Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2026B(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0397/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0397/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0516

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 397kWORD 91k
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX)
P6_TA(2008)0516A6-0397/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 (Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II - Συμβούλιο, Τμήμα IV - Δικαστήριο, Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων) (C6-0310/2008 – 2008/2026B(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2009 – Λοιπά τμήματα(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009(5),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 16 Μαΐου 2008 (COM(2008)0300),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 17 Ιουλίου 2008 (C6-0310/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (Α6-0397/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού (ΠΣΠ) όλων των θεσμικών οργάνων άφησε περιθώριο περίπου 121 744 018 EUR έως το ανώτατο όριο του τομέα 5 του δημοσιονομικού πλαισίου για το οικονομικό έτος 2009,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση του Συμβουλίου στις 17 Ιουλίου 2008, το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) έχει περιθώριο 224 133 714 EUR έως το συγκεκριμένο ανώτατο όριο·

Γ.   εκτιμώντας ότι αποφασίσθηκε πειραματική διαδικασία βάσει της οποίας θα υπάρξει εκτενής συνεργασία καθ" όλη τη διαδικασία του 2009 ανάμεσα στο Προεδρείο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών, καθώς και έγκαιρη αμοιβαία συνεργασία για όλα τα ζητήματα με σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξουσίες της Ολομέλειας όσον αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού διατηρούνται πλήρως σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και τον Κανονισμό,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Απριλίου 2008 συναντήθηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνεννόηση αντιπροσωπείες του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ενόψει της έγκρισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Προεδρείου,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 διεξήχθη συνεδρίαση συνεννόησης των αντιπροσωπειών αυτών, πριν από τις ψηφοφορίες στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην Ολομέλεια,

Γενικό πλαίσιο

1.   θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε συνέχεια του αιτήματός του να υποβάλουν σχέδια προϋπολογισμών που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, βασιζόμενα καθ" ολοκληρία στο κόστος, συνεργάστηκαν με τρόπο εποικοδομητικό με αποτέλεσμα οι τελικές προτάσεις να λαμβάνουν τώρα υπόψη τις προσδοκίες των πολιτών και την ανάγκη για δημοσιονομική λιτότητα·

2.   υπογραμμίζει ότι έχει ζητήσει από όλα τα θεσμικά όργανα δηλώσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να εντοπιστούν οι δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την ενδεχόμενη έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, με βάση τις απαντήσεις τους, δεν έχει περιληφθεί καμιά τέτοια δαπάνη στην τελική πρόταση·

3.   εκφράζει ικανοποίηση για την προσέγγιση του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή περισσότερο εξειδικευμένη μεθόδου για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού, σε αντίθεση με τις γραμμικές κατ" αποκοπή ποσοστιαίες αλλαγές που επέφερε ως τώρα·

4.   υπογραμμίζει ότι, συνολικά, υπάρχουν ακόμη περιθώρια για βελτιώσεις και αποδοτικότερη χρήση των πόρων του προϋπολογισμού σε ορισμένους τομείς και θεωρεί ότι τούτο αφορά την ένταση της διοργανικής συνεργασίας, τη βελτίωση της χρήσης των δεικτών απόδοσης, των μέσων πρόβλεψης και της αξιολόγησης ως προς βέλτιστες πρακτικές, την περαιτέρω εφαρμογή μέτρων κινητικότητας και ανακατανομής του προσωπικού προκειμένου να διατηρηθούν οι αυξήσεις υπό έλεγχο, καθώς επίσης τη διατήρηση υπό αυστηρό έλεγχο, όλων των δαπανών για μετακινήσεις, αποζημιώσεις, μετάφραση και, το κυριότερο, για κτίρια·

5.   υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία της διαρκούς κοινοβουλευτικής εποπτείας στην εκτέλεση των δημοσιονομικών αποφάσεων, που αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού· είναι πεπεισμένο ότι ο άμεσος κοινοβουλευτικός έλεγχος μόνο θετική συμβολή μπορεί να έχει στη βελτίωση της ποιότητας των δαπανών, στον αμεσότερο έλεγχο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και, σε τελευταία ανάλυση, στον αναπροσανατολισμό της δημοσιονομικής στήριξης πολιτικών προτεραιοτήτων· πιστεύει ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πλήρη συμμετοχή των δύο επιτροπών που ασχολούνται με τον προϋπολογισμό και των ειδικών επιτροπών·

6.   αποφάσισε να αφήσει περιθώριο έως το ανώτατο όριο των 76 269 100 ευρώ για την κατηγορία 5, διοικητικές δαπάνες, περιορίζοντας έτσι τη συνολική αύξηση κατά 5,8%· υπογραμμίζει ότι σε τούτο περιλαμβάνεται η αποκατάσταση μέρους των πιστώσεων που περιέκοψε το Συμβούλιο από τους προϋπολογισμούς των θεσμικών οργάνων, αλλά μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν τεκμηριωθεί οι συγκεκριμένες ανάγκες καθενός·

Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

7.   υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές του προτεραιότητες, όπως καθορίζονται στα ψηφίσματά του σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού και τις δημοσιονομικές προβλέψεις, της 10ης Απριλίου 2008 και της 20ής Μαΐου 2008 αντίστοιχα, αποτέλεσαν το γνώμονα για τις προτάσεις του 2009, οι οποίες διέπονται από πνεύμα δημοσιονομικής λιτότητας και είναι συνεπείς προς τις καθορισμένες αυτές πολιτικές προτεραιότητες· θεωρεί ότι το αποτέλεσμα συμμορφώνεται πλήρως στους συγκεκριμένους στόχους, μάλιστα δε, ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με το 2009, έτος εκλογών για την ανάδειξη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις προκλήσεις όσον αφορά το νέο καθεστώς των βουλευτών και την νέα κοινοβουλευτική θητεία·

8.   εκφράζει βαθειά ικανοποίηση για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, η οποία έχει αποτέλεσε ισχυρή βάση για το προπαρασκευαστικό έργο στην πορεία προς την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού, καθώς και στις φάσεις του καθορισμού των κατευθυντήριων γραμμών και της κατάρτισης των δημοσιονομικών προβλέψεων· υπογραμμίζει την προθυμία και των δύο πλευρών να εξασφαλίσουν τη συνέχεια και την επιτυχία του πρότυπου σχεδίου, προκειμένου οι διαφορές να επιλύονται νωρίτερα, χωρίς παράλληλα να θίγονται οι εξουσίες κάθε οργάνου·

9.   θεωρεί, πάντως, ότι προκειμένου να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί περαιτέρω η συνεργασία πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένες πρακτικές δυσκολίες, κυρίως όσον αφορά τη σαφή βελτίωση της υποβολής πληροφοριών και εκθέσεων μέσα σε εύλογα χρονικά περιθώρια πριν από την πρώτη ανάγνωση·

10.   αναγνωρίζει ότι από τότε που καθόρισε τις προβλέψεις του έχουν μεσολαβήσει σημαντικές εξελίξεις με σαφή αντίκτυπο στον προϋπολογισμό, και ότι, κατά συνέπεια, χρειάζονται τώρα ορισμένες προσαρμογές· υπογραμμίζει ιδίως, στο πλαίσιο αυτό, τις αλλαγές που συνεπάγονται για τον προϋπολογισμό, η αναστολή της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι προετοιμασίες για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος των βοηθών, οι ενημερωμένες προβλέψεις για το καθεστώς των βουλευτών, καθώς και η αύξηση των τιμών της ενέργειας·

11.   υπογραμμίζει ότι έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στην επικουρία των βουλευτών κατά την άσκηση της εντολής τους, ιδίως όσον αφορά τα νομοθετικά τους καθήκοντα· επισημαίνει τη θετική αποτίμηση και την καθιέρωση της νέας υπηρεσίας τεκμηρίωσης στη βιβλιοθήκη, η οποία θα βελτιώσει τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες των βουλευτών· υπογραμμίζει τη σημασία του να μπορούν οι βουλευτές να έχουν έγκαιρη, αντικειμενική και ουσιαστική ενημέρωση για θέματα σχετικά με τις κοινοβουλευτικές τους δραστηριότητες· ζητεί από τη διοίκηση να βελτιώσει περαιτέρω την παρουσίαση των απαντήσεων στα ερωτήματα των βουλευτών, να δημοσιεύει όλα τα αιτήματα και όχι μόνο τα αιτήματα για ενημέρωση, στις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης, και να διευρύνει τη γλωσσική κάλυψη των παρεχόμενων πληροφοριών· επιθυμεί να έχει σχετική πληροφόρηση, με την πρώτη αξιολόγηση στις αρχές του 2010·

12.   υπογραμμίζει ότι το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του ανέρχεται σε 19, 67% των επιτρεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του τομέα 5 (διοικητικές δαπάνες) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, έχει διατηρηθεί δηλαδή κάτω από το αυτοεπιβληθέν όριο του 20%· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τούτο συνεπάγεται περαιτέρω εξοικονόμηση 0,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τη θέση του τον Μάιο του 2008· επισημαίνει ότι τούτο οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως προανέφερε·

13.   λαμβάνει υπόψη τη συνεδρίαση συνεννόησης μεταξύ Προεδρείου και Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, κατά την οποία τέθηκαν σε διαπραγμάτευση και, ως επί το πλείστον, επιλύθηκαν οι κύριες δημοσιονομικές διαφορές· επισημαίνει, ωστόσο, ορισμένα εκκρεμή ζητήματα τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθούν και αφέθηκαν στην ευθύνη του Κοινοβουλίου·

14.   υπογραμμίζει τα θετικά αποτελέσματα και το εποικοδομητικό κλίμα της συνεδρίασης συνεννόησης μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών μπορεί, με βάση τα προηγούμενα ψηφίσματά του και μετά από περαιτέρω ανάλυση των προβλέψεων και της διορθωτικής επιστολής, να εγκρίνει στην πλειοψηφία τους τις τροποποιήσεις του οργανογράμματος που προτείνει το Προεδρείο· δεν είναι, ωστόσο, σε θέση να εγκρίνει όλες τις προτάσεις·

15.   αναγνωρίζει ότι έχουν καταβληθεί και θα καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες στον τομέα της αναδιάταξης πόρων προκειμένου να περιορισθεί η αύξηση του προσωπικού και το σχετικό κόστος·

   - υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αναλυθεί επίσης η όλη αποτελεσματικότητα της χρήσης του ανθρώπινου δυναμικού από την άποψη της επιτέλεσης συγκεκριμένων καθηκόντων και ότι το Προεδρείο και η διοίκηση θα πρέπει να διατηρήσουν την ίδια έμφαση στο θέμα αυτό τα προσεχή έτη προκειμένου να εξασφαλισθεί η βέλτιστη ισορροπία στην κατανομή των ανθρώπινων πόρων μεταξύ των βασικών νομοθετικών δραστηριοτήτων, των άμεσων υπηρεσιών προς τα μέλη και λειτουργιών διοικητικής υποστήριξης καθώς και να εξηγούν τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου πολύ πιο αποτελεσματικά για να γίνει κατανοητή η λογική τους·
   - ως πρώτο σημαντικό βήμα, εκφράζει την ικανοποίησή του για το αναλυτικό και σαφές οργανόγραμμα που υποβλήθηκε, αν και καθυστερημένα και μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών στον προϋπολογισμό για την πρώτη ανάγνωση· επιθυμεί να έχει διαρκή ενημέρωση σχετικά με το θέμα αυτό στο μέλλον·
   - εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι τρέχουσες προτάσεις θα συμβάλουν θετικά στη βελτίωση της νομοθετικής ικανότητας του Κοινοβουλίου, και όσον αφορά το θέμα της διαδικασίας επιτροπών, όπως σημειώνεται και σε πρόσφατη έκθεση, που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του για περαιτέρω ενέργειες·

16.   εγκρίνει τις τροποποιήσεις του οργανογράμματος της Γραμματείας όπως εμφανίζονται στις κατατεθείσες τροπολογίες επί του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπονται συνολικά 88 θέσεις και 1 283 αναβαθμίσεις θέσεων· διατηρεί στο αποθεματικό τις πιστώσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων εν αναμονή περαιτέρω ανάλυσης και της υποβολής διευκρινίσεων σχετικά με τη χρήση, τις ανάγκες και τη βέλτιστη κατανομή πόρων όπως υπογραμμίσθηκε παραπάνω, το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου του 2009·

17.   χωρίς να υπαναχωρεί στο ελάχιστο όσον αφορά τη δέσμευσή του ότι θα αρχίσει σύντομα να λειτουργεί το Κέντρο Επισκεπτών, υπογραμμίζει ότι, σε συνέχεια της συνεννόησης, χρειάζεται περαιτέρω εργασία προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητική και οικονομική λύση· επισημαίνει ότι οι δύο αντιπροσωπείες δεν κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία στο συγκεκριμένο σημείο και ότι, κατά συνέπεια, αποφασίζει να εγκρίνει εν μέρει τα αιτήματα στο παρόν στάδιο και προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα το συντομότερο δυνατόν, αφού λάβει τις σχετικές πληροφορίες·

18.   αναγνωρίζει τις ανάγκες των πολιτικών ομάδων όσον αφορά τη στελέχωσή τους με προσωπικό, για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων, και, στο πλαίσιο αυτό, συμφωνεί να διαθέσει άλλες 53 θέσεις· πιστεύει ότι θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος ο προβληματισμός σε νωρίτερο στάδιο, σχετικά με την καλύτερη ενσωμάτωση των αιτημάτων των πολιτικών ομάδων για προσωπικό και των σχετικών πιστώσεων στη διαδικασία του προϋπολογισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να εκτιμώνται πιο έγκαιρα οι ουσιαστικές απαιτήσεις·

19.   επισημαίνει ότι αποφάσισε να προωθήσει δραστηριότητες ενημέρωσης στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης του για τις ευρωεκλογές του 2009· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την ιδέα της μεγαλύτερης συμμετοχής των νέων στην προεκλογική εκστρατεία, προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να ενημερωθούν σχετικά με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

20.   υπογραμμίζει ότι έχουν γίνει τώρα οι απαιτούμενες δημοσιονομικές προβλέψεις όσον αφορά τη θέσπιση νέου "Καθεστώτος" για τους βοηθούς των βουλευτών, και εκφράζει τη βαθειά ικανοποίησή του για το έργο που επιτελείται αυτή τη στιγμή προκειμένου να επιτευχθεί τελική συμφωνία για το θέμα πριν από το τέλος του έτους·

21.   εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση να δημιουργηθεί Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης με στόχο τη βελτίωση της διάδοσης των πληροφοριών και τη διαχείριση των διαφόρων πηγών πληροφόρησης σε διοικητικό και σε πολιτικό επίπεδο· ζητεί από τη διοίκηση να παρουσιάσει τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση της διφασικής προσέγγισης έως το Μάιο του 2009·

22.   δεδομένου του σημαντικού ύψους των σχετικών ποσών, θεωρεί ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να επανεξετάσει τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και το αυξανόμενο κόστος αγοράς, συντήρησης και επισκευής κτιρίων το προσεχές έτος, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το γεγονός ότι το καθεστώς των βουλευτών θα τεθεί σε ισχύ το 2009· ζητεί από το Προεδρείο να υποβάλει στρατηγικό σχέδιο έως τον Σεπτέμβριο 2009 πριν από την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού· στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορεί να συμφωνήσει για την αύξηση του αποθεματικού για κτίρια και αποφασίζει να το διατηρήσει στα 20 εκατ. ευρώ·

23.   υπενθυμίζει ότι η σαφέστερη μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη αντίληψη σχετικά με τα κτίρια θα ωφελούσε στον έλεγχο του κόστους· ζητεί από το Προεδρείο να συνεχίσει τις σχετικές προσπάθειες· ζητεί να του διαβιβαστεί τελική έκθεση σχετικά με τις οικονομικές, τις διοικητικές και τις νομικές επιπτώσεις σε σχέση με το θέμα του αμιάντου και με τις απαιτούμενες εργασίες για την επισκευή της οροφής στο Στρασβούργο·

24.   επαναλαμβάνει την απόφαση της Ολομέλειας ότι, εφόσον τεθεί σε ισχύ το καθεστώς των βουλευτών, δεν θα πρέπει πλέον να είναι δυνατή η απόκτηση νέων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του προαιρετικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος· επισημαίνει ότι οι εκτελεστικές αποφάσεις που έλαβε το Προεδρείο επιτρέπουν την απόκτηση νέων δικαιωμάτων μόνο από τα μέλη του Ταμείου που επανεκλέγονται και τα οποία εμπίπτουν σε μεταβατική ρύθμιση και δεν δικαιούνται εθνική ή ευρωπαϊκή σύνταξη σε σχέση με τη θητεία τους· πιστεύει, συνεπώς, ότι σχεδόν κανένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα είναι πλέον επιλέξιμος για την απόκτηση νέων δικαιωμάτων· αναμένει εκτίμηση προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα εκ μέρους της διοίκησης, όσον αφορά τις πιστώσεις που θα είναι αναγκαίες μετά την έναρξη ισχύος του καθεστώτος των βουλευτών·

25.   αναμένει τα συμπεράσματα της μελέτης για το "αποτύπωμα άνθρακα" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των συστημάτων αντιστάθμισης του CO2, σύμφωνα με το αίτημα του Κοινοβουλίου· αποφάσισε να προσαρμόσει την ονοματολογία των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για τη μείωση των μετακινήσεων στο μέτρο του δυνατού·

26.   εκφράζει την επιθυμία να δημιουργηθεί κέντρο διαχείρισης κινητικότητας που θα αναφέρει λεπτομερώς τις συνδέσεις των δημοσίων μέσων μεταφοράς από και προς το Κοινοβούλιο, η πρόσβαση στο οποίο να είναι δυνατή σε όλα τα κτίρια του Κοινοβουλίου, αλλά και μέσω του Ενδοδικτύου, από την αρχή της προσεχούς θητείας του Κοινοβουλίου, ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς αντί της χρήσης αυτοκινήτου·

27.   σημειώνει την πρόταση χρηματοδότησης πανεπιστημιακής έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τιμήν του καθηγητή Bronisław Geremek και δημιουργίας επιτροπής, ένα από τα έργα της οποίας θα είναι η απονομή ετήσιου βραβείου· καλεί το Προεδρείο να εξετάσει την πρόταση αυτή και τη σκοπιμότητα της υλοποίησής της, σε συνεργασία με την Επιτροπή, στην προοπτική της διάθεσης των κατάλληλων πόρων·

28.   λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις που υπέβαλαν οι Επιτροπές Διεθνούς Εμπορίου, Νομικών Θεμάτων και Αναφορών και αναγνωρίζει τον μεγάλο βαθμό σύγκλισης απόψεων· τονίζει ότι, ως επί το πλείστον, οι διατυπωθείσες ανησυχίες ελήφθησαν υπόψη μέσω των τροπολογιών του προϋπολογισμού και της ψηφοφορίας·

Τμήμα IV – Δικαστήριο

29.   αναγνωρίζει τη σημασία της νέας διαδικασίας επείγοντος που εφαρμόζει το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της οποίας τα εθνικά δικαστήρια δικαιούνται απάντηση μέσα σε πολύ συντομότερη προθεσμία από ό,τι πριν· εγκρίνει, συνεπώς, το σχέδιο προϋπολογισμού όσον αφορά τις εν λόγω 39 θέσεις·

30.   επισημαίνει ότι το υψηλό ποσοστό αύξησης του προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στο κατασκευαστικό έργο για το νέο κτίριο του Δικαστηρίου, που είχε ήδη συμφωνηθεί και θα εξακολουθήσει να έχει δημοσιονομική επίπτωση τα προσεχή έτη· ζητεί από το Δικαστήριο να υποβάλει ενημερωμένη έκθεση σχετικά με τις εργασίες στο σύνολό τους και τις συνέπειές τους όσον αφορά το κόστος έως το 2013·

31.   θεωρεί ότι η εξέλιξη του συνήθους επιχειρησιακού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου, ο ρυθμός της οποίας είναι σήμερα περίπου 2,5%, είναι πολύ πιο ενθαρρυντική και ότι, συνολικά, το Δικαστήριο έχει καταβάλει σαφείς προσπάθειες να περιορίσει την αύξηση των δαπανών του για το οικονομικό έτος 2009·

32.   αποφασίζει να ορίσει το ποσοστό γραμμικής περικοπής σε 3,5%, ποσοστό παρόμοιο με εκείνο που προτείνει το ίδιο το Δικαστήριο, και αποκαθιστά τις αντίστοιχες πιστώσεις· επισημαίνει ότι τούτο θα διασφαλίσει την πλήρη λειτουργική ικανότητα του Δικαστηρίου, και ταυτόχρονα θα επιφέρει εξοικονόμηση έναντι των αρχικών προτάσεων·

Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

33.   εκφράζει ικανοποίηση για την προτεινόμενη ενίσχυση της ικανότητας λογιστικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αποφασίζει να διαθέσει τις 20 σχετικές θέσεις σε συμφωνία τόσο με το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και με το Συμβούλιο·

34.   θεωρεί ότι η επιβάρυνση των φορολογουμένων για τη χρηματοδότηση της επέκτασης του κτιρίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να διατηρηθεί στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο· στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώνει εκ νέου την απόφασή του να πραγματοποιήσει τις σχετικές πληρωμές άμεσα από τον προϋπολογισμό, σε τέσσερα έτη, αντί να συγκαλύπτει το σημαντικά υψηλότερο κόστος της εικοσιπενταετούς μίσθωσης με δικαίωμα αγοράς· αποφασίζει, επομένως, να εγγράψει εκ των προτέρων όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ποσού στον προϋπολογισμό του 2009, έχει εγκρίνει δε για το σκοπό αυτό ποσό 55 εκατ. ευρώ·

35.   αποφασίζει να ενισχύσει περιορισμένο αριθμό κονδυλίων δαπανών, για τη δημοσίευση των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη διεξαγωγή ελέγχου απόδοσης από το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων, για εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας για το προσωπικό και για την παροχή δύο πρόσθετων θέσεων στο οργανόγραμμα επιπλέον των προαναφερθέντων ελεγκτών·

Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

36.   έλαβε υπόψη τις ανησυχίες της επιτροπής όσον αφορά τις διαθέσιμες πιστώσεις για προσωπικό και, αφού εξέτασε τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν, συμφωνεί να προσαρμόσει το ποσοστό γραμμικής περικοπής στα επίπεδα του 4,5%·

37.   αποφασίζει να δημιουργήσει, επιπλέον των δύο νέων θέσεων AD5 που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού, άλλες δύο θέσεις AST, τις οποίες είχε απορρίψει το Συμβούλιο·

38.   αποφασίζει να εγγράψει στο αποθεματικό μέρος των πιστώσεων για έξοδα ταξιδιών και συνεδριάσεων, έως ότου η επιτροπή υποβάλει σαφές σχέδιο για το πώς προτίθεται να διατηρήσει το σχετικό κόστος υπό έλεγχο·

Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών

39.   λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ΕτΠ θα χρειαστεί να προσλάβει πρόσθετο "διευρυνσιακό" προσωπικό, και συμφωνεί με την εγγραφή των νέων θέσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου·

40.   επιπλέον, μπορεί να δεχτεί, αφού ακούσει τη γνώμη της ΕτΠ, τον περιορισμένο αριθμό τριών περαιτέρω θέσεων, προκειμένου να ενισχύσει την επιχειρησιακή της ικανότητα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες·

41.   αποφασίζει να επιφέρει γραμμική περικοπή σε ποσοστό 4,5%, αφού ακούσει τη γνώμη της ΕτΠ· επισημαίνει ότι το ποσοστό αυτό είναι πολύ κοντά στο ποσοστό που είχε ζητήσει η ίδια η ΕτΠ, και, παράλληλα, συνιστά εξοικονόμηση πόρων·

Τμήμα VΙΙI – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

42.   συμφωνεί με το σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημιουργία τριών νέων θέσεων AD για την ενίσχυση του Διαμεσολαβητή στην εξέταση του αυξανόμενου αριθμού παραδεκτών καταγγελιών· επιπλέον, δύναται επίσης να συμφωνήσει, αφού ακούσει τις απόψεις του Διαμεσολαβητή, στη δημιουργία τριών ακόμη θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων AST·

Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

43.   εγκρίνει το συγκεκριμένο τμήμα του σχεδίου προϋπολογισμού·

o
o   o

44.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα μαζί με τις τροπολογίες στα τμήματα I, ΙΙ, ΙV, V, VΙ, VII, VΙΙΙ και IX του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα.

(1) EE L 253, 7.10.2000, σ. 42.
(2) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0115.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0208.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου