Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2026B(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0397/2008

Indgivne tekster :

A6-0397/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/10/2008 - 6.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0516

Vedtagne tekster
PDF 231kWORD 58k
Torsdag den 23. oktober 2008 - Strasbourg
Forslag til det almindelige budget 2009 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX)
P6_TA(2008)0516A6-0397/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2008 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, Sektion I, Europa-Parlamentet - Sektion II, Rådet - Sektion IV, Domstolen - Sektion V, Revisionsretten - Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - Sektion VII, Regionsudvalget - Sektion VIII, Den Europæiske Ombudsmand - Sektion IX, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

-   der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om retningslinjerne for 2009-budgetproceduren – øvrige sektioner(4),

-   der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2009(5),

-   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, forelagt af Kommissionen den 16. maj 2008 (KOM(2008)0300),

-   der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, vedtaget af Rådet den 17. juli 2008 (C6-0310/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6-0397/2008),

A.   der henviser til, at det foreløbige budgetforslag (FBF) for samtlige institutioner efterlod en margen på 121 744 018 EUR under loftet for den finansielle ramme for regnskabsåret 2009,

B.   der henviser til, at der i budgetforslaget (BF) efter Rådets afgørelse af 17. juli 2008 er en margen på 224 133 714 EUR under loftet,

C.   der henviser til, at der blev indgået aftale om en pilotprocedure med et styrket samarbejde mellem Præsidiet og Budgetudvalget og tidligt gensidigt samarbejde om alle emner med betydelige budgetmæssige konsekvenser for hele 2009-proceduren,

D.   der henviser til, at plenarforsamlingens beføjelser i forbindelse med vedtagelse af budgettet vil blive fuldt ud bibeholdt i overensstemmelse med traktatbestemmelserne og forretningsordenen,

E.   der henviser til, at der fandt et forberedende samråd mellem Præsidiets og Budgetudvalgets delegationer sted den 16. april 2008 forud for Præsidiets vedtagelse af det foreløbige forslag til overslag,

F.   der henviser til, at et samrådsmøde mellem disse delegationer fandt sted den 30. september 2008 forud for Budgetudvalgets og plenarforsamlingens afstemninger,

Generel ramme

1.   mener, at EU-institutionerne – efter Parlamentets henstilling om, at de skulle forelægge fuldt ud omkostningsbaserede budgetforslag, der svarer til de reelle behov – har samarbejdet konstruktivt, således at der nu er fremkommet et endeligt forslag, som tager højde for borgernes forventninger og behovet for finansiel disciplin;

2.   understreger, at det har anmodet alle institutioner om at afgive erklæringer om måder til identificering af eventuelle udgifter i tilknytning til den mulige ikrafttræden af Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab; er på grundlag af deres svar overbevist om, at sådanne udgifter ikke er taget med i det endelige forslag;

3.   glæder sig over Rådets tilgang med at anvende en mere målrettet metode til at udarbejde budgetforslaget i modsætning til de generelle procentmæssige ændringer, der tidligere blev benyttet;

4.   understreger, at der generelt stadig er mulighed for forbedringer og en mere effektiv udnyttelse af budgetmidlerne på en række områder, og mener, at disse omfatter øget interinstitutionelt samarbejde, bedre anvendelse af kvalitetsmål, prognoseværktøjer og benchmarks i forbindelse med bedste praksis, større brug af personalemobilitet og omrokeringer for at holde stigninger under kontrol samt et solidt greb om alle udgifter i forbindelse med rejser, godtgørelser, oversættelse og – i særdeleshed – byggeomkostninger.

5.   understreger på ny betydningen af kontinuerlig parlamentarisk kontrol med gennemførelsen af budgetafgørelser, der udgør grundlaget for udarbejdelsen af det årlige budget; er overbevist om, at direkte parlamentarisk kontrol kun kan bidrage til en forbedring af kvaliteten af udnyttelsen af midlerne, en mere direkte kontrol med forsvarlig økonomisk forvaltning og i sidste ende til, at den finansielle bistand igen centreres om de politiske prioriteter; mener, at dette mål kun kan gennemføres med fuld inddragelse af de to budgetudvalg og fagudvalgene;

6.   har besluttet at lade en margen blive stående under loftet for udgiftsområde 5 (administrative udgifter) på 76 269 100 EUR, således at den samlede stigning begrænses til 5,8 %; understreger, at dette medfører en genopførelse af nogle af de nedskæringer, som Rådet har foretaget i institutionernes budgetter, men kun i de tilfælde hvor hver enkelt institutions særlige behov er godtgjort;

Sektion I - Europa-Parlamentet

7.   understreger, at dets politiske prioriteter, som de fremgår af beslutningerne af 10. april 2008 og 20. maj 2008 om hhv. budgetretningslinjer og budgetoverslaget, har styret budgetforslaget for 2009 med budgetdisciplin, samtidig med at de politiske prioriteter er blevet sikret; mener, at resultatet er helt i tråd med disse målsætninger og navnlig også er i overensstemmelse med de særlige behov, der er knyttet til 2009, som er valgår for Parlamentet, og udfordringerne i forbindelse med den nye statut for medlemmer og overgangen fra en valgperiode til den næste;

8.   glæder sig meget over det forbedrede samarbejde mellem Præsidiet og Budgetudvalget, som har skabt et solidt grundlag for det forberedende arbejde frem til førstebehandlingen af budgettet samt under udarbejdelsen af budgetretningslinjerne og budgetoverslaget; understreger begge parters vilje til at anvende og opnå resultater i løbet af pilotproceduren for at løse uoverensstemmelser på et tidligt tidspunkt, samtidig med at begge organers beføjelser fastholdes;

9.   mener imidlertid, at visse praktiske problemer skal bringes ud af verden for at fremme og forbedre samarbejdet yderligere, navnlig klare forbedringer med hensyn til at stille nødvendig information og betænkninger til rådighed inden for rimelige tidsgrænser inden førstebehandlingen;

10.   erkender, at der siden dets vedtagelse af budgetoverslaget er sket væsentlige udviklinger med betydelige budgetmæssige konsekvenser, og at der som følge heraf er behov for visse justeringer; fremhæver navnlig i denne forbindelse de budgetændringer, der skyldes udsættelsen af Lissabontraktatens ikrafttræden, forberedelserne forud for gennemførelsen af den nye vedtægt for assistenter, de opdaterede prognoser for medlemmernes statut og stigningen i energipriser;

11.   understreger, at der er opnået væsentlige forbedringer, hvad angår bistand til medlemmerne i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, navnlig deres lovgivningsmæssige pligter; henviser til den positive evaluering af den første fase af Bibliotekets nye Udredningstjeneste, der kan fremme medlemmernes parlamentariske aktiviteter; understreger betydningen af, at medlemmerne i god tid kan modtage objektive og saglige oplysninger om de emner, der er relevante for deres parlamentariske aktiviteter; anmoder administrationen om yderligere at forbedre præsentationen af svarene på medlemmernes forespørgsler, offentliggøre alle anmodninger og ikke kun udredningerne på Bibliotekets hjemmeside og forbedre den sproglige dækning af de oplysninger, er stilles til rådighed; anmoder om at blive holdt underrettet gennem en indledende evaluering i begyndelsen af 2010;

12.   understreger, at det samlede niveau for Parlamentets budget udgør 19,67 % af de tilladte udgifter under udgiftsområde 5 (administrative bevillinger) i den flerårige finansielle ramme, dvs. at niveauet er blevet holdt under det frivillige loft på 20 %; glæder sig over, at dette indebærer en yderligere besparelse på 900 000 EUR i forhold til niveauet i maj 2008; påpeger at dette skyldes en kombination af faktorer som nævnt ovenfor;

13.   fremhæver samrådsmødet mellem Præsidiet og Budgetudvalget den 30. september 2008, hvor der blev forhandlet og – i det store hele – opnået enighed om de væsentligste budgetmæssige uoverensstemmelser; bemærker dog, at der var nogle enkelte udestående punkter, hvorom der ikke kunne opnås enighed, og som Parlamentet skulle påtage sig ansvaret for;

14.   understreger de positive resultater og mødets konstruktive karakter; kan på grundlag af sine tidligere beslutninger og en grundigere analyse af budgetoverslaget og ændringsskrivelsen i stor udstrækning give sin tilslutning til de ændringer i stillingsfortegnelsen, som Præsidiet har foreslået; er dog ikke i stand til fuldt ud at godkende alle forslagene;

15.   anerkender, at der er og vil blive gjort en betydelig indsats for at gennemføre omrokeringer med henblik på at begrænse en stigning i personalet og de deraf følgende udgifter

   understreger, at den samlede virkning af anvendelsen af menneskelige ressourcer til udførelse af særlige opgaver også bør analyseres, og at Præsidiet og administrationen er nødt til løbende at holde fokus på dette i de kommende år og i højere grad fordele de menneskelige ressourcer lige mellem de centrale lovgivningsmæssige aktiviteter, de direkte tjenester til medlemmerne og de administrative støttefunktioner såvel som gøre de underliggende forudsætninger og prioriteter mere forståelige
   glæder sig – som et første og vigtigt skridt – over den fremlagte analytiske og detaljerede stillingsfortegnelse, selv om den blev forelagt med forsinkelse og efter fristen for indgivelse af budgetændringsforslag til førstebehandlingen; ønsker at blive holdt regelmæssigt underrettet om dette fremover
   er tilfreds med, at de nuværende forslag vil bidrage positivt til at forøge Parlamentets lovgivningskapacitet, blandt andet hvad angår komitologi, hvilket også fremgår af en nylig fremlagt betænkning til opfølgning til Budgetudvalget;

16.   godkender ændringerne i sekretariatets stillingsfortegnelse, som det fremgår af budgetændringsforslagene, i alt 88 stillinger og 1 283 opnormeringer; fastholder i reserven de bevillinger, der vedrører et begrænset antal stillinger, som forudsætter yderligere undersøgelse af og præcisering af anvendelsen, behovene og den optimale fordeling af midler, som er beskrevet oven for, senest inden udgangen af juni 2009;

17.   forpligter sig fuldt ud til en hurtig lancering af Besøgscenteret, men understreger dog, at der efter forliget stadig skal gøres en indsats for at finde en tilfredsstillende og omkostningseffektiv løsning; bemærker, at de to delegationer ikke kunne nå til fuldstændig enighed på dette punkt, og har derfor besluttet delvist at acceptere anmodningerne på nuværende tidspunkt; er dog fuldt ud indstillet på at tage spørgsmålet op igen snarest muligt, efter de nødvendige oplysninger er blevet forelagt;

18.   erkender de politiske gruppers behov for personaleressourcer for at kunne overkomme de øgede udfordringer og accepterer derfor at stille yderligere 53 stillinger til rådighed; mener, at det ville være særdeles ønskværdigt med overvejelser om, hvordan gruppernes anmodninger om personale og deraf følgende bevillinger kunne integreres bedre i budgetproceduren på et tidligt tidspunkt, således at der i tide kunne foretages en vurdering af de basale behov;

19.   påpeger, at det har besluttet at øge informationsaktiviteterne i medlemsstaterne som en del af dets strategi og handlingsplan for valget til Europa-Parlamentet i 2009; hilser også tanken om en større inddragelse af unge i kampagnen velkommen med henblik på at informere EU's borgere om Europa-Parlamentets rolle;

20.   understreger, at der er indført budgetbestemmelser for at lette gennemførelsen af en ny ordning for medlemmernes parlamentariske assistenter, og glæder sig meget over den indsats, der bliver gjort for at nå en endelig aftale om dette spørgsmål inden udgangen af 2008;

21.   glæder sig over forslaget om et videnstyringssystem til forbedring af videreformidlingen af information og forvaltning af de forskellige informationskilder på administrativt og politisk plan; anmoder administrationen om at fremlægge resultaterne af den første fase i den todelte strategi inden slutningen af marts 2009;

22.   mener i lyset af de meget væsentlige beløb, der er tale om, at budgetmyndigheden bør tage hensyn til de finansielle begrænsninger og de stigende udgifter til erhvervelse, vedligeholdelse og renovering af bygninger i de kommende år, navnlig i betragtning af at medlemmernes statut træder i kraft i 2009; anmoder Præsidiet om at fremlægge en strategi inden september 2009 inden budgettets førstebehandling; kan derfor ikke tilslutte sig forhøjelse af reserven til bygninger og vælger at fastholde den på 20 mio. EUR;

23.   minder om, at en klarere mellem- til langsigtet plan for bygninger, herunder planlægningsforanstaltninger, vil være gunstig for omkostningskontrollen; opfordrer Præsidiet til fortsat at gøre en indsats i denne henseende; anmoder om at få forelagt en endelig rapport om de finansielle, administrative og retlige følger af asbestproblemet og de nødvendige reparationer af loftet i Strasbourg;

24.   gentager, at plenarforsamlingen har besluttet, at det fra og med ikrafttrædelsen af medlemmernes statut ikke længere skal være muligt at erhverve nye rettigheder under den frivillige pensionsordning; bemærker, at gennemførelsesbestemmelserne i henhold til Præsidiets afgørelse kun tillader erhvervelsen af nye rettigheder for de medlemmer af fonden, der bliver genvalgt, som vil høre under en midlertidig ordning, og som ikke er berettiget til en national eller europæisk pension i forbindelse med deres mandat; mener derfor, at der næsten ikke vil være nogen medlemmer, der stadig er berettigede til at erhverve nye rettigheder; forventer et opdateret overslag fra administrationen over de bevillinger, der er nødvendige fra og med ikrafttrædelsen af medlemmernes statut;

25.   afventer resultaterne af undersøgelsen om Europa-Parlamentets CO2-fodspor, der også bør omfatte de CO2-modregningsordninger, som Parlamentet har foreslået; har besluttet at tilpasse kontoplanen for de poster, der vil blive påvirket af en sådan eventuel modregningsordning; gentager dog, at der bør gøres en større indsats for at begrænse rejseudgifterne, hvor det er muligt;

26.   udtrykker ønske om, at der i alle Parlamentets bygninger bliver mulighed for at konsultere et mobilitetscenter, der kan give detaljerede oplysninger om forbindelser med offentlige transportmidler til og fra Parlamentet, såvel som via intranettet fra og med begyndelsen af den næste valgperiode for at tilskynde til anvendelse af offentlige transportmidler som alternativ til personbiler;

27.   bemærker forslaget om at finansiere et Europa-Parlament–professorat til ære for professor Bronisław Geremek og nedsættelse af en bestyrelse, som bl.a. vil have til formål at tildele en årlig pris; opfordrer Præsidiet til at behandle dette forslag og dets gennemførlighed i samarbejde med Kommissionen med henblik på at afsætte tilstrækkelige midler;

28.   bemærker de udtalelser, som Udvalget om International Handel, Retsudvalget og Udvalget for Andragender har forelagt, og erkender den betydelige grad af enighed; understreger, at de bekymringer, som er blevet fremsat, er blevet accepteret via budgetændringsforslagene og afstemningen;

Sektion IV - Domstolen

29.   anerkender vigtigheden af den nye procedure "uopsættelig forhandling", som Domstolen skal gennemføre, hvorefter nationale domstole har krav på at få svar inden for en meget kortere tidsfrist, end det tidligere var tilfældet; godkender derfor budgetforslaget for så vidt angår de 39 nye stillinger, det drejer sig om;

30.   bemærker, at den store stigning i budgettet primært skyldes byggeprojektet vedrørende Domstolens nye bygning, som tidligere er godkendt, og som fortsat vil have stor økonomisk betydning i de kommende år; opfordrer Domstolen til at fremlægge en opdateret rapport om byggearbejdet som helhed og udgifterne hertil frem til 2013;

31.   mener, at udviklingen i Domstolens normale driftsbudget, som i øjeblikket ligger på omkring +2,5 %, er langt mere opmuntrende, og at Domstolen i det store hele har gjort en klar indsats for at begrænse stigningen i sine udgifter i budgetproceduren for 2009;

32.   har besluttet at fastsætte den samlede nedskæring til 3,5 %, et niveau som ligger tæt på det, som Domstolen selv foreslår, og genopfører de tilsvarende bevillinger; bemærker, at dette skulle sikre, at Domstolen fuldt ud kan udøve sin virksomhed, men at der samtidig er tale om en besparelse i forhold til de oprindelige forslag;

Sektion V - Revisionsretten

33.   glæder sig over den foreslåede styrkelse af Revisionsrettens revisionskapacitet og har som følge deraf sammen med både Revisionsretten og Kommissionen besluttet at stille yderligere 20 stillinger til rådighed;

34.   mener, at udvidelsen af Revisionsrettens bygninger skal holdes på det lavest mulige udgiftsniveau af hensyn til skatteyderne; bekræfter derfor på ny sin beslutning om at betale for udvidelsen direkte via budgettet over 4 år, frem for at skjule de langt højere udgifter, der ville være forbundet med en 25-årig leje/købsordning; har som følge deraf besluttet at frontloade det højest mulige beløb til 2009-budgettet og har derfor godkendt et beløb på 55 mio. EUR til dette formål;

35.   har besluttet at forhøje et begrænset antal udgiftsposter relateret til Revisionsrettens udsendelse af beretninger til offentligheden, en forvaltningsrevision af Revisionsretten selv, forbedret rapportering, børnepasningsfaciliteter for de ansatte, samt at tilføje yderligere to stillinger til stillingsfortegnelsen ud over de ovenfor nævnte revisorer;

Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

36.   har taget højde for Udvalgets bekymringer for så vidt angår personalebevillingerne og accepterer – i lyset af de fremsatte argumenter – at nedjustere den samlede nedskæring til 4,5 %;

37.   har besluttet – ud over de to nye AD5-stillinger, der er inkluderet i budgetforslaget – at oprette yderligere to AST-stillinger, som Rådet havde forkastet;

38.   har besluttet at opføre en del af bevillingerne til rejse- og mødeudgifter i reserven og afvente Udvalgets fremlæggelse af en klar plan for, hvordan det agter at holde disse omkostninger under kontrol;

Sektion VII - Regionsudvalget

39.   bemærker, at Udvalget har behov for at ansætte yderligere "udvidelsesrelateret" personale og accepterer de nye stillinger i Rådets budgetforslag;

40.   kan derudover efter at have hørt Udvalget acceptere et begrænset antal på tre yderligere stillinger for at styrke dets operationelle kapacitet i bestemte afdelinger;

41.   har på baggrund af Udvalgets argumenter besluttet at indføre en samlet nedskæring på 4,5 %; bemærker, at dette ligger meget tæt på Udvalgets egne ønsker, men stadig udgør en besparelse;

Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

42.   er enig i Rådets budgetforslag med hensyn til at oprette tre nye AD-stillinger for at styrke Ombudsmanden i behandlingen af et stigende antal klager, der kan antages til behandling; kan efter høring af Ombudsmanden desuden godkende tre midlertidige AST-stillinger;

Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

43.   godkender dette afsnit i budgetforslaget;

o
o   o

44.   pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne til sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX i budgetforslaget, til Rådet og Kommissionen samt til de øvrige berørte institutioner og de berørte organer.

(1) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EFT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0115.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0208.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik