτίσουν πρόγραμμα διανομής φρούτων στα σχολεία, προσφέροντας σημαντικό ετήσιο ποσό για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και των προβλημάτων υγείας μεταξύ των μαθητών αλλά αποδοκιμάζει το ότι χάθηκε ένας χρόνος επειδή αυτή η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απορρίφθηκε από το Συμβούλιο στον προϋπολογισμό του 2008·

Σχετικά με την υποδιαίρεση τομέα 3 α

22.   αναγνωρίζει την επιθυμία των Ευρωπαίων πολιτών για ασφαλή και σίγουρη Ευρώπη και επιδοκιμάζει τις αυξήσεις σε αυτήν την υποδιαίρεση τομέα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2008· επισημαίνει τη σπουδαιότητα της αρχής της αλληλεγγύης και της διαφύλαξης του ύψιστου επιπέδου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

23.   τονίζει τη σπουδαιότητα της επαρκούς χρηματοδότησης που διατίθεται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης και της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ παράλληλα καταπολεμάται η λαθρομετανάστευση και ενισχύεται η προστασία στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες για την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών·

Σχετικά με την υποδιαίρεση τομέα 3 β

24.   υπενθυμίζει ότι η υποδιαίρεση τομέα 3β καλύπτει ζωτικής σημασίας πολιτικές με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών· επαναλαμβάνει την απογοήτευσή του για τη χαμηλή αύξηση σε σύγκριση με το 2008 που πρότεινε η Επιτροπή για αυτήν την υποδιαίρεση τομέα, ειδικά για εκείνες τις δραστηριότητες που είναι σημαντικές για την Ευρώπη των πολιτών, μερικές εκ των οποίων υπέστησαν ακόμη και μείωση στους προϋπολογισμούς τους·

25.   δεν μπορεί να δεχθεί ότι το Συμβούλιο περιέκοψε ακόμη περισσότερο τις πιστώσεις σε αυτές τις "θέσεις για τους πολίτες" και θα μεριμνήσει ώστε να εξασφαλισθούν οι δέοντες πόροι στον σημαντικό αυτό τομέα· επισημαίνει ότι θα κάνει χρήση του μικρού περιθωρίου που απομένει σε αυτήν την υποδιαίρεση τομέα για να χρηματοδοτήσει δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες με στόχο την τόνωση του τομέα αυτού πολιτικής·

Σχετικά με τον τομέα 4

26.   σημειώνει τη σημαντική αναδιάταξη των πιστώσεων που διενήργησε το Συμβούλιο στον τομέα 4 και κρίνει ότι τούτο αποτελεί ισχυρή ένδειξη της σοβαρής έλλειψης πόρων υπό το ανώτατο όριο του ΠΔΠ· επισημαίνει ότι τα ανώτατα όρια του τομέα 4 θα καταστήσουν όλο και πιο απαραίτητη την τακτική χρήση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας· πιστεύει ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν επιτρέπουν, ως έχουν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τον ρόλο της ως παγκόσμιος εταίρος·

27.   ζητεί από το Συμβούλιο να μην αναλαμβάνει φιλόδοξες πολιτικές δεσμεύσεις όπως αυτές που περιέχονται στα συμπεράσματα της Προεδρίας της 20ής Ιουνίου 2008 στα οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν μεγαλύτερη χρηματοοικονομική στήριξη από την ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ή να δεσμεύεται ταυτόχρονα ως προς τις απαιτούμενες δημοσιονομικές προτάσεις και ενέργειες όταν υπάρχει προφανής αντίφαση με τους διαθέσιμους πόρους υπό το ετήσιο ανώτατο όριο του ισχύοντος ΠΔΠ·

28.   επαναλαμβάνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μαζική και συγκεκριμένη κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της υπέρογκης αύξησης των τιμών των τροφίμων και της απορρέουσας κρίσης στον τομέα της διατροφής και επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να δοθεί μια υγιής δημοσιονομική απάντηση· υπενθυμίζει ότι τα διαθέσιμα περιθώρια υπό τον τομέα 2 δεν μπορούν να δαπανηθούν για σκοπούς του τομέα 4 δεδομένου ότι το ισχύον ανώτατο όριο του τομέα 4 δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση του μέσου χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις υφιστάμενες προτεραιότητες· κρίνει ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια και να εξετάσουν όλες τις δυνατότητες που παρέχει η διοργανική συμφωνία για χρηματοδότηση των ποσών που προβλέπονται για επισιτιστική βοήθεια υπό τον τομέα 4· παρόλα αυτά υπενθυμίζει ότι η τελική απόφαση για το κονδύλι αυτό θα ληφθεί κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και θα συνδυασθεί με μια γενική αξιολόγηση των εν ισχύι μέσων για την πολιτική συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες·

29.   συνεχίζει να υποστηρίζει τη διεργασία ειρήνευσης στην Παλαιστίνη και το Κοσσυφοπέδιο μεταξύ των αμετάβλητων βασικών προτεραιοτήτων του για την οποία πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ επαρκείς πόροι· σημειώνει πάντως ότι ένα επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης ενδέχεται να απαιτήσει αναπρογραμματισμό υπό τον τομέα 4, ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί δημοσιονομική αντιστάθμιση από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης που χρειάζεται για να παρέχονται εχέγγυα όσον αφορά την ειδική μέριμνα που απαιτείται για να διασφαλιστεί η ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ·

30.   επιδοκιμάζει την επαναφορά πόρων στη γραμμή σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκοκυπριακής κοινότητας· επιδοκιμάζει επίσης την υποστήριξη της εκταφής, της αναγνώρισης της ταυτότητας και της επιστροφής των λειψάνων των αγνοουμένων στην Κύπρο·

31.   υποστηρίζει την αστυνομική αποστολή που ξεκίνησε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας στο Κοσσυφοπέδιο· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να παράσχει συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κράτος Δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX), ιδίως όσον αφορά την ανάληψη καθηκόντων από την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) και τις αντίστοιχες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και δαπάνες, καθώς και τη συνεργασία με το Γραφείο Συνδέσμου της Επιτροπής στο Κοσσυφοπέδιο· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση που παρέχεται στις τοπικές δυνάμεις·

32.   υπογραμμίζει ότι προτίθεται να βοηθήσει τη Γεωργία στη μακρά και δαπανηρή διεργασία ανασυγκρότησής της και να συμμετάσχει ενεργά στην εξεύρεση κατάλληλης χρηματοδοτικής λύσης, όπως αναφέρεται στο ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 για την κατάσταση στη Γεωργία(7)· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ· επιμένει συνεπώς να τηρηθεί η πολιτικά και οικονομικά ορθή αρχή της νέας χρηματοδότησης για νέες ανάγκες· επισημαίνει εν προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει την παροχή έως και 500 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο από το 2008 έως και το 2010 και, εάν είναι αναγκαίο, να δεσμεύσει τα κεφάλαια αυτά σε συνδυασμό με τη διάσκεψη δωρητών για τη Γεωργία·

33.   επισημαίνει την αυξανόμενη σημασία της Ενεργειακής Κοινότητας και χαιρετίζει την πρόθεση της Τουρκίας να γίνει μέλος της· είναι της γνώμης ότι η είσοδος της Ουκρανίας, της Γεωργίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας στην Ενεργειακή Κοινότητα θα πρέπει να διευκολυνθεί και ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν μέτρα ενεργειακής αλληλεγγύης μεταξύ των· αναμένει την έκθεση που θα υποβάλει η Επιτροπή το 2009 σχετικά με την κτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή της απόφασης 2006/500/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2006, σχετικά με τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας(8)·

34.   επισημαίνει ότι η προτεραιότητα της ΕΕ για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος έχει επίσης εξωτερική διάσταση και ότι οι συναφείς δραστηριότητες, όπως αυτές που συνδέονται με τη συμμαχία όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τις πιστώσεις του τομέα 4·

35.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας αποδείχθηκε ότι συνιστά αποτελεσματικό μηχανισμό χρηματοδότησης αλλά αποδοκιμάζει το ότι το Παγκόσμιο Ταμείο δεν αποτελεί φορέα εκτέλεσης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, για την αποτελεσματική εκτέλεση των χορηγήσεων του Παγκόσμιου Ταμείου, θα χρειαστεί να δαπανηθούν αυξημένοι χρηματοδοτικοί πόροι για τεχνική βοήθεια·

36.   υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας προβλέπεται να χρηματοδοτεί απρόβλεπτες επείγουσες ανάγκες και φρονεί ότι οι πιστώσεις αυτής της θέσης του προϋπολογισμού είναι αιτιολογημένες και ότι η κατάργηση αυτών των πιστώσεων θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα της ΕΕ να αντιδράσει δεόντως σε μια πιθανή κατάσταση κρίσης στις αρχές του 2009· επαναφέρει επομένως το ΠΣΠ για το αποθεματικό έκτακτης ανάγκης και όσον αφορά την παράγραφο 25 της διοργανικής συμφωνίας·

Σχετικά με τον τομέα 5

37.   σκοπεύει, ως γενική αρχή, να επαναφέρει τα ποσά του ΠΣΠ που περιέκοψε το Συμβούλιο στον τομέα αυτόν· σημειώνει πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα όσον αφορά τις ειδικές πτυχές της κατανομής, από την Επιτροπή, του προσωπικού μεταξύ διοικητικής υποστήριξης και λειτουργιών συντονισμού, τις δυνατότητες αναδιάταξης και την ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης σχετικά με την κτιριακή πολιτική· έχει αποφασίσει να εγγράψει μερικά ποσά στο αποθεματικό για να διασφαλίσει ότι θα λάβει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά σε εύθετο χρόνο·

38.   επισημαίνει ότι στο ΠΣΠ του 2009 συνολικό ποσό ύψους 1 120 εκατ. ευρώ εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση των διοικητικών δαπανών εκτός του τομέα 5· θεωρεί ότι το ποσό αυτό είναι σημαντικό·

39.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι διοικητικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται σημαντικά περισσότερο από το μέσο επίπεδο του πληθωρισμού στην ΕΕ, προκαλώντας ανησυχίες όσον αφορά την καλή διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει ριζική επανεξέταση όλων των πτυχών των εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο των διοικητικών δαπανών από τη μεταρρύθμιση του 2000 και έπειτα, εστιάζοντας ιδιαίτερα την προσοχή της στις συνέπειες της διεύρυνσης του 2004 και στην ανάγκη να συνεχισθούν οι προσπάθειες για την εξοικονόμηση πόρων μέσω βελτίωσης της αποδοτικότητας· ζητεί η επανεξέταση αυτή να είναι διαθέσιμη το αργότερο την 31η Ιουλίου 2009·

40.   εκφράζει ανησυχίες στο πλαίσιο αυτό διότι τα ποσά που λαμβάνονται από τα επιχειρησιακά κονδύλια των προγραμμάτων για να χρηματοδοτηθούν εκτελεστικοί οργανισμοί αυξάνονται συνεχώς και έχουν ήδη φθάσει σε σημαντικό επίπεδο - χρηματοδότηση άνω των 1300 υπαλλήλων το 2009· θα ήθελε να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα των επιπτώσεων της δημιουργίας εκτελεστικών οργανισμών και της επέκτασης των καθηκόντων τους για εκείνες τις γενικές διευθύνσεις οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την εκτέλεση των σχετικών προγραμμάτων πριν αναλάβουν οι εκτελεστικοί οργανισμοί·

41.   σημειώνει ότι τρέχοντα στοιχεία έδειξαν ότι στις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, ο λόγος μεταξύ προσωπικού με καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού και εκείνου που ασκεί επιχειρησιακά καθήκοντα μπορεί να ποικίλει σημαντικά· ζητεί από την Επιτροπή ανάλυση των λόγων στους οποίους οφείλονται αυτές οι αποκλίσεις·

42.   αναμένει ότι θα ενημερωθεί πλήρως για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την αποκαλούμενη μεταρρύθμιση του προσωπικού "Holmquist" εντός της Επιτροπής·

43.   ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) να συνεχίσει τις προσπάθειές της για εξορθολογισμό και συντόμευση των κύκλων των διαγωνισμών· εκτιμά ότι η EPSO πρέπει να αποκτήσει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να υποστηριχθούν οι προσπάθειες που έχει αναλάβει για να βελτιώσει τις εσωτερικές διαδικασίες και μεθόδους της και να επισπεύσει τη διαχείριση των καταστάσεων επιτυχόντων, προκειμένου να παρέχει εχέγγυα ότι μπορεί να διαθέσει στα θεσμικά όργανα το κατάλληλο προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες, περιλαμβανομένης της επάρκειας των κριτηρίων αποδοχής, ιδίως για θέσεις AST·

44.   καλεί το Συμβούλιο να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 (OLAF) για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης και να αποσαφηνιστεί το νομικό πλαίσιο της αποστολής της·

45.   εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνεκτικότητας και συνέπειας που παρατηρείται τακτικά στην πολιτική επικοινωνίας που ακολουθούν οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής· τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης συνεπούς και αναγνωρίσιμης "ταυτότητας της ΕΕ" προς χρήση σε όλα τα μέτρα επικοινωνίας· θα ήθελε επομένως να ενθαρρύνει τις μεμονωμένες υπηρεσίες της Επιτροπής να προσδιορίζουν με ακρίβεια και να συντονίζουν όλες τις δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας που επιτελούνται στο επίπεδό τους·

46.   καλεί τα θεσμικά όργανα να συντονίσουν συστηματικά τις προσπάθειές τους με σκοπό:

   - να καταστεί προσιτή στους πολίτες η ενημέρωση για τα δικαιώματά τους και για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη στα κράτη μέλη,
   - να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η διαφάνεια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μέσω αποτελεσματικών εργαλείων αναζήτησης, της ενοποίησης των κειμένων και με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τη μορφοποίηση των οδηγιών, των κανονισμών και των αποφάσεων στην πηγή,
   - να δημιουργηθεί, βάσει των διαθέσιμων πόρων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο, μια ψηφιακή βιβλιοθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

47.   επιδοκιμάζει την αναμόρφωση του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων που ξεκίνησε πρόσφατα η Επιτροπή αλλά προτρέπει τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμφωνιών· εφιστά την προσοχή στην παράγραφο 47 της διοργανικής συμφωνίας σύμφωνα με την οποία απαιτείται η άδεια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για τη δημιουργία νέων σχολείων που έχουν επίπτωση στο προϋπολογισμό·

48.   υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης της παραγράφου 47 της διοργανικής συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να εργασθεί από κοινού με την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τον καθορισμό ειδικής λεπτομερούς διαδικασίας για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής·

49.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την έκθεση για τις πιθανές λύσεις σχετικά με την ασφάλεια του φυσικού αερίου της ΕΕ και το μηχανισμό διαφοροποίησης στο διάδρομο NG3, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον πιθανό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην αγορά του φυσικού αερίου χονδρικώς από κράτη μη παραδοσιακούς προμηθευτές (που έχουν μερίδιο μικρότερο από το 5% της αγοράς της ΕΕ) στο διάδρομο NG3 ή στη διευκόλυνση της αγοράς του, είτε με απευθείας αγορά είτε με τη δημιουργία φορέα αγοράς·

Σχετικά με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες

50.   επιδοκιμάζει την απόφαση της Επιτροπής να ακολουθήσει τελικά τα αιτήματα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και να λάβει υπόψη τα έσοδα ειδικού προορισμού κατά την κατάρτιση του ΠΣΠ για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς για το 2009· θεωρεί ότι τούτο αναμφίβολα αποτελεί βήμα προς περισσότερη διαφάνεια του προϋπολογισμού· επαναλαμβάνει πάντως, σύμφωνα με τις τροπολογίες του στις παρατηρήσεις των θέσεων του προϋπολογισμού του 2008 για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, ότι οι οργανισμοί που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από έσοδα που δημιουργούνται από αμοιβές πρέπει να εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν το μέσο των εσόδων ειδικού προορισμού για να έχουν τη δημοσιονομική ευελιξία που χρειάζονται·

51.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2008, με τίτλο "Ευρωπαϊκοί οργανισμοί – Πορεία προς το μέλλον" (COM(2008)0135), σημειώνοντας ιδίως τη δέσμευση της Επιτροπής να πραγματοποιήσει αξιολόγηση των ρυθμιστικών οργανισμών, στη διάρκεια του 2009· ζητεί η αξιολόγηση αυτή να επικεντρωθεί ιδίως στην εξέταση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντικτύπου του έργου των οργανισμών, καθώς και στην εξακρίβωση της αντίστοιχης εξοικονόμησης πόρων στους κόλπους των υπηρεσιών της ίδιας της Επιτροπής, μέσω της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προς τους οργανισμούς, και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009·

52.   επισημαίνει ότι οι μικροί οργανισμού τείνουν να έχουν πολύ υψηλό ποσοστό προσωπικού (50% ή και περισσότερο) που ασχολούνται με την εσωτερική διοίκηση του ίδιου του οργανισμού· θα θεωρούσε ότι το θέμα κόστους/αποτελεσματικότητας των μικρών οργανισμών είναι ένα από ζητήματα που πρέπει να εξετάσει η διοργανική ομάδα εργασίας για το μέλλον των αποκεντρωμένων οργανισμών που προβλέπεται να συσταθεί τον Αύγουστο 2008·

53.   σημειώνει το πλεόνασμα των 290 εκατ. ευρώ του γραφείου εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς στο τρέχον οικονομικό έτος· θα ήθελε να εξετάσει η Επιτροπή κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο οιοδήποτε πλεόνασμα εσόδων του γραφείου, που θα είναι άμεση συνέπεια της εσωτερικής αγοράς, να επανέρχεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

54.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως δημιουργήθηκε από την Συνθήκη Ευρατόμ, είναι ανεξάρτητος οργανισμός και ότι οι επιδοτήσεις του πρέπει να εμφανίζονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ με τρόπο διαφανή·

Σχετικά με τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες

55.   υπενθυμίζει ότι η διοργανική συμφωνία επιτρέπει καθ' έκαστο οικονομικό έτος συνολικό ποσό έως 40 εκατ. ευρώ για δοκιμαστικά σχέδια και συνολικό ποσό έως 100 εκατ. ευρώ για προπαρασκευαστικές ενέργειες εξ ων μέγιστο ποσό 50 εκατ. ευρώ μπορεί να χορηγείται σε νέες προπαρασκευαστικές ενέργειες·

56.   θεωρεί ότι αυτά τα σχέδια είναι απαραίτητο εργαλείο με το οποίο το Κοινοβούλιο χαράσσει νέες πολιτικές οι οποίες είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών· έχει αναλύσει σειρά ενδιαφερουσών προτάσεων από τις οποίες μικρός αριθμός θα μπορούσε να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2009 λόγω των περιορισμών των ανώτατων ορίων που επιβάλλουν η διοργανική συμφωνία και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

57.   επιμένει τα προταθέντα σχέδια και οι ενέργειες που δεν έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2009 λόγω του ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, καλύπτονται ήδη από υπάρχουσα νομική βάση πρέπει στην πραγματικότητα να εκτελεσθούν δυνάμει αυτής της νομικής βάσης και καλεί την Επιτροπή να αναφερθεί επίσης στις εν λόγω προτάσεις στο πλαίσιο της έκθεσης για τα πρότυπα σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες· περιμένει από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή ανεξάρτητα από το εάν τα σχέδια και οι ενέργειες θα μνημονεύονται τελικώς στις σχετικές παρατηρήσεις των νομικών βάσεων του προϋπολογισμού του 2009· σκοπεύει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εκτέλεση αυτών των σχεδίων και ενεργειών δυνάμει των νομικών τους βάσεων κατά το οικονομικό έτος 2009·

o
o   o

58.   λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις που ενέκριναν οι ειδικές επί του θέματος επιτροπές όπως περιέχονται στην έκθεση Α6-0398/2008·

59.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες και τις προτάσεις τροποποιήσεων στο τμήμα ΙΙΙ του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα.

(1) EE L 253, 7.10.2000, σ. 42.
(2) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0174.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0175.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0335.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0396.
(8) ΕΕ L 198, 20.7.2006, σ. 15.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΓΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

1.  Προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων και Ταμείου Συνοχής και προγράμματα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ομαλή και καλή εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και σχεδίων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σε σχέση με τα νέα προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και τα προγράμματα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013.

Προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη εμπειριών από το πρώτο στάδιο της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σημειώνοντας την έγκριση των περισσότερων επιχειρησιακών προγραμμάτων και σχεδίων, κρίνουν ότι έχει πλέον μεγάλη σημασία να εξασφαλισθεί ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή με την όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση των αντίστοιχων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στους κανονισμούς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και τακτικά την πρόοδο της έγκρισης αυτών των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα κράτη μέλη, ταυτοχρόνως με την πρόοδο της έγκρισης των κυριότερων σχεδίων.

Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή καλείται να εξακολουθήσει να παρέχει τακτικά ειδικά εργαλεία παρακολούθησης κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Η Επιτροπή καλείται επίσης να υποβάλει ενδεχομένως ενημέρωση των προβλέψεων πληρωμών της για το 2009 το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου 2008."

2.  Προσλήψεις για τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τονίζουν εκ νέου τη σημασία πλήρους κάλυψης των θέσεων συνεπεία των διευρύνσεων του 2004 και του 2007 και επιμένουν ότι τα Όργανα και ιδίως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την επιτάχυνση της γενικής διαδικασίας κάλυψης αυτών των θέσεων με υπαλλήλους. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, με στόχο να επιτευχθεί χωρίς καθυστέρηση η ευρύτερη δυνατή βάση κατά γεωγραφική αναλογία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σκοπεύουν να συνεχίσουν την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της συνεχιζόμενης διαδικασίας προσλήψεων. Προς το σκοπό αυτό, ζητούν από κάθε Όργανο και την EPSO να υποβάλλουν ανά εξάμηνο, το Μάρτιο και τον Οκτώβριο, έκθεση σχετικά με την πορεία των προσλήψεων συνεπεία των διευρύνσεων του 2004 και του 2007."

3.  Ταμείο Αλληλεγγύης ΕΕ

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ομαλή διαδικασία για την έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Κατά συνέπεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χαιρετίζουν τη δέσμευση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία, στο εξής, οποιοδήποτε προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού απαιτούμενο για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης θα προορίζεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό."

4.  Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αποθεματικό επείγουσας βοήθειας

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ταχεία διαδικασία, τηρουμένης της διοργανικής συμφωνίας για την έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και τη χρησιμοποίηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας."

5.  Δήλωση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2009

"Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του 2009 και να περιορισθούν τυχόν δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της λήξης της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διακοπής των δραστηριοτήτων για τις ευρωπαϊκές εκλογές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν τα ακόλουθα:

Μεταφορές

Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε να υποβάλει όλες τις αιτήσεις μεταφορών εγκαίρως για την τελευταία τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 27 Απριλίου 2009.

Εάν δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί αυτή η προθεσμία, όλες οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή θα εξετασθούν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, αφού διαβιβασθούν αρμοδίως βάσει έκτακτης διαδικασίας.

Διορθωτικοί προϋπολογισμοί

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή σημειώνουν ότι κατά την προεκλογική περίοδο ενδέχεται να προκύψουν επείγουσες και απρόβλεπτες αποφάσεις. Οι άσκοπες καθυστερήσεις θα μπορούσαν να αποφευχθούν με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την ολομέλεια στην επιτροπή προϋπολογισμών."

6.  Ενημέρωση του δημοσιονομικού προγραμματισμού στον τομέα 5

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούν τους Γενικούς Γραμματείς όλων των Οργάνων να υποβάλουν έως το τέλος Οκτωβρίου ενημερωμένη έκθεση σχετικά με το δημοσιονομικό προγραμματισμό των δαπανών διοικητικής λειτουργίας που εμπίπτουν στον τομέα 5."

ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.  Πιστώσεις πληρωμών

   1.1. "Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει διορθωτικό προϋπολογισμό εάν οι πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2009 αποδειχθούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών του υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση), του υποτομέα 1β (Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση), του τομέα 2 (Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων) και του τομέα 4 (Η ΕΕ ως παγκόσμιος εταίρος)."
   1.2. "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να αξιολογεί τις ανάγκες πληρωμών σε όλους τους τομείς για ολόκληρο το έτος, βάσει των προβλέψεων που είναι διαθέσιμες στα διάφορα στάδια της διαδικασίας."

2.  Προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και προγράμματα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013

Η Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει έως το τέλος Οκτωβρίου 2008 ενημέρωση προβλέψεων πληρωμών για το 2009. Λόγω του βαθμού ανασφάλειας όσον αφορά τους όρους εκτέλεσης στα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να βασισθεί για την εν λόγω ενημέρωση και στις ενημερωμένες προβλέψεις πληρωμών που θα παράσχουν τα κράτη μέλη.

3.  Αξιολόγηση των οργανισμών

   3.1 "Το Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση των ρυθμιστικών οργανισμών, όπως δήλωσε στην ανακοίνωσή της "Ευρωπαϊκοί οργανισμοί - Πορεία προς το μέλλον" της 11ης Μαρτίου 2008. Χαιρετίζει επίσης τη δέσμευση της Επιτροπής να μην υποβάλει προτάσεις για νέους ρυθμιστικούς οργανισμούς έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω ανακοίνωση της Επιτροπής.

Το Συμβούλιο συμφωνεί ότι η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να του επιτρέψει να εκτιμήσει κατά πόσον οι ρυθμιστικοί οργανισμοί αποτελούν κατάλληλο εργαλείο, στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών τώρα και στο μέλλον. Προς το σκοπό αυτό η αξιολόγηση θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα οριζόντιας σύγκρισης των αποτελεσμάτων, ει δυνατόν βάσει κοινών δεικτών.

Επιπλέον η αξιολόγηση θα πρέπει να αφορά ιδίως τα εξής σημεία:

- τη λογική, την αξία και το σκοπό των οργανισμών, σύμφωνα με την καλή διακυβέρνηση,

- τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εργασιών των οργανισμών, καθώς και την καλή οργάνωσή τους, περιλαμβανομένων καθοριστικών παραγόντων όπως οι μηχανισμοί προγραμματισμού, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης,

- τη διαδικασία του προϋπολογισμού και την υποχρέωση των οργανισμών να λογοδοτούν για τη διαχείρισή τους·

Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην εκτίμηση των εξής:

- συνοχή μεταξύ των στόχων και δραστηριοτήτων των οργανισμών και των προτεραιοτήτων και στόχων των ενωσιακών πολιτικών,

- διαφάνεια των εργασιών των οργανισμών,

- σχέση μεταξύ των οργανισμών και της Επιτροπής και, ενδεχομένως, δεσμός μεταξύ των ρυθμιστικών οργανισμών και των εθνικών οργανισμών,

- διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων των οργανισμών.

Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να παράσχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατάλληλα εργαλεία και μέσα ώστε να εκτιμά, στο πλαίσιο της κατανομής της κοινοτικής συνεισφοράς κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, τη συγκρισιμότητα των στόχων απόδοσης, τις διοικητικές και επιχειρησιακές δαπάνες, την εξέλιξη του προσωπικού (τύπους θέσεων και ποσοστό κενών θέσεων) καθώς και τον αντίκτυπο του μεγέθους του οργανισμού.

Η Επιτροπή καλείται να λάβει υπόψη της τη θέση του Συμβουλίου κατά τον καθορισμό του πεδίου και του περιεχομένου της αξιολόγησης αυτής, ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα καλύπτονται οι πλέον ενδιαφέρουσες, για το Συμβούλιο, πτυχές, ιδίως στο δημοσιονομικό τομέα. Απαιτείται ανεξάρτητη εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να επιτευχθούν αξιόπιστα, εύρωστα και πλήρη αποτελέσματα."

   3.2. "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει με ικανοποίηση την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση των αποκεντρωμένων οργανισμών όπως ανήγγειλε στην ανακοίνωσή της "Ευρωπαϊκοί οργανισμοί - Πορεία προς το μέλλον" της 11ης Μαρτίου 2008.

Θεωρεί ότι μια διοργανική ομάδα θα αποτελέσει βιώσιμη δομή για τον απαιτούμενο εποικοδομητικό διάλογο που θα είναι προσανατολισμένος προς την παραγωγή αποτελεσμάτων και τονίζει ότι όλοι οι σημαντικοί θεσμικοί και νομοθετικοί φορείς καθώς και οι εκπρόσωποι της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής πρέπει να συμμετάσχουν στην εν λόγω ομάδα για να εξασφαλισθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει ειδικότερα την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή της διεξοδικής αξιολόγησης των αποκεντρωμένων οργανισμών όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να επιτρέψει να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί αποτελούν ικανό μέσο, στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών στο παρόν και το μέλλον. Προς το σκοπό αυτό η αξιολόγηση θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα οριζόντιας σύγκρισης των αποτελεσμάτων, ει δυνατόν βάσει κοινών δεικτών.

Τα προνόμια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, όπως ορίζονται για τη δημιουργία νέων αποκεντρωμένων οργανισμών στο σημείο 47 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, πρέπει να διαφυλάσσονται πλήρως κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υφιστάμενων οργανισμών."

4.  Συνέχεια που δίδεται στο σημείο 32 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Ιουνίου 2008

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι πάσα χρηματοδότηση νέων μέτρων οφείλει να τηρεί τις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού (ιδίως για τις προδιαγραφές) και της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 (ιδίως για τα ανώτατα όρια των διάφορων τομέων).

Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις για τη χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο των διαδικασιών του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2008-2009."

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου