Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2026B(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0397/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0397/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 23/10/2008 - 6.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0516

Elfogadott szövegek
PDF 254kWORD 89k
2008. október 23., Csütörtök - Strasbourg
Az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete (I., II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakasz)
P6_TA(2008)0516A6-0397/2008

Az Európai Parlament 2008. október 23-i állásfoglalása az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről, I. szakasz – Európai Parlament, II. szakasz – Tanács, IV. szakasz – Bíróság, V. szakasz – Számvevőszék, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz – Régiók Bizottsága, VIII. szakasz – Európai Ombudsman, IX. szakasz – Európai Adatvédelmi Biztos (C6-0310/2008 – 2008/2026B(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozatra(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

–   tekintettel a 2009-es költségvetési iránymutatásokról (egyéb szakaszok) szóló, 2008. április 10-i állásfoglalására(4),

–   tekintettel az Európai Parlament 2009-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2008. május 20-i állásfoglalására(5),

–   tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének a Bizottság által 2008. május 16-án előterjesztett előzetes tervezetére (COM(2008)0300),

–   tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének a Tanács által 2008. július 17-én megállapított tervezetére (C6-0310/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és az egyéb illetékes bizottságok véleményeire (A6-0397/2008),

A.   mivel az összes intézmény előzetes költségvetés-tervezete (EKT) 121 744 018 euró összegű tartalékkeretet hagyott a pénzügyi keret felső határa alatt a 2009-es pénzügyi évre,

B.   mivel a Tanács 2008. július 17-i határozatát követően a költségvetési tervezet (KT) 224 133 714 euró összegű tartalékkerettel rendelkezik e felső határ alatt,

C.   mivel megállapodás született egy kísérleti jellegű folyamatról, amelynek során az Elnökség és a Költségvetési Bizottság között megerősített együttműködés zajlik, és a 2009-es eljárás egésze során már a korai szakaszban kölcsönös együttműködést folytatnak minden olyan tétel esetében, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a költségvetésre,

D.   mivel a plenáris ülésnek a költségvetés elfogadásával kapcsolatos előjogai teljes mértékben megmaradnak a Szerződés rendelkezéseivel és az eljárási szabályzattal összhangban,

E.   mivel az Elnökség és a Költségvetési Bizottság küldöttségei között 2008. április 16-án az egyeztetést megelőző megbeszélésre került sor, mielőtt az Elnökség elfogadta az előzetes költségvetési előirányzat-tervezetet,

F.   mivel e küldöttségek között a Költségvetési Bizottságban és a plenáris ülésen történő szavazást megelőzően, 2008. szeptember 30-án egyeztető ülésre került sor,

Általános keret

1.   úgy ítéli meg, hogy – azon kérését követve, hogy a valós igényeknek megfelelő, teljes mértékben a költségeken alapuló költségvetési terveket készítsenek – az uniós intézmények építő módon működtek együtt, így olyan végső javaslatokat lehetett tenni, amelyek figyelembe veszik a polgárok elvárásait és a pénzügyi szigor szükségességét;

2.   hangsúlyozza, hogy kérte minden intézmény arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy hogyan lehetne azonosítani az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosító Lisszaboni Szerződés esetleges hatálybalépéséhez kapcsolódó külön kiadásokat; válaszukat követően meg van elégedve azzal, hogy a végső javaslatban nem szerepelnek ilyen kiadások;

3.   üdvözli a Tanács azon megközelítését, hogy célzottabb módszert alkalmaz a költségvetési tervezet megállapítására a korábban alkalmazott általános százalékos változtatások helyett;

4.   hangsúlyozza, hogy általában véve számos területen még mindig van lehetőség a javulásra és a költségvetési források hatékonyabb felhasználására, és úgy ítéli meg, hogy ide sorolható az intézményközi együttműködés javítása, a teljesítményre vonatkozó célkitűzések fokozottabb alkalmazása, az előrejelző eszközök, és a bevált gyakorlatok figyelembevétele, az alkalmazottak mobilitásának és átcsoportosításának további kihasználása az ellenőrzés további növelése céljából, valamint az utazással, a juttatásokkal, a fordítással, és különösen az épületekkel kapcsolatos költségek szigorú kézben tartásának bemutatása;

5.   ismételten hangsúlyozza a költségvetési határozatok megvalósítása Parlament általi, folyamatos nyomon követésének fontosságát, ami az éves költségvetés meghatározásának alapja; meggyőződése, hogy a közvetlen parlamenti ellenőrzés csak hozzájárulhat a költekezés minőségének javításához, a hatékony pénzgazdálkodás feletti közvetlenebb ellenőrzés kialakulásához, és végső soron ahhoz, hogy a pénzügyi támogatások újból a politikai prioritásokra összpontosuljanak; úgy gondolja, hogy ezt a célkitűzést kizárólag a két költségvetési bizottság és a szakbizottságok teljes körű bevonásával lehet megvalósítani;

6.   úgy határozott, hogy az 5. fejezet: Adminisztratív kiadások felső határa alatt 76 269 100 EUR tartalékkeretet hagy, így az általános növekedést 5,8%-ra korlátozza; hangsúlyozza, hogy ez magában foglalja a Tanács által az intézmények költségvetésében végrehajtott csökkentés részbeni visszaállítását, de csak azokban az esetekben, ahol az egyes intézmények külön igényei indokoltak;

1. szakasz – Európai Parlament

7.   hangsúlyozza, hogy a költségvetési iránymutatásokról és a tervezett bevételekről és kiadásokról szóló 2008. április 10-i és 2008. május 20-i állásfoglalásaiban meghatározott elsődleges politikai céljai vezérelték a 2009-re vonatkozó javaslatokat, a költségvetési szigor szellemében a kitűzött elsődleges politikai célok biztosítása mellett; úgy ítéli meg, hogy a végeredmény teljes mértékben összhangban van ezekkel a célokkal, és figyelemre méltó módon megfelel a 2009-re vonatkozó különleges követelményeknek is, hiszen ez az év a Parlament számára választási év, továbbá az új képviselői szabályzattal kapcsolatos kihívások és a ciklusváltás éve;

8.   melegen üdvözli az Elnökség és a Költségvetési Bizottság közötti együttműködés javulását, ami szilárd alapot teremtett a költségvetés első olvasatát eredményező előkészítő munka, valamint az iránymutatások és a bevételekre és kiadásokra vonatkozó becslések elkészítése során; hangsúlyozza mindkét fél arra irányuló szándékát, hogy folytassa és sikeressé tegye a kísérleti jellegű folyamatot annak érdekében, hogy a nézetkülönbségeket már a korai szakaszban kiküszöböljék, mindkét szerv előjogainak egyidejű fenntartása mellett;

9.   mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy egyes gyakorlati nehézségeket az együttműködés további megkönnyítése és fokozása érdekében le kell küzdeni, nevezetesen egyértelmű javulásra van szükség a fontos információk és jelentések megfelelő időben történő elérhetővé tétele terén az első olvasat előtt;

10.   elismeri, hogy a tervezet elfogadása óta érezhető költségvetési hatással bíró jelentős fejlődés ment végbe, és azt, hogy következésképpen most szükség van bizonyos kiigazításokra; e tekintetben különösen hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésének felfüggesztése, az asszisztensekre vonatkozó új szabályzat megvalósítására való felkészülés, a képviselőkre vonatkozó szabályzattal kapcsolatos naprakész előrejelzések, illetve az energiaárak növekedése költségvetési változásokat vonnak maguk után;

11.   hangsúlyozza, hogy jelentős előrelépések történtek a képviselőknek a mandátumuk, különösen a jogalkotói kötelezettségeik gyakorlása során nyújtott segítség terén; hangsúlyozza a könyvtár új tájékoztatási szolgáltatásának pozitív értékelését és a szolgálat felállítását, amely elősegíti a képviselők parlamenti tevékenységeit; hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a képviselők a parlamenti tevékenységeikhez kapcsolódó témákban kellő időben objektív és tényszerű tájékoztatáshoz jussanak; kéri az adminisztrációt, hogy folytassa a képviselők kérdéseire adott válaszok bemutatásának javítását, tegye közzé a könyvtár honlapján az összes kérelmet, nem csupán a tájékoztatásokat, és növelje a nyelvi lefedettséget az információszolgáltatás terén; kéri, hogy első értékelésként 2010 elején tájékoztassák ebben a kérdésben;

12.   hangsúlyozza, hogy költségvetése teljes összege a többéves pénzügyi keret 5. fejezete (igazgatási előirányzatok) alatt engedélyezett kiadások 19,67%-a, azaz a saját maga által kitűzött 20%-os határ alatt maradt; üdvözli, hogy mindez további 0,9 millió euró megtakarítást jelent a 2008. májusi álláshoz képest; rámutat, hogy ez a fent említett tényezők kombinációjának eredménye;

13.   tudomásul veszi az Elnökség és a Költségvetési Bizottság közötti 2008. szeptember 30-i egyeztető ülést, amelyen a költségvetéssel kapcsolatos főbb nehézségekről tárgyaltak, és a legtöbb esetben meg is oldották azokat; megállapítja azonban, hogy egyes nyitott kérdésekben nem sikerült megállapodást elérni, és ezek a Parlament felelőssége alá tartoznak;

14.   kiemeli az ülés pozitív eredményeit és konstruktív jellegét; előző állásfoglalásai, valamint a tervezett bevételek és kiadások és a módosító indítvány további elemzése alapján nagyrészt támogatja a létszámterv elnökségi javaslat szerinti módosítását; ugyanakkor nincs abban a helyzetben, hogy minden javaslatot teljes mértékben támogasson;

15.   méltányolja, hogy jelentős erőfeszítések történtek és fognak történni az erőforrások átcsoportosítására a személyzeti létszám növekedésének és az azzal kapcsolatos költségeknek csökkentése céljából;

   - hangsúlyozza, hogy elemezni kell azt is, hogy az emberi erőforrások felhasználásának általános hatékonysága hogyan járul hozzá az egyes feladatok megvalósításához, valamint azt, hogy az Elnökségnek és az adminisztrációnak következetesen összpontosítania kell erre a kérdésre az elkövetkező években, és nagyobb egyensúlyt kell kialakítania az emberi erőforrások alapvető jogalkotási tevékenységek, a képviselőknek nyújtott közvetlen szolgáltatások és az igazgatási támogatási feladatok közötti elosztása terén, és jobban meg kell értetnie az alapvető érveket és prioritásokat;
   - első jelentős lépésként üdvözli az analitikus és részletes létszámterv bemutatását, még ha erre a tervezettnél később, a költségvetési módosítások első olvasatra történő előterjesztésének határidejét követően került is sor; kéri, hogy a jövőben folyamatosan tájékoztassák erről az ügyről;
   - megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a jelenlegi javaslatok egyértelműen hozzájárulnak a Parlament jogalkotási képességeinek bővítéséhez, beleértve a komitológiát, ahogyan az egy, a Költségvetési Bizottsághoz a közelmúltban intézett nyomon követési jelentésben is szerepel;

16.   jóváhagyja a Főtitkárság létszámtervének az előterjesztett költségvetési módosításokban szereplő változtatásait, amelyek összesen 88 álláshelyet és 1283 magasabb fokozatba sorolást érintenek; néhány álláshelyhez kapcsolódó előirányzatot tartalékban hagy az erőforrások felhasználásával, a vonatkozó igényekkel és az optimális elosztással kapcsolatos további, a fentiek szerint legkésőbb 2009. június végéig elvégzendő elemzés és pontosítás függvényében;

17.   habár teljes mértékben elkötelezett a látogatóközpont gyors megnyitása iránt, hangsúlyozza, hogy az egyeztetést követően további munkára van szükség a megfelelő és költséghatékony megoldás megtalálása érdekében; megjegyzi, hogy a két delegáció nem jutott teljes egyetértésre ebben az ügyben, ezért ebben a szakaszban a kérelmek részleges jóváhagyása mellett dönt, mindazonáltal kész arra, hogy a szükséges tájékoztatást követően a lehető leghamarabb ismét tárgyaljon a kérdésről;

18.   elismeri a képviselőcsoportok személyzeti forrásokra vonatkozó igényeit, amelyek a növekvő kihívásoknak való megfelelés szükségességéből erednek, következésképpen hozzájárul további 53 álláshely biztosításához; úgy ítéli meg, hogy érdemes lenne megfontolni, hogy a képviselőcsoportok személyzeti igényeit és a kapcsolódó előirányzatokat hogyan lehetne jobban összehangolni a költségvetési eljárás egy korábbi szakaszában annak érdekében, hogy lehetővé váljon az alapvető követelmények időben történő értékelése;

19.   kiemeli, hogy a 2009-es európai választásokkal kapcsolatos stratégiája és cselekvési terve részeként a tagállamokban megvalósítandó tájékoztatási tevékenységek fellendítése mellett határozott; szintén üdvözli az elképzelést, miszerint a fiatalokat jobban be kell vonni a kampányba, azzal a céllal, hogy tájékoztassák az uniós polgárokat az Európai Parlament szerepéről;

20.   hangsúlyozza, hogy már rendelkezésre állnak azok a költségvetési rendelkezések, amelyek elősegítik a képviselők parlamenti asszisztenseire vonatkozó új rendszer bevezetését, és üdvözli a jelenleg is folyó arra irányuló munkát, hogy ebben a kérdésben az év vége előtt végleges megállapodás szülessen;

21.   üdvözli az információterjesztés javítására, valamint a különböző információs források igazgatási és politikai szinten történő kezelésére szolgáló tudásmenedzsment-rendszer létrehozására irányuló javaslatot; kéri az adminisztrációt, hogy 2009. május végéig mutassa be a kétlépcsős megközelítés első szakaszának eredményeit;

22.   tekintettel az érintett jelentős összegekre, úgy gondolja, hogy a következő évi épületvásárlások, valamint az épületek fenntartása és felújítása tekintetében a költségvetési hatóságnak figyelembe kell vennie a pénzügyi korlátokat és emelkedő költségeket, különös tekintettel arra, hogy a képviselőkre vonatkozó szabályzat 2009-ben lép életbe; kéri, hogy az Elnökség a költségvetés első olvasatát megelőzően, 2009 szeptemberéig nyújtson be stratégiai tervet; ennek fényében nem tud hozzájárulni az ingatlanokra vonatkozó tartalék növeléséhez, és úgy határoz, hogy azt 20 millió eurón tartja;

23.   emlékeztet arra, hogy a költségek ellenőrzése szempontjából jótékonyan hatna, ha létezne egy világosabb közép- vagy hosszú távú elképzelés az ingatlanpolitikával kapcsolatban, beleértve a tervezési intézkedéseket; kéri, hogy az Elnöksége folytassa ez irányú erőfeszítéseit; kéri, hogy nyújtsanak be számára végleges jelentést az azbeszt-ügy, valamint a Strasbourgban elvégzendő mennyezet-helyreállítási munkálatok pénzügyi, igazgatási és jogi következményeiről;

24.   ismételten hangsúlyozza, hogy a plenáris ülés döntése értelmében a képviselőkre vonatkozó szabályzat életbelépésétől kezdődően az önkéntes nyugdíjpénztár keretében nem lehet új jogosultságokat szerezni; kiemeli, hogy az Elnökség által elfogadott végrehajtási szabályok csak azon képviselők esetében engedélyeznek új jogosultságokat, akiket újra megválasztanak, és akik az átmeneti szabályozás alá tartoznak, és mandátumukhoz kapcsolódóan nem jogosultak más nemzeti vagy európai nyugdíjra; ezért úgy véli, hogy alig lesz képviselő, aki új jogosultságokat szerezhet majd; az igazgatás frissített becslését várja a képviselőkre vonatkozó szabályzat hatálybalépése után szükséges előirányzatokkal kapcsolatban;

25.   várja a Parlament általi szén-dioxid-kibocsátásról szóló tanulmány eredményeit, amelynek a Parlament kérésének megfelelően a kibocsátás kompenzálására szolgáló rendszerek kérdésére is ki kell térnie; úgy határozott, hogy kiigazítja az esetleges jövőbeni kompenzációs rendszer által érintett tételek nomenklatúráját; ismételten hangsúlyozza azonban, hogy növelni kell az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy az utazások lehetőség szerint csökkenjenek;

26.   hangot ad azon kívánságának, hogy a Parlament minden épületében és az intraneten a Parlament új mandátumának kezdetétől fogva legyen elérhető egy olyan mobilitáskezelési központ, amely részletezi, hogy a Parlament hogyan közelíthető meg a tömegközlekedési hálózaton keresztül, és a személygépkocsival való közlekedés alternatívájaként ösztönzi a tömegközlekedést;

27.   tudomásul veszi az arra irányuló javaslatot, hogy az Európai Parlament finanszírozzon egy professzori ösztöndíjat Bronisław Geremek professzor tiszteletére, és hozzon létre egy testületet, amelynek egyik célja egy éves díj odaítélése lehetne; felhívja az Elnökséget, hogy a Bizottsággal együttműködésben vizsgálja meg ezt a javaslatot és annak megvalósíthatóságát a megfelelő források elkülönítése céljából;

28.   tudomásul veszi a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Petíciós Bizottság részéről benyújtott véleményeket, és elismeri a magas fokú egyetértést; hangsúlyozza, hogy a legtöbb esetben a felvetett aggályokat a költségvetési módosításokon és a szavazáson keresztül figyelembe vették;

IV. szakasz – Bíróság

29.   elismeri a Bíróság által alkalmazandó új sürgősségi eljárás fontosságát, amelynek keretében a nemzeti bíróságoknak joguk van sokkal rövidebb határidővel választ kapni, mint korábban; ezért a szóban forgó 39 új álláshely tekintetében jóváhagyja a költségvetési tervezetet;

30.   megállapítja, hogy a költségvetés magas növekedési aránya elsősorban a Bíróság új épületének felépítésére korábban elfogadott projektre vezethető vissza, amely az elkövetkező években is jelentős pénzügyi hatással fog járni; felhívja a Bíróságot, hogy tegyen naprakész jelentést a munkálatok egészéről és azok 2013-ig felmerülő költségvonzatairól;

31.   úgy ítéli meg, hogy a Bíróság rendes működési költségvetésének alakulása, amely jelenleg 2,5%-os növekedést mutat, sokkal biztatóbb, és hogy általában a Bíróság egyértelmű erőfeszítéseket tett kiadásai növekedésének korlátozására a 2009-es pénzügyi évre vonatkozóan;

32.   úgy határoz, hogy az általános csökkentési arányt 3,5%-ban állapítja meg, ami közel áll a Bíróság javaslatához, és visszaállítja az ennek megfelelő előirányzatokat; megállapítja, hogy ez garantálná a Bíróság teljes működőképességét, ugyanakkor még mindig megtakarítást jelent az eredeti javaslathoz képest;

V. szakasz – Számvevőszék

33.   üdvözli a Számvevőszék ellenőrzési kapacitásának javasolt megerősítését, és úgy határoz, hogy biztosítja az ezzel járó 20 álláshelyet a Számvevőszékkel és a Tanáccsal egyetértésben;

34.   úgy ítéli meg, hogy a Számvevőszék épületének kibővítését az adófizetők számára a lehető legalacsonyabb költséggel járó módon kell megvalósítani; ezért újra megerősíti azon döntését, hogy ezt közvetlenül a költségvetésen keresztül kell kifizetni négy év alatt ahelyett, hogy lepleznénk egy 25 éves lízingmegállapodásból eredő lényegesen magasabb költségeket; következésképpen úgy határoz, hogy az összeg lehető legnagyobb részét előreütemezi a 2009-es költségvetésre, és erre a célra 55 millió eurót hagyott jóvá;

35.   úgy határoz, hogy a Számvevőszék által a nagyközönség számára közétett jelentésekkel, maga a Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzésével, a jelentéskészítés javításával és az alkalmazottak számára biztosított gyermekgondozási szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kiadási tételeket megemeli, továbbá a fent említett könyvvizsgálókon felül két további álláshelyet biztosít a létszámtervben;

VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

36.   tudomásul vette az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság személyzeti előirányzatokkal kapcsolatos aggályait, és a felhozott érvek figyelembevételével hozzájárul az általános csökkentési arány 4,5%-ra történő kiigazításához;

37.   úgy határoz, hogy a költségvetési tervezetben szereplő két új AD 5-ös álláshelyen felül további két AST kategóriájú álláshelyet hoz létre, amelyeket korábban elutasított a Tanács;

38.   úgy határoz, hogy az utazási és ülésszervezési költségek fedezésére szolgáló előirányzatok egy részét tartalékba helyezi, amíg a Gazdasági és Szociális Bizottság nem mutat be világos tervet arra vonatkozóan, hogyan szándékozik ellenőrizni ezeket a költségeket;

VII. szakasz – Régiók Bizottsága

39.   tudomásul veszi azt a tényt, hogy a Régiók Bizottságának a bővítés kapcsán további alkalmazottakat kell felvennie, és jóváhagyja a Tanács költségvetési tervezetében szereplő új álláshelyeket;

40.   a Régiók Bizottságának meghallgatása után el tud fogadni további három álláshelyet a működési kapacitás egyes osztályokon való növelése érdekében;

41.   a Régiók Bizottsága érveinek meghallgatása után úgy határoz, hogy 4,5%-os általános csökkentési arányt vezet be; megállapítja, hogy ez nagyon közel van a Régiók Bizottsága saját kéréséhez, ugyanakkor még mindig megtakarítást jelent;

VIII. szakasz – Európai Ombudsman

42.   jóváhagyja a Tanács költségvetési tervezetét három új, AD kategóriájú álláshely létrehozása tekintetében, aminek célja az ombudsman hivatalának megerősítése a növekvő számú elfogadható panasz kezelésére; ezenkívül az ombudsman meghallgatása után el tud fogadni további három ideiglenes, AST kategóriájú álláshelyet;

IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos

43.   jóváhagyja a költségvetési tervezet e szakaszát;

o
o   o

44.   utasítja elnökét, hogy az általános költségvetés-tervezet I., II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakaszához fűzött módosító indítványokkal együtt továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a többi érintett intézménynek és szervnek.

(1) HL L 253., 2002.10.7., 42.o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(4) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0115.
(5) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0208.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat