Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2026B(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0397/2008

Predkladané texty :

A6-0397/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/10/2008 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0516

Prijaté texty
PDF 333kWORD 83k
Štvrtok, 23. októbra 2008 - Štrasburg
Návrh rozpočtu na rok 2009 - oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VII a IX
P6_TA(2008)0516A6-0397/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2008 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, oddiel I - Európsky parlament, oddiel II - Rada, oddiel IV - Súdny dvor, oddiel V - Dvor audítorov, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII - Výbor regiónov, oddiel VIII - Európsky ombudsman, oddiel IX - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C6–0310/2008 – 2008/2026B(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2009 – ostatné oddiely(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2008 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2009(5),

–   so zreteľom na predbežný návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, ktorý Komisia predložila 16. mája 2008 (KOM(2008)0300),

–   so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, ktorý Rada zostavila 17. júla 2008 (C6-0310/2008),

–   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská príslušných výborov (A6-0397/2008),

A.   keďže v predbežnom návrhu rozpočtu (PNR) všetkých inštitúcií bola pod stropom finančného rámca na rozpočtový rok 2009 ponechaná rezerva vo výške 121 744 018 EUR,

B.   keďže po rozhodnutí Rady zo 17. júla 2008 je v návrhu rozpočtu (NR) rezerva vo výške 224 133 714 EUR pod týmto stropom,

C.   keďže bol dohodnutý pilotný postup, v rámci ktorého sa počas celého rozpočtového postupu na rok 2009 bude uplatňovať posilnená spolupráca medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet, ako aj včasná vzájomná spolupráca vo všetkých záležitostiach s významným dosahom na rozpočet,

D.   keďže výsadné právomoci pléna týkajúce sa schvaľovania rozpočtu sú plne zachované v súlade s ustanoveniami zmluvy a rokovacím poriadkom,

E.   keďže predbežné zmierovacie konanie delegácií predsedníctva a Výboru pre rozpočet sa uskutočnilo 16. apríla 2008, čiže pred tým, ako predsedníctvo schválilo predbežný návrh odhadov,

F.   keďže zmierovacie konanie medzi týmito delegáciami sa konalo dňa 30. septembra 2008, t. j. pred hlasovaním vo Výbore pre rozpočet a v pléne,

Všeobecný rámec

1.   domnieva sa, že inštitúcie EÚ na základe žiadosti Európskeho parlamentu, aby predkladali rozpočtové návrhy plne vychádzajúce z nákladov a zodpovedajúce reálnym potrebám, spolupracovali konštruktívnym spôsobom a teraz predkladajú konečné návrhy, ktoré zohľadňujú očakávania občanov aj potrebu rozpočtovej disciplíny;

2.   zdôrazňuje, že od všetkých inštitúcií požadoval vyjadrenia k tomu, akým spôsobom možno identifikovať všetky výdavky, ktoré sa konkrétne týkajú potenciálneho nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva; vyjadruje spokojnosť s tým, že podľa ich odpovedí neboli do konečného návrhu zahrnuté žiadne výdavky tohto druhu;

3.   víta prístup Rady, ktorý spočíva v používaní cielenejšej metódy pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rozdiel od celoplošných percentuálnych zmien používaných doteraz;

4.   zdôrazňuje, že z celkového pohľadu stále existuje priestor na zlepšenie a efektívnejšie využívanie rozpočtových zdrojov vo viacerých oblastiach, a domnieva sa, že k týmto oblastiam patria užšia medziinštitucionálna spolupráca, lepšie využívanie výkonnostných cieľov, prognostických nástrojov a referenčných kritérií na základe osvedčených postupov, ďalšie využívanie mobility a presunov zamestnancov s cieľom udržať zvyšovanie ich počtu pod kontrolou, ako aj preukázanie pevnej kontroly nad všetkými výdavkami súvisiacimi s cestovaním, príspevkami, prekladmi, a predovšetkým nad stavebnými nákladmi;

5.   opätovne zdôrazňuje význam nepretržitej parlamentnej kontroly vykonávania rozhodnutí s rozpočtovým aspektom, ktorá predstavuje základ pre zostavenie ročného rozpočtu; je presvedčený, že priama parlamentná kontrola môže byť jedine prínosom k zlepšeniu kvality vynakladania prostriedkov, k priamejšej kontrole riadneho finančného hospodárenia a nakoniec k presmerovaniu finančnej pomoci na politické priority; domnieva sa, že tento cieľ možno dosiahnuť len pri plnom zapojení oboch rozpočtových výborov a špecializovaných výborov;

6.   rozhodol sa ponechať rezervu pod stropom okruhu 5, administratívne výdavky, vo výške 76 269 100 EUR, čím sa celkový nárast obmedzí na 5,8 %; zdôrazňuje, že sa tým zároveň čiastočne zachovávajú pôvodné hodnoty rozpočtových prostriedkov, ktoré znížila Rada v rozpočte inštitúcií, ale iba v tých prípadoch, keď boli osobitné potreby každej z nich odôvodnené;

Oddiel I – Európsky parlament

7.   zdôrazňuje, že politické priority Európskeho parlamentu uvedené v uzneseniach z 10. apríla 2008 a 20. mája 2008 usmernili návrhy na rok 2009 v duchu rozpočtovej disciplíny pri súčasnom zachovaní stanovených politických priorít; domnieva sa, že výsledok je v plnom súlade s týmito cieľmi a že predovšetkým tiež zodpovedá osobitným požiadavkám súvisiacim s rokom 2009, ktorý je pre Európsky parlament rokom volieb, ako aj s úlohami vyplývajúcimi z nového štatútu poslancov a zo zmeny volebného obdobia;

8.   vrelo víta zlepšenie spolupráce medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet, ktorá predstavovala pevný základ pre prípravné práce vedúce k prvému čítaniu rozpočtu, ako aj pre etapy vypracovania usmernení a odhadov; zdôrazňuje ochotu oboch strán naďalej pokračovať v pilotnom postupe a úspešne ho dokončiť, aby sa rozdiely vyriešili čo najskôr a aby boli súčasne zachované výsady každého orgánu;

9.   domnieva sa však, že s cieľom uľahčenia a ďalšieho zlepšenia spolupráce bude potrebné odstrániť určité praktické ťažkosti, predovšetkým bude potrebné jednoznačne zlepšiť sprístupňovanie potrebných informácií a správ v primeraných lehotách pred prvým čítaním;

10.   uznáva, že odvtedy, ako prijal odhady, došlo k významným zmenám s veľkým dosahom na rozpočet a že následne sú teraz požadované určité úpravy; v tejto súvislosti kladie dôraz predovšetkým na rozpočtové zmeny, ktoré sú dôsledkom odkladu nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, príprav na zavedenie nového štatútu asistentov, aktualizovaných odhadov týkajúcich sa štatútu poslancov a taktiež narastania cien energie;

11.   zdôrazňuje, že v podpore poslancov pri výkone ich mandátu, najmä ich povinností legislatívnej povahy, bol dosiahnutý významný pokrok; poukazuje na pozitívne hodnotenie a na zriadenie novej informačnej služby knižnice, ktorá podporí parlamentnú činnosť poslancov; zdôrazňuje, že je dôležité, aby poslanci mohli dostávať včasné, objektívne a faktické informácie týkajúce sa predmetu ich parlamentnej činnosti; žiada administratívu, aby ďalej zdokonalila poskytovanie odpovedí na otázky poslancov, aby zverejňovala všetky požiadavky, nielen informačné súhrny, na internetovej stránke knižnice a aby rozšírila počet jazykov, v ktorých sa informácie poskytujú; žiada, aby bol o týchto otázkach informovaný prostredníctvom prvého hodnotenia na začiatku roku 2010;

12.   zdôrazňuje, že celková výška jeho rozpočtu predstavuje 19,67 % povolených výdavkov v rámci okruhu 5 (rozpočtové prostriedky na administratívu) viacročného finančného rámca, čiže je pod hranicou 20 %, ktorú si Európsky parlament sám stanovil; víta skutočnosť, že to znamená ďalšiu úsporu vo výške 900 000 EUR v porovnaní so stavom uvádzaným v máji 2008; poukazuje na to, že to súvisí s kombináciou vyššie uvedených faktorov;

13.   berie na vedomie zmierovaciu schôdzu medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet z 30. septembra 2008, na ktorej sa prerokovali a zväčša vyriešili najdôležitejšie rozpočtové rozdiely; poukazuje však na to, že zostalo niekoľko nevyriešených otázok, pri ktorých nebolo možné dosiahnuť dohodu a ktoré boli ponechané v zodpovednosti Európskeho parlamentu;

14.   kladie dôraz na pozitívne výsledky a konštruktívny charakter uvedenej schôdze; na základe svojich predchádzajúcich uznesení a ďalšej analýzy odhadov a opravného listu v prevažnej miere schvaľuje zmeny v pláne stavu zamestnancov navrhnuté predsedníctvom; nemôže však úplne schváliť všetky návrhy;

15.   uznáva, že sa vyvinulo a ešte vyvinie značné úsilie v oblasti presunov zdrojov s cieľom obmedziť zvyšovanie počtu zamestnancov a súvisiace náklady;

   - zdôrazňuje, že treba zanalyzovať aj celkovú efektívnosť využívania ľudských zdrojov z hľadiska plnenia konkrétnych úloh a že predsedníctvo a administratíva sa budú aj v ďalších rokoch musieť konzistentne zameriavať na túto otázku s cieľom optimálne vyvažovať rozdelenie ľudských zdrojov medzi hlavné legislatívne činnosti, priame služby poslancom a činnosti administratívnej podpory, ako aj zabezpečiť lepšie chápanie východiskových predpokladov a priorít;
   - ako prvý a významný krok víta analytický a podrobný plán stavu zamestnancov, aj keď bol predložený s oneskorením a až po termíne na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k rozpočtu do prvého čítania; želá si, aby bol v budúcnosti priebežne informovaný o tejto otázke;
   - vyjadruje spokojnosť s tým, že súčasné návrhy budú pozitívnym prínosom k posilneniu zákonodarných kapacít Európskeho parlamentu, a to aj vzhľadom na otázku komitológie, ako bolo uvedené v nedávnej správe pre Výbor pre rozpočet o nadväzných opatreniach;

16.   schvaľuje zmeny v pláne stavu zamestnancov sekretariátu uvedené v predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k rozpočtu, s celkovým počtom 88 pracovných miest a 1283 povýšení; ponecháva rozpočtové prostriedky na obmedzený počet pracovných miest v rezerve, kým nebudú predložené ďalšia analýza a objasnenie týkajúce sa využitia, potrieb a optimálneho rozdelenia zdrojov, ako sa uvádza vyššie, a to najneskôr do konca júna 2009;

17.   aj keď v plnej miere podporuje rýchle otvorenie návštevníckeho centra, zdôrazňuje, že po zmierovacej schôdzi je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, aby sa dospelo k uspokojivému a nákladovo efektívnemu riešeniu; konštatuje, že obe delegácie sa na tejto otázke nedokázali plne zhodnúť, a preto sa v tejto etape rozhodol požiadavky čiastočne schváliť, no je pripravený vrátiť sa k tejto otázke čo najskôr a po predložení potrebných informácií;

18.   uznáva potreby politických skupín, pokiaľ ide o personálne zdroje, aby mohli zvládať čoraz náročnejšie úlohy, a preto vyslovuje súhlas s vytvorením ďalších 53 pracovných miest; domnieva sa, že by bolo veľmi vítané preskúmať možnosti lepšieho začlenenia personálnych požiadaviek skupín a súvisiacich rozpočtových prostriedkov do rozpočtového postupu v skoršej fáze, aby bolo možné včas posúdiť základné požiadavky;

19.   poukazuje na to, že v rámci svojej stratégie a akčného plánu pre európske voľby v roku 2009 sa rozhodol podporiť informačné aktivity realizované v členských štátoch; víta tiež myšlienku výraznejšieho zapojenia mladých ľudí do procesu kampane s cieľom informovať občanov EÚ o úlohe Európskeho parlamentu;

20.   kladie dôraz na to, že boli prijaté rozpočtové ustanovenia s cieľom umožniť zavedenie nového "režimu" pre asistentov poslancov, a vrelo víta úsilie, ktoré sa v súčasnosti vynakladá na dosiahnutie konečnej dohody o tejto otázke pred koncom roka;

21.   víta návrh na vytvorenie systému riadenia poznatkov zameraného na zlepšenie šírenia informácií a na riadenie rôznych informačných zdrojov na administratívnej a politickej úrovni; žiada administratívu, aby predložila výsledky prvej etapy tohto dvojfázového prístupu do konca marca 2009;

22.   vzhľadom na významné objemy prostriedkov, ktorých sa to týka, sa domnieva, že rozpočtový orgán musí vziať do úvahy finančné obmedzenia a rastúce náklady na obstaranie, údržbu a renovácie budov v nadchádzajúcom roku, najmä so zreteľom na skutočnosť, že v roku 2009 nadobudne účinnosť štatút poslancov; žiada predsedníctvo, aby predložilo strategický plán do septembra 2009, čiže pred prvým čítaním rozpočtu; z tohto hľadiska nemôže schváliť zvýšenie rezervy na budovy a rozhodol sa ponechať ju vo výške 20 000 000 EUR;

23.   pripomína, že pre kontrolu nákladov by bola pravdepodobne prospešná jasnejšia strednodobá až dlhodobá vízia politiky v oblasti nehnuteľností vrátane plánovacích opatrení; vyzýva predsedníctvo, aby naďalej vyvíjalo úsilie v tomto smere; žiada, aby mu bola predložená záverečná správa o finančných, administratívnych a právnych dôsledkoch v súvislosti s otázkou azbestu, ako aj prácami potrebnými na opravu stropu v Štrasburgu;

24.   pripomína rozhodnutie pléna, že od nadobudnutia účinnosti štatútu poslancov už nebude možné získať nové práva v rámci systému dobrovoľného dôchodkového poistenia; poukazuje na to, že vykonávacie rozhodnutia prijaté predsedníctvom umožňujú získať nové práva iba tým členom fondu, ktorí sú znovuzvolení, ktorí budú spadať do rámca prechodnej úpravy a ktorí nemajú nárok na vnútroštátne ani európske dôchodkové práva spojené s ich mandátom; preto sa domnieva, že sa sotva nájdu poslanci, na ktorých by sa vzťahovalo získanie nových práv; očakáva od administratívy aktualizovaný odhad týkajúci sa rozpočtových prostriedkov, ktoré budú potrebné od nadobudnutia účinnosti nového štatútu poslancov;

25.   očakáva výsledky štúdie o uhlíkovej stope Európskeho parlamentu, ktorá by tiež mala zahŕňať otázku systému kompenzácie CO2, ako požadoval Európsky parlament; rozhodol sa upraviť nomenklatúru riadkov, ktorých by sa takýto prípadný budúci systém kompenzácií týkal; pripomína však, že je potrebné vystupňovať úsilie o maximálne možné obmedzenie cestovania;

26.   vyjadruje prianie, aby od začiatku nového volebného obdobia Európskeho parlamentu bolo vo všetkých parlamentných priestoroch a na intranete sprístupnené centrum riadenia mobility s informáciami o spojeniach verejnej dopravy do Európskeho parlamentu, ktoré by podporovalo využívanie prostriedkov verejnej dopravy ako alternatívy k využívaniu automobilov;

27.   berie na vedomie návrh na financovanie profesúry Európskeho parlamentu na počesť profesora Bronisława Geremeka a na vytvorenie rady, ktorej jednou z úloh by bolo udeľovanie výročnej ceny; vyzýva predsedníctvo, aby preskúmalo tento návrh a jeho realizovateľnosť v spolupráci s Komisiou s cieľom vyčleniť primerané zdroje;

28.   berie na vedomie stanoviská, ktoré predložili Výbor pre medzinárodný obchod, Výbor pre právne veci a Výbor pre petície, a uznáva vysokú mieru zhody; zdôrazňuje, že vyjadrené obavy boli v rámci pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k rozpočtu a hlasovania v prevažnej miere zohľadnené;

Oddiel IV – Súdny dvor

29.   uznáva dôležitosť nového naliehavého postupu, ktorý má uplatňovať Súdny dvor a ktorý poskytuje vnútroštátnym súdom právo na odpoveď v oveľa kratšej lehote ako predtým; schvaľuje preto návrh rozpočtu, pokiaľ ide o predmetných 39 nových pracovných miest;

30.   konštatuje, že vysoká miera zvýšenia rozpočtu súvisí v prvom rade s projektom výstavby novej budovy Súdneho dvora, ktorý bol už schválený a ktorý bude mať aj v nasledujúcich rokoch veľký dosah na rozpočet; vyzýva Súdny dvor, aby predložil aktualizovanú správu o stavebných prácach ako celku a o ich dôsledkoch na náklady do roku 2013;

31.   domnieva sa, že vývoj bežného prevádzkového rozpočtu Súdneho dvora, s aktuálnou mierou rastu na úrovni približne 2,5 %, je oveľa povzbudzujúcejší a že celkovo Súdny dvor vyvinul jednoznačné úsilie o obmedzenie rastu svojich výdavkov v rozpočte na rok 2009;

32.   rozhodol sa stanoviť paušálne zníženie na úrovni 3,5 %, čo je veľmi blízko k úrovni navrhovanej samotným Súdnym dvorom, a zachováva pôvodnú hodnotu zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov; konštatuje, že táto úroveň by mala zabezpečiť plnú funkčnosť Súdneho dvora a súčasne predstavuje úsporu oproti pôvodným návrhom;

Oddiel V – Dvor audítorov

33.   víta navrhované posilnenie kapacít Dvora audítorov v oblasti auditu a rozhodol sa schváliť vytvorenie 20 súvisiacich pracovných miest na základe dohody s Dvorom audítorov a Radou;

34.   domnieva sa, že financovanie rozšírenia budovy Dvora audítorov by malo čo najmenej zaťažiť daňových poplatníkov; preto opätovne potvrdzuje svoje rozhodnutie uprednostniť financovanie tohto rozšírenia priamo z rozpočtu počas obdobia štyroch rokov pred maskovaním podstatne vyšších nákladov, ktoré by vyplynuli z dohody o prenájme a následnom odkúpení na obdobie 25 rokov; rozhodol sa preto vyčleniť čo najväčšiu časť tejto sumy už v rozpočte na rok 2009 a na tento účel schválil vyčlenenie sumy 55 000 000 EUR;

35.   rozhodol sa zvýšiť obmedzený počet výdavkových položiek týkajúcich sa uverejňovania správ Súdneho dvora, vlastného výkonnostného auditu Dvora audítorov, lepšieho podávania správ a zariadení starostlivosti o deti zamestnancov, ako aj schváliť v pláne stavu zamestnancov dve dodatočné pracovné miesta k miestam audítorov uvedeným vyššie;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

36.   vzal na vedomie obavy výboru súvisiace s disponibilnými rozpočtovými prostriedkami na zamestnancov a po zvážení predložených argumentov súhlasí s upravením miery paušálneho zníženia na 4,5 %;

37.   rozhodol sa vytvoriť popri dvoch nových pracovných miestach AD 5 uvedených v návrhu rozpočtu ďalšie dve pracovné miesta AST, ktoré Rada zamietla;

38.   rozhodol sa zapísať časť rozpočtových prostriedkov určených na cestovné výdavky a výdavky na schôdze do rezervy, kým výbor nepredloží jasný plán, akým spôsobom mieni udržať tieto náklady pod kontrolou;

Oddiel VII – Výbor regiónov

39.   berie na vedomie skutočnosť, že výbor bude musieť v súvislosti s rozšírením prijať ďalších zamestnancov, a súhlasí s týmito novými miestami uvedenými v návrhu rozpočtu Rady;

40.   po vypočutí výboru okrem toho súhlasí s obmedzeným počtom ďalších troch pracovných miest na posilnenie prevádzkovej kapacity výboru v konkrétnych oddeleniach;

41.   po vypočutí argumentov výboru sa rozhodol uplatniť všeobecné paušálne zníženie vo výške 4,5 %; konštatuje, že táto úroveň sa významne približuje k požiadavkám samotného výboru, zatiaľ čo stále predstavuje úsporu;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

42.   súhlasí s návrhom rozpočtu Rady, pokiaľ ide o vytvorenie troch nových pracovných miest AD na posilnenie kapacít ombudsmana riešiť rastúci počet prípustných sťažností; okrem toho po vypočutí ombudsmana súhlasí s tromi dočasnými pracovnými miestami AST;

Oddiel IX – Európsky úradník pre ochranu údajov

43.   schvaľuje tento oddiel návrhu rozpočtu;

o
o   o

44.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k oddielom I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a ďalším dotknutým inštitúciám a orgánom.

(1) Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2008)0115.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2008)0208.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia