Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2026B(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0397/2008

Predložena besedila :

A6-0397/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2008 - 6.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0516

Sprejeta besedila
PDF 314kWORD 73k
Četrtek, 23. oktober 2008 - Strasbourg
Predlog splošnega proračuna 2009 (Oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX)
P6_TA(2008)0516A6-0397/2008

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, Oddelek I - Evropski parlament, Oddelek II - Svet, Oddelek IV - Sodišče Evropskih skupnosti, Oddelek V - Računsko sodišče, Oddelek VI - Evropski ekonomsko-socialni odbor, Oddelek VII - Odbor regij, Oddelek VIII - Evropski varuh človekovih pravic in Oddelek IX - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (C6-0310/2008 – 2008/2026B(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 272 Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(1),

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. aprila 2008 o smernicah za proračunski postopek 2009 – drugi oddelki(4),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2008 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2009(5),

–   ob upoštevanju predhodnega predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, ki ga je Komisija predložila dne 16. maja 2008 (KOM(2008)0300),

–   ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, ki ga je Svet pripravil dne 17. julija 2008 (C6-0310/2008),

–   ob upoštevanju člena 69 in priloge IV svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenj drugih zadevnih odborov (A6-0397/2008),

A.   ker v predhodnem predlogu proračuna vseh institucij za proračunsko leto 2009 razlika do zgornje meje finančnega okvira znaša 121 744 018 EUR,

B.   ker po sklepu Sveta z dne 17. julija 2008 razlika do zgornje meje v predlogu proračuna znaša 224 133 714 EUR;

C.   ker je bil sprejet dogovor o poskusnem procesu, po katerem bo v celotnem proračunskem postopku za leto 2009 uporabljeno okrepljeno sodelovanje med predsedstvom in Odborom za proračun ter zgodnje sodelovanje v vseh zadevah s proračunskimi posledicami,

D.   ker so pristojnosti plenarnega zasedanja pri sprejemu proračuna v skladu z določbami Pogodbe in poslovnika Parlamenta v celoti ohranjene,

E.   ker je dne 16. aprila 2008, še preden je predsedstvo sprejelo predhodni predlog načrta prihodkov in odhodkov, potekalo predhodno usklajevalno srečanje delegacij predsedstva in Odbora za proračun,

F.   ker je usklajevalno srečanje teh dveh delegacij potekalo dne 30. septembra 2008, pred glasovanjem v Odboru za proračun in na plenarnem zasedanju,

Splošni okvir

1.   ocenjuje, da so se institucije EU na njegov poziv, naj predložijo docela na stroških temelječe predloge proračunov, ki ustrezajo dejanskim potrebam, odzvale konstruktivno, tako da so bili lahko oblikovani dokončni predlogi, v katerih so upoštevana pričakovanja državljanov in zahteve za finančno disciplino;

2.   poudarja, da je vse institucije zaprosil za izjavo, kako bi bilo mogoče prepoznati morebitne odhodke, povezane z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti; po prejemu njihovih odgovorov je pomirjen, da takšni odhodki niso bili vključeni v končni predlog;

3.   pozdravlja dejstvo, da je Svet pri oblikovanju predloga proračuna uporabil ciljno usmerjen pristop, ne pavšalnih odstotnih sprememb zneskov kot v preteklih letih;

4.   poudarja, da so kljub temu na številnih področjih mogoče nadaljnje izboljšave in učinkovitejša poraba proračunskih sredstev, med drugim boljše medinstiucionalno sodelovanje, ustreznejša uporaba ciljev učinkovitosti in orodij za napovedovanje, primerjave z najboljšimi primeri ravnanja, spodbujanje mobilnosti uslužbencev in prerazporejanja, da se omeji rast odhodkov, ter obvladovanje stroškov za službene poti, nadomestila, prevajanje in zlasti nepremičnine;

5.   še enkrat poudarja pomen nenehnega parlamentarnega spremljanja izvajanja proračunskih sklepov, kar je podlaga za oblikovanje letnega proračuna; je prepričan, da neposredno parlamentarno spremljanje lahko le pripomore k izboljšanju kakovosti porabe, bolj neposrednemu nadzoru dobrega finančnega upravljanja in navsezadnje tudi k preoblikovanju finančne podpore za politične prednostne naloge; meni, da se lahko ta cilj doseže le s popolno vključitvijo obeh parlamentarnih odborov in posebnih odborov;

6.   je sklenil ohraniti razliko do zgornje meje razdelka 5 glede administrativnih izdatkov v znesku 76 269 100 EUR, da se splošno povečanje omeji na 5,8 %; poudarja, da je pri tem upošteval ponovno vzpostavitev dela sredstev v proračunih institucij, ki jih je Svet zmanjšal, vendar samo v primerih, kjer so bile posebne potrebe utemeljene;

Oddelek 1 – Evropski parlament

7.   poudarja, da so bili na osnovi političnih prednostnih nalog, ki jih je orisal v resolucijah o proračunskih smernicah ter načrtu prihodkov in odhodkov 10. aprila 2008 in 20. maja 2008, predlogi za proračun 2009 pripravljeni v duhu proračunske discipline in ob spoštovanju zastavljenih političnih prednostnih nalog; meni, da je izid povsem v skladu s temi cilji in da predvsem izpolnjuje posebne zahteve v letu 2009, ko bodo volitve v Parlament, ter odgovarja na izzive, povezane z novim statutom poslancev in novim mandatom;

8.   toplo pozdravlja izboljšano sodelovanje predsedstva in Odbora za proračun, ki je ponudilo trden temelj za priprave na prvo obravnavo proračuna, pa tudi za fazo smernic ter načrta prihodkov in odhodkov; poudarja prizadevanje obeh strani, da bi bil poskusni proces uspešen in bi ga še naprej nadaljevali, saj bo omogočil reševanje nesoglasij v zgodnji fazi, ne da bi posegel v pristojnosti teh organov;

9.   kljub vsemu meni, da bo treba zgladiti nekatere praktične težave, da se olajša nadaljnje sodelovanje, zlasti bolje poskrbeti za to, da bodo potrebne informacije in poročila na voljo pravočasno za prvo obravnavo;

10.   priznava, da se je od dne, ko je sprejel načrt prihodkov in odhodkov, zgodilo veliko pomembnega z očitnimi proračunskimi posledicami, zato so zdaj potrebne nekatere prilagoditve; v zvezi s tem poudarja zlasti proračunske spremembe zaradi preložitve začetka veljavnosti lizbonske pogodbe, priprav na izvajanje novega statuta za pomočnike, posodobljenih napovedi glede statuta poslancev in tudi zaradi dražje energije;

11.   poudarja, da je bil dosežen velik napredek pri podpori poslancem pri izvajanju mandata, zlasti pri njihovih zakonodajnih nalogah; opozarja na ugodno oceno in ustanovitev nove analitične službe knjižnice, ki bo izboljšala parlamentarne dejavnosti poslancev; poudarja, da je pomembno, da poslanci pravočasno prejmejo objektivne in točne informacije o vprašanjih, povezanih z njihovimi parlamentarnimi dejavnostmi; poziva upravo, naj še izboljša način predstavitve odgovorov na poizvedbe evropskih poslancev, naj na spletnem mestu knjižnice objavi vsa vprašanja, ne le poročil, ter poveča obseg zagotovljenih informacij v različnih jezikih; želi biti obveščen s prvo oceno na začetku leta 2010;

12.   poudarja, da njegov skupni proračun znaša 19,67 % dovoljenih odhodkov v razdelku 5 (proračunska sredstva za upravo) večletnega finančnega okvira, tj. da ne dosega 20-odstotne meje, ki jo je institucija določila sama; odobrava dejstvo, da to pomeni nadaljnji prihranek v znesku 0,9 milijona EUR v primerjavi s stanjem iz maja 2008; poudarja, da je to povezano z več dejavniki, omenjenimi zgoraj;

13.   je seznanjen z usklajevanjem med predsedstvom in Odborom za proračun 30. septembra 2008, kjer sta se ta dva organa pogajala o glavnih proračunskih neskladjih in jih večino tudi odpravila; kljub temu opozarja na nekaj vprašanj, o katerih se ni bilo mogoče sporazumeti in ki naj bi jih rešil Parlament;

14.   poudarja pozitivne rezultate in konstruktivno naravo tega srečanja; na podlagi predhodnih resolucij in nadaljnje analize pisnih predlogov sprememb ter načrta prihodkov in odhodkov lahko v večjem delu odobri spremembe kadrovskega načrta, ki ga je predlagalo predsedstvo; kljub temu pa ne more v celoti odobriti vseh predlogov;

15.   priznava, da si je institucija zelo prizadevala za prerazporeditev uslužbencev, da bi omejila zaposlovanje novih ljudi in s tem povezane stroške, in da si bo za to prizadevala tudi v prihodnje;

   - poudarja, da je treba proučiti tudi splošno učinkovitost pri uporabi človeških virov, kar zadeva izvajanje posameznih nalog, ter da bosta morala biti predsedstvo in uprava v prihodnjih letih nenehno osredotočena na to vprašanje, da bosta zagotovila najprimernejšo razporeditev človeških virov med osrednjimi zakonodajnimi dejavnostmi, neposrednimi storitvami za poslance in funkcijami upravne podpore, pa tudi bolje pojasnila vzgibe in prednostne naloge, na katerih te dejavnosti temeljijo;
   - kot prvi pomemben korak v to smer pozdravlja analitičen in podroben kadrovski načrt, čeprav je bil žal pripravljen z zamudo in po roku za predložitev proračunskih dopolnitev za prvo obravnavo; želi, da ga predsedstvo tudi v prihodnje obvešča o tem vprašanju;
   - je zadovoljen, ker bodo aktualni predlogi pozitivno prispevali k povečevanju zakonodajnih zmogljivosti Parlamenta, vključno glede vprašanja komitologije, ki je bilo Odboru za proračun predstavljeno v nedavnem poročilu za spremljanje;

16.   odobrava spremembe kadrovskega načrta sekretariata, predvidene v vloženih osnutkih dopolnitve proračuna, ki se nanašajo na skupaj 88 delovnih mest in na napredovanje 1 283 uslužbencev; sredstva za omejeno število delovnih mest bo ohranil v rezervi, dokler ne bo na voljo analiza s pojasnilom o uporabi virov, potrebah po njih in njihovi najučinkovitejši razporeditvi, kot je bilo orisano zgoraj, ki mora biti nared najpozneje do konca junija 2009;

17.   čeprav je popolnoma zavezan čimprejšnjemu odprtju centra za obiskovalce, poudarja, da je po postopku usklajevanja potrebno nadaljnje delo, da bo mogoče najti zadovoljivo in stroškovno učinkovito rešitev; ugotavlja, da delegaciji v tej točki nista mogli doseči sporazuma, zato bo v tej fazi zahteve deloma odobril, bo pa pripravljen za čimprejšnjo ponovno obravnavo tega vprašanja, ko bodo zagotovljene vse potrebne informacije;

18.   se zaveda potreb političnih skupin po kadrovskih virih, saj se bodo morale soočiti z naraščajočimi izzivi, zato se strinja z odprtjem novih 53 delovnih mest; meni, da bi bilo dobro razmisliti o tem, kako bi bilo mogoče kadrovske zahteve političnih skupin in s tem povezana proračunska sredstva bolje vključiti v proračunski postopek, in sicer že v začetni fazi, saj bi bilo tako mogoče pravočasno oceniti nujne potrebe;

19.   poudarja, da je sklenil podpreti informacijske dejavnosti, ki jih izvajajo države članice kot del njegove strategije in akcijskega načrta za evropske volitve leta 2009; pozdravlja zamisel o večji vključenosti mladih v kampanjo za obveščanje državljanov EU o vlogi Evropskega parlamenta;

20.   poudarja, da so bila v proračunu predvidena sredstva za uvedbo nove ureditve za pomočnike poslancev, in toplo pozdravlja trenutna prizadevanja, da bi dokončni sporazum o tem vprašanju dosegli še pred koncem leta;

21.   pozdravlja predlog o sistemu za upravljanje znanja, ki naj bi izboljšal širjenje informacij ter upravljanje različnih virov informacij na upravni in politični ravni; poziva upravo, naj do konca marca 2009 predloži rezultate prve faze dvostopenjskega pristopa;

22.   ker gre za precejšne zneske, meni, da mora proračunski organ za naslednje leto preučiti finančne omejitve in višje stroške nakupa, vzdrževanja in obnove stavb, zlasti pa upoštevati, da bo statut poslancev začel veljati leta 2009; poziva predsedstvo, naj do septembra 2009, še pred prvo obravnavo proračuna, predloži strateški načrt; glede na to ne more podpreti povečanja rezerve za nepremičnine in je sklenil, da jo bo ohranil v višini 20 milijonov EUR;

23.   opominja, da bi bilo jasnejše srednje- in dolgoročno načrtovanje za stavbe, vključno z načrtovalnimi ukrepi, verjetno koristno za nadzorovanje stroškov; poziva predsedstvo, naj si za to še naprej prizadeva; želi prejeti končno poročilo o finančnih, upravnih in pravnih posledicah, povezanih z vprašanjem azbesta in tudi s popravili stropa v Strasbourgu;

24.   ponovno poudarja, da je bilo na plenarnem zasedanju sklenjeno, da od začetka veljavnosti statuta poslancev ne bo več mogoče pridobiti novih pravic iz sistema prostovoljnega pokojninskega zavarovanja; poudarja, da izvedbeni sklepi, kot jih je sprejelo predsedstvo, omogočajo pridobivanje novih pravic le za člane sklada, ki so ponovno izvoljeni in bodo vključeni v prehodno ureditev in niso upravičeni do nacionalne ali evropske pokojnine, ki je povezana z njihovim mandatom; zato meni, da najverjetneje ne bo skoraj noben poslanec več upravičen do novih pravic; pričakuje najnovejši izračun uprave v zvezi s sredstvi, potrebnimi z dnem začetka veljavnosti statuta poslancev;

25.   pričakuje rezultate raziskave o emisijah ogljika Evropskega parlamenta, ki morajo vsebovati tudi vprašanje programa kompenzacije CO2, kot je zahteval Parlament; je sklenil prilagoditi nomenklaturo vrstic, na katere utegne morebitni program kompenzacije vplivati; kljub temu znova poudarja, da si je treba bolj prizadevati za omejevanje števila potovanj, kjer je to mogoče;

26.   izraža željo, da bi bil center za upravljanje mobilnosti s podrobnimi podatki o javnoprometnih povezavah s Parlamentom ob začetku novega parlamentarnega mandata dostopen tako v stavbah Parlamenta kot prek interneta, da bi spodbudili uporabo javnega prometa kot alternativo avtomobilom;

27.   se je seznanil s predlogom, da bi Evropski parlament financiral profesuro v čast profesorja Bronisława Geremeka in da bi se ustanovil odbor, ki bi med drugim vsako leto podelil nagrado; poziva predsedstvo, da preuči ta predlog in njegovo izvedljivost v sodelovanju s Komisijo za namen dodelitve ustreznih virov;

28.   je seznanjen z mnenji odborov za mednarodno trgovino, pravne zadeve in peticije ter ugotavlja, da je v njih izražena visoka stopnja strinjanja; poudarja, da so bili v njih navedeni zadržki odpravljeni v proračunskih dopolnitvah in pri glasovanju;

Oddelek IV – Sodišče Evropskih skupnosti

29.   se zaveda pomena novega nujnega postopka, ki ga namerava Sodišče uvesti in po katerem bodo nacionalna sodišča upravičena do odgovora v precej krajšem roku kot doslej; zato odobrava predlog proračuna, kar zadeva 39 novih delovnih mest;

30.   ugotavlja, da je razlog za precejšnje povečanje proračuna predvsem gradnja nove stavbe Sodišča, o kateri je bil dogovor dosežen že prej in ki bo imela velike finančne posledice tudi v naslednjih letih; poziva Sodišče, da predloži dopolnjeno poročilo o gradnji in njenih stroških do leta 2013;

31.   meni, da je povečanje proračuna Sodišča za običajno delovanje, ki trenutno znaša približno 2,5 %, precej bolj spodbudno in da se je Sodišče zelo potrudilo, da bi rast odhodkov v letu 2009 zajezilo;

32.   je sklenil, da bo pavšalni odbitek znašal 3,5 %, približno toliko, kot je predlagalo Sodišče, in je zato povečal ustrezna proračunska sredstva; ugotavlja, da bo s temi sredstvi, ki so še vedno nižja, kot je bilo predlagano prvotno, Sodišče lahko normalno delovalo;

Oddelek V – Računsko sodišče

33.   pozdravlja predlagano okrepitev revizijskih zmogljivosti Računskega sodišča in namerava v dogovoru s to institucijo in Svetom odobriti s tem povezanih 20 delovnih mest;

34.   meni, da mora gradnja prizidka zgradbe Računskega sodišča čim manj obremeniti davkoplačevalce; zato potrjuje svojo določitev, da se stroške gradnje poravna neposredno iz proračuna v štirih letih, namesto da se skuša prikriti občutno večje stroške 25-letne zakupno-nakupne pogodbe; v skladu s tem namerava v proračunu 2009, na začetku obdobja financiranja, predvideti čim višji znesek, zato je v ta namen odobril 55 milijonov EUR;

35.   je sklenil povečati sredstva v omejenem številu postavk, in sicer za razširjanje poročil Računskega sodišča v javnosti, revizijo delovanja Računskega sodišča, boljše poročanje, otroško varstvo za zaposlene in odprtje dveh novih delovnih mest v kadrovskem načrtu (poleg omenjenih revizorjev);

Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

36.   je upošteval pomisleke Odbora glede proračunskih sredstev, ki so na voljo za zaposlene, in ob upoštevanju argumentov sklenil, da bo pavšalni odbitek prilagodil na raven 4,5 %;

37.   je sklenil poleg dveh novih delovnih mest AD5, že predvidenih v predlogu proračuna, odobriti še dve novi delovni mesti AST, ki ju je Svet zavrnil;

38.   namerava del sredstev za stroške službenih poti in srečanj prenesti v rezervo, dokler odbor ne bo predložil jasnega načrta, kako namerava te stroške obvladovati;

Oddelek VII – Odbor regij

39.   je seznanjen z dejstvom, da bo moral odbor zaradi širitve zaposliti nove uslužbence, in se strinja z novimi delovnimi mesti v predlogu proračuna, ki ga je predložil Svet;

40.   poleg tega se na podlagi pojasnila odbora strinja z odprtjem nadaljnjih treh delovnih mest, ki bodo povečala operativno sposobnost nekaterih oddelkov;

41.   po predstavitvi argumentov odbora je sklenil, da bo potrdil pavšalni odbitek 4,5 %; ugotavlja, da ta odbitek znaša skoraj toliko, kot je predlagal odbor, hkrati pa še vedno omogoča prihranke;

Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

42.   se strinja s predlogom proračuna Sveta, ki predvideva tri nova delovna mesta AD, da bo lahko varuh obvladoval naraščajoče število sprejemljivih pritožb; poleg tega se po predstavitvi argumentov varuha strinja tudi s tremi začasnimi delovnimi mesti AST;

Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

43.   potrjuje ta oddelek predloga proračuna;

o
o   o

44.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj z osnutki dopolnil za oddelke I, II, IV, V, VI, VII, VIII in IX predloga splošnega proračuna posreduje Svetu, Komisiji ter drugim zadevnim institucijam in organom.

(1) UL L 253, 7.10.2000, str. 42.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0115.
(5) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0208.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov